ÖNEMLİ UYARI

Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Dedektiflik Yasası

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Dedektiflik Yasası

NEWJERSEY

1939 TARİHLİ ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI

Satır: 1939, Kolon. 369, sayfa 887, madde 1.

45:19-9. Terimlerin Tanımı

Tanımlar:

 1. “ ‘Özel dedektiflik faaliyeti” terimi, bir özel dedektiflik bürosu işletme faaliyetini ya da aşağıda sayılan konulardan herhangi biri ile ilgili bilgi toplama amacına mahsus herhangi bir ya da bir grup araştırmanın maaş ya da ödül elde etmek amacıyla ifası anlamına gelmekte olup, diğer hizmet ve işlevlerin aynı kişi, firma, ortaklık ya da şirket tarafından belirli bir ücret, maaş ya da ödül karşılığı yapıldığı gerçeğine halel getirilmeksizin, şunları tespit amacını taşır:
 2. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ya da Amerika Birleşik Devletlerinin herhangi bir Eyaleti, Alanı ya da Müstemlekesine karşı işlenmiş, işlenmesi muhtemel ya da işlendi kabul edilen suç ya da kanuna aykırı fiiller;
 3. Herhangi bir kişi, ortaklık, kuruluş, birlik ya da bireylerin oluşturduğu cemiyet ya da kitleler, firmalar ya da anonim şirketlerin kimliği, alışkanlıkları, iştigali, hareketleri, bulundukları yerler, ilişkileri, bağlantıları, işlemleri, itibar ya da karakteri;
 4. Tanıkların ya da diğer şahısların güvenilirlikleri;
 5. Kayıp şahısların yer bilgileri;
 6. Kayıp ya da çalıntı malların yerleri ya da bulunma durumları;
 7. Kişi, firma, birlik ya da şirketlere veya gayrı menkul ya da özel mallarla ilgili yangın, iftira, kaza, hasar, sakatlık ya da ziyanların sebepleri, kaynağı ya da bunlara ilişkin sorumluluk;
 8. Herhangi bir kişi, firma ya da şirketin herhangi bir kuruluş, cemiyet, ortaklıkla ya da bunlardan herhangi birisinin yetkili bir üyesi ya da temsilcisi ile olan ilişkileri, bağlantıları ya da yakınlıkları;
 9. Herhangi bir soruşturma heyeti, karar komitesi, tahkim kurulu huzurunda ya da herhangi bir hukuk ya da ceza davasının yargılamasında kullanılacak kanıtların emniyete alınması; ancak burada, terim anlamı dâhilinde kişi, firma, ortaklık ya da şirketlerin maddi durumu, kredisi ya da mali sorumluluklarına veya merkezi bir üniteden kumanda edilen elektrik kontrollü hırsızlık ve yangın alarm tertibatı veya sigorta ya da kredi ve borçlanma amaçları ile raporlar tanzim etme işiyle meşgul herhangi bir kişi, firma, ortaklık ya da şirket ile ilgili araştırmalar yapıp raporlar hazırlama işi ile münhasıran uğraşan şahıs, firma, ortaklık ya da şirketleri barındırmaz. Terim aynı zamanda şahısların canını ya da taşınmaz ya da hususi mallarını korumak ya da herhangi başka sebeplerle belirli bir maaş ya da ödül karşılığında bekçi ya da koruma veya özel devriye ya da sair eşhas temin edilmesini ifade edecektir. Terim Amerika Birleşik Devletlerinin ya da Amerika Birleşik Devletlerinin herhangi bir Eyaleti, Hükümranlık Alanı ya da Müstemlekesinin herhangi bir kurulu, organı, komisyonu ya da kurumunun ya da bunlardan herhangi birince tek başına, münhasıran ve düzenli esasta istihdam edilmiş herhangi bir memur ya da personelinin ya da herhangi bir belde, belediye ya da okul nahiyesinin herhangi bir kurul, organ, komisyon ya da kurumunca yürütülen herhangi yasal bir faaliyeti anlamı dâhilinde ihtiva etmediği gibi, bu kanunun düzenlediği hiçbir hüküm söz konusu bu faaliyetlere tatbik olunmaz. Keza terim mesleğini düzenli olarak icra etmesi ile bağlantılı olarak herhangi bir avukat ya da hukuk müşavirini, bu nevi avukat ya da hukuk müşavirince işvereninin verdiği işle meşgul olduğu sırada istihdam edilen herhangi bir şahsı, bu fıkranın yukarıda birden dokuza kadar sayılan bentlerinin herhangi birinde arz ve izah olunan faaliyetlerden herhangi biri ile iştigal etmeyen herhangi bir şahıs, firma, ortaklık ya da şirketi, bu nevi şahıs, firma, ortaklık ya da şirketin tasarruf ve fiilleri tamamen işverenlerinin işiyle ilgili olmak kaydıyla ya da bu Eyaletin sigorta mevzuatı uyarınca herhangi mahiyette sigorta işi ile iştigal etmeye verilen lisans ile yetkili kılınmış herhangi bir şahıs, firma, ortaklık ya da şirketi, bunların personel ya da lisanslı vekillerini ya da tamamen kendi nam ve hesabına herhangi bir soruşturma yürüten herhangi bir kişi, firma, ortaklık ya da şirketi içeren soruşturma ya da soruşturmaları ifade etmez.
 10. “ Dedektiflik bürosu faaliyeti”, “Dedektiflik faaliyeti” ile “koruma, kollama ya da devriye kurumu faaliyeti” tabirleri, isnat ettikleri faaliyeti yürütmede bir ya da daha çok sayıda kişi istihdam eden, bu Maddenin (a) fıkrasında tarif ve izah olunduğu üzere özel dedektiflik işi ile iştigal eden herhangi bir şahıs, firma, ortaklık ya da şirketi ifade edecektir.
 11. “ ‘Özel dedektif’ ya da “araştırmacı” tabirleri tamamen kendi başına ve kendi nam ve hesabına, kar elde etmek maksadı ile başkaca hiçbir personel ya da ortak yardımı ya da desteği olmaksızın bir özel dedektiflik faaliyeti yürüten herhangi bir şahsı ifade ve anlamı dâhilinde ihtiva edecektir.
 12. Erkek cinsiyetini çağrıştıran terimler dişi ve nötr cinsiyetleri de kapsayacaktır.
 13. “Amir” tabiri ile Eyalet Emniyet Amirini ifade edilmektedir.
 14. “ ‘Firma” ve “ortaklık” terimleri ortaklıkları kapsayacak ancak anonim şirketleri içermeyecektir.

45:19-10 Faaliyette bulunma Lisansı, Kabahat kabilinden Madde İhlali

Hiçbir kişi, firma, ortaklık ya da şirket öncelikle aşağıdaki maddelerde hükme bağlanacağı gibi, amirden geçerli bir faaliyette bulunma lisansı almadıkça özel dedektiflik işinde iştigal göstermeyecek ya da özel dedektif ya da araştırmacı gibi faaliyet yürütmeyecek veya iş ve faaliyetlerinin bir özel dedektiflik faaliyeti olduğu ya da özel dedektiflik ya da araştırmacılık yapıldığı yolunda reklâm ilan yapmayacaktır. Bu maddenin herhangi bir hükmünü ihlal eden şahıs, firma, ortaklık ya da şirketler kabahat işlemiş kabul edilecektir.

45:19-11. Lisans Başvurusu, içerik şartları, saygın vatandaşların onaylan; imza ve tahkikat; sahte beyanların kabahat teşkil etmesi

Bir özel dedektiflik işletmesi işletmek ya da özel dedektif ya da araştırmacı sıfatıyla faaliyet göstermek isteyen herhangi bir şahıs, firma, ortaklık ya da şirket, sahip olup işleteceği, sevk ve idare ya da muhafaza edeceği her bir Büro ya da ajans, alt ajans, ofis ya da şube temsilciliği için Amirlik makamına, başvurunun şahısça verilmesi halinde başvuranın ikametgâhının bulunduğu beldede ya da faaliyet yürütmeyi tasarladığı beldede meskûn asgari beş mal sahibi, nüfuzlu ve saygın vatandaşın yazılı icazeti ya da başvurunun şirketçe verilmesi halinde, başvuranın yetkili ve yönetim kurulu üyelerinin her birinin ikametgâhının bulunduğu ya da faaliyet yürütmeyi tasarladığı beldede meskûn ortak başına asgari beşer mal sahibi, nüfuzlu ve saygın vatandaşın yazılı icazeti beraberinde gereklere ve usule uygun imzalanıp doğrulanmış bir yazılı müracaat dilekçesi verecektir. Bu icazetler gayrı menkul rehini için gerekli onaylar bu onayları almaya yetkili bir görevli tarafından alınmadan evvel ilgili yurttaşlarca imzalanıp tasdik edilecektir. Müracaat dilekçesi içeriğinde şahıs başvurdu ise başvuru sahibinin, firma başvurdu ise firmanın her bir ortağının, bir ortaklık ya da anonim şirket söz konusu ise bu ortaklık ya da şirketi temsil ve ilzama yetkili memur ve müdürlerin her birinin adı soyadı, yaşı, ikametgâh adresi, şu anki ve geçmişteki meslekleri kayıtlı olacak; anılan şahısların her birinin birer Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduklarına dair beyan beraberinde lisans talebinde bulunulan her bir büro, ajans, alt ajans, işyeri ya da şube temsilciliğinin ayrı ayrı merkez adresi ve mekânının dâhilinde kurulacağı belediyenin adı ve ikametgâhın cadde sokak numarası ile diğer açık bilgiler ile maruf olunan detaylarının yanında müracaat dilekçesi altına imza koyan şahıs ya da fertlerin her birinin karakteri, yetkinliği ve sağlamlığını tespit amacıyla amirce istenebilecek diğer hususlar yer alacaktır. Burada istenen bilgilerden herhangi birini ya da bir kısmını bilerek ve kasten yanlış beyan edenler kabahat işlemiş sayılacaktır.

45:19-12. Lisansın Verilmesi; Sorgu ve soruşturmalar; harçlar; teminat; lisansın süresi; yenileme; iptal; değişikliklerin bildirimi; yeterlilikler

Amir, herhangi bir başvuru dosyasını incelemesinden ve bunlara ilaveten uygun göreceği sorgu ve soruşturmaları yapması neticesi elde edeceği bilgiler ışığında başvuranın ve başvuru dilekçesinde adı geçen kişilerin iyi karakteri, yetkinliği ve sağlamlığına ikna olduğunda, söz konusu faaliyetin yürütülmesi için istenen lisansı tanzim ve başvurana teslim edecektir. Lisans Sahibi mezkur başvuru dilekçesi içeriğinde beyan edilen mekânlarda bahse konu faaliyetin yürütülmesi amacıyla bir ya da birden fazla büro, ajans, alt ajans, işyeri ya da şube temsilciliği mülk, sevk ve idare ile muhafaza etmeye, başvuran şahıs ise 250.00 Amerikan Doları, firma, ortaklık ya da şirket ise 300.00 Amerikan Doları tutarında takdir edilen bir lisans harcını amire ödemesini müteakip, mezun olacaktır. Herhangi bir lisansın verilmesi ya da verilmiş bir lisansın yenilenmesi ayrıca başvuranca New Jersey Eyaleti sınırları dâhilinde kefalet ve teminat senetleri tanzimine yetkili olup bu eyalet sınırları dâhilinde faal bir teminat şirketinden, Eyalet Emniyet Amirince yeterli görülecek şekil ve muhtevada, başvuranın kasti, suiniyetli ya da kusurlu fiil ya da davranışı sonucu yaralanan herhangi bir şahıs lehine, başvuran şahıs ise 3,000.00 Amerikan Doları, firma, ortaklık ya da şirket ise 5,000.00 Amerikan Doları değerinde düzenleteceği ve muteberliği başvuranın bahse konu faaliyetini dürüstlük ve hüsnüniyet çerçevesinde yürütmesi şartına bağlanmış bir teminat (kefalet) senedinin başvuranca imza ve Amire teslimi şartına bağlı olacaktır. Böylelikle Amir tarafından verilecek lisans veriliş tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli olacak ve yenilenmesini müteakip anılan başvuru sahibince amire lisans yenilemesine konu her bir mekân için başvuran şahıs ise 200.00 Amerikan Doları, firma, ortaklık ya da şirket ise 300.00 Amerikan Doları tutarında bir harç ödenecektir. Lisans açılan dava gereği yapılacak olup lisans sahibi aleyhine sonuçlanan bir duruşmanın ardından amirce iptal edilebilir olacaktır. Herhangi bir lisansın iptali ya da iadesi halinde, bu madde hükümleri uyarınca evvelce ödenmiş lisans harç bedellerinden hiçbiri iade olunmaz. Lisans amirce tespit edilen şekil ve muhteviyatta olacak ve başvuru sahibinin adı soyadını, işletme merkez ya da teşekkül adresi ile lisans tanzim edilen her bir büro, ajans, alt ajans, işyeri ya da şube temsilciliğinin adresi, lisans tanzim ve son geçerlilik tarihleri ile ilgili başvuru dilekçesinde adı geçen şahısların ad ve soyadları ile ikametgâh adreslerini içerecektir. Firma ortaklık yapısında ya da herhangi bir ortaklık ya da şirketin memur ya da müdürlerinde veyahut anılan işletmenin herhangi bir işyeri ya da mekân adresinde değişiklik olması halinde, keyfiyet değişikliği izleyen 5 gün içerisinde amire yazılı olarak bildirilecek olup, bu bildirimde bulunulmaması, konu lisansın iptaline yeter sebep teşkil edecektir.

25 yaşından gün almamış hiçbir şahsa ya da firmalarda asgari bir firma mensubu, ortaklık ya da şirketlerde ise bir memur ya da müdürü Eyalet ya da Eyalete bağlı herhangi bir belde ya da belediyenin organize emniyet gücünde ya da Amerika Birleşik Devletleri ya da onun herhangi bir Eyaleti, bölgesi ya da belediyesinin bir dedektiflik bürosunda dedektif ya da polis memuru olarak en az 5 yıl deneyime sahip olmayan herhangi bir firma, ortaklık ya da şirkete veya bu şartları sağlamayan kişilere kesinlikle lisans verilmez.

Eyalet Emniyet Amiri ve tüm Amirlik mensupları, herhangi bir başvuru sahibinin ya da bu kanun hükümleri uyarınca verilmiş herhangi bir lisansın hamilinin yetkili, yardımcı ya da personelinin soruşturulması neticesi elde edilecek bilgilerinin tamamını gizlilik altında muhafaza edecek ve bunları bu Eyaletin kayıt mahkemesince aksini ister tezkere gönderilmedikçe hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.

45:19-12.1 Lisans Sahibinin personeli; Lisans Sahibince ödenecek harçlar; ihlal; ceza

 1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen vadede her lisans sahibi amire, bekçi, koruma ve özel devriye hizmetlilerini de anlamında barındıracak şekilde bu Eyalet sınırları dâhilinde anılan meşgalesinde çalıştırılmak üzere bünyesinde istihdam ettiği her bir şahıs başına 15.00 Amerikan Doları tutarında ek harç ödeyecektir. Yukarıda belirtilen tasniflere giren, adına 15.00 dolarlık harç yatmamış herhangi bir şahsı istihdam edecek lisans sahibi, lisansını ya da yenileme lisansını alır almaz lisans sahibi sıfatı ile bünyesinde anılan şahsa ya da birden fazla olmaları halinde şahıslara görev vermeden önce her biri için 15.00 Dolarlık harç yatırma mükellefiyetini eda edecektir. Bunu müteakip zamanda herhangi bir lisans sahibi lisansı bu kanuna göre verilmiş ise bu lisansı yenilemek üzere yapacağı her başvuru esnasında, evvelce anılan lisans kapsamında namına adam başı 15.00 dolar harç yatırmış bulunduğu bünyesinde çalışan her bir kişi için 5.00 Dolar tutarında bir yenileme harcı yatıracaktır.
 2. Yukarıda a fıkrasında bahsi geçen bir şahsı anılan fıkra uyarınca ödemesi gereken harcı yatırmadan istihdam edecek herhangi bir lisans sahibi ahlaksız kişi sayılacaktır.

45:19-13. Lisansın sona ermesi, iptali vb. ardından iade edilmesi

Bu kanun uyarınca adına lisans tanzim edilebilecek herhangi bir şahıs, firma, ortaklık ya da şirket, süresi dolması ya da iptal edilmesi, askıya alınması veya feragat edilmesini müteakip beş gün zarfında bu lisansını tüm suretleri ile birlikte amire teslim edecektir. Bu madde hükmüne riayette kusur bir kabahat teşkil edecektir.

45:19-14. Lisansın asılması ve teşhir edilmesi; lisansın kaybedilmesi ya da imhası; işyeri ya da işletme mekânında değişiklik

Herhangi bir başvuru sahibi kendi adına düzenlenen lisans kapsamı haklarını tasarruf etmeden önce, lisans ya da mühürlü tasdikli bir suretini lisansın muteber olacağı tüm süre zarfında lisans verilen her bir büro, ajans, alt ajans, işyeri ya da şube temsilciliğinin her biri ile merkez iştigal adresinde açık ve kolayca görünür bir yere asarak teşhir edecektir. Bu kanun kapsamında amirce tanzim edilmiş bir lisansın hamili konumunda olup, asacağı lisansı burada arz ve izah olunanlar ya da bu kanun uyarınca nakledilmesi uygun görülenler dışında başkaca tesisleri dâhilinde asan ya da asılmasına izin veren ya da söz konusu lisans açık ve kolaylıkla görünecek bir yerde asıp burada teşhir ve ifşa etmeyen veya kasten bu gibi lisans üzerinde oynama yapan, yırtan ya da imha eden veya aharca oynanmasına, yırtılmasına ya da imha edilmesine göz yuman herhangi bir şahıs, firma, ortaklık ya da şirket kabahat işlemiş sayılacaktır. Amirce tanzim edilmiş herhangi bir lisans ya da onun mühürlü tasdikli suretinin kayba uğraması ya da imha olması halinde derhal amire keyfiyeti bildirir yazılı ihbarda bulunulacak ve bu ihbarı almasını müteakip amir, tamamen kendi uygun görüş ve takdir yetkisinden hareketle, lisansın bir kopyasını ya da mühürlü tasdikli suretini verebilecektir. Amir muhatap alınarak lisansında belirlenen herhangi bir işyeri ya da ticari ikametgâh adresinde değişiklik yapmayı planladığına dair bir lisans sahibince yapılan yazılı müracaat akabinde amir bu nevi yeni işyeri ya da ticari ikametgâhı onaylayabilir ki bu durumda lisans sahibi amire, amirin söz konusu adres değişikliğini onaylaması ya da iade olunan lisansa uygun asıl lisans ile aynı tarihi yeni bir lisans tanzim etmesi üzere lisansını tüm kopyaları beraberinde teslim edecektir.

45:19-15. Yardımcıların İstihdamı; sahte ya da eksik beyanda bulunma; bilgilerin açıklanması; İşverene sahte rapor ya da beyanlar; sabıka kayıtları konulu raporlar

Bu kanun hükümleri uyarınca verilmiş herhangi bir lisansın hamili kendisine iş ve mesleki faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere gerekli gördüğü sayıda personel istihdam edebilir ve bu nevi istihdam süresince her daim bu şekilde işe alıp görevlendirdiği her bir personelin işlerinde müspet tavır ve davranışlar sergilemesinden sorumlu olur. Bu şekilde istihdam edilecek personelin bu kanun uyarınca verilen lisansları almasına gerek olmamakla birlikte, işverenin iştigali ile bağlantılı iş hareket ve davranışlarından bizzat ve tamamen işverenler sorumludur. Bir lisans hamilinin bünyesinde çalıştırmakta olduğu ya da çalıştırmaya başladığı herhangi bir personeli hakkında sahte ya da yanıltıcı beyanda bulunması halinde, bu sahte ya da aldatıcı beyan lisansın iptali ve geri alınmasına yeter sebep teşkil edecektir. Bu kanun uyarınca lisans almış bir özel dedektiflik işletmesinde dedektif sıfatıyla çalıştığı yolunda yalan ya da aldatıcı beyanda bulunanlar kabahat işlemiş sayılır. Bu kanun uyarınca verilen bir lisansın hamilince halen ya da geçmişte istihdam edilmiş herhangi bir şahıs işvereni ya da işveren talimatı ile yine işverence belirtilen şekil ve usulde verilmesi istenmiş herhangi bir şahıs dışında hiç kimseye işvereni bünyesinde almış olduğu görevi gereği iş başında ve vazifesinin ifası esnasında edindiği herhangi bir bilgiyi, bu kanun hükümlerinde ya da amir tarafından bir lisans sahibine yönelik yapılan herhangi bir soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli olan haller dışında, açıklayamaz. Bu madde içeriği hükümlerden herhangi birini ihlal edenler ile işveren bünyesindeki istihdamı ile bağlantılı herhangi bir husus ya da şey ile ilgili olarak işverenine yanlış rapor ya da beyanat veren, lisansı özel dedektiflik işletmesi personeli kabahat işlemiş sayılır. Bu kanunun herhangi bir hükmünün ihlali gerekçesiyle verilen herhangi bir hükümde davanın görüldüğü yörenin itirazları dinlemekle görevli savcısı, hüküm tarihini izleyen on gün içerisinde amire söz konusu hüküm ve dolayısıyla sabıka kaydının tarihini, sabıkalanan şahsın ad ve soyadı ile işlediği suçun mahiyeti hakkında bilgi verir bir rapor tanzimle amire tebliğ eder.

45:19-16. Lisans Sahiplerinin Personeli; parmak izleri

Süresi dolmamış ve geçerli olup bu kanun uyarınca verilmiş lisans hamillerinden hiçbiri bilerek ve isteyerek hangi mevkide ve sıfatla olursa olsun kendisinin ya da işletmesinin faaliyetleri ile bağlantılı olarak ağır kabahatten ya da aşağıda sayılacak kabahat ya da cürümlerden herhangi birinden hüküm giymiş ve bu kabahat ya da cürümün neden olduğu hukuki kabiliyetsizlikleri kaldırır bir idari affa tabi tutulmamış bir personeli istihdam etmeyecektir:

 1. kanunen geçerli bir izin ya da hakkı olmaksızın tabanca ya da sair tehlikeli silah kullanmak, taşımak ya da bulundurmak;
 2. hırsızlık aletleri imal etmek ya da bulundurmak;
 3. çalıntı mal satın almak ya da kabul etmek;
 4. bir binaya kanuna aykırı giriş yapmak;
 5. mahkûmların hapishaneden kaçmalarına yardımcı olmak;
 6. alışkanlık yapıcı narkotik ilaçları yasalara aykırı bir şekilde bulundurmak ya da dağıtımlarını yapmak;
 7. özel dedektiflik ya da araştırmacılık lisansı amir ya da herhangi diğer bir Eyalet ya da yetki alanının makamlarınca, bu Maddede açıklanan suç ya da cürümlerden herhangi birisine ilişkin sabıka kaydı nedeniyle iptal ya da bu nevi lisansa ilişkin başvurusu reddedilen herhangi bir şahıs. Süresi dolmamış geçerli bir lisansın hamilince bünyesinde böyle bir personelin geçmişte ya da halen çalıştığına dair yalan ya da aldatıcı beyanda bulunması halinde söz konusu yalan ya da aldatıcı beyan, lisans sahibinin lisansının iptali için yeter sebep teşkil edecektir.

Bir lisans hamilince, bundan böyle kısaca “işveren beyanı” olarak bilinecek olup, aşağıdaki bilgileri veren doğruluğu tasdik edilmiş bir beyanın tanzim ve teslimine kadar hiçbir personel istihdam edilmeyecektir:

 1. Personelin açık adı, yaşı, ikametgâh adresi ile doğum yeri ve tarihi;
 2. Vatandaşı olduğu ülke.
 3.  Beyanın veriliş tarihinden geriye doğru geçmiş beş yıl zarfında meşgul olduğu iş ya da meslek kolu, söz konusu iş ya da mesleğin iştigal yeri ya da yerleri, varsa işverenlerin açık adları beraberinde açıklanacaktır.
 4. Personelin evvelce bu maddede açıklanan kabahat ya da cürümlerden herhangi birisini ya da ahlaksızlık içeren herhangi bir suç ya da ağır kabahatten hüküm giymediği.
 5. Amirin esaslar uyarınca, beyan altına imza koyan şahsın müspet karakteri, yetkinliği ve sağlamlığını göstermede ihtiyaç duyabileceği sair ek bilgiler.

Bir personel beyanının doğrulanmasının derhal akabinde bu personeli bünyesinde çalıştırmış ya da çalıştırmakta olan lisans hamilince personelin iki elinden üçer takım parmak izi amirlikçe esaslara uygun olarak tespit edilecek şekil ve usullerde alınarak kayıtlara geçirilmesi sağlanacaktır. Lisans sahibi, personelin beyanını ve her bir parmak izi takımını derhal çıkmaz silinmez mürekkeple vazedeceği mührü aracılığıyla mühürleyecek, bahsi geçen mühür içeriğinde lisans hamilinin adı soyadı, lisansın verilme yılı ve sayısı ile söz konusu beyanların lisans hamili eline geçtiğinde üzerlerindeki numara ile belirlenip sıralı artan bir numara içerecektir.

Bir lisans hamili personel beyanına bahse konu parmak izlerinden bir takımı, izler personel beyanı içeriği ifşa edilmeksizin muayene edilebilecek şekilde iliştirecek ve söz konusu beyan ve parmak izlerini bu kanun uyarınca verildiği lisans süresince birlikte muhafaza edecektir.

Bir lisans hamili bu parmak izlerinden ayrıca ikişer takım hazırlayarak bunları personelin bünyesindeki istihdam süreci başladıktan itibaren geçecek kırk sekiz saatlik zaman diliminde Trenton New Jersey adresinde mukim amirliğe iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmek üzere tebliğ edecektir.

Söz konusu bu ikinci grup parmak izlerinin kendisine tebliğ tarihini izleyen beş gün zarfında amir bunların Eyalet Kimlik Teşhis Bürosu dosyasında bulunan örnekleri ile karşılaştırılmasını sağlayacak ve söz konusu izleri etkiler herhangi bir kayda rastlaması halinde, keyfiyeti vakit kaybetmeksizin ilgili lisans hamiline bildirerek ayrıca personelin ikamet etmekte olduğu beldenin itirazların halline mezun savcılığına intikal ettirecektir. Amir de ayrıca zaman zaman bu parmak izlerinin yukarıda adı geçen büro arşivinde ya da bu Eyalet dâhilinde ya da haricinde tutulan sair arşivler kaydında yer alan örnekleri ile kıyaslama suretiyle kontrol edilmek üzere gönderimini sağlayacak ve bu nevi kontrol neticesinde araştırılan şahsın bu Maddede açıklanan ağır bir kabahat ya da herhangi diğer bir cürümü işlediği ve bundan dolayı hüküm giydiğini tespit etmesi halinde keyfiyeti derhal personelin ikametgâhının bulunduğu beldenin itiraz savcılığına intikal ettirecektir. Amir her daim bu Maddede hükme bağlanan lisans hamilince alıkonan parmak izlerine tam erişim sağlayacak ve zaman zaman bunları inceleyebilecektir.

Herhangi bir lisans hamilinin amirliğe bünyesinde istihdam ettiği şahıs dışında başka bir şahsa ait parmak izlerini ibraz etmesi halinde, bu lisans hamili kabahat işlemiş sayılacaktır.

Satır 1939, sütun 894, madde 9. Satır 1948, sütun 152, sayfa 884 madde 3 ile değişik.

45:19-17. Kimlik kartı

Özel dedektiflik işletmeciliği ya da özel dedektif ya da araştırmacılık faaliyetleri ile iştigal etmekte olan kişilerin teşhis ve tespiti amacıyla bu gibi şahısların her birine yanlarında taşımaları ve gereği halinde göstermeleri maksadı ile, aşağıda belirtilen şekil ve muhtevada 4 1/4 inç x 2 1/2 inç ebatlarında beyaz renkli bir karttan ibaret olup, özel dedektif ya da araştırmacı tarafından şahsen ve bizzat, özel dedektiflik firması çalışanları adına ise bunların işverenince imzalanacak kimlik kartlarını talepleri üzerine verecek; söz konusu kartların şekil ve içeriği aşağıdaki örneğe uygun olacaktır:

 1. Kart hamilinin özel dedektif ya da araştırmacı olması halinde:

Fotoğraf (bir inç kare)

Lisans No

Son Geçerlilik Tarihi

BU BELGE İLE [LİSANS SAHİBİNİN ADI SOYADI]’ nın “Özel dedektiflik ve özel dedektiflik büro faaliyetlerinin lisanslandırılması ve düzenlenmesine ilişkin olup, içeriği hükümlerin ihlal durumlarına ilişkin cezalar tesis eden bir Kanun” uyarınca özel dedektif sıfatı ile faaliyette bulunmak üzere New Jersey Eyaletince lisanslanarak teminat altına alındığı ve kanunun kendisine verdiği tüm hak ve yetkilere mazhar olduğu TASDİK OLUNUR.

Özel Dedektifin İmzası

 1. Kart hamilinin özel dedektiflik işletmesi çalışanı olması halinde:

Fotoğraf (bir inç kare)

Lisans No

Son Geçerlilik Tarihi

BU BELGE İLE [LİSANS SAHİBİNİN ADI SOYADI]’ nın “Özel dedektiflik ve özel dedektiflik büro faaliyetlerinin lisanslandırılması ve düzenlenmesine ilişkin olup, içeriği hükümlerin ihlal durumlarına ilişkin cezalar tesis eden bir Kanun” uyarınca özel dedektif sıfatı ile faaliyette bulunmak üzere New Jersey Eyaletince lisanslanarak teminat altına alınmış bir Özel Dedektiflik bürosu bünyesinde istihdam olunduğu ve bu nedenle kanunun kendisine verdiği tüm hak ve yetkilere mazhar olduğu TASDİK OLUNUR.

Çalışanın İmzası

İşverenin İmzası

Satır 1939, sütun 369, sayfa 894, madde 10.

45:19-18. Bir başkasına ait kimlik kartının kullanımı ya da teşhiri

Bir önceki madde hükmünde belirtilen herhangi bir kimlik kartını zimmet ya da zilyetliğinde bulunduran hiçbir özel dedektif ya da araştırmacı ya da özel dedektiflik işletmesi bu kimlik kartını herhangi başka bir şahsa ödünç vermeyecek ya da onun tarafından kullanılmasına ya da teşhir edilmesine göz yummayacak ya da müsaade etmeyecek, bu gibi bir kimlik kartının kaybolması durumunda keyfiyeti ve bu sonuca yol açan şartları amire yazılı olarak derhal bildirecektir. Bu madde hükümlerini ihlal eden ya da izinsiz ve yetkisiz bir şekilde bir başkasına ait kimlik kartını o şahsın kimliğini hile ve desise ile kendisine mal etmek üzere teşhir eden ya da kullanan şahıslar, kabahat işlemiş sayılır.

Satır 1939, sütun 369, sayfa 896, madde 11.

45:10-19, Rozet ya da şilt yasağı; istisnalar

Bu kanun hükümleri uyarınca lisans alan hiçbir şahıs ya da bu nevi şahsın herhangi bir yetkilisi, müdürü, çalışanı, işletmecisi ya da vekili kişinin özel dedektiflik şirketi ile bağlantılı ya da bir özel dedektif ya da araştırmacı olduğunu gösterir herhangi bir rozet ya da şilt giymeyecek, taşımayacak ya da kabul etmeyecek olmakla birlikte, bir işveren nam ve hesabına herhangi bir özel hizmet vermekte olan ya da koruma görevi yürüten herhangi bir şahıs, yetkili, müdür, çalışan, işletmeci ya da vekil, üniforma ya da yeknesak kıyafet içerisinde ve lisans sahibinin işverenin tesisleri dâhilinde bulunduğu sürece üzerinde lisans hamilinin açık kimliği, numarası, “koruma” ya da “Özel Hizmet” yazısı yazılı bir rozet ya da şilt giyebilir. Bu Madde hükümlerini ihlal edenler kabahat işlemiş sayılacaktır.

45:19-20. Yanıltıcı reklâm, reklâmın, mühür ya da kartın kullanım esasları

Bu kanun hükümlerinde açıklanan herhangi bir lisans sahibi, amirin duyurusu üzerine, amirin kamuoyunu yanılttığını düşündüğü herhangi bir reklâm malzemesi, mühür ya da kartın kullanımına derhal son verecek, varsa yaptığı benzer reklâm faaliyetlerini durduracaktır. Amirin bu şekilde vereceği talimatın gereklerine riayetsizlik, lisans sahibinin lisansının iptali sonucunu doğurur.

45:19-21. Kimlik kartlarının tanzimi ya da kullanımı ile bağlantılı cürümler

Bu kanun hükümleri uyarınca lisanslanmış olup, iyi niyetli bir çalışanı harici diğer herhangi bir kişi adına kimlik kartı tanzim eden ya da kanunun kimlik kartı taşımak üzere yetkilendirdiği kişi ya da kişiler dışında başkalarına, hamilinin özel dedektif ya da araştırmacı olduğunu veya özel dedektiflik işletmesinde çalıştığını belirtir rozet ya da üyelik kartları satan, tanzim eden, kiralayan, ödünç veren ya da dağıtanlar kabahat işlemiş sayılır.

45:19-22. Soruşturmalar; celpler; tanıklar; harçlar; kasten yalan yere yemin etme

Bu kanun uyarınca kendilerine lisans verilmiş lisans sahipleri ile bu lisansı almak üzere başvuru yapmış başvuru sahiplerinin karakter, yetkinlik, sağlamlık ile iş görme yol ve yöntemlerini araştırmak amacıyla amir celpler tanzim ve tebliğine ve huzura cebren tanık celp ettirme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Bu şekilde yapılacak tüm celpler amir imzası ve Eyalet Emniyet Müdürlüğü mührü altında olacak ve tebliğleri akabinde tanıklara bir kayıt mahkemesi tarafından celp gönderilmek suretiyle mahkemeye davet usulü izlendi ise hak kazanacakları ücretler derhal ödenecek ya da takdim edilecektir. Gereklere ve usule uygun olarak kendisine celp gönderilmiş olmasına rağmen, bu celbin gereklerine uymada kusur işleyen ve bu kusuruna mazeret gösteremeyen ya da hiçbir gerekçe öne sürmeksizin adı geçen başvuru ya da lisans sahibi ya da onun personelinden herhangi birisinin karakter, fiil ya da niteliklerine ilişkin herhangi münasip ya da yerinde soruları yanıtlamaktan ya da araştırılmaktan imtina edenler kabahat işlemiş sayılırlar. Amir huzurunda yürütülen herhangi bir kovuşturmada verilecek tanık ifadeleri yemin altında ve ya bizzat amir ya da amirin yazı ile tayin edeceği Eyalet Emniyet Müdürlüğündeki bir astı nezaretinde alınacak, bu nevi kovuşturma ya da sorgu esnasında kasıtlı yalan yere yemin etmek ağır kabahatten sayılacaktır.

45:19-23. Diğer Eyaletlerden Lisanslılar

Amerika Birleşik Devletlerinin herhangi başka bir Eyaletinin yasaları tahtında kurulmuş ya da lisanslanmış olup, bu Eyalet sınırları dâhilinde bir özel dedektiflik işletmesi işletmek ya da özel dedektif ya da araştırmacılık faaliyetleri yürütmek isteyen bir şahıs, firma, ortaklık ya da şirket gereğine ve usule uygun şekilde imzalanmış ve mühürlenmiş yazılı bir başvuru dilekçesini amirliğe verecek ve amirden burada belirtilen şekilde bir lisans alacak ve bundan böyle bu kanunun tüm hükümlerine harfiyen riayet edecek ve tabi olacaktır.

45:19-24. Önceki Yasalar Uyarınca verilmiş Lisanslar

Bu kanunun onanarak yürürlüğe girmesinden evvel bu Eyalet sınırları dâhilinde yürürlükte olan herhangi başka bir yasa uyarınca verilmiş olup, özel dedektiflik işletmesi idamesine ya da özel dedektiflik ya da araştırmacılık faaliyetlerine cevaz veren lisanslar, yürürlükten kalkma tarihlerinden sonra devam eden dönem zarfında da bu yürürlüklerini koruyacak, fakat, bu lisansların sahipleri, diğer tüm açılardan bu kanunun tüm hükümlerine tabi ve riayete zorunlu olacaktır.

45:19-25. Eyalet Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla Uygulama

Eyalet Emniyet Amiri bu madde vesilesi ile bu kanunun hükümlerini gereği gibi yürütmede ve bunlara uygunluğu sağlama ameliyelerinde kendisine yardımcı olmak üzere ihtiyaç duyabileceği Eyalet Emniyet Müdürlüğü mensuplarından istifade etmeye yetkilidir.

Satır 1939, sütun 369, sayfa 898, madde 18.

45:19-26. Kanun İhlalinin Lisans İptaline gerekçe teşkil etmesi

Bu kanunun düzenlediği hükümlerden herhangi birisinin ihlal edilmesi, bu ihlalin kabahate mi yoksa ağır kabahate mi girdiğine bakılmaksızın, bu kanun uyarınca verilmiş herhangi bir lisansın iptal edilerek geri çekilmesine yeter sebep teşkil edecektir.

45:19-27 Kısmi Hükümsüzlüğün Etkisi

Bu kanunun herhangi bir maddesi ya da hükmünün muadil yargılama yetkisini haiz bir mahkemece geçersiz sayılması halinde, kanunun geçersiz sayılmakla hükmünü yitiren bu madde ya da hükmü dışında kalan diğer hükümleri ne tamamen ne de kısmen geçerliliğini yitirecek ya da bu tasarruftan herhangi bir şekilde etkilenecektir.

ÖZEL DEDEKTİFLİK ESAS VE DÜZENLEMELERİ

Eyalet Emniyet Müdürlüğünün New Jersey İdari Kanunu 13 Bap 55. Bölümünde tayin edilen aşağıdaki esasları Eyalet Emniyet Amirince, 1939 Tarihli Özel Dedektiflik Kanunu olarak bilinen New Jersey Kanunu değişik Madde 45:19-8 v.d. hükümlerin uygulanması amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

13:55-1.1. Lisans Başvurusu

“Özel Dedektiflik faaliyeti” yürütmek isteyenler, birey ya da ortaklık olmaları halinde S.P.171, şirket olmaları halinde ise S.P.172 formunu doldurup, ekine başvuruda aranan diğer herhangi belgeleri takarak Amire ibraz edecektir. Başvuru sahibince ayrıca New Jersey Kanunu 45:19-12 maddesi uyarınca Amir tarafından istenebilecek diğer belgeler de ibraz olunacaktır. Tüm başvuru talepleri yazılı olarak yapılacaktır.

13:55-1.2. Lisansın Çoğaltılması

Amirin aksini gerektirir yazılı onayı gıyabında her ne şekilde olursa olsun hiçbir lisans belgesi çoğaltılamaz.

 1.  Çalışan beyannameleri ile personel parmak izi kartları 1’den başlayarak sıralı numaralandırılacaktır.
 2.  Bir kere tahsis edilen bir numara herhangi başka bir personel ya da tekrar işe alınan eski bir çalışan için kullanılmayacaktır.
 3.  Çalışan beyanına dâhil edilen numara, o çalışanın personel parmak izi kartı üzerine işlenenle aynı olacaktır.
 4.  Kurumla istihdam ilişkisi sona eren personel, yeniden işe alınmaları akabinde parmak izleri yeniden alınacak, lakin, geçici olarak görevinden alınmış ya da kısmi zamanlı (yarım gün v.b.) çalışma esasına göre istihdam edilmiş personelden ilk istihdam tarihinden itibaren 90 günden uzun bir süre geçene değin parmak izi alınmasına gerek olmayacaktır.
 5.  Her bir lisans sahibi her yılın Temmuz ayının birinci gününden itibarla bünyesinde çalıştırdığı personelin güncel bir listesini hazırlayıp Amire ibraz edecektir.
 6.  Amire verilen her takım parmak izi ekinde buna ait doldurulmuş S.P.487-A formu verilecektir.

Gerek Lisans sahipleri gerekse bünyelerinde çalıştırdıkları personel sadece New Jersey Yasası Madde 45:19-17 içeriğinde açıklanan kimlik kartlarını taşıyacak ve istendiğinde gösterecektir.

Bir personelin, kurumla istihdam ilişkisinin sona ermesini müteakip ya da yapılacak talep akabinde kendisine evvelce işvereni tarafından tahsis ve temin edilen kimlik kartı, rozet, üniforma ya da sair benzeri donanımı işverene iade etmemesi halinde, Amire ve yetkili mahalli polis gücüne keyfiyete ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

13:55-1.5. Rozet ve Üniformalar

Bu esaslar içeriğinde, New Jersey Eyaleti Mührünün kullanımı, ifşaatı ve teşhirine ilişkin Değişik Kanunların 52 Bap 2. Bölümünde yasaklanan ya da New Jersey Eyalet Kanunu Madde 45:19-19 dâhilinde tanımlanan rozetler haricinde hiçbir özel cins ya da tarzda üniforma ya da rozet tarifi yapılmamakla birlikte, hiçbir lisans sahibi ya da onun bünyesinde çalışan elemanının halkı aldatmak ya da kafasını karıştırmak amacıyla, Federal Hükümet, bir Eyalet ya da bunların herhangi bir siyasi alt biriminin herhangi bir kanun infaz memuru tarafından kullanılanlara karıştırılabilecek mahiyette benzer bir ünvan, rozet, üniforma ya da sair alamet kullanmaması esastır.

13:15-1.6 Reklâm

 1.  Lisans sahiplerinden hiçbiri, Federal Hükümet ya da New Jersey Eyaleti veya bunların herhangi bir kurumu ya da siyasi alt biriminin aracısı ya da temsilcisi olduğu hususunda ister herhangi bir mektupluk başlığında, bir reklâm ya da sair matbu malzeme içeriğinde her ne şekilde olursa olsun hiçbir beyanda bulunmayacaktır.
 2.  Lisans sahipleri hâlihazırda lisansına kayıtlı olandan farklı bir isimle mesleki iştigal yürütmeyecek, reklâm yapmayacak, müşteri arayıp sözleşme bağlamayacaktır.
 3.  Hiçbir lisans sahibi, Amirin konuya ilişkin açık yazılı iznini almaksızın ve alana kadar bir ticari ünvan altında işletme yürütmeyecektir. Amir, kendi şahsi kanaatinde, bir kamu görevlisi ya da kurumununkine ya da halk arasında karıştırılması pek muhtemel ve dolayısıyla yanıltıcı olduğu tespit edilen bir ticari marka ya da ünvanı kullanmaya yetkili olmayacaktır. Bu amaçla verilecek izinde, söz konusu ünvanın kullanımına ön şart olarak, lisans sahibinin merkez iştigal adresinin mukim olduğu belde zabıt katibi ve Eyalet Genel Sekreterliğinin yetki sahasında, kanunda belirtilen şekil ve muhtevada faaliyette bulunma belgesi ibrazı zorunlu tutulacaktır.
 4. Hiçbir lisans sahibi, vereceği reklâm içeriğinde hususu tam olarak açıklığa kavuşturmadan telesekreter yanıtlama servis mahalli olduğu bariz herhangi bir mekândan radyo, televizyon, gazete reklâmları ile diğer iletişim vasıtaları aracığıyla hizmet arzı yapmayacaktır.

13:55-1.7. Yasaklı Davranışlar

 1.  Bu kanun uyarınca kendisine belge verilen hiçbir lisans hamili, lisansının sahiplik ya da zilyetliğini bir bayilik anlaşması ile başkalarına devredemez ya da para ya da sair kıymetli eşya mukabili lisans sahibi adına temsilcilik yürütme hakkı ihdas edemez. Bir personelin kimlik kartının taşınması, kartı taşıyana kendine şahsi çıkar ya da kar sağlamak amacıyla özel dedektiflik faaliyetinde bulunma yetkisi vermez.
 2.  İster bireysel olarak bu kanun uyarınca lisanslanmış olsun isterse bu kanun uyarınca lisanslanan bir şirket, firma ya da ortaklığın üyesi, yetkilisi ya da müdürü sıfatını taşısın, işbu maddenin A fıkrasında belirtilen tasniflerden herhangi birinde kanun infaz memuru olarak görev başı yapan kişi, şahıs ise bu istihdam ilişkisinin devam edeceği müddetle Amire iade edecek, firma, ortaklık ya da şirketin nitelikli üyesi, yetkilisi ya da müdürü sıfatından hareketli ise bu görevinden derhal istifa edecektir. Lisans sahibinin bir firma, ortaklık ya da şirket olması halinde, istifa etmesi gereken kişi nitelikli oy hakkına sahip bir yönetim kurulu azası ise, Amir, tamamen kendi uygun görüş ve takdirinden hareketle, lisansı teslim alması ve Yasanın uygun gördüğü başka bir şahısça yapılan bir başvurunun onaylanması üzerine ikame edebilir.

13:55-19. Lisansın Devam Etmesi

Bir lisans sahibinin Madde 45:19-12 hükümlerinde kayıtlı kıstasları karşılamada acze düşmesi halinde, lisans, Amirin gerekçeleri gösterilmek kaydı ile kaleme alacağı talep yazısı akabinde söz konusu aczin ortaya çıktığı tarihten itibaren en az 60 gün süreyle yürürlüğünü koruyabilir.

13:55-1.10. Lisansın Nevinde Değişiklik

Herhangi bir şahıs lisans sahibinin faaliyet türünü bir firma, ortaklık ya da şirkete veya bir firma ya da ortaklığın faaliyet şeklini bir anonim şirkete dönüştürmek istemesi halinde, bu şahıs ya da durumuna göre firma, ilk lisans için öngörülen aynı şekil ve şartlarda Amire müracaat edecektir. Yeni lisansın tanzimini müteakip, eski lisans Amire iade edilecektir. Yenilenmesi dolayısıyla iptal edilen lisansın henüz dolmamış süresi mukabil ödenen harçla ilgili hiçbir para iadesi ya da alacak kaydı yapılmaz.

13:55-1.11. Lisansın Ret, İptal, Askıya Alınma Gerekçeleri ve Bir Lisans Yenileme Talebinin Reddi

 1.  Amir başvuru ya da lisans sahibinin aşağıdaki şartlardan herhangi birine uyduğunu tespitini müteakip bir lisans vermeyi ret, verilmiş lisansı iptal ya da askıya alma veya yenilemekten imtina hak ve yetkisine sahiptir:
 2. Başvuru ya da lisans sahibinin New Jersey Kanunu madde 45:19-16 dâhilinde açıklanan kabahat ya da cürümlerden herhangi birinden veya ağır bir kabahatten dolayı hüküm giymesi ve söz konusu bu sabıkası akabinde, sabıkadan doğan amme hizmetinden yasaklılıklarının kaldırılmasını sağlayacak idari affa uğramaması;
 3. Kötü ahlak ve karaktere, istikrarsız alışkanlıklara ya da doğruluk, dürüstlük ve sağlamlık konusunda kötü şöhrete sahip olması;
 4. Başvurusunda bilinçli olarak maddeten yalan beyanda bulunması;
 5. New Jersey Telefon Dinleme ve Elektronik Gözetim Kontrol Yasası (N.J.K. M. 2A:156A-1 ve devamı) hükümlerini ihlalden hüküm giymiş olması;
 6. Sınırlanmaksızın aşağıdakiler dâhil, nitelikli dolandırıcılık, yanıltıcı beyan ya da hile yapmış olması:
 7. İstihdamı sırasında elde ettiği kanıt ya da bilgilerle ilgili bilerek sahte beyanda bulunmak ya da asılsız yazılı rapor vermek;
 8. Delil peydah etmek;
 9. Lisans sahibinin bir müşterisi ya da eski işvereni ile var olmuş ya da olmaya devam eden istihdam ilişkisi çerçevesinde ya da bu nedenle hakkında gizli bilgi elde etmiş olduğu bir hususla ilgili olarak bu müşteri ya da eski işvereni aleyhine istihdam ilişkisi kabul ve tesis etmesi;
 10. Faaliyetlerinde yetersizlik ya da güvenilmezlik olması ve bunun kanıtlarla tevsiki;
 11. N.J.K. M. 45:19-12 uyarınca muhafazası öngörülen uygun bir teminat senedini muhafaza etmekte kusur işlemesi; ve
 12. Kanun ve bu esaslarda kayda bağlanan lisans verilme şartlarını karşılamakta acze düşmesi ya da karşılayamaz hale gelmesi.
 13.  Yukarıda sayılan hallerde Amir, yazılı ihbar akabinde, N.J.K. M. 45:19-13 uyarınca verdiği lisansı askıya alabilir ya da iptal edebilir ve kanun ya da bu esaslarda hükme bağlanmış duruşma yetkisini kullanabilir.

13:55-1.12 Duruşmalar

 1.  Bir lisans başvurusunun reddi ya da lisans yenileme talebinin ademi kabulü veya bir lisansın askıya alınması halinde, Amir ilgili başvuru ya da lisans sahibine keyfiyeti yazı ile bildirecek ve yazı içeriğinde bu tasarrufunun gerekçelerini açıklayacaktır.
 2.  Bu nevi bildirim akabinde Amir, başvuru ya da lisans sahibini şahsen ya da vekil aracılığıyla bir duruşmaya davet ederek itirazlarını sunma imkânı verecektir. Duruşma talebi ve sağladığı bu imkâna ilişkin talep, A fıkrasında belirtilen ihbarın ele geçtiği tarihi izleyen 15 gün zarfında Amirliğe yazılı olarak yapılacaktır.
 3.  Bir duruşmalı itiraz sunma fırsatı talebi zamanında ele geçtiği takdirde, Amir söz konusu oturum için bir tarih belirleyerek söz konusu duruşmanın yapılacağı tarih ve saat ile yeri taraflara bildirecektir. Bu tip bir duruşma Amir ya da kendisi yerine vekil edeceği vekilince yürütülecektir.
 4.  Tüm duruşmalar, “İdari Usul Kanunu (N.J.K. M. 52:14B-1 ve devamı) hükümleri uyarınca yapılır.

13:55-1.13 İşyerlerinin Yeri.

Kanun ve Kamu Güvenliği Bakanlığı bünyesindeki Emniyet Müdürlüğü Merkez Birimi West Trenton, New Jersey adresinde mukimdir. Posta yoluyla yapılacak tebligatlar Amirliğin Emniyet Müdürlüğü, Posta Kutusu 7068, West Trenton, New Jersey adresine yollanmalıdır.

N.J.K. M. 45:19-12; ve Elektronik Gözetim Kontrol Yasası N.J.K. M. 2A:156A-1 ve devamı);

938 kez görüntülendi