ÖNEMLİ UYARI

Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Kansas Dedektiflik Yasası

Amerika Birleşik Devletleri Kansas Dedektiflik Yasası

KANSAS

2004 Tarihli Kansas Eyaleti Özel Dedektiflik Lisanslama Kanunu

KEK. 75-7b01. Tanımlar.

Bu kanunda kullanılan şekilleriyle,

 1. “Dedektiflik faaliyeti” aşağıda sayılan hususlarla ilgili bilgi tedarik etmek amacına mahsus olmak üzere araştırmalar yapmak, yaptırmak ya da bu yönde taahhütte bulunmak fiillerini ifade eder:
 2. Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerika Birleşik Devletlerinin herhangi bir eyaleti ya da bölgesin veya bilginin kanunun görevlendirmiş bulunduğu koruma ve kolluk güçlerine mensup kişiler harici şahıslarca temin ya da istihsal edilmesi halinde, bunların herhangi bir siyasi alt bölümüne karşı işlenen ya da işlenmesi muhtemel suç ya da cürümler;
 3. Herhangi bir şahsın kimliği, alışkanlıkları, davranışları, ticari faaliyetleri, mesleği, dürüstlüğü, sorumluluk ve itibarı, bildikleri, güvenilirliği, verimliliği, sadakati, etkinliği, hareket, taşınma ve nakil durumları, meskûn bulunduğu yer, ilişkileri, ortaklıkları, yaptığı iş, işlem ve tasarrufları ile saygınlığı ya da karakteri;
 4. Kayıp ya da çalıntı bir malın yeri, elden çıkarılması ve tasarruf şekli ya da geri alınması;
 5. Yangın, hakaret, kayıp, yolsuzluk ve sahtekarlık, kaza ya da şahıslarda ya da malda meydana gelen hasar ya da sakatlanmaların sebebi ya da sorumluluğun aidiyeti;
 6. Herhangi bir mahkeme, kurul, memur ya da tetkik heyeti huzurunda kullanılmadan önce kanıtların güvence altına alınması;
 7. “ Özel dedektif”, her nazariye ve itibarda dedektiflik faaliyeti ile iştigal eden şahsı ifade eder.
 8. “ ‘Özel dedektiflik bürosu”, muayyen ve kadrolu esasta kurum ya da kuruluş teşekkülünde olmayan herhangi diğer bir şahsı dedektiflik faaliyeti ile iştigal etmek üzere bünyesinde istihdam eden tüzel kişiyi ifade eder.
 9. ” Özel devriye işletmesi”, her nazariye ve itibarda, herhangi bir ya da daha çok şahsın canını ya da malını korumak üzere zabıta, koruma, devriye ya da sair şahıs temin ya da bunu taahhüt eden, her ne cins ve neviden olursa olsun bu şahıslara ait herhangi malların, eşya, emtia, para, bono, hisse senedi, banknot, belge, evrak ya da taşınmazlarının çalınmaya, gaspa, kayba, zimmete geçirilmeye, suiistimal edilmeye yahut gizlenmeye karşı korumaya alan ya da bunu taahhüt eden veya sayılan bu amaçlara binaen yukarıda anılan türden zabıta, koruma, devriye ya da sair şahsın hizmetlerini arz ya da bunu taahhüt eden tüzel kişiyi ifade eder.
 10. “Kanun infaz memuru”, KEK 21-3110 ile tadillerinde tarif ve izah olunan anlam dairesinde herhangi bir kanun infaz memurunu ifade eder.
 11. “Kuruluş” bir anonim şirket, menkul kıymet ortaklığı, mevki, ortaklık, kooperatif ya da derneği ifade eder.
 12. “Kişi” gerek şahsı ve gerekse kuruluş sıfatıyla hareket eden özel ya da tüzel kişiyi ifade eder.
 13. “Ateşli silah taşıma izni”, özel dedektif sıfatıyla kendisine ruhsat verilmiş kişinin gizlenmiş olarak üzerinde ya da yanında ateşli silah taşımasına sınırlı yetki ihdas eden izni ifade eder.
 14. “Ateşli silah”:
 15. Tek elle kullanıma mahsus olup, mekânizmasına sabitlenen döner top ya da şarjörden aldığı mühimmatı ateşlemek üzere tasarlanmış ya da buna muktedir bir tabanca ya da döner toplu tabancayı ifade eder.
 16. Yukarıda sayılanlar dışında, bir patlayıcının devreye girmesi sonucu mekânizmasının içinden dışarıya mermi ya da sair uçucu cisim fırlatmak üzere tasarlanmış ya da bu işlemi yapması beklenen ve tek elle kullanılmak suretiyle ateşlenecek şekilde dizayn edilmiş herhangi diğer bir silahı ifade eder.
 17. “Müşteri”, bir özel dedektifin hizmetlerinden yararlanan herhangi bir kişi ya da kuruluşu ifade eder.
 18.  “ ‘Sahtekârlık ya da dolandırıcılık”, burada özellikle sayılmayan diğer fiillere ek olarak:
 19. İstihdam sürecinde elde edilmiş bir delil ya da bilgi ile ilgili olarak bilerek ve isteyerek yalan beyanda bulunmayı ya da bir işin işleyiş sürecinde bilerek ve isteyerek iftira ya da yalan beyanda bulunmayı,
 20. Bir borç ya da mükellefiyetin tahsilinde ya da buna teşebbüste gayrı meşru vasıtalar kullanmayı;
 21. Sahte kanıt istihsal ya da imal etmeyi ve
 22. lisans sahibinin irtibata geçip kendisine teklif edilen işi müşterisinden ya da eski müşterisinden kabul etmiş olmaktan mütevellit ya da buna istinaden anılan bu müşteriden elde etmiş olduğu gizli bilgiler içeriği herhangi bir konuda bu müşteri ya da eski müşterinin aleyhine çalışmayı kabul etmeyi ifade eder.

KEK 75-7602. Ruhsat Verme Kriterleri.

Ruhsat Alamayacak Kanun İnfaz Memurları. Bu kanunun hükümlerinin uygulamasından açıkça muaf tutulmadıkça,

(a)               Bu kanun uyarınca özel dedektiflik ruhsatı almamış şahıslarca bu eyalet sınırları dâhilinde dedektiflik meslek ve faaliyeti icra edilmesi yasaktır.

(b)              Özel dedektiflik yapmak üzere ruhsat almamış şahısların bu eyalet sınırları dâhilinde özel dedektiflik bürosu açıp işletmesi yasaktır.

(c)               Federal hükümetin ya da eyaletin veya bunların herhangi bir siyasi alt biriminin herhangi bir kanun infaz merciinden özel yetki ve salahiyet almış hiçbir kanun infaz memuru ya da şahsa özel dedektiflik faaliyet ya da büro açma ruhsatı verilemez.

KEK 75-7b03. Lisans Kriterlerinden Muafiyetler.

Aşağıda sayılacak şu şahıslar bu kanun kapsamında dedektiflik faaliyeti ile iştigal ediyor sayılmayacaktır:

 1. Özellikle ve daimi esasta bir işveren tarafından yalnız bu nevi işverenin iç işleri ya da soruşturmaları ile bağlantılı olarak istihdam edilmiş, istihdam edenle olunan arasında bir işçi – işveren ilişkisi kurulmakla göreve getirilmiş şahıs ya da kuruluşlar;
 2. Amerika Birleşik Devletleri ya da bu eyaletin ya da bunlardan herhangi bir siyasi alt biriminin resmi görevlerinin ifası kapsamında bu faaliyeti yürüten memur ya da çalışanları;
 3. Sadece özel ya da tüzel kişilerin mali değerlemelerine ilişkin bilgi elde ya da temin etmek işiyle iştigal eden kişi ya da kuruluş; KEK 50,702 ve müteakip tadillerince tarif ve izah olunan şekilde soruşturmaya dayalı tüketici raporu tanzim eden kişiler bu muafiyet kapsamının dışındadır.
 4. Bu eyaletin kanunları tahtında kurulmuş olup, özel kar maksadına binaen değil fakat halk menfaatine teşkil ve muhafaza Evkaf ve hayır işlerine mahsus bir dernek ya da cemiyet;
 5. Avukat sıfatının gerektirdiği vazifeleri yerine getiren bir avukat ya da bizatihi olarak bir avukat ya da münhasıran onun nam ve hesabına vazifeler yürüten bir hukuk firmasınca özellikle ve daimi, kadrolu esasta istihdam olunmuş sair şahıslar;
 6. Ruhsatlı bir tahsilat bürosu ya da mesleki istihdamı kapsamında bu büro adına hareketli olup, büronun mesleki faaliyet ve iştigali açısından hayati önem arz eden bir soruşturmayı yürütmeye memur kılınmış bir çalışanı; Burada geçen soruşturma tabiri, asil alacaklının alacaklı olduğu ya da vadesi gelmiş borçlarına istinaden sözleşme akdettiği ya da akdettiği tasavvur edilen akit ya da muadili herhangi başka bir senedin varlığında, bir borçlu ya da borçlunun malının bulunduğu yer hakkına bilgi edinme amacıyla yapılan soruşturmaları kapsar.
 7. Eyaletten faaliyet ruhsatı almış, kabul gören sigorta şirket ve acenteleri ile sigorta simsarlarından, kendilerince işleme konulan sigortalar ile bağlantılı olarak görevi gereği benzer faaliyet yürütenler;
 8. Koşula bağlı bir satış akdi tahtında satışı yapılmış şahsi bir malın sahibi olup, bu şahsi malının geri alınması ile bağlantılı olarak taşınır mal rehini kapsamı hüküm ve şartlar uyarınca verilmiş bir ipoteğin meşru sahibi;
 9. Kansas Eyaleti, Eyalet Banka komiserinin yahut Amerika Birleşik Devletleri para saymanının yargılama yetkisine tabi herhangi bir banka.
 10. Yalnızca resmi kamu kayıtlarından şahıslar ya da mallar hakkında bilgi temin etme işiyle iştigal eden bir kişi ya da kuruluş;
 11. Bir sigorta eksperi ki, bu kanunda güdülen amaçla, her nazariye ve itibarda, bir sigorta poliçesi kapsamında vaki herhangi bir alacağın düzeltme ve ayarlamalarını yapan veya bu alacak üzerinde sair tasarrufta bulunan ya da sigorta eksperliği işi ile iştigal eden herhangi bir şahıs bu terimin anlamı dahilindedir;
 12. Devriye sureti ile koruma ve kollama görevini üstlendiği mal üzerinde fiilen özel devriye hizmetleri verme işiyle iştigal eden özel devriye işletmecisi; ya da
 13. Pazar araştırması faaliyetleri ile iştigal eden şahıslar.

KEK 75-7b04. Lisans Verme; başvuru; referanslar; aranan şartlar; duruşma; Lisansın ret gerekçeleri

 1. Kansas eyalet sınırları dahilinde özel dedektif sıfatıyla ya da özel dedektiflik bürosu olarak faaliyet göstermek üzere lisans almak isteyen her kişi ya da kuruluş, eyalet başsavcılığına yazılı dilekçeli müracaatta bulunur. Bu kanun uyarınca yapılacak lisans başvurusu, başsavcılıkça tespit ve ilan olunan şekil ve muhtevada tanzim ve istenen başvuru harcı beraberinde ibraz edilecektir. Bir başvuru doğruluğu yönünden tahkik edilecek olup, şu bilgileri içerecektir:
 2. Başvuranın açık adı, soyadı, unvanı ve adresi;
 3. Başvuranın faaliyetinin ikamesinde kullanmak istediği unvanı;
 4. Başvuranın iştigal etmek istediği faaliyetin genel mahiyet ve mizacına dair bir açıklama;
 5. Başvuranın dâhil olmak istediği meslek klasman ya da klasmanlarını bildirir bir açıklama;
 6. Başvuranın bir kuruluş olması halinde, kendisini teşkil eden ortak, yetkili, müdür ya da şeriklerinin açık ad, soyadı ve unvanları ile ikametgâh adresleri;
 7. Başvuranın dilekçeli müracaatın ibraz tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar çekilmiş, nevi başsavcılıkça tespit edilmiş iki adet fotoğrafı ile biri federal araştırma bürosuna (FBI) başvuranın parmak izine dayalı sabıka kayıt muayeneleri amacıyla gönderilmek üzere tasnif edilebilir parmak izlerinden ikişer takım;
 8. Başvuranın kariyer geçmişi ile ilgili bir beyanat ve
 9. Başsavcılığın isteyebileceği sair bilgi, kanıt, beyan ya da vesikalar.
 10. Başvuru ekinde, başvuru tarihinden önce asgari 5 yıllık bir süredir başvuranı tanıyıp bilen beş ya da daha fazla saygın şahısça imzalı bir referans belgesi temin ve ibraz edilir. Bu referans belgesi şifahen yemin ettirmeye ve bağlayıcı senet tanzimlerine şahadet etmeye yetkili bir görevli huzurunda adı geçen bu şahıslarca doğrulanıp, tasdik edilir. Referans belgesine imza koyan her kişi, yalan beyanda bulunmanın getireceği cezaları ikrarla, içeriği şu beyan ve bilgilerin doğruluğuna bizzat şahadet ederek bunları onaylar:
 11. Şahsın başvuru dilekçesinin dosyaya giriş tarihinden asgari beş yıl öncesine kadarki dönemi kapsayan bir süredir başvuranı tanıyıp bildiği; Başsavcılık, başvuru tarihinin hemen öncesine kadar geçen altı yıllık süre zarfında Amerika Birleşik Devletlerine askeri hizmet verip görevinden şanlı bir sicille terhis edilmiş olması halinde, başvurana ilişkin bu maddede tesis edilen süre şartını kısaltabilir.
 12. Şahsın başvuru içeriğini harfiyen ve eksiksiz okuduğu ve içerdiği bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğu;
 13. Başvuranın dürüst, iyi mizaca sahip ve işinin kompetanı olduğu ve kendisinin başvuran ile hısımlık ilişkisi veya herhangi bir kan ya da evlilik bağı bulunmadığı.
 14. Bir başvuruya lisans verilebilmesinin ön koşulu olarak, gerçek kişi ise başvuranın, kuruluş ise tüm memur, müdür, ortak ya da şeriklerinin istisnasız:
 15. Asgari 21 yaşını doldurmuş olması,
 16. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olması,
 17. İyi ahlaklı bir karaktere sahip olması ve
 18. Başsavcılıkça tüzük ve yönetmelikler uyarınca tespit ya da kabul edilecek sair benzeri vasıflara uygun olması şartları, birlikte aranır.
 19. Kansas idari usul kanununun özet takibat hükümleri uyarınca, başsavcılık, başvuranın aşağıdaki hallerden birine girmesi halinde kendisine lisans vermeyi reddedebilir:
 20. Bir lisans sahibince işlenmesi durumunda, bu kanun uyarınca lisansın askıya alınması ya da iptaline mahal verebilecek herhangi bir fiil işlemiş olması;
 21. Sahtekârlık ya da dolandırıcılık teşkil eder herhangi bir fiil işlemiş olması;
 22. Kötü ahlaki karakteri bulunması ya da doğruluk, dürüstlük ve haysiyet konularında kötü nam yapmış olması;
 23. İşlediği bir cürümden dolayı sabıka alması ya da, başvuru tarihine kadar geçen son 10 yıl zarfında, ahlaka mugayir fiil, dolandırıcılık, araçla adam öldürme, müessir fiil yapmaya teşebbüs, adam dövme, bir kanun infaz memuruna saldırma, bir kanun infaz memurunu ölümüne yol açacak şekilde dövme, bir kişiyi isteği ve rızası dışında zorla alıkoyma, cinsel saldırı, bir çocuğun hayatını tehlikeye atma, bir tanık ya da mağdura gözdağı verme ya da yasa dışı bir şekilde tehlikeli bir silahı kullanma, taşıma ya da bulundurma ihtiva eden herhangi bir suçtan hüküm giymiş olması;
 24. Bu kanun uyarınca evvelce yapmış olduğu bir lisans başvurusunun reddedilmiş olması ya da bu eyalet ya da herhangi başka bir kaza dairesi dahilinde hamili olduğu bir lisansın askıya alınması ya da iptal edilmesi ya da bu eyalet ya da herhangi başka bir kaza dairesinde sansüre uğramış, sınırlandırılmış ya da şarta bağlanmış olması;
 25. Bu kanun uyarınca evvelce yapmış olduğu bir lisans başvurusu reddedilmiş ya da bu eyalet veya herhangi başka bir kaza dairesinde hamili olduğu lisansı askıya alınmış (dondurulmuş) ya da iptal edilmiş veya bu eyalet ya da herhangi başka bir kaza dairesinde sansüre uğramış, sınırlandırılmış ya da şarta bağlanmış bir tüzel kişiliğin memuru, müdürü, ortak ya da şeriki olarak faaliyet göstermiş olması;
 26. Geçerli bir lisansa sahip olmamasına karşın bu kanun uyarınca lisans verilmesini gerektiren herhangi bir fiili işlemiş, işlenmesine yardım ve yataklık etmiş olması.
 27. Başvurusu içeriğinde bilerek ve isteyerek yalan beyanda bulunmuş olması.
 28. Başsavcılık, KEK Madde 75-7b22 ve tadilleri uyarınca, ilk defaya mahsus

doldurulup verilecek başvuru formları ve malzemeleri için kendisince tespit ve ilan edilecek tutarda bir harç talep ve tahsiline yetkilidir. Bu harç müteakip dilekçe ibraz eden şahıstan alınacak başvuru harcından düşülür.

KEK 75-7b05. Lisans Harçları.

 1. Gerek ilk lisans ve gerekse lisans yenileme başvurularının her birinde form ekinde KEK 2003 Ek M. 75-7b22 ve tadilleri uyarınca başsavcılıkça tespit ve ilan olunan tutarda bir harç ibraz edilir.
 2. Yukarıda (a) fıkrası uyarınca alınacak başvuru harcına ilaveten (a) başvuranın bir kuruluş olması ve yetkili, müdür, ortak ya da şeriklerinden herhangi biri ya da bir kısmının bu nevi kuruluşun faaliyet kapsamı dahilinde özel dedektiflik faaliyeti ile iştigal etmek istemesi halinde, anılan yetkili, müdür, ortak ya da şeriklerin her biri ayrı birer lisans başvurusunda bulunacak olup, KEK 2003 Ek Madde 75-7b22 ve tadilleri uyarınca başsavcılıkça belirlenecek tutarda bir harcı ödemeleri esastır.

KEK 75-7b06. Lisans; Şeklî Şartlar; Teşhir; Tanıtım (Kimlik) Kartı; yeni yetkili ya da ortak, lisans verme.

 1. Lisans verildiğinde başsavcılıkça tespit edilecek şekil ve muhtevada olacak ve aşağıdaki şu bilgileri içerecektir:
 2. lisans sahibinin Adı Soyadı;
 3. lisans sahibinin faaliyetlerinde kullanmak istediği ünvanı ve
 4. Lisansın numarası ve verilme tarihi.
 5. Lisans, alındıktan itibaren geçecek tüm dönem zarfında hamilince, hamilin mesleki iştigal merkez adresinde herkesçe kolaylıkla görünür biçimde açık bir mekâna asılacaktır. Bir lisansın verilmesini müteakiben, ölçüleri, tasarımı ve içeriği başsavcılıkça belirlenecek bir tanıtım (kimlik) kartı her bir lisans sahibine, kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmeksizin basılacak, lisans sahibinin bir kuruluş olması halinde bu kartvizit kuruluşun her bir yetkili, müdür, ortak ya da şeriki için ayrı ayrı tanzim edilip verilecektir. Bu kart lisans sahibinin bu kanun uyarınca faaliyetini lisans altında yürüttüğünün delili olarak hizmet edecektir. Herhangi bir lisans sahibinin özel dedektiflik faaliyetine son vermesi ya da hamilin lisansının askıya alınması ya da iptal edilmesi halinde, bu kart söz konusu faaliyetin feshi ya da lisans askıya alma ya da iptal tasarrufunu izleyen beş gün zarfında iptal edilmek üzere başsavcılığa iade edilecektir. Lisans sahibi herhangi bir adres değişikliğinde ya da yetkili, müdür, ortak ya da şeriklerinden herhangi biri ya da bir kısmında değişiklik olması halinde, keyfiyeti derhal başsavcılığa bildirecektir. Mesleki iştigal merkez adresi meskûn bir mahal ya da bir ticarethane adresi olabilmekle beraber, lisans sahibinin daimi i şyeri adresinin yerleşik bulunduğu yer olacaktır.
 6. Şekil ve muhteva yönünden başsavcılıkça belirlenen formlar üzerine doldurulmak suretiyle hazırlanan başvurular tüm yeni yetkili ya da ortaklar için bunlarca ayrı ibraz edilecektir. Başsavcılık, herhangi bir anda lisans sahibinin herhangi bir yetkili ya da ortağında değişim olduğunu ancak gelen kişinin KEK Madde 75-7b04 ve tadillerinde belirlenen kriterleri karşılamadığını tespit etmesi halinde, hamile bu kanun çerçevesinde tanzim edilmiş bir lisansı askıya alabilir ya da iptal edebilir.

KEK 75-7b07. Lisansın Yenilenmesi; Çalışan ve temsilcilerin fiillerinden sorumluluk; ruhsat devir yasağı.

 1. Gerek ilk lisans ve gerekse lisans yenileme başvurularının her birinde form ekinde KEK 2003 Ek M. 75-7b22 ve tadilleri uyarınca başsavcılıkça tespit ve ilan olunan tutarda bir harç ibraz edilir.
 2. Yukarıda (a) fıkrası uyarınca alınacak başvuru harcına ilaveten (a) başvuranın bir kuruluş olması ve yetkili, müdür, ortak ya da şeriklerinden herhangi biri ya da bir kısmının bu nevi kuruluşun faaliyet kapsamı dâhilinde özel dedektiflik faaliyeti ile iştigal etmek istemesi halinde, anılan yetkili, müdür, ortak ya da şeriklerin her biri ayrı birer lisans başvurusunda bulunacak olup, KEK 2003 Ek Madde 75-7b22 ve tadilleri uyarınca başsavcılıkça belirlenecek tutarda bir harcı ödemeleri esastır.

KEK 75-7b08. Gizli bilgiler, istisnalar; yasak fiil ve davranışlar.

 1. Herhangi bir lisans sahibi ya da bu lisans sahibinin bir yetkili, müdür, ortak ya da şeriki herhangi bir suçla ilgili edinebileceği herhangi bir bilgi konusunda, bu konuda yargılama yetkisine sahip ilgili kanun infaz merciine bildirimde bulunur. Bu lisans sahibi ya da birey kanunun gerektirdiği haller dışında kendisince edinilen herhangi bir bilgiyi, bilginin adına temin edildiği işveren ya da müşterinin aksi yönde talimatı gıyabında herhangi diğer bir şahsa teşhir ve ifşa etmeyecektir.
 2. Hiçbir lisans sahibi ya da onun yetkilisi, müdürü, ortağı, şeriki ya da çalışanı sıfatından hareketli birey:
 3. Bilginin nam ve hesabına temin edildiği bu lisans sahibi ya da bireyin işvereni ya da müşterisine bilerek ve kasıtlı olarak herhangi bir sahte rapor düzenleyip veremez;
 4. Lisans sahibi ya da lisans sahibinin amaca istinaden görevlendirdiği kişi eliyle olmadıkça, herhangi bir yazılı raporun bir müşteriye ibraz edilmesine vesile olamaz ve bu istisnai durumda raporu ibraz eden şahsın konu rapor içeriği bulgu ve bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğini temin noktasında gereken titizlik ve hassasiyeti göstermesi esastır;
 5. Beklenmedik durum ya da yüzde oranlar bazında hizmet temin ya da icra edemez ya da vereceği hizmetler karşılığı lisans sahibine yapılacak ücret ödemelerini kısmen ya da tamamen ihtimallere dayandıran yahut tahsil edilen para ya da mal miktarı ya da rayiç bedelinin yüzde oranı nispetinden hesap edilecek bir meblağa bağlayan ya da elde edilecek sonuca herhangi bir şekilde bağımlı kılan hüküm ve şartlar tesis eden ne cins ve mahiyetten olursa olsun hizmet tedariklerine ilişkin herhangi bir akit yapamaz ya da bu nevi akde taraf sıfatı ile iştirak edemez;
 6. Lisans sahibinin ticari faaliyetleri ile bağlantılı olarak, bu kanun ile kendisine verilen ateşli silah taşıma ruhsatı tanıtım rozeti dışında herhangi bir rozet kullanamaz;
 7. lisans sahibi ya da bireyin herhangi bir şekilde federal hükümet, bir eyalet yönetimi ya da bir eyalet yönetiminin herhangi bir siyasi alt birimi ile bağlantılı olduğu izlenimini yaratmak niyet ve maksadı ile o hükümet, yönetim ya da alt birime ait herhangi bir ünvan kullanamaz, resmi üniforma giyemez, işaret ve alameti veya kimlik ya da tanıtım kartını kullanamaz ya da benzeri sonucu doğuracak herhangi bir beyan ya da açıklamada bulunamaz;
 8.  lisans sahibinin ticari iştigali kapsamı faaliyetleri ile bağlantılı bir takma ad ya da rumuz kullanamaz;
 9. Hususi bir yapıya ya da bu yapıyı oluşturan herhangi bir bölüme bu hususi yapının yasal mülkiyet ya da zilyetliğini elinde bulunduran mal sahibinin muvafakati olmaksızın giremez;
 10. Alacak ve teslimat, istirdat ya da sair zilyetlik davası, menkul rehin hakkı, inşaat ipoteği, malzeme tedarikçisi rehini ya da herhangi diğer bir rehin ya da ipoteği kaldırmak üzere açılan davanın herhangi bir duruşmasında vekaleten görevli taraf sıfatıyla hakim huzuruna çıkamaz; ya da
 11. Lisanssız bir çalışan ya da temsilcisinin kendi namına reklam yapmasına, müşterileri ile irtibata geçip kendilerine raporlar tanzim ya da faturalar ibraz etmesine veya herhangi bir şekilde bu kanunda lisansa tabi olacağı açık bir dille arz ve ifade olunan meslek kollarında herhangi bir meşguliyette bulunmasına müsaade edemez; ya da
 12. Sahte delil istihsal ya da tanzim edemez.

KEK 75-7b09. Personel kayıtları; dosyaya ibraz edilecek mesleki iştigal merkezi adresi.

Her bir lisans sahibi kendi bünyesinde çalıştırmakta olduğu personele ilişkin, başsavcılıkça tespit edilip istenebilecek bilgileri ihtiva eden bir kayıt tutacaktır. İlgili lisans sahibi cadde sokak numarasını, işletenin üzerinde meskûn bulunduğu cadde ya da sokağın numarası olmaması durumunda ise, posta kutusu numarasını da ihtiva edecek şekilde mesleki iştigal merkezi açık adresini başsavcılığa tebliğ eder. Başsavcılık gerekli görmesi halinde, bahse konu mesleki iştigal merkez adresini tespit amacıyla ihtiyaç duyduğu başkaca bilgilerin de lisans sahibince dosyasına intikal ettirilmesini isteyebilir.

KEK 75-7b10. İş arama ve reklâm yapma, içeriğe ilişkin şartlar, yasaklı merkez ya da şubeler dışında ticari faaliyetin reklâmının yapılması ya da ifası; şube açma ya da değişikliği esasları.

Bu kanun ile kendisine lisans verilmiş bir hak sahibince mesleki iştigal ve faaliyetlerinin tanıtımı ve kamuoyuna duyurulması amacıyla yapılacak reklâm ilan çalışmaları hiçbir sahte, yanıltıcı ya da aldatıcı bilgi içeremez. Bir lisans sahibi, başsavcılıktaki dosyası muhteviyatı kayıtlarda faaliyet ve iştigal merkezi adresi olarak görünen adres dışında herhangi bir mahalden mesleki iştigal ve faaliyetlerini reklâm yolu ile duyurup tanıtamaz ya da yürütemez. Lisans sahibinin bu kanun hükümlerine mutlak olarak riayet edip, başsavcılığın kaide ve yönetmelik esasları dairesinde tespit edebileceği, kamuoyunu korumak için gerekli sair ilave kriterlerin gereğini yerine getirdikten sonra bahse konu mekâna ilişkin bir şube temsilcilik sertifikası aldığı haller bu hükme istisnadır. Lisans sahibi bu şekilde tescil ettirdiği bir şubeyi kapatması ya da bu şubenin yerini değiştirmesi halinde, bu fiilini müteakip 10 gün zarfında keyfiyeti başsavcılığa yazı ile bildirir.

KEK 75-7b11. Teminat senedi, hazineye verilecek sorumluluk sigortası ya da yatırılacak depozito; esaslar.

 1. İşbu madde (b) fıkrasında hükme bağlanan haller istisna olmak kaydı ile, başvuranca aşağıda sayılan iş ve işlemlerden herhangi birini ya da bir kısmını tam ve eksiksiz yapılıp tamamlanmadıkça hiçbir lisans verilmesi söz konusu olmayacaktır:
 2. Bu eyalet sınırları dâhilinde ticari iştigal yürütme hak ve yetkisini haiz bir şirketçe 100.000 Amerikan Doları ya da üstü tutarda tanzim ve imza edilmiş bir kurumsal teminat senedini alıp başsavcılığa vermek, ya da
 3. Başvuranın kendi ağır ihmal, kusur ve teseyyüplerinden dolayı cana ve mala gelecek hasar, zarar ve ziyanlar karşılığı 100,000 Amerikan doları ya da üstü tutarda bir sigortalandığını belgeler umumi sorumluluk sigortasına sahip olduğunu gösterir bir sigorta ilmühaberini alıp başsavcılığa vermek, veya
 4. Eyalet hazinesi kasasına 100,000 Amerikan doları ya da üstü tutarlı nakit depozito yatırmak. Yatan depozito tutarı karşılığı hazinece verilecek senet ya da depozito yattı makbuzu, başvuranca mesleki iştigal ve faaliyetin dürüstlük ve hüsnüniyet ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi şartına bağlı olacaktır.
 5. Bu madde hükümlerinde tesis temini öngörülen sigorta ilmühaberi ya da teminat veya yatırılması öngörülen nakdi depozito teminat şartları, bir lisans sahibinin mesleki faaliyetinde iştigal etmek üzere bu lisans sahibince istihdam edilmiş ya da edilecek başvuru sahiplerinde aranmaz.
 6. Bu madde uyarınca ibraz edilen her teminat içerik ve şekil, altına vazedilen yetkili imzaların sahihlikleri ile ifade ettiği nakdi güvencelerin yeterlilikleri yönünden başsavcılıkça incelenip onaylanır. Bu teminatların işbu eyalet halkı adına alınmış olması esas olup, süresiz mahiyette alınmaları mümkündür. Bu madde uyarınca verilecek sigorta ilmühaberleri, içerik ve şekil, altına vazedilen yetkili imzaların sahihlikleri ile ifade ettiği nakdi güvencelerin yeterlilikleri yönünden başsavcılıkça onaylanacaktır.
 7. Bir başvuru sahibi ya da lisanslı olup olmadıklarına bakılmaksızın, onun personel ya da temsilcilerinden herhangi biri ya da bir kısmının gösterdiği yasaya aykırı tutum ve davranış neticesi yaralanan ya da incinen herhangi bir şahısça, başvuran ya da maiyetinin bu yasaya aykırı fiil ve davranışı neticesi gördüğü zarar ve ziyanları tazmin noktasında başvuranın senet ya da nakdi depozitosundan tazminat tahsilini kendi adına yapacağı dilekçeli müracaat ile talep ve dava edebilir.

KEK 75-7b12. Teminat Senedi ya da Depozito Yattı Belgesi; Dosyasında Muhafazada Taksir; Teminat Senedinin Vadesi.

 1. Yukarıdaki maddede bahsi geçen teminat (kefalet) senedinin kendisini ibraz eden her bir lisans sahibince her dem geçerli ve muteber biçimde muhafaza edilmesi ya da KEK 75-7b11 ve tadillerinde öngörülen şekilde eyalet hazînesine yeterli miktarda sigortanın yaptırılmış ve muteber olduğunu tevsik eder geçerli bir sigorta ilmühaberinin ya da nakdi depozitonun tevdi edilmiş olması esastır. Bu hükme riayette kusur, lisans sahibinin lisansının derhal yürürlükle askıya alınması sonucunu doğurur ki, bu halde, lisans, başsavcılıkça tespit edilen şekil ve muhtevada ikinci bir müracaatın, bu kanunda öngörülen sigorta ilmühaberi ya da depozito veya teminat senedi beraberinde dosyaya ibraz edildiği tarihe kadar yenilenmez veya yeniden yürürlük kazanmaz.
 2. Bu kanun uyarınca usule ve gereklere uygun şekilde tanzim ve başsavcılığa ibraz edilmiş senetler, ilgilendirdikleri teminat ya da kefaletin yüklediği sorumluluğun atiye sirayet eden kısmı, başsavcılığa verilecek 30 günlük ihbarla sona erdirilinceye kadar tam güç ve itibarla yürürlüğünü korur.

KEK 75-7b13. Lisansın askıya alınması ya da iptali; gerekçeler; duruşma; sabıka kaydı, deliller.

 1. Başsavcılık, süresi içerisinde Kansas idari usul kanunu hükümleri uyarınca resmi bir ihtarda bulunulmasının ve duruşma yapılmasının ardından, şahıs ise lisans sahibinin, kuruluş ise lisans sahibinin yetkili, müdür, ortak ya da şeriklerinden herhangi biri ya da bir kısmının;-
 2. Bir lisansın ilk defaya mahsus verilmesi ya da yenilenmesi veya yeniden yürürlüğe sokulmasına yönelik yapılan bir müracaat ile bağlantılı olarak asılsız bilgi verdiği ya da yalan beyanda bulunduğu;
 3. bu kanunun düzenlediği hükümlerden herhangi biri ya da bir kısmını ihlal ettiği;
 4. Başsavcılığın bu kanun kendisine ihdas ettiği yetki uyarınca benimsediği herhangi esas ve yönetmeliklere aykırı davrandığı;
 5. Ruhsatın verilmesini müteakip dönemde, bir cürümden, ihmal ya da hatalı araç kullanma sonucu ölüme sebebiyet verme, müessir fiilde bulunmaya teşebbüs, adam dövme, bir kanun infaz memuruna saldırma, bir kanun infaz memurunu ölümüne yol açacak şekilde dövme, bir kişiyi isteği ve rızası dışında zorla alıkoyma, cinsel saldırı, bir çocuğun hayatını tehlikeye atma, bir tanık ya da mağdura gözdağı verme ya da yasada açıkça men edilmiş şekil, suret ve maksatlarla tehlikeli bir silahı kullanma, taşıma ya da bulundurma ihtiva eden herhangi bir suçtan sabıkalı olduğu;
 6. Amerika Birleşik Devletlerinin ya da herhangi bir eyaletin ya da bunlardan herhangi birinin bir siyasi alt biriminin herhangi bir kanun infaz memuru ya da sair çalışanının yerine geçtiği ya da bünyesinde çalıştırdığı herhangi bir personele bu nevi eşhas yerine geçme konusunda göz yumduğu ya da yardım ve yataklık ettiği;
 7. Ruhsatın geçerlilik süresi dolduktan sonra devam eden vadede, lisansın askıya alınması ya da iptaline yol açması ya da bir ruhsat başvurusuna ret gerekçesi teşkil etmesi olası herhangi bir fiil işlediği ya da bünyesinde çalışan herhangi bir personelin bu gibi fiili işlemesine müsaade ettiği;
 8. bir müşteriye vermesi icap eden hizmetleri ya da taraflar arasında yazılı akitle mutabakata bağlanmış bulunan ve karşılığında kendisine taraflar arasındaki serbest irade akdi uyarınca ücret ödemesi yapılan ya da taahhüde bağlanmış bir raporu kasten vermekte taksire düştüğü ya da vermekten imtina ettiği;
 9. Haklı herhangi bir gerekçesi olmaksızın herhangi bir şahsı dövdüğü, bu gibi şahsa saldırdığı ya da bu gibi şahsı kaçırdığı ya da ona karşı güç ya da şiddet kullandığı;
 10. Ruhsatlı faaliyetini yürüttüğü bir sırada herhangi bir mahkeme ilamı ya da ihtiyati tedbir kararına bilerek ve isteyerek aykırı davrandığı ya da bu nevi ilam ya da karara aykırı davranışa azim, teşvik ya da yardım ettiği;
 11. Herhangi bir avukatın ayak işlerini yaptığı ya da bu nevi avukatın şahsi işlerinin takip ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunduğu;
 12. kendisini federal hükümetin, herhangi bir eyaletin ya da bunlardan herhangi birinin siyasi bir alt biriminin memuru ya da görevlisi gibi göstermek üzere herhangi bir şekil ve muhteviyatta hükümet ya da ilgili eyalet ya da siyasi alt birimin mektupluk başlığını, reklâm malzemelerini ya da sair matbuatını kullandığı;
 13. Ticari faaliyet ve iştigali ile ilgili yaptığı herhangi bir reklâm, tanıtım çalışması ya da bağladığı bir sözleşme içeriğinde sahte, yanıltıcı ya da aldatıcı bilgiler kullandığı;
 14. lisans sahibinin ticari faaliyetlerini yürüttüğü bir sırada sahtekârlık ya da dolandırıcılık suçlarının tanımına uygun düşen herhangi bir fiil ya da harekette bulunduğu;
 15. bu kanunda öngörülen sürekli eğitimi tahsil etmekte kusur işlediği; ya da
 16. Bir ateşli silah taşıma izin rozetini kötüye kullandığı; ya da
 17. Bu kanun uyarınca verilecek bir ruhsata ilişkin başvurunun reddine gerekçe teşkil eder herhangi diğer bir fiili işlediği yolunda genel tespit ve kanaati üzerine, bu kanun uyarınca verilmiş bir ruhsata sansür uygulayabilir, içeriğinde kısıtlamaya gidebilir, ruhsatın kullanımına şartlar koşabileceği gibi, bu nevi ruhsatı askıya alabilir ya da iptal edebilir.
 18. Sabıka kaydı ya da mühürlü imzalı aslına uygun kopyası bu Madde ya da KEK 75-7b04 ile tadilleri dâhilinde kullanıldığı anlamda bir suç sicilinin varlığına kesin bağlayıcı delil teşkil edecek, bir suç kabulü ya da ilamı veya itirafsız suç ikrarında bulunulmasını müteakip hüküm giyme durumu, bu maddenin hüküm ve anlamı dairesinde bir sabıka olarak addedilecektir.
 19. Bir ateşli silah taşıma izni rozetinin kötüye kullanımıyla bağlantılı ihlal iddiasına dayalı davanın kovuşturması kesin sonuca bağlandıktan sonra, başsavcılık KEK 21-3824 ya da KEK 21­3825 ve tadillerini ihlalden ayrıca bir dava açabilir.

KEK 75-7b14.

(1998’de ilga edilmiştir)

KEK 75-7b15. Zabıt ve raporlar; Başsavcılık emri ile inceleme; başsavcılık infaz ve soruşturması; celpname; yasaya aykırı fiiller; kabahat.

 1. Bu kanun hükümlerine uygun şekilde faaliyet gösteren her bir özel dedektif ya da özel dedektiflik bürosu, söz konusu bu dedektif ya da dedektiflik bürosunun yapmış olduğu ticari işlemlerin tam ve eksiksiz bir kaydını tutmak ve bu kayıtları ilgili defterlere işlenme tarihlerinden itibaren asgari üç yıl süre ile saklamakla mükellef olacaktır.
 2. Bir şikâyet dilekçesine dayalı Başsavcılıktan tanzim edilme bir celpname ya da muadil yargılama yetkisini haiz bir adli mercinin mahkeme ilamı, şikâyete ait ifade ya da yazılı ikrar refakatinde ve zabıt ve kayıtların nevine ve içeriğine ilişkin izahatı da içerecek şekilde tebliğ edilir edilmez, bahse konu ticari işlemlere dair zabıt ve kayıtların sahibi, ortağı, amiri, resmi yetkilisi ya da emanetçisi sıfatından hareketli ruhsatlı özel dedektif bu zabıt, kayıt ve tutanaklarını tam ve eksiksiz olarak başsavcılık teftiş ve denetimlerine açacak ve tanzim olunan raporlarda bu merci tarafından gerekli incelemelerde bulunulmasını sağlayacaktır. Başsavcılıkla yapılacak bu teftiş ve denetimler sırasında elde edilecek bilgiler gizli tutulacak ancak herhangi adli takibatların başlatılıp davaların görülmesi için gerekli savların sunulmasında gerekli görülmeleri üzerine verilme ya da ifşa halleri bu hükme istisna olacaktır. Başsavcılıkça özel dedektif ruhsatlarına tanzim edilen celplerde de Amerika Birleşik Devletleri ve Kansas anayasalarının mahremiyet yasaları, adil kredi raporlama kanunları, yalan makinesi kanunları, adli olarak tanınan öncelikli yazışmalara ve haklara ilişkin bildiri ve hükümlerinde tesis edilen hukuki sınırlamalar ya da varsa herhangi gizlilik normlarına aynen riayet edilecektir.
 3. Gerek bu kanunun hükümlerinin uygulaması ve bu hükümlere aykırı davranış ve ihlal durumları ve bu kanun uyarınca başvuruda bulunanlar ya da ruhsat alanların karakteri, yetkinliği ve haysiyetlerine ilişkin soruşturmaların yapılması, gerekse herhangi bir başvuran ya da lisans sahibinin işi, meslek uygulamaları ve iş yapma yöntemleri ile ilgili soruşturmaların yapılması açısından, başsavcılığın celpname tanzim ve tebliği ile bu eyalet sınırları dâhilindeki herhangi bir şahsı başsavcı huzuruna getirme ile soruşturma açısından yararlı ya da ilgili gördüğü herhangi defter, zabıt ya da tutanakların tanzimini talep yetkisi burada tarif edilenlerle sınırlanacaktır.
 4. Başsavcılık, herhangi bir şahsın yeminli ifadesini alabileceği ve tanıklığını isteyebileceği gibi, bu şahsın azline yönelik karar alınmasını da sağlayabilir.
 5. Bu madde uyarınca tanzim edilen bir celpname üzerinde hukuk usulleri kanunu amir olacaktır. Gereklere ve usullere uygun şekilde celpname tebliğ edilmiş olup, bu celpname gereklerini ifada acze düşen ve bu aczine geçerli bir mazeret göstermeyen ya da celpname içeriğine süresinde itirazda bulunmamış ya da incelenmeyi ya da kendisinin karakteri ya da nitelikleri, veya mesleki faaliyet, uygulama ve yöntemleri hakkında yöneltilen herhangi hukuki ya da ilgili soruya cevap vermekten imtina eden ya da yukarıda anlatılan ihlalleri gerçekleştirenler, muadil yargı yetkisini haiz bir mahkemece hüküm giydirildikten sonra, kamuya karşı kabahat işlemekten birinci derece sorumlu tutulur.
 6. Herhangi bir soruşturma duruşmasında tanıklık edenlerin tanık beyanları yemin altında verilir ve kasıt taşıyarak yalan ya da sahte yemin sahtekârlık suçunun gerektirdiği cezalara çarptırılır.

KEK 75-7b16.

(1998’de ilga edilmiştir)

KEK 75-7b17. Ateşli Silah Taşıma Ruhsatı; Yeterlilikler; başvuru; ateşli silahın ateşlenmesi, bildirim; ruhsatın askıya alınması ya da iptali; lisans sahibinin sorumluluğu.

 1. Hiçbir lisans sahibi, başsavcılığa yapacağı müracaatın akabinde izin almadıkça üzerinde ya da yanında gizlenmiş olarak bir ateşli silah taşıyamaz. Aşağıdaki şartları karşılamadıkça hiçbir lisans sahibine bu izin verilmez:
 2. lisans sahibi canını ya da malını ya da bir müşterisinin canını ya da malını korumak için bir ateşli silah taşıması gerektiğini başsavcılığa açıklamalı ve ateşli silah taşıma ruhsatı verilmesinin gerekli olup olmadığını belirlemede yardımcı olması üzere başsavcılıkça istenecek delilleri ibraz etmelidir.
 3. lisans sahibi ya (A) ateşli silah taşıma ruhsatına ilişkin ilk başvurusunu ibraz ettiği tarihten önceki 24 aylık süre zarfında KEK 74-5607a Maddesi (a) fıkrası ile bu maddenin tadil metinlerinde düzenlenen kanun infaz görevlileri eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimleri başarıyla tamamlamış olmalı, ya da, ateşli silah taşıma ruhsatına ilişkin ilk başvurusunu ibraz ettiği tarihten önceki 12 aylık zaman diliminde KEK 74-5607a maddesi (b) fıkrasında ve bu maddenin tadillerinde düzenlenen kanun infaz görevlisi eğitim gereksinimlerini karşılayacak eğitimi başarıyla tamamlamış olmalı ve bu nevi eğitimi başarıyla tamamladığına ilişkin delilleri başsavcılıkça istenmesi üzerine ibraz etmeli, ya da (B) ateşli silah taşıma ruhsatı almak üzere yaptığı ilk başvuru tarihinden önceki altı aylık süre zarfında KEK 75-7b21 ve tadilleri uyarınca belgelenip onaylanmış bir eğitmenden ateşli silah kullanma ve meşru güç kullanımı konularında eğitim almış olmalı ve bu hususu tevsik etmek üzere başsavcılıkça istenecek delilleri sunmalıdır.
 4. Bir lisans sahibince ateşli silah taşıma ruhsatı için yapılan bir başvuru, başsavcılıkça belirlenecek usul ve şekilde tanzim edilerek KEK 2003 Ek Madde 75-7b22 ve tadilleri uyarınca başsavcılıkça tespit edilecek tutarda bir harç beraberinde ibraz edilecektir. Bu başvuru, lisans sahibinin bu kanun uyarınca yaptığı dedektiflik ruhsat başvurusuna cüz teşkil edecek ve ekine takılacaktır. Başvuru içeriğinde:
 5. Başvuranın adı soyadı, ticari işletme ve ikametgâh adresleri;
 6. Başvuranın taşıyacağı ateşli silah ya da silahların marka ve modelleri, imalatçı isimleri, seri numaraları, kalibre ve çap bilgileri ile ateşli silahı tanıtıcı herhangi diğer bilgiler;
 7. Başvuranın tam takım parmak izleri;
 8. Başvuranın başvuru tarihinden en geç 30 gün önce çekilmiş ve kimlik tespiti amaçlarına uygun renkli bir fotoğrafı;
 9. Başsavcılıkça gerekli görülecek diğer bilgiler, yer alacaktır.
 10. Başsavcılığın Taşıma ruhsat başvurusunda bulunan bir şahsın bu madde uyarınca ateşli silah taşıması gerekliliğine ikna olması halinde,
 11. Başsavcılık ilgili lisans sahibine bir ateşli silah taşıma izni tanıtım kartı verecek olup, bu kartın şekli başsavcılıkça onaylanacaktır. Bu kart üzerinde lisans sahibinin renkli fotoğrafı, başparmak izleri ile imzasının yanı sıra taşınacak ateşli silah ya da silahlara ilişkin bir açıklama yer alacaktır. lisans sahibi bu şekilde alacağı taşıma ruhsatını ateşli silah taşıdığı her zaman yanında bulunduracaktır. Tanıtım kartları ve ateşli silah taşıma ruhsatlarına birbirini takip eden sıra numaraları verilecek ve verilmiş tüm geçerli ateşli silah ruhsatlarını içerir bir dosya başsavcılık elinde gerekli güncellemeler ile muhafaza edilecektir.
 12. Emniyeti ilgilendiren ve acil durumlarda kimlik tespitine olanak vermek amacıyla, kendilerine bu kanun uyarınca ateşli bir ateşli silah taşıma ruhsatı verilmiş bulunan ruhsat hamilleri bir ateşli silah taşıma izin rozeti taşıyabilir. Bu rozet her daim gözle görülecek bir şekilde taşınacak, ayrıca, işbu fıkranın (1) bendi uyarınca tanzim edilmiş ateşli silah ruhsatı tanıtım kartı da özel dedektifin üzerinde görünür şekilde yer alacaktır. Bu rozetin ölçüleri, tasarımı ve diğer özellikleri başsavcılıkça belirlenir. Rozetin ön yüzü üzerine açık ve okunaklı bir şekilde “Lisanslı özel dedektif’ ibaresi yazılacaktır. Rozetle ilgili masraflar lisans sahibince karşılanır. Bir lisans sahibi, özel dedektif sıfatıyla ruhsat altında yürüttüğü faaliyetlerine son vermek istediğinde ya da ruhsatı askıya alındığında ya da iptal edildiğinde, bu rozet iptal edilmek üzere bu nevi iş bırakma, askıya alma ya da iptali izleyen beş gün zarfında başsavcılığa teslim edilecektir. Geçerli bir ateşli silah taşıma izin rozetine sahip her lisans sahibi, herhangi bir rozet kayıp vakasını, hadisenin farkına vardıktan itibaren 12 saat içerisinde başsavcılığa bildirecektir.
 13. Bir ateşli silah taşıma ruhsatı almış herhangi bir lisans sahibi kendi yetki sahası dâhilinde hareket eden bir kanun infaz memurunca ya da giriş yaptığı özel mülkün kanuni hakimiyet ya da mülkiyetinin özel kişi elinde olması halinde, özel mülkün özel kişi iyesince yapılacak istek üzerine silah taşımaya yetkili olduğunu göstermek üzere ruhsat tanıtım kartı ya da ateşli silah izin rozetini gösterecektir. Geçerli bir ateşli silah taşıma ruhsatına sahip her lisans sahibi bünyesindeki istihdam durumunda meydana gelecek değişiklikler ile, taşınacak ateşli silah ya da silahlarda meydana gelecek değişikliklerin yanı sıra, tanıtım kartı kayıplarını ya da özel ya da iş adresinde meydana gelecek değişiklikleri başsavcılığa bildirecektir. Test atışları, ateşli silah eğitimi ya da hedef vurma egzersizi dışında herhangi bir sebeple ateşli silahını ateşleyen her lisans sahibi yaptığı atışı başsavcılığa olayın meydana geldiği anı müteakip 24 saatlik süre zarfında, atışa yol açan şartların tam detaylı bir anlatımı ile atış gerekçelerini dâhil edeceği yazılı bir rapor ekinde bildirecektir.
 14. Özel dedektiflik ruhsatı askıya alınan ya da iptal edilen lisans sahibinin ateşli silah taşıma ruhsatı da başsavcılıkça iptal edilir. Başsavcılık, lisans sahibi ateşli silahını kanuni güç kullanımı ile bağdaşmayan bir şekilde kullanmış ya da (a)(1) bendi uyarınca ateşli silah taşımasının görev icabı gerektiğini artık kanıtlayamaz hale gelmiş ise, yine ateşli silah bulundurma ruhsatını askıya alabilir ya da iptal edebilir. Askıya alma ya da iptal kararı ve duruşmasında Kansas idari usul kanunu hükümleri takip ve tatbik edilir. Başsavcılık askıya alınan ya da iptal edilen ateşli silah taşıma ruhsatı tanıtım kartının iadesini isteyecektir.
 15. Bu madde uyarınca kendisine ateşli silah taşıma ruhsatı verilmiş bir lisans sahibi Kansas Ceza kanununda betimlenen bir özel kişiye nazaran güç kullanımında daha fazla gerekçe ve hakka sahip değil kabul edilecektir. Bu kanunda tesis edilen hiçbir hüküm bu gibi lisans sahibinin güç kullanımı ile ilgili hukuki sorumluluğunu kısıtlayacak şekilde yorumlanamaz.
 16. Aşağıda sayılanlarla hiçbir suretle ateşli silah taşıma ruhsatı verilmez:
 17. Kuruluşlara;
 18. Muadil yargılama yetkisini haiz bir mahkeme tarafından yetersiz ya da zihnen hasta görülen ve kabiliyetleri ya da akıl sağlığına henüz kavuşmamış kişilere;
 19. Alkol ya da uyuşturucu madde müptelası ya da bağımlısı kişilere;
 20. Bu kanun uyarınca verilen bir ateşli silah taşıma ruhsatının vadesi, ruhsatın verildiği yılın Aralık ayının 31’ inci günü itibarıyla son bulur ancak, bu tarih özel dedektiflik lisansının son geçerlilik tarihinde ya da bu tarihten sonra olmak zorundadır. Geçerlilik vadesi dolmuş bir ateşli silah taşıma ruhsatının yenilenmesi başsavcılıkça belirlenen şekil ve usullerde, yine başsavcılığın benimseyip uyguladığı kaide ve yönetmeliklerce öngörülen şartlara bağlı olarak yapılır. Bir ateşli silah taşıma ruhsatı, verildiği dedektifin işbu madde (a)(1) bendi uyarınca bir ateşli silah taşıma ihtiyacının devam ettiğinin tevsikinden hareketle yenilenir.

KEK 75-7b18. Dedektiflerin ve dedektiflik bürolarının lisanslanması ve düzenlenmesi üzerinde tek başına nihai yetkinin Başsavcılığa ait olması; lisanslandırma ve düzenleme yapılması yasak kentler; esaslar ve yönetmelikler.

 1. Özel dedektifler ile özel dedektiflik bürolarının lisanslanması ve düzenlenmesi işleri, bu kanunda hükme bağlanmış olduğu üzere tek başına başsavcılığın yetkisi ve denetiminde olacak, hiçbir kentte özel dedektif ya da özel dedektif bürolarının lisanslanması ya da düzenlenmesine ilişkin hüküm içeren herhangi bir tebliğ onanıp yürürlüğe konamayacaktır. Bu şekilde onanan ya da işbu kanunun yürürlük tarihinde ya da ondan önce onanarak yürürlüğe sokulmuş herhangi bir tebliğ, bu madde ile hükümsüz ve butlan ilan edilmiştir.
 2. Bu kanunun düzenlediği hükümlerin yürütmesi için gerekli olabilecek uygulama esas ve yönetmelikleri başsavcılıkça çıkarılacaktır.

KEK 75-7b19. Parmak izi ya da fotoğraflarda tahrifat; kanunun ihlali; cezalar.

Bu kanun hükmü uyarınca ibrazı gereken parmak izleri ya da fotoğraflarda kasten tahrifat yapanlar, E sınıfı cürüm, bu kanunun diğer hükümlerinden herhangi birine aykırı davranarak bu hükümleri ihlal edenler ise A sınıfı kabahat işlemiş sayılır.

KEK 75-7b20. Lisans Verme; sınav; mülakat; soruşturma.

 1. Başsavcılık, lisans verilmesine ön koşul teşkil etmek üzere herhangi bir başvurandan ya da, başvuran kuruluş ise, onun müdür, ortak ya da şeriklerinden herhangi birinden:
 2. Dedektiflik mesleği hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olunduğunu göstermek üzere yazılı bir sınav vermesini; ve
 3. başsavcı ya da yerine görevlendireceği bir vekili ile karşılıklı şifahi bir mülakat yapmasını isteyecektir.
 4. Başvuranın KEK 75-7b04 ve tadilleri uyarınca lisans verilmeye uygun olup olmadığını tespit maksadı ile özel dedektiflik lisansı almak üzere başvuruda bulunan her başvuru sahibinin ya da başvuran bir kuruluş ise, başvuranın yetkiii, müdür, ortak ya da şeriklerinin tam kapsamlı bir özgeçmiş araştırması başsavcılıkça yapılır.

KEK 75-7b21. Eğitmenler, ateşli silah taşıma ve güç kullanımı; belgeleme; ehliyetler; harç; yenileme

 1. Ateşli silah taşıma ve meşru güç kullanımı konularında özel dedektifleri eğitme ehliyet ve salahiyeti bulunan kişilere başsavcılıkça belge verilir.
 2. Bu madde kapsamında eğitmen belgesi almak için adaylarda:
 3. 21 yaş veya üstünde olmak;
 4. Asgari bir yıl süre ile bir özel dedektiflik bürosu, özel devriye işletmesi, özel bir soruşturma ya da güvenlik kuruluşu ya da federal bir kurum, Amerika Birleşik Devletleri ordusu, eyalet, bölge ya da kent kanun infaz kurumlarından birinde amir statüsünde çalışma deneyimine sahip olmak;
 5. Özel dedektiflere ateşli silah taşıma ve meşru güç kullanımı eğitimleri vermeye şahsen yeterli görülmüş olmak;
 6. Hayatı boyu hiç bir cürüm ya da başvuru tarihinden geriye doğru geçen 10 yıl zarfında hiçbir kabahat işlememiş olmak şartları aranır. Başvuran, özel dedektif lisansı almamış olması halinde, iti tasnif edilebilir takım halinde parmak izlerini ibraz edecek olup, bu izlerden bir takımı başvuranın suç ve sabıka geçmişi olup olmadığını tespit amacıyla parmak izi kontrolü yapılmak üzere federal soruşturma bürosuna ibraz edilecektir.
 7. Belgeli eğitmen olmak isteyen kişiler başsavcılığa, şekil ve muhteviyatı başsavcılıkça belirlenmiş bir formu doldurmak sureti ile başvuruda bulunacaktır. Ateşli silah eğitim belgesi başvuruları ekinde miktarı başsavcılıkça KEK 2003 Ek Madde 75-7b22 ve tadilleri uyarınca başsavcılıkça belirlenen bir harç beraberinde yapılır. Başvuru içeriğinde, başvuranca verilebilmesi için hazırlanacak bir eğitim planının yanı sıra bu eğitimlerde kullanılması öngörülen malzeme ve yardımcı aletlere ilişkin birer beyanın yanında başsavcılıkça istenecek herhangi diğer bilgiler yer alır.
 8. Başsavcılıkça başvuranın:
 9. işbu madde (b) fıkrasında düzenlenen gerekleri karşıladığı;
 10. iyi bir mizaç ve şöhrete sahip olduğu;
 11. özel dedektiflik işinde, ateşli silah eğitimi ve meşru güç kullanımı konularında özel dedektifleri eğitmeye uygun bir adayda aranan yeterli düzeyde bilgiye sahip olduğu;
 12. Başsavcılıktan istenen tüm bilgileri tam ve eksiksiz vermiş olduğu ve
 13. İstenen harç bedelini eksiksiz yatırmış olduğu tespit edildiği takdirde, bir belge verilir.
 14. Bu madde uyarınca verilen belge, veriliş yılını izleyen yılın Aralık ayının 31’inci günü, eğer 1 Temmuz 2004 tarih itibarıyla ya da bu tarihten sonra geçen zamanda bu madde hükmü uyarınca veriliş tarihinden itibaren iki yıl süre ile geçerli olacak şekilde bir belge düzenlenip verilmemişse, geçerliliğini yitirir. Süresi dolan belgelerin iki yılda bir resmi başvuru ile KEK 2003 Ek Madde 75-7b22 ve tadilleri uyarınca başsavcılıkça tespit ve ilan olunan tutardaki harç bedelinin ödenmesini müteakip yenilenmesi mümkündür.

KEK 75-7b22. Harçlar.

 1. Her mali yıl içerisinde, başsavcılık, kanunun kendisini özel dedektiflerin ve özel dedektiflik bürolarının lisanslanması ve düzenlenmesi ile ilgili olarak yürürlüğe koyup uygulamakla görevlendirdiği yasaları gereklere ve usule uygun şekilde uygulayabilmek için bir sonraki mali yıl boyunca ihtiyaç duyulacak fonların miktarını tespit eder. Başsavcılık, uygulama esas ve yönetmeliklerini çıkartmak suretiyle bu madde uyarınca ödenecek harç tutarlarını, bu amaçlara hizmet etmeye yeterli görülecek makul miktarlarda tespit ve tesis eder.
 2. Söz konusu harç tutarlarını tespit ve tesis ettikten sonra başsavcılık söz konusu bu harçları aşağıda açıklanan amaçlarla ve yine aşağıda açıklanan tavan rayiçler dâhilinde peşin olarak talep ve tahsil edebilir:
 3. İlk başvuru formları ve materyalleri için 15 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 4. Lisans başvurusu için 250 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 5. KEK 75-7b05 ve tadilleri uyarınca lisans alması gerekli görüldüğü takdirde, bir kuruluşun yetkili, müdür, ortak ya da şerikince yapılan ilgili başvuru için 100 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 6. Lisans yenileme için 175 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 7. KEK 75-7b05 ve tadilleri uyarınca lisans alması gerekli görüldüğü takdirde, bir kuruluşun yetkili, müdür, ortak ya da şerikine ait bir lisansın yenilenmesi için 100 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 8. Bir ateşli silah taşıma ruhsatı başvurusu için 50 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 9. Ateşli silah taşıma ruhsatı yenileme için 50 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 10. Ateşli silah eğitmenlik başvurusu için 100 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda harç
 11. Ateşli silah eğitmenlik ruhsatı yenileme için 100 Amerikan Dolarını aşmayan tutarda bir harç alınır.
 12. Lisansın kaybı üzerine keyfiyeti bildirir beyan dilekçesi beraberinde suret çıkartma harcı olarak tespit edilmiş bulunan 5 Amerikan Doları harcın yatırılması üzerine lisanstan bir suret verilir. Her lisans sureti üzerine belgenin açıkça görünür bir yerine “surettir” mührü vurularak, kayba uğrayan asıl belge ile aynı evrak numarası basılır.

KEK 75-7b23. Harç fonu.

 1. Bu kanun uyarınca tespit ve tatbik olunacak harç ya da ücretlerden elde edilen tüm nakdi gelirler, eyalet hazinesine iletilmek üzere asgari aylık bazda başsavcılıkça tahsil edilir. Tahsili akabinde tüm bu tutarlar olduğu gibi eyalet hazinesine yatırılır ve bu kanun icabı oluşturulan özel dedektiflik harç fonuna alınır. Özel dedektiflik harç fonunda biriken paralar sadece KEK 75,7b01 ila 75-7b23 maddelerinin ve bunların zaman içerisinde yapılacak tadillerinin içeriği hükümler ile özel dedektif ve özel dedektiflik kurumlarının lisanslandırılması ve çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin diğer yasaların uygulanması ve yürütülmesi amacına sarf edilir. Bu fondan yapılan tüm harcamalar, başsavcı ya da kendisi tarafından bu işlere mahsus olmak üzere tayin edilip görevlendirilmiş diğer bir ya da daha çok sayıda şahısça onaylanmış kupürler uyarınca Muhasebe ve bildirimler müdürünün müzekkerelerini müteakip yapılacak tahsisat işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
906 kez görüntülendi