ÖNEMLİ UYARI

Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Texas Dedektiflik Yasası

Amerika Birleşik Devletleri Texas Dedektiflik Yasası

TEXAS

MESLEKLER KANUNU

BAP 1702. ÖZEL GÜVENLİK

A FASLI. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1702.001. KISA BAŞLIK. Bu bap aynızamanda Özel Güvenlik Yasası
adıyla anılır.
Gerekçe: 77. Yasama Dönemi 2001 YılıKanunları, Bap 1420 Madde 14.551 (b), 1 Eylül 2001 tarihinden muteber hükümleri ile değişik, 76. Yasama Dönemi 1999 Y ılıKanunları, Bap 388 Madde 1, 1 Eylül 1999 tarihinden muteber hükümleri.
Madde 1702.002. TANIMLAR. Bu bapta geçen;

 1. “Alarm tertibatları”,
 2. Aşağıda sayılanları tespit ya da ikaza mahsus elektronik ekipman ve cihazlar:
 3. Herhangi bir şahıs ya da cismin tertibatça gözetlenmekte olan mesken, ticarethane ya da alana izinsiz girişi ya da girme teşebbüsleri,
 4. Bir hırsızlık olayıya da sair acil durum;
 5. (B)Bir mesken ya da ticarethanenin kontrol altında tutulmakta olan bir sahasına bir kapıya da geçit veya girişten şahıs, taşıt ya da cisimlerin girişlerini denetleme amacıyla tasarlanmışolup bilgisayar ya da bilgi işlem donanımından yararlanan elektronik cihaz ya da teçhizat veya
 6. Şu özelliklere sahip bir televizyon kamerası ya da sabit kamera düzeneği:
 7. Bir mesken ya da ticarethanenin kamuya açık ya da hususi bölümlerinde bulunmakta olan mal ya da şahısların görüntülerini kaydetmek ya da arşivlemek veya
 8. Güvenlik personeli ya da hizmetlerince gözetlenen.
 9. Yukarıda (1) fıkrasında güdülen amaçlarla, bina ya da mekânlar dâhilinde kapalı devre konuşmaya mahsus diyafon tertibatları, meskûn ya da ticari mekânların kapıya da geçitlerini açıp kapamakla görevli bir operatör ya da ilgili tesisat, operatör ya da donanım doğrudan doğruya bir alarm tertibatına bağlı olmamak kaydı ile bir kapıya da geçidi çalıştırmak amacına münhasıran kullanılan bir  donanım, “alarm tertibatı” anlamı dâhilinde kabul edilmez.
 10. Kurul: Texas Özel Güvenlik Kurulunu,
 11. Şube;
 12. Genel kamuoyuna mesleki iştigal ve faaliyetlerin yürütüldüğü, arz ve reklâm edildiği mekân olarak tan ıtılmışbulunan veya
 13. Komisyon zabıtlarında görünen mesleki iştigal adresi dışında herhangi bir başka mekânda yer tutmuşofisi,
 14. Şube Lisansı:Komisyonca şube sıfatından hareketli bir iş yerinde faaliyet yürüten herhangi bir şahsa koruma ve kolluk işleri yüklenicisi ya da araştırma ve dedektiflik şirketi sıfatıyla iştigal yürütme hak ve sıfatıihdas etmek üzere tanzim edilen ruhsatı,
 15. Komisyon:Texas Özel Güvenlik Komisyonunu,
 16. Atanmış koruma ve kolluk görevlisi:Kendisine Komisyonca koruma ve kolluk görevi ile yetkileri verilmişbir güvenlik görevlisini,
 17. Tespit aygıtı: Bir alarm tertibatının cüzünü teşkil eden ve bir kumanda, haberleşme cihazı, hareket detektörü, kapıya da pencere alarmı, ses detektörü, titreşim detektörü, lazer ışın huzmesi, basınca hassas paspas, tel tesisatıya da benzeri cihaz ihtiva eden elektronik bir cihazı,
 18. “Elektronik giriş kontrol cihazı”, elektronik, elektrikli ya da bilgisayar tabanlı olup dâhilinde, bir ticarethanenin denetlenmekte olan bir bölümüne giriş çıkışı mümkün kılmakla birlikte, güvenlik personeli ya da hizmetlilerince muayyen aralıklarla gözetlenmeyen ve kanun infaz güçlerine ya da acil hizmetlerine yanıtlanmak üzere çağrıya da sinyal göndermeyen bir diyafon tertibatı barındıran cihazı ifade eder. Ancak,
 19. Yaysız kilit ya da lokumlu kilit mekanizmasıbenzeri mekanik bir cihaz; ya da
 20. Sadece bir kapıya da geçidin açılıp kapatılmasına mahsus olmak ve bir alarm tertibatına bağlı olmamak kaydı ile Sabit ya da portatif bir verici, kart okuyucu ya da tuş takımı benzeri bir santral ya da operatör, bu terimin anlamı dâhiline girmez.
 21. Ek iş koordinatörü: Bir polis memuru sıfatıyla:
 22. Eyalet ya da eyaletin herhangi bir siyasi alt birimince tam gün esasında
 23. görev yapmak üzere istihdam edilmişve
 1. Eyalet ya da eyaletin herhangi bir siyasi alt birimince tam gün esasında görev yapmak üzere istihdam edilmiş ve
 2. ek işler koordinatörünce istihdam edilmemiş koruma, devriye ya da bekçilik hizmetleri temin etmek üzere diğer sulh görevlilerinin işve görevlerini planlayan kişiyi;
 3. Ateşli Silah: Ceza Kanunu Madde 46.01 dâhilinde tahsis edilen anlamı,
 4. Sigorta ajanı”:
 5. Sigorta Kanunu 4051 ya da 981 Babı B, C, D ya da E fasılları hükmü uyarınca adına lisans tanzim edilmiş bir kişiyi,
 6. Maaşlı, eyalete bağlıya da özel ajanıveya 
 7. Yerel Yönetimler Kanunu 791 Babıhükmü uyarınca bir yerel yönetim tarafından oluşturulan bir sigorta fon ya da havuzunu temsil ve onun adına hareket etmekle görevli kişiyi ifade eder.
 8. Araştırma şirketi: Madde 1702.104 dâhilinde açıklanan faaliyetleri ifa eden kişiyi,
 9. Yetki Belgesi: Bir özel işletme ya da siyasi bir alt birimin emniyet müdürlüğüne atanmış koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi ya da araştırma firması sıfatı ile faaliyet yürütme hak ve yetkisi verir komisyondan tanzim edilme ruhsatı,
 10. Lisans: Bir özel kişiye atanmış koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi ya da araştırma firması sıfatı ile faaliyet yürütme hak ve yetkisi veren komisyondan tanzim edilme ruhsatı,
 11. Lisans sahibi: Komisyonca adına yukarıda açıklanan lisans tanzim edilmiş kişiyi,
 12. Sorumlu: Madde 1702.119’da şarta bağlanan tecrübeye sahip olmakla, koruma ve kollama hizmet yüklenicisi ya da araştırma firması sıfatı altında yürütülecek faaliyetleri sevk ve idareye memur kılınmış, bir şirket yetkili ya da amiri veya ortaklık umumi hissedarını,
 13. Sulh görevlisi: Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu 2.12 Maddesi hükmünün ihdas ettiği anlam dâhilinde sulh görevlisi sıfatı ile hizmet veren kişiyi,
 14. Kişi: Herhangi bir fert, firma, dernek, şirket, ortaklık, anonim şirket, kar amacı gütmeyen kuruluş, enstitü a da benzer tüzel kişiliği ifade eder. Yerel Yönetimler Kanunu Madde 311.005(2) hükmü bu fasıl hükümlerine tatbik edilmez.
 15. Özel koruma görevlisi yetki belgesi: Herhangi bir şahsa özel koruma görevlisi sıfatı ile hareket etme ve faaliyet yürütme hak ve yetkisi ihdas etmek üzere komisyondan tanzim edilme ruhsatı,
 16. Özel dedektif: Madde 1702.104 hükmünde açıklanan hizmetlerden birini ya da bir kısmını icra eden ferdi,
 17. Hizmet kaydı yapılmış şahıs: Madde 1702.221 uyarınca kaleme alınan atama belgesi ile kayıt tescil işlemleri yapılan herhangi bir ferdi,
 18. Sicil belgesi: Madde 1702.221 hükmünde açıklanan bir ferde komisyondan tanzim edilme ruhsatnameyi,
 19. Güvenlik görevlisi atama yazısı: Güvenlik görevlisi sıfatı ile bununla bağlantılı ateşli silah taşıma yetkisi vermek üzere komisyondan tanzim edilme belgeyi,
 20. Koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi: Madde 1702.102 hükmünde açıklanan faaliyetlerde bulunan şahsı ifade eder.

Madde 1702.003. GÜN BATIMI YASASININ UYGULAMASI.

Texas Özel Güvenlik Komisyonu namı diğer Texas Gün Batımı Yasası Yerel Yönetimler Kanunu’nun 325 Babı hükümlerinin uygulamasına tabidir. Anılan bap hükümlerine uygun olarak varlığını sürdürmesinde yarar ya da lüzum görülmedikçe komisyon 1 Eylül 2009 tarih itibarıyla lağvolunur ve bu bap hükmünü yitirir.

Madde 1702.004. DÜZENLEMENİN GENEL KAPSAMI.

 1. Kurul, diğer kanunların uhdesine yüklediği görevleri ifa ve verdiği yetkileri tasarruf etmenin yanında ve bunlara ilaveten:
 2. Özel araştırma firmaları ve kolluk ve koruma hizmet yüklenicilerine lisans verir,
 3. Belli güvenlik görevlilerine atama yazısı tanzim eder,
 4. fertlere yönelik özel koruma hizmetleri verme işiyle iştigal eden belli güvenlik görevlilerine yetki belgeleri tanzim eder,
 5. Şu şahısların kayıt ve tescil işlemlerini gerçekleştirir:
 6. Bir lisans sahibi ile birlikte ve onunla bağlantılı faaliyet yürüten belli şahısların,
 7. Özel dedektiflik ya da özel güvenlik alanları ile bağlantılı bir sahada faal belli bireylerin.
 8. Lisans sahipleri, güvenlik görevlileri ile hizmet kaydı yapılmış şahısların bu bap uyarınca yürütecekleri faaliyetleri düzenler.
 9. 53 Babı hükümleri bu baba ya da bu bap hükmü uyarınca yapılacak herhangi bir lisans verme, yönetmelik tanzimi ya da disiplin kararına tatbik olunmayacaktır.

Madde 1702.005. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Madde 1702.021 hükmü uyarınca teşkil olunan kurul, Genel Müdürlüğün bir parçasıdır. Genel Müdürlük bu bap hükümlerini kurul vasıtası ile uygular.
 2. Bu bapta ya da herhangi başka bir kanun lafzında Texas Özel Güvenlik Komisyonuna yapılan herhangi bir yollama, kurula yapılmış kabul edilecektir.

B FASLI. TEXAS ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU

1702.021. KOMİSYONA ÜYELİK.

 1. Texas Özel Güvenlik Kurulu vilayet meclisinin tavsiye ve muvafakati ile vali tarafından tayin edilip görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Bunlardan:
 2. Dördü genel halktan ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı,
 3. Biri bu bap hükmü uyarınca özel dedektif sıfatı ile lisans almış,
 4. Biri bu bap hükmü uyarınca bir alarm tertibatları firması sıfatı ile lisans almış,
 5. Biri de bir koruma ve kolluk şirketinin sahibi ya da işletmecisi sıfatı ile lisans almış olacaktır.
 6. Komisyonca yapılan atamalarda, atananlar arasında hiçbir surette ırk, renk, maluliyet, cinsiyet, inanç, yaş ya da uyruk ayrımı yapılmaz.
 7. Üyeden alınma anayasal yeminin bir komisyon üyesince görevlendirme belgesi beraberinde ibrazı üzerine eyalet genel sekreteri belge konusu şahsa atanmış bir üye sıfatı ile hareket edip faaliyet göstermeye yetkili olduğunu belgeler bir atama yazısı tanzim eder.

Madde 1702.023. KAMU GÖREVLİSİNDE ARANACAK EHLİYETLER.

Komisyonun halkı temsil eden mensupları genel kamuoyunun temsilcileri olmalıdır. Bu bağlamda kendisi ya da eşi,

 1. Kanunun yetkili kıldığı ya da gösterdiği merciden özel dedektiflik ya da özel güvenlik sahasında faaliyet göstermek üzere hizmet kaydı yapılmış, görevlendirilmiş, belgeye bağlanmış ya da lisans almış,
 2. Komisyonun takdir ve kaza yetkisine tabi ya da komisyondan para alan herhangi bir ticari işletme ya da sair kuruluşun bünyesinde çalışan veya yönetimine iştirak eden,
 3. Komisyonun takdir ve kaza yetkisine tabi ya da komisyondan para alan herhangi bir ticari işletme ya da sair kuruluşun hisselerinin % 10’undan fazlasını doğrudan ya da dolayı yoldan elinde bulunduran ya da sevk ve idare eden,

Komisyon üyelik ücreti, hakkı huzur ya da harcırah gibi kanunla cevaz verilen ücret ya da tazminatlar haricinde komisyondan önemli bir miktarda maddi eşya, hizmet ya da para kullanan ya da alan şahıslar komisyona genel halktan üye sıfatı ile katılamaz.

Madde 1702.024. ÜYELİK VE İSTİHDAM KISITLAMALARI.

 1. Bu maddede, “Texas Ticaret Derneği” karşılıklı iş yapmak suretiyle mensubu bulundukları meslek ya da sanayi dalında dayanışmak ya da ortak mesleki ya da ticari sorunlara çözüm aramanın yanı sıra ortak çıkarları teşvik etmek üzere tamamen gönüllülük esası ve işbirliği çerçevesinde bir araya gelmiş ticaret ya da meslek erbabının oluşturduğu derneği ifade eder.
 2. Aşağıda sayılan koşullardan herhangi birine uyan kişiler 1938 Tarihli Federal Adil Çalışma Standartları Kanunu (ABD K. 29, M 201 v.d.) ve müteakip tadillerinde yer alan fazla mesai hükümlerine muafiyet teşkil etmek üzere izah edilen “hüsnüniyetli icra, idare ya da meslek erbaplığı yetkisi” dâhilinde komisyona üye ya da komisyon bünyesinde işgören statüsünde istihdam olamaz:
 3. Şahsın Texas Ticaret Derneğinin özel dedektiflik ya da özel güvenlik sahasında hizmet yürüten bir yetkilisi, sorumlusu ya da ücretli müşaviri olmak,
 4. Şahsın eşinin Texas Ticaret Derneğinin özel dedektiflik ya da özel güvenlik sahasında hizmet yürüten bir yetkilisi, sorumlusu ya da ücretli müşaviri olması.
 5. Kurumun faaliyeti ile alakalı bir meslek nam ve hesabına ücret mukabili kişisel faaliyetler yürüttüğünden dolayı Yerel Yönetimler Kanunu 305 Babı hükümleri uyarınca lobici sıfatı ile tescili zorunlu görülen şahıs ya da şahıslar da komisyon üyesi olamaz ya da kurumun ya da komisyonun umum vekili sıfatı ile bunlar namına herhangi bir tasarrufta bulunamaz.

Madde 1702.025. GÖREV SÜRELERİ, BOŞALAN KADROLAR.

 1. Kurul üyeleri kurula aralıksız altı yıl süre hizmet etmek üzere seçilip görevlendirilir. Kurul üyeliklerinin iki ya da üçü görev süreleri her sonu tek rakamla biten yılın 31 Ocak günü sona erecek şekilde dönüşümle tahsis olunur.

Madde 1702.026. MEMURLAR.

 1. Aşağıda sayılan hal ve hususlar bir üyenin komisyondan derhal azlini gerektirir:
 2. Üyenin göreve talip olduğu tarih ve saat itibarıyla Madde 1702.021’de aranan ehliyet şartlarına sahip olmaması,
 3. Üyenin Komisyona hizmet ettiği süre zarfında Madde 1702.021’de aranan ehliyet şartlarını yitirmesi.
 4. Üyenin maddeler 1702.023 ya da 1702.204 hükmü uyarınca üyeliğe uygun görülmemesi.
 5. Üyenin herhangi bir hastalık ya da maluliyetten ötürü hizmet süresinin maddeten önemli bir bölümünde üyelik sıfatının yüklediği ödev ve vazifeleri yerine getirememesi.
 6. Düzenli olarak yapılmak üzere plana alınıp üye statüsünün getirdiği haklar dairesinde tarafından iştirak edilmesine herhangi bir engel bulunmamasına rağmen bir takvim yılı içerisinde yapılan komisyon toplantılarının yarısından fazlasına komisyonun çoğunluk oyu ile onanmış bir gerekçesi olmaksızın devamsızlık etmesi.
 7. Komisyonun aldığı herhangi bir tasarrufun, bir komisyon üyesinin azlini gerektiren bir hal ya da gerekçenin var olduğu esnasında alınması, bu tasarrufun muteberliğini etkilemez.

Müdür, olası bir azil nedeninin varlığı hakkında bilgi sahibi olması halinde, olası durumu gerekçeleriyle beraber derhal komisyon başkanlığına bildirir. Komisyon başkanı bunun üzerine bahse konu üyenin görevden azline ilişkin muhtemel bir gerekçenin varlığına ilişkin olarak valiliği ve başsavcılığı haberdar eder. Olası azil gerekçesinin bizatihi olarak müdürü ilgilendirmesi halinde, müdür komisyonda kendisinden bir sonra gelen kademeyi dolduran en yüksek kademeli astına keyfiyeti bildirir ve bu kişi söz konusu bildirimi alır almaz derhal keyfiyeti valiliğe ve başsavcılığa iletir.

Madde 1702.028. YEVMİYE VE ÜCRETLER.

 1. Her komisyon üyesi, komisyonun işleri ile iştigal ettiği her gün için kanunla düzenlenen tahsisat oranları nispetinde hesap ve tahakkuk ettirilecek bir yevmiyeye hak kazanır.
 2. Bir üye, Genel Bütçe ve Tahsisatlar kanununda açıklanan oran ve rayiçler üzerinden seyahat harcırahları mukabili ödenek almaya yetkilidir. Bu üye kanunla yapılıp kendisine ödenen bu tahsisat tutarları dışında seyahat harcamaları mukabili herhangi başkaca ücret alamaz; yeme içme ve barınma giderleri de yol masraflarına ek olarak buna dahildir.

Madde 1702.029. TOPLANTILAR.

Komisyon üyelerinin ortak kararı ile belirlenen aralıklarda muayyen olarak toplanır.

Madde 1702.030. EĞİTİM.

 1. Komisyona üye sıfatı ile iştirak ve bu sıfatla hizmet etmek üzere görevlendirilmiş olup görevin gerektirdiği evsaf ve ehliyet şartlarını karşılayan herhangi bir şahıs bu madde uyarınca dâhil olması öngörülen bir eğitim programını başarıyla tamamlayıncaya değin katılacağı herhangi bir komisyon toplantısında oy ya da karar veremez, üyeler arasında sayılıp hazırun cetveli ve karar defterine isim yazdıramaz.
 2. Eğitim programı aşağıdaki konularda şahsı bilgilendirici eğitici nitelikte olmalıdır:
 3. Bu bap hükümleri;
 4. Komisyonca yürütülen programlar;
 5. Komisyonun üstlendiği görev ve hizmetler;
 6. Komisyonun tabi bulunduğu esaslar ile özellikle bunlardan disiplin ve araştırma yetkisi ile ilgili olanlar;
 7. Komisyona tahsis edilen cari bütçe;
 8. Komisyonun en son yapılan denetimlere göre faaliyet sonuçları;
 9. Aşağıda sayılan kanun hükümlerinin şart ve kriterleri:
 10. Kamuya açık toplantılar yasası, Bap 551, Yerel Yönetimler Kanunu;
 11. Bilgilendirme Hakkı Yasası, Bap 552, Yerel Yönetimler Kanunu;
 12. İdari Usul Kanunu, Bap 2001, Yerel Yönetimler Kanunu; ve
 13. Kamu görevlilerine dair, çıkar çatışmalarını ele alan kanunlar da dâhil, diğer yasalar.
 14. Komisyon ya da Texas Ahlak Komisyonunca benimsenmiş herhangi diğer tatbiki etik ahlak siyasaları.
 15. Komisyona seçilerek getirilen bir şahıs Genel Bütçe ve Tahsisatlar Kanunu hükmü uyarınca, yukarıda bahsi geçen eğitim programına katılma ameliyesinde yapmış olduğu seyahat giderleri karşılığı bir ödeneğe, bu programa resmi göreve uygun, komisyon üyeliğine layık bulunduktan önce mi yoksa sonra mı katıldığına bakılmaksızın, hak kazanır.

C FASLI. MÜDÜR VE PERSONEL

Madde 1702.041. MÜDÜR. (a)

Müdür komisyonun baş idari organıdır. Müdür komisyonca önceden belirlenen görev ve vazifeleri ifa eder.(a)     Müdür komisyonun tam gün esasında kadrolu bir çalışanıdır. Komisyon üyeleri Müdür sıfatıyla hizmet edemez.

Madde 1702.042. PERSONEL, ÇIKAR ÇATIŞMASI.

Komisyona işgören statüsünde hizmet vermek üzere işe alınmış bir personel:

 1. Herhangi bir koruma ve kollama hizmetleri yüklenicisi ya da dedektiflik ve araştırma şirketi ile gerek fiili gerekse iptidai herhangi bir mali ya da ticari iş ilişkisi içerisinde bulunamaz,
 2. bu bap uyarınca lisans almış olamaz.

Madde 1702.043. SORUMLULUK PAYLAŞIMI.

Komisyon kendisinin siyasa yapım sorumlulukları ile müdür ve personelinin idari sorumluluklarını net bir biçimde ayıran siyasalar geliştirir ve uygulamaya koyar.

Madde 1702.044. MESLEKİ EHLİYETLER VE DAVRANIŞ STANDARTLARI BİLGİLERİ.

Müdür ya da yerine hizmet yürütmek üzere görevlendirdiği herhangi bir vekili komisyona ve kurum personeline bu bap uyarınca açılan kadro ya da hizmet standartları ile ilgili bilgileri devlet memurları ya da personelinin davranış standartlarına ilişkin yürürlükteki yasalarla hükme bağlanan şahsi sorumluluklar beraberinde gereken zamanlarda ve sıklıkta verir.

Madde 1702.045. KARİYER MERDİVENİ PROGRAMI, RANDIMAN DEĞERLENDİRMELERİ.

 1. Müdür ya da yerine hizmet yürütmek üzere görevlendirdiği herhangi bir vekili bir kurum içi kariyer ilerletme programı oluşturacaktır. Bu program giriş düzeyi olmayan her bir mevki için herhangi bir resmi ilandan asgari 10 gün öncesinden gerekli tebliğlerin kurum içerisinde yapılmasını şarta bağlamalıdır.
 2. Müdür ya da yerine hizmet yürütmek üzere görevlendirdiği herhangi bir vekili yıllık randıman değerlendirmeleri sistemi oluşturacaktır. Komisyon personeline yapılacak bilumum başarı ödül ve ikramiye ödemeleri bu fasıl hükümleri doğrultusunda kurulup yaşama geçirilecek sistemi temel almalıdır.

Madde 1702.046. İSTİHDAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİ SİYASASI, BİLDİRİM.

 1. Müdür ya da yerine hizmet yürütmek üzere görevlendirdiği herhangi bir vekilince personel alımlarına ilişkin olarak komisyonca verilecek tüm kararların herhangi bir ırk, soy, renk, engellilik, cinsiyet, inanç, yaş ya da uyruk ayrımı yapılmaksızın alınmasını temin etmek üzere bir istihdamda fırsat eşitliği siyasası oluşturulup muhafaza edilir. Bu nevi siyasa beyanında:
 2. Komisyonun İş Kanunu 21 babı hükümlerinde tarif ve izah bulan kanuna aykırı istihdam uygulamalarından kaçınma eğilim ve kararlılığını açıklıkla yansıtacak şekilde personel işe alma, değerlendirme, seçme, eğitim ve terfileri konularında aydınlatıcı ve yol gösterici esaslara yer verir personel siyasaları ile
 3. Komisyon personelinin terkip ve teşkilinin hangi ölçü ve mahiyette federal ve eyalet yasalarına uygun olduğunun bir analizi ile söz konusu federal ve eyalet yasalarına uygunluğun sağlanmasının makbul görülen yöntemlerine ilişkin bir açıklama yer almalıdır.
 4. Söz konusu siyasa beyanının,
 5. Eyalet İnsan Hakları Komisyonunca işbu Fasıl (a) fıkrası (1) bendi hükümlerine uygunluk yönünden incelenmesi,
 6. Asgari yılda bir kez güncellenmesi ile
 7. Valilikçe onaylanıp arşivlenmesi esastır.

Madde 1702.047. İDARİ PERSONEL.

Başkanlık doğrudan doğruya kurula rapor vermek üzere bir başkanlık çalışanı tayin edecektir. Bu madde uyarınca tayin edilen işgören, kurula ödev ve vazifelerinin sevk ve idaresi konusunda yardımcı olacaktır. Bu madde uyarınca tayin edilen işgörene ödenecek maaşın tutarı, A10 maaş ödenek katsayısının uygulamasına tabi personel için Genel Bütçe ve Tahsisatlar Kanununda belirlenen maaş tutarın aşamaz.

D FASLI. KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 1702.061. KOMİSYONUN GENEL GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Texas Özel Güvenlik Komisyonu bu bap ile hükme bağlanan görev ve hizmetleri ifa edecektir.
 2. Komisyon bu bap hükümlerinin sevk ve idaresi hususunda kuruma yol gösterecek esas ve umumi siyasaları belirler.
 3. Komisyonca yukarıda (b) fıkrası uyarınca belirlenen esas ve siyasalar bu bap ile gerek bu bap hükmü ve gerekse herhangi diğer tatbiki kanun, eyalet tüzüksi ya da federal yönetmelik dairesinde belirlenecek diğer komisyon esasları ile tutarlılık arz etmelidir.
 4. Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
 5. Lisans sahiplerinin, hizmet kaydı yapılmış şahısların ve atanmış güvenlik görevlilerinin evsaf ve yeterliliklerini tespit etmek,
 6. Bu bap hükümleri ile komisyon kurallarının ihlallerine ilişkin iddia ve olasılıkları araştırmak;
 7. Bu bap hükümlerini hakkıyla yürütmek için gerekli esasları belirlemek ve
 8. Bu bap hükümleri uyarınca kendisine lisans verilmiş, hizmet kaydına adı yazılmış ya da atama yazısı ile atanmış fertlerin her birinin emniyet ve davranışlarını düzenleyen standartlar belirleyip yürürlüğe sokmak.
 9. Komisyon, kendisince belirlenen şekil ve içerikte hazırlayacağı resmi bir mühür
 10. kullanır.
 11. Komisyon, kendisine bu bap ve komisyon esaslarına yönelik ihlal iddialarını araştırma konusunda yardımcı olmak gibi kısıtlı amaçlarla tam gün esasta kadrolu komisyona çalışmak üzere dedektif ve araştırmacılar atayıp görevlendirebilir.

Madde 1702.0611. ESAS BELİRLEME USULLERİ.

 1. Kurul yalnızca bu madde hükümleri dairesinde Kamu Emniyeti Komisyonunun onayı üzerine bu bap kapsamında esaslar belirleyebilir.
 2. Bu bap uyarınca bir esas belirlemeden önce kurulun,
 3. Teklif edilen esasa olan ihtiyacı saptaması,
 4. Esastan doğrudan etkilenecek şahıslarla ortak çalışarak esas teklifi ile ilgili her türlü sorun ve sıkıntının gereken miktar ve mahiyette değerlendirilmesini sağlaması,
 5. Başkanlığın kanuni lisans tanzim dairesinden bir avukatla irtibata geçerek kendisinden esasın taslağa dökülmesi ve esas teklifinin kurulun yetki dairesinde kalmasını temin edilmesi noktasında istişare alması,
 6. Esas teklifini başkanlığın umum vekili, müdürü ile baş saymanına, onanarak hayata geçirilmesi halinde esasın başkanlık üzerindeki etkilerini tayin etmeleri üzere ibraz etmesi şarttır.
 7. Yerel Yönetimler Kanunu 2001 Babı hükümlerinde öngörülen neşir ve görüş bildirim sürelerinin tamamlanmasının ardından Kamu Emniyeti Komisyonu:
 8. (A) Esasın kabul edilmesinden önce çözülmesi icap eden esasa ilişkin bir sorun tespit etmesi halinde,
 9. Görüş bildirim süresi içerisinde karar verilmesini gerektiren bir görüş ya da yorum alması halinde, esas teklif tasarısını kurula iade eder, ya da
 10. Esası komisyonun bir sonraki olağan toplantısında görüşülüp nihai onaya bağlanmak üzere komisyon gündemine alır.
 11. Esas tasarısının Kamu Emniyeti Komisyonunca onaylanmasının ardından başkanlık esasın kesin onanması amacıyla Yerel Yönetimler Kanunu 2001 Babı hükümleri şartları doğrultusunda işlem yürütür.

Madde 1702.062. HARÇLAR.

(a) Komisyon, esas itibarıyla, bu bap hükümlerinin gereğini yerine getirmek için yeterli miktar ve mahiyette gelir istihsal etmek maksadı ile makul ve gerekli görülecek miktarda harçlar tespit eder. Bu harçlar herhangi gereksiz fon bakiyeleri oluşturamayacağı gibi, aşağıda belirtilen şu tutarları da aşamaz:

A Sınıfı Lisans için 350 $ (ilk düzenleme ve vize)

B Sınıfı Lisans için 400 $ (ilk düzenleme ve vize)

C Sınıfı Lisans için 540 $ (ilk düzenleme ve vize)

D Sınıfı Lisans için 400 $ (ilk düzenleme ve vize)

Askıya Alınmış Lisansın Yürürlüğe İadesi 150 $

Lisans Devir için 150 $

Lisansta İsim Değişikliği 75 $

Şube sertifikası ilk düzenleme ve vize 300 $

Özel dedektiflik, müdürlük, şube müdürlüğü, çilingirlik, elektronik giriş kontrol cihazı tesisatçılığı ve alarm tertibatı kurma ve montaj servisi tescil harcı 30 $ (ilk düzenleme ve vize)

Resmi görevli olmayan güvenlik görevlisi tescil harcı 30 $ (ilk düzenleme ve vize)

Resmi görevli olmayan güvenlik görevlisi tescil harcı 30 Dolar (ilk düzenleme ve vize)

Güvenlik ekipmanı satış sorumlusu Tescil harcı 30 $

Alarm tertibatları gözcülük tescil harcı 30 $

Köpek eğitmeni Tescil Harcı 30 $

Lisans Sahibinin işletme sahibi, memuru, ortağı ya da hissedarından alınacak Tescil Harcı 50 $

Güvenlik danışmanı tescil harcı 300 $

Lisans Sahibi işgöreni tescil harcı  30 $

Güvenlik görevlisi atama harcı 50 $ (ilk düzenleme ve vize)

Okul Eğitmen Harcı     100 $ (ilk düzenleme ve vize)

Okul onay harcı 350 $ (ilk düzenleme ve vize)

Özel işletme ve siyasi alt birim yetki belgesi harcı 400 $

Özel işletme ve siyasi alt birim yetki belgesi vize harcı 225 $

Resmi görevli ya da olmayan memur ya da siyasi alt birim adına çalışan özel koruma ve kolluk hizmetleri görevlisi yetki belgesi harcı 10 $

FBI parmak izi kontrol harcı 25 $

Kart çoğaltma harcı                10 $

Hırsız Alarmı satıcıları vize harcı            15   $

Özel koruma ve kolluk hizmetleri görevlisi yetki belgesi         50 $

 1. Bu bapta düzenlenen diğer harçlara ilaveten, komisyon bu bap hükmü kapsamına giren bir şahıstan bu şahsın yaptığı bir lisans, tescil ya da atama yazısı başvurusu esnasında dosya takdir ve işlem süresince bir takım parmak izini yeniden vermesini istediği her defa kendisinden bir harç talep edebilir. Harcın miktarı komisyonun parmak izlerinin işleme sokulması ile bağlantılı idari giderlerini karşılamaya yetecek makul bir oranda komisyonca tespit edilir.
 2. Cebinde taşımak üzere kendisine verilen kartının süresi dolmamış şahıs, komisyondan aynı tip ve tasniften yeni bir kart çıkarttırmaya ehil değildir.

Madde 1702.063. KOMİSYONCA UYGULANAN PARA CEZALARI.

Bu bap hükmü uyarınca toplanan para cezaları bu bap hükümlerinin sevki ve idaresi ameliyesinde kullanılamaz.

MADDE 1702.0635. BELLİ ESASLARLA İLGİLİ SINIRLAMALAR.

 1. Komisyon, kendisince yapılan düzenlemelere tabi herhangi bir şahısça yapılacak reklâm ve rekabetçi hizmet arz ve tekliflerine kısıtlama ya da yasak getiren esaslar belirleyemez. Komisyonun söz konusu şahısça sahte, yanıltıcı ya da hileli uygulamalarda bulunulmasını yasaklamak adına aldığı benzer tasarruflar bu hükme istisnadır.
 2. Komisyon kendi düzenlemelerine tabi bulunan bir şahsın sahte, yanıltıcı ya da hileli uygulamalarına yasak getirmek amacıyla esasları arasına:
 3. Bu kişinin herhangi bir araç ya da ortamı reklâm amaçlı kullanmasına kısıt ya da yasak getiren,
 4. Bu kişinin bir reklâm içerisinde kişisel görüntüsü ya da sesini kullanmasına kısıt ya da yasak getiren,
 5. Bu kişinin ticari unvan altında reklâm yapmasına kısıt ya da yasak getiren bir kural koyamaz.

Madde 1702.0645. HARÇ VE CEZALARIN ÖDENME ŞEKİL VE ŞARTLARI.

 1. Komisyon bu bap hükmü uyarınca tarafından takdir edilecek bir harç ya da para cezasının ödenme şekil ve yöntemine ilişkin esaslar belirleyebilir.
 2. Bu madde uyarınca belirlenen esaslar:
 3. Eyalet ya da federal hükümetin esnaf siciline kayıtlı bir mali kurum ya da komisyondan onaylı ulus çapında nüfuz ve itibara sahip bir kredi kuruluşundan tanzim edilme muteber bir kredi kartı yahut elektronik fon transferinin kullanımına cevaz verebilir ve
 4. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde harç ya da nakdi ceza tutarına ilaveten bir kesinti ya da makul hizmet ücretinin ödenmesini öngörüp kayda bağlayabilir.

Madde 1702.065. ALARM TERTİBATI TESİSATÇILARINA İLİŞKİN HAK VE SORUMLULUKLAR, TESİSATÇILIK BELGELERİ

 1. Komisyon bir alarm tertibatı tesis ve montaj işleminin Sigortalar Kanunu Madde 5.33A hükmüne uygun olup olmadığına dair bir sorunu açıklığa kavuşturmak üzere, sorunu gereği gibi değerlendirip düşündükten sonra bir mütalaa verebilir. Bu şekilde genel koşullara ya da ferdi bir montaj ve tesis işlemine ilişkin komisyon yorum ya da mütalaası nihaidir.
 2. Komisyon bir alarm tertibatı tedarik ve tesisat firmasına Sigortalar Kanunu Madde 5.33A anlamı dairesinde bir montaj ve tesisat işi yaptığını gösterir tesisatçılık sertifikası verme yetkisi ihdas edebilir. Bahse konu belge bu madde hükmü uyarınca tanzim edilmiş ise, Sigorta Kanunu’nun aksi halde öngördüğü incelemeye olan lüzum ortadan kalkar. Belgenin sigortacı eliyle tanzimi esas olup, şahsın malının Sigortalar Kanunu’nun 5.33A Maddesi hükmüne uygun olmadığına ilişkin karar, varsa uygun görülecek diğer araştırma ve incelemelerden elde edilecek tesisatçılık belge ve bilgilerini dikkate alarak, sigortacı tarafından verilir.

Madde 1702.066. TEBLİGAT USUL VE ESASLARI, KOMİSYONA BELGE İBRAZLARI.

Kanunun, Komisyona tebliği ya da ibrazını öngördüğü hukuki tebligat ve belgelerin komisyonun bu amaca tahsis edilmiş işyerinde görevli müdürüne tebliğ ya da elden ibraz edilmesi esastır.

Madde 1702.067. KOMİSYON ZABITLARI, DELİL TEŞKİLİ.

Komisyonca tutulan resmi bir zabıt ya da bu kaydın sahihliği ve içeriğine ilişkin olarak müdürün yeminli beyanı komisyon bünyesinde tutulması gereken bir hususta tek ve öncelikli delil teşkil eder.

Madde 1702.068. İTİRAZ TEMİNATINA GEREK BULUNMAMASI HÜKMÜ.

Komisyonun bu bap hükmünden ortaya çıkan herhangi bir sebeple yapacağı itirazlarda itiraz teminatı verme zorunluluğu yoktur.

Madde 1702.069. YILSONU RAPORU.

Komisyon her yıl, bir önceki mali dönem zarfında komisyonca alınan ve ödenen tüm parasal tutarların tam ve teferruatlı kayıtlarını içerir yazılı bir rapor tanzim ve kanunun işaret ettiği her bir dairede başkan sıfatıyla görevli memur ile valiliğe ibraz eder. Yıl Sonu Raporunun şekil ve muhteviyatı ile bildirim süreleri, Genel Bütçe ve Tahsisatlar Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.

E FASLI. KAMU YARARI ARZ EDEN BİLGİLER VE ŞİKAYET USULLERİ

Madde 1702.081. KAMU YARARI ARZ EDEN BİLGİLER.

 1. Komisyon, bu bapta düzenlenen hizmetlerin tüketici ya da alıcılarının yararına olduğunu düşündüğü, kanunla üzerine yüklenen vazifeler ile kendince itirazların kabul ve çözüm usul ve esaslarını açıklayan bilgiler hazırlar.
 2. Komisyon söz konusu bu bilgileri tüm kamuoyunun ve ilgili devlet kurumlarının kullanımına sunar.

Madde 1702.082. ŞİKÂYET USULLERİ.

 1. Komisyon esasen tüketicileri ve hizmet alıcılarını komisyona şikâyet yöneltmek amacıyla kullanabileceği isimler, posta tebligat adresleri ve telefon numaraları konusunda bilgilendirme yöntemlerini belirler. Komisyon bu bağlamda,
 2. Bu bap hükümlerinde yer alan düzenlemelere tabi bir şahısça verilecek hizmetlere ilişkin kayıt tescil formları, müracaat dilekçeleri ya da yazılı akit bazında,
 3. Bu bap hükümlerinde yer alan düzenlemelere tabi her bir şahsın iş yerinde aleni bir şekilde teşhir edilen her bir tabela bazında; ya da
 4. Bu bap hükümlerinde yer alan düzenlemelere tabi bir şahısça tanzim edilme hizmet faturası içeriğinde, bu bilgileri verebilir.
 5. Komisyona ibrazla dosyalanan her bir yazılı şikâyete ilişkin bir dosya komisyonca açılır ve muhafaza edilir. Bu nevi dosya içeriğinde:
 6. Şikâyette bulunan şahsın açık adı,
 7. Şikâyetin komisyonun eline geçme tarihi,
 8. Şikâyetin konusu,
 9. Şikâyetle ilgili temas edilen şahısların her birinin açık adları;
 10. Şikâyet üzerinde yapılan inceleme ya da araştırmanın sonuçlarına ait bir özet ile
 11. Dosyanın şikâyeti araştırmanın ötesinde işlem yapılmaksızın kurumca kapatılması halinde, bunun gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir izahat yer alması esastır.
 12. Şikâyette bulunan kişiye şikâyetin soruşturulma ve karara bağlanması ile ilgili komisyon siyasa ve usullerini içerir metnin bir kopyası verilir.
 13. Yapılmakta olan üstü örtülü bir soruşturmayı tehlikeye atmadığı müddetçe şikâyet konusunu teşkil eden her bir şahsa şikâyet araştırma ve karara bağlama siyasa ve usulleri komisyonca verilir.
 14. Komisyon, şikâyetin nihai karara bağlanmasına değin geçecek süre zarfında asgari üçer aylık aralıklarda şikâyette bulunan şahsa ve üstü örtülü yürütülen bir soruşturmayı tehlikeye atmamak kaydı ile şikâyetin konusunu teşkil eden şahısların her birine şikâyet ile bağlantılı yürütülen araştırma ve soruşturmaların mevcut durumları hakkında bilgi verir.

Madde 1702.083. HALK KATILIMI.

Komisyon, halka komisyon huzuruna çıkıp komisyonun takdir ve kaza yetkisi dairesine giren herhangi bir sorunu şifahen dile getirme fırsatı veren siyasalar oluşturup yürürlüğe koyar.

Madde 1702.084. BELLİ DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN KAYITLARA HALK ERİŞİMİ.

 1. Komisyon, kendi oluşturup yaşama geçirdiği düzenlemelere tabi bir şahıs ile ilgili olarak son üç yıllık dönem zarfında verilen disiplin cezaları ile ilgili olarak ister bir ücretsiz telefonla danışma hattı ya da internet sayfası isterse diğer kolaylıkla ulaşılması mümkün ortamlar üzerinden halka şu bilgileri verir:
 2. Şahsın kimliği;
 3. Şahıs aleyhine verilen disiplin cezasının dayanağını teşkil eden şikâyetin mahiyeti ile
 4. Komisyonca verilen disiplin cezasının içerik ve mahiyeti.
 5. Bilgileri verirken komisyon sunuşlarında tarafsızlığını muhafaza edecek, herkesçe anlaşılır akıcı ve yalın bir dil kullanacak ve mümkün mertebe, anlatımı koruma ve kolluk hizmetleri sektörüne has teknik unsurlardan arındıracaktır.
 6. Komisyon, bu bilgileri aylık bazda güncelleyecektir.
 7. Komisyon bir müştekinin kimlik ve tanıtım bilgilerini ihtiva eden bilgileri gizlilik içerisinde muhafaza edecektir.

Madde 1702.085. KAYITLARIN GİZLİLİĞİ.

Başkanlıkça işbu bap hükmü uyarınca muhafaza edilecek ev adresi, ev telefon numarası, sürücü ehliyeti numarası ya da sosyal güvenlik numarası gibi bir başvuranın ya da lisans sahibinin, hizmet kaydına tescili yapılmış bir şahıs ya da güvenlik görevlisi atama belgesi hamilinin özlük ve özeline ilişkin kayıtlar her daim gizli tutulacak olup, Yerel Yönetimler Kanunu 552. Bap hükümleri dairesinde öngörülen zorunlu ifşa uygulamasına tabi değildir.

F FASLI. DEDEKTİFLİK ŞİRKETLERİ VE KORUMA VE KOLLUK HİZMETLERİ YÜKLENİCİLERİNİN LİSANSLANDIRILMASI VE ÖDEVLERİ

Madde 1702.101. DEDEKTİFLİK FİRMALARININ LİSANS ALMA MÜKELLEFİYETİ.

Dedektiflik ve araştırma firması sıfatı ile faaliyet yürütme lisansı olmayanlar:

 1. Dedektiflik firması olarak faaliyet ve tasarrufta bulunamaz,
 2. Dedektiflik firmalarınca arz edilen hizmetleri ifa etme yönünde teklif veremez,

ya da

 1. bu bap hükmü uyarınca lisansı gerektiren bir mesleki ya da ticari faaliyet ile iştigal edemezler.

Madde 1702.102. KORUMA VE KOLLUK HİZMETLERİ YÜKLENİCİSİNİN LİSANS ALMA MÜKELLEFİYETİ.

 1. Koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi sıfatı ile faaliyet yürütme lisansı olmayanlar:
 2. Bir alarm tertibatları firması, zırhlı araç firması, kargo firması, koruyucu köpek firması, çilingirlik firması ya da özel koruma ve kolluk hizmetlerinde mütehassıs müşavir firma olarak faaliyet ve tasarrufta bulunamaz,
 3. Yukarıda (1) Bendinde sayılan bir şirketçe arz edilen hizmetleri ifa etme yönünde teklif veremez, ya da
 4. Bu bap hükmü uyarınca lisansı gerektiren bir mesleki ya da ticari faaliyet ile iştigal edemezler.
 5. Yalnızca özel koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi statüsünde lisanslı bulunanlar, korumak üzere mesleki taahhütte bulundukları, meşguliyet konularını teşkil eden malın kaybı, suiistimali ya da gizlenmesi ile ilgili bir soruşturma haricinde herhangi bir araştırma ya da soruşturma yapamaz.

Madde 1702.1025. ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROL CİHAZLARI ŞİRKETİ LİSANS ALMA MÜKELLEFİYETİ, VERİLECEK LİSANSIN KAPSAMI.

 1. Bir elektronik giriş çıkış kontrol cihazları şirketi olarak faaliyette bulunmaya yönelik lisans sahibi olmayanlar:
 2. Elektronik giriş çıkış kontrol cihazları şirketi olarak faaliyet ve tasarrufta bulunamaz,
 3. Elektronik giriş çıkış kontrol cihazları şirketlerince arz edilen hizmetleri ifa etme yönünde teklif veremez, ya da
 4. Bu bap hükmü uyarınca lisansı gerektiren bir mesleki ya da ticari faaliyet ile iştigal edemezler.
 5. Elektronik giriş çıkış kontrol cihazları şirketi olarak faaliyet gösterme lisansı bulunmayanlar, bu bap hükümleri uyarınca alarm tertibat ve düzenleri kurma ve montaj işlerini yürütme konusunda lisanslandırma ya da tescil işlemlerini yaptırmadıkça, alarm tertibat ve düzenleri kurup teslim edemez.

Madde 1702.103. LİSANSLARIN TASNİF VE TAHDİDİ.

 1. Lisans tasnifleri şöyledir:
 2. A Sınıfı: Özel dedektiflik ve araştırma şirketi lisansı olup, özel dedektiflik ve araştırma şirketi faaliyetlerini kapsar,
 3. B Sınıfı: Koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi lisansı olup, bir koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisinin faaliyetlerini kapsar,
 4. C Sınıfı: Yukarıda A ve B sınıfı lisanslar kapsamına dâhil olan faaliyetleri birlikte kapsar ve
 5. D Sınıfı: Elektronik giriş çıkış kontrol cihazları lisansı olup, bir elektronik giriş çıkış cihazları şirketinin faaliyetlerini kapsar.
 6. A, B, C ya da D sınıfından tanzim edilme bir lisans hamiline ruhsat kapsamına açıkça dâhil edilmemiş bir hizmeti ifa hakkı vermez. Kişi lisansının kapsadıkları dışında başkaca faaliyetlerle iştigal edemez. Komisyon lisans üzerinde Lisansın hamilince yürütülmesine açıkça cevaz verilen iş ve hizmetleri gereken teferruatta belirtir. Lisans hamili lisansında kayıtlı olan bu hizmetler dışında herhangi bir hizmet veremez.
 7. Komisyonca baştan onay verildiği haller istisnası ile verilmiş bir lisans hamilince başkalarına devredilemez.
 8. Lisans iptal usul ve esasları komisyonca belirlenir.

Madde 1702.104. DEDEKTİFLİK FİRMASI.

Bu bap hükümlerinde güdülen amaçlarla,

 1. (A) Eyalet ya da Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı işlenmiş ya da işlenmesi muhtemel suç ya da cürümler;
 2. Belirli bir şahsın kimliği, alışkanlıkları, işi, mesleği, bilgisi, nüfuzu, sadakati, seyahatleri, yeri, ilişkileri, ortaklıkları, işlemleri, tavır ve tasarrufları ile nam ya da şöhreti veya karakteri;
 3. Kayıp ya da çalıntı bir malın yeri, tasarruf edilme şekli ya da bulunması / kurtarılması,
 4. Bir şahıs ya da malda meydana gelen yangın, kuru iftira, zayiat, kaza, hasar ya da sakatlığın sebebi ya da sorumlulukların aidiyeti ile ilgili bilgi temin ya da tefriş etme ya da buna ilişkin taahhütlerde bulunma işi ile iştigal eden;
 5. Bir mahkeme, kurul, görevli ya da araştırma komisyonu huzurunda kullanılmak üzere delil toplama ve tedarik etme ya da bu yönde taahhütlerde bulunma işi ile iştigal eden,
 6. Bir fert ya da motorlu aracın bulunduğu mekânı, bir kamu kurum ya da kuruluşu nam ya da hesabına adli yargılama dışı nedenlerden ötürü yapılanlar dışında elektronik yöntem ve cihazlar marifet ve yardımı ile izlemek suretiyle koruyup kollamayı ya da buna ilişkin taahhütte bulunmayı meslek edinen yahut
 7. Belli bir şahsı, o şahsın özel koruması olarak görebileceği hasar, zarar ve ziyanlara karşı koruma ve kollama veya buna ilişkin taahhütte bulunma işiyle iştigal eden kişiler,

Bu kanun kapsamında bir dedektiflik firması sıfatıyla hareket ediyor kabul edilirler.

 1. İşbu madde (a) fıkrası (1) bendinde güdülen amaçlar dolayısıyla, yukarıda geçen bilgilerin temin ya da tefriş fiillerine her türlü içeriğe yönelik inceleme ve tahlil ile bilgisayar tabanlı olup kamuoyu bilgisi ve kullanımına amade edilmemiş bilgi içeriğinde yapılacak araştırma ve sorgular dâhil kabul edilir.

Madde 1702.1045. ÖZEL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİK FİRMASI.

 1. Güvenlik ya da kayıp önleme sektöründeki belli ürün, hizmet, yöntem ya da usuller hakkında müşavere, danışma, eğitim veren ya da bunları belirleyen ya da öneren,
 2. Yukarıda (1) fıkrasında belirtilen bir hizmeti bağımsız esasta ve hiçbir özel hizmet ya da ürünle ilgisi bulunmaksızın ifa eden ve
 3. Kurulca belirlenen deneyim kriterlerini karşılayan şahıslar, bir özel güvenlik müşavirlik firması olarak faaliyet gösterir.

Madde 1702.105. ALARM TERTİBATLARI FİRMASI.

Bir alarm tertibat ya da düzeni ya da algılama aygıtının satışı, kurulum ve montajı, bakım ikmal işleri ile bunlar üzerinden gözetleme ve kollama ya da bunlarca verilecek sinyal ve işaretlere yanıt verme işlerinden herhangi biri ya da bir kısmı ile iştigal edenler, alarm tertibatları firması olarak faaliyet gösterir.

Madde 1702.1055. ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROL CİHAZLARI ŞİRKETİ.

Elektronik giriş çıkış kontrol cihazı kurulum ve montajı ya da bakım ikmal işleri yapanlar, birer elektronik giriş çıkış kontrol cihazı şirketi olarak faaliyet gösterir.

Madde 1702.1056. ÇİLİNGİRLİK FİRMASI.

 1. Bu bap hükümlerinde güdülen amaçlarla,
 2. Lokumlu dilli ve yaylı kilitler de dâhil olmak üzere muhtelif mekânik güvenlik cihazı satışı, kurulum ve montajı, bakım ikmal ya da muhafaza hizmetleri veren,
 3. Türlü reklâm ve ilanlarında “çilingir” sıfatını kullanarak şirketin arz ettiği hizmetleri kamuoyuna tanıtan,
 4. Şirket unvanına “çilingir” ibaresini dâhil eden şahıslar,

Birer çilingirlik firması olarak faaliyet gösterir.

 1. Bu madde Vergi Kanunu’nun 156.001 maddesi hükmünde tarif edilen şekli ile bir otele tatbik edilmez.

Madde 1702.106. ZIRHLI ARAÇ ŞİRKETİ.

Kâğıt ve demir para, külçe, menkul kıymet, tahvil ya da mücevherat gibi kıymetli eşyanın korumalı ve emniyetli bir şekilde bir noktadan diğer bir noktaya taşınması hizmetleri verenler birer zırhlı araç şirketi olarak faaliyet gösterir.

Madde 1702.107. KURYE FİRMASI.

Silahlı ve tam teçhizatlı korumalar refakatinde belge, harita, hisse senedi, tahvil ya da çek gibi teşhir amaçlı teslimi zaruret arz eden bir şeyi belirli bir noktadan diğer bir noktaya taşıma ya da ulaştırma veya bu yönde taahhütte bulunup gerçekleştirme işiyle meşgul olan şahıs, bir kurye firması olarak faaliyet gösterir.

Madde 1702.108. KORUMA ŞİRKETİ.

 1. Özel mülkiyete mahsus bir taşınmaza sızma, bu taşınmaz dâhilinde hırsızlık, hunharca kırıp dökme, taşınmazı hor ve kötüye kullanma, kundaklama ya da hudutlarına tecavüz etme amaçlı girişim ve teşebbüsleri önlemek,
 2. Özel mülkiyete mahsus bir taşınmaz dâhilinde izin verilmeyen faaliyetleri önlemek, gözlemlemek ya da tespit etmek,
 3. Sadece ve tek başına bir malın korunmasını temin maksadıyla mal mücavir alanında vesaitli ya da yaya olarak kamunun hareketlerini denetlemek, yönetmek ya da yönlendirmek,
 4. Özel koruma görevlisi hizmetlerinden yararlanmak da dâhil her saik ve suretle cismani zarara karşı bir ferdi korumak, ya da
 5. Bu maddede sayılan bir hizmete benzer hizmet ifa etmek maksat ve ameliyesinde madde 1702.323 (d) fıkrasında tavsif ve tarif edilen şekilde adam tutup istihdam eden ya da yazılı akit temelinde özel bir bekçi, koruma ya da sokak devriyesi temin etme ya da bu yönde taahhütte bulunup hizmet icra etme işiyle iştigal edenler, birer koruma şirketi olarak faaliyet gösterir.

Madde 1702.109. BEKÇİ KÖPEĞİ FİRMASI.

Bu bap hükümlerinde öngörülen amaçlarla,

 1. Belirli bir şahsı ya da malı korumak; ya da
 2. (2)           Bir araştırma yürütmek amaçlarında kullanılan köpekleri yerleştiren, kiralayan, satan ya da eğitenler, birer bekçi köpeği firması olarak faaliyet gösterir.

Madde 1702.110. LİSANS BAŞVURUSU.

Bu bap hükümleri uyarınca yapılacak bir lisans başvurusu, komisyonun belirlediği şekil ve muhtevada ve asgari şu hususları içerecek şekilde verilmelidir:

 1. Başvuru sahibinin açık adı ve mesleki iştigal adresi,
 2. Başvuru sahibinin mesleki faaliyetlerinde kullanmayı düşündüğü ünvanı,
 3. Başvuru sahibinin iştigal etmeye niyetlendiği işin genel mizaç ve mahiyetine ilişkin bir açıklama,
 4. Başvuru sahibinin yeterlik talebinin girdiği sınıfa ilişkin bir açıklama,
 5. Başvuru sahibinin bir fertten ziyade kurum olduğu hallerde, başvuru sahibinin her bir ortağının, yetkilisi ve müdürünün yanı sıra Başvuru sahibinin sorumlu vekilinin açık ad ve ikametgâh adresleri;
 6. Başvuru sahibinin fert olması halinde, başvuranın her iki el parmaklarından tam takım alına iki tasnif edilebilir parmak izi serisi ya da başvuran fertten ziyade bir kurum ise, kurumun asgari yüzde 25 hissesini elinde bulunduran ortak ya da hissedarların her birinin aynı şekilde hazırlanmış parmak izleri;
 7. Başvuru sahibinin lisans müracaatına konu alanın isnat ettiği sınıftaki deneyim kriterlerini karşıladığına dair mühürlü tasdikli taahhütname,
 8. Texas Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınma, başvuru sahibinin B Tipi kabahat ya da dengi veya daha ağır nitelikteki suçlarına ilişkin herhangi bir sabıka sicil kaydına rastlanmadığını belirtir bir sabıka sicil sorgulama raporu,
 9. Başvuruda bulunan ferdin sosyal güvenlik numarası,
 10. Komisyonca uygun ya da lazım görülecek herhangi diğer bilgi, kanıt, taahhütname ya da evraklar.

Madde 1702.111. ŞUBE LİSANSI TANZİMİ.

 1. Bir Lisans Sahibi, Madde 1702.129 hükmü uyarınca, komisyona açacağı her bir şube ile ilgili bildirimde bulunacak ve ayrıca şubenin adresini komisyona yazılı olarak verecektir.
 2. Bir Lisans Sahibince başvuruda bulunulmasının ardından komisyon şube lisansı tanzim eder.

Madde 1702.112. LİSANSIN ŞEKLİ.

Komisyon, şube lisansları da dâhil olmak kaydı ile tarafından verilecek bir lisansın şekil ve muhteviyatını tespit eder. Bu şekilde tespitle tanzim edilen Lisans içeriğinde:

 1. lisans sahibinin adı soyadı,
 2. lisans sahibinin mesleki iştigal ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak kullanmayı düşündüğü ünvanı,
 3. Lisans belge numarası ve veriliş tarihi bilgilerine yer verilmesi esastır.

Madde 1702.113. LİSANS, TESCİL BELGESİ YA DA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAMA BELGESİ VERİLME YETERLİK KRİTERLERİ

 1. Bir lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesi başvurusunda bulunan bir aday ya da bu adayın sorumlu amiri 18 yaşından küçük olmamalı ve
 2. herhangi bir kaza dairesinde iki ya da daha fazla idam ya da ağır hapis cezası gerektiren suç ya da ceza yasası uygulamasını gerektiren kanun ihlalinden dolayı hüküm giymiş olmamalı veya varsa bu nevi sabıka kayıtları hatalı hüküm tesisine istinaden bilahare tamamen affa uğramış olmalı,
 3. herhangi bir kaza dairesinde,
 4. sabıka kaydına tescil tarihinden itibaren başvuru tarih ve saatine kadar yirmi yılını doldurmamış tek bir ağır suç ya da dengi kanun ihlalinden, ya da
 5. sabıka kaydına tescil tarihinden itibaren başvuru tarih ve saatine kadar on yılını doldurmamış bir A sınıfı cürüm ya da dengi kanun ihlalinden sabıkalı olmamalı, varsa bu gibi sabıkası hatalı hüküm tesisine istinaden bilahare tamamen affa uğramış olmalı,
 6. başvuru tarih ve saati itibarıyla ele geçen herhangi bir bilgi ya da mahkemelere intikal ettirilmiş bir iddianame ışığında A sınıfı bir cürüm ya da dengi ağır suç ya da kanun ihlalinin failliği ile itham edilmemiş olmalı,
 7. başvuru gün ve saatinden evvelki 10 yıl zarfında suç derecesinde bir ceza kanununu ihlale matuf kusurlu fiil ya da davranış gerçekleştirmiş olduğu mahkeme kararı ile sabit görülmemiş olmalı,
 8. Akli yetmezlik ya da hastalıktan ötürü ehliyetsizliği mahkemece tespit edilmiş ve söz konusu yetmezlik hali ya da hastalıktan kurtulmamış olmamalı;
 9. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinden ihraç, Kurulun üyelik başvurusunun reddine gerekçe olarak değerlendireceği diğer şartlar altında Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinden ihraç ya da Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinin bir kurmay subayı olarak görev yaptı ise, kuvvet ya da birliğinden azil edilmiş olmamalı,
 10. aksine Kurul tarafından Madde 1702.3615 hükmü uyarınca olur verildiği haller istisnası ile, bu ya da herhangi başka bir eyaletin sınırları dâhilinde cinsel suçlu olarak sabıka kaydı icap etmemelidir.
 11. Bir başvuru sahibi, herhangi bir kaza dairesinde Kurul tarafından işlemden ihraç sureti ile diskalifiye edilmesine gerekçe teşkil ettiği takdir olunan bir suç tasvirinden B tipi bir cürüm işlemiş olduğu tespit ve sabıka kaydına tescil olunmuş ve bu cürümü ya da ona istinaden yapılmış sabıka sicil kaydı hatalı hüküm tesisine binaen affa uğramamış olması halinde lisans alma ehliyetine sahip olmaz.
 12. Bu maddede güdülen amaçlarla, bu ve herhangi diğer bir eyalet ya da Amerika Birleşik Devletlerinin Kanunları tahtında bir kanun ihlali,
 13. (A) hüküm tarih ve saati itibarıyla bu eyaletin kanunları gereği eyalet hapishanesinde tutukluluğu gerektirenler dâhil bir suç kabul edilmesi,
 14. Bu eyaletin kanunları gereği eyalet hapishanesinde tutukluğu gerektirenler dâhil suç kabulünü getiren ve gerektiren unsurların tamamını ihtiva etmesi, ya da
 15. Bir ıslah ya da tutukevinde bir yıl ya da daha uzun süreli tutukluluğu gerektiren hürriyeti bağlayıcı cezaya muhatap suç teşkil etmesi halinde suç;
 16. (A) hüküm tarih ve saati itibarıyla bu eyaletin kanunları gereği A sınıfı bir cürüm görülmesi,
 17. Bu eyaletin kanunları gereği A Sınıfı cürüm tasnifinden değerlendirilmesi gereken bir suçun tüm unsurlarını ihtiva etmesi,
 18. bir eyalet hapishanesi suçlu yurdu haricinde ağır ceza tipi bir hapishane sınırları dâhilinde hürriyeti bağlayıcı cezayı olası kılması halinde A sınıfı cürüm,
 19. (A) hüküm tarih ve saati itibarıyla bu eyaletin kanunları gereği B sınıfı bir cürüm görülmesi,
 20. Bu eyaletin kanunları gereği B Sınıfı cürüm tasnifinden değerlendirilmesi gereken bir suçun tüm unsurlarını ihtiva etmesi,
 21. bir eyalet hapishanesi suçlu yurdu haricinde ağır ceza tipi bir hapishane sınırları dâhilinde hürriyeti bağlayıcı cezayı olası kılması halinde B sınıfı cürüm takdir ve telakki olunur.
 22. Bu maddede güdülen amaçlarla, madde lafzında geçen “sabıkalı” ibaresi Madde 1702.371 dâhilinde kendisine verilen anlamdadır.
 23. Bu bap uyarınca bir ferdin ehliyeti adli suç ya da sabıkaların mahiyeti ile düzenli meslek iştigali arasındaki herhangi bir ilişkiden ya da bu gibi ilişki gıyabından etkilenmez.

Madde 1702.114. DEDEKTİFLİK FİRMASI LİSANSI EK YETERLİK KRİTERLERİ.

 1. Bir dedektiflik firması işletmeciliği ile iştigal etmek ya da bu nevi işletmeyi temsil eden sorumlu müdür ya da amir sıfatıyla müessese adına lisans çıkartmak üzere lisans başvurusunda bulunan bir adayın, başvuru gün ve saatinden evvelki vadede dedektiflik ve araştırma sahasında işçi, amir ya da dedektiflik şirketi sahibi sıfatı ile bilfiil üç yıllık deneyime sahip olması ya da komisyonca belirlenen diğer kriterleri karşılaması lazım gelir.
 2. Başvuru sahibinin deneyimi:
 3. komisyon ya da müdür tarafından incelenmeli ve
 4. adayın bir dedektiflik firması işletmeciliği ile iştigal etme ehliyetine sahip olduğunu düşünmeye yeterli görülmelidir.

Madde 1702.115. KORUMA VE KOLLUK HİZMETLERİ YÜKLENİCİLİĞİ LİSANSI EK YETERLİK KRİTERLERİ.

 1. Bir koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi firmanın işletmeciliği ile iştigal etmek ya da bu nevi işletmeyi temsil eden sorumlu müdür ya da amir sıfatıyla müessese adına lisans çıkartmak üzere lisans başvurusunda bulunan bir adayın, başvuru gün ve saatinden geriye doğru devam eden vadede koruma ve kolluk hizmetleri sahasında işçi, amir ya da mütehassıs şirket sahibi sıfatı ile bilfiil iki yıllık deneyime sahip olması ya da komisyonca belirlenen diğer kriterleri karşılaması lazım gelir.
 2. Başvuru sahibinin deneyimi:
 3. komisyon ya da müdür tarafından incelenmeli; ve
 4. adayın bir koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi firma işletmeciliği ile iştigal etme ehliyetine sahip olduğunu düşünmeye yeterli görülmelidir.

Madde 1702.116. BEKÇİ KÖPEĞİ FİRMASI LİSANS YETERLİK KRİTERLERİ, ARAŞTIRMALAR.

 1. Bir bekçi köpeği firması işletmeciliği ile iştigal etmek üzere lisans başvurusunda bulunan bir adayın
 2. Maddeler 1702.113 ve 1702.115 dâhilinde açıklanan şartları karşılaması,
 3. Komisyona bu madde kapsamında benimsenen kural ve esaslara adayca riayet edileceğine ilişkin ikna edici miktar ve mahiyette kanıt ibraz etmesi lazım gelir.
 4. Texas Sağlık Genel Müdürlüğü ile gerekli istişarelerde bulunduktan sonra, komisyon bekçi köpeği firmalarının hayvanları yerleştirip alıştırmalar yaptıracağı ya da eğiteceği tesislerin 2 metre yüksekliğinde ızgaralı tel çit çekilmek suretiyle çevreden tecrit edilmiş olmasını temin edici esaslar belirleyecektir.
 5. Komisyon bu madde kapsamında belirlediği esaslara işyeri sahiplerince riayet edilmesini temin etmek üzere düzenli teftişlerde bulunur.

Madde 1702.117. SINAV.

 1. Komisyon başvuru sahibi istekliden ya da kurum ise isteklinin sorumlu amir ya da müdüründen isteklinin lisans başvurusunun isnat ettiği klasmandaki ehliyet ve yeterliliğini, eyalet yasaları ve komisyon esasları konularına hakimiyet de dâhil olmak üzere göstermek maksadı ile komisyonca belirlenecek bir sınava girmesini ister.
 2. Başvuru harcını yatırmış olmakla aday ya da adayın sorumlu amir ya da yöneticisi ilave herhangi bir ücret ödemeksizin bir defaya mahsus bu sınava girmeye hak kazanır. Sınavda başarısız olan aday sınava bir kez daha girmek için mükerrer sınav harcını yatırmalıdır.
 3. Mükerrer sınav harcı, başvurunun isnat ettiği klasmana ait lisansın vize harcını aşmayacak bir tutarda Komisyonca belirlenir.
 4. Komisyon, yukarıda (a) fıkrasında belirtilen sınava girmek üzere kendisine müracaatta bulunan adaya tüm geçerli ve yürürlükteki eyalet kanunları ile komisyon kurallarını ihtiva eden çalışma materyallerini hazırlar ve verir.

Madde 1702.118. SINAV SONUÇLARI.

 1. Bu bap hükmü uyarınca bir adayın lisans sınavına girdiği tarihi izleyen en geç 30 gün içerisinde komisyonca sınav sonuçları adaya duyurulur.
 2. Bir sınavın sınav komisyonunca notlandırılması ya da gözden geçirilmesi gerektiği takdirde,
 3. komisyon sınav sonuçlarını adaylara sonuçları ilgili sınav komisyonlarından aldığı tarihten itibaren en geç 14 gün zarfında duyurur.
 4. Sınav sonuçları bildiriminde sınavın yapılış tarihini izleyen 90 günü aşan bir süreyle gecikme durumunun söz konusu olması halinde, komisyon adaylara bu gecikmeyi gerekçeleriyle söz konusu 90 gün geçmeden önce bildirir.
 5. Komisyon sınav komisyonundan adaya sınavdan aldığı sonuçları bildirilmesini
 6. isteyebilir.
 7. Bu bap uyarınca yapılan bir lisans sınavından kalan bir adayca yazılı dilekçe ile talep edilmesi halinde, komisyon bu adaya adayın sınavdaki şahsi performansına ilişkin bir tahlil gönderir.

Madde 1702.1183. BELLİ YABANCI ADAYLARA MÜTEKABİLİYET İLKESİ ÇERÇEVESİNDE LİSANS VERİLMESİ

 1. Komisyon, eyaletin mütekabiliyet anlaşması bulunduğu bir kaza dairesinden alınma geçerli bir lisansa sahip adayın lisans elde etmesine herhangi bir ön koşul getirme hakkından feragatte bulunabilir.
 2. Komisyon, valilik onayını almak kaydı ile, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde lisans verilmesinin yolunu açmak üzere başka bir eyalet ile ikili bir anlaşma imzalayabilir.

Madde 1702.1186. GEÇİCİ LİSANS

 1. Komisyon bu eyalette lisans muadeleti arayan, başka bir kaza dairesinden verilme geçerli bir lisansa sahip olan adaya aşağıdaki şartları karşılaması kayıt ve şartı ile geçici bir lisans tanzim edebilir:
 2. yabancı bir memleket de dâhil olmak üzere en azından bu bapta yer alan şartların maddeten muadili lisans verme şartları dikte eden herhangi başka bir kaza dairesinde asgari iki yıl dedektiflik firması ya da koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi sıfatıyla fevkalade faaliyet durumunda lisans almış olmak;
 3. ülke çapında yapılan ya da komisyonca özel dedektiflik ya da koruma ve kolluk hizmetleri taahhütlerine ilişkin olarak tanınıp kabul edilmiş diğer bir sınavı başarıyla vermiş olmak;
 4. bu Bap hükmü uyarınca komisyondan lisans almış bir şahsın kefaleti altında olmak ve söz konusu bu şahıs ile geçici lisans sahibinin geçici lisansın yürürlük süresi boyunca birlikte çalışmasının söz konusu olması.
 5. Geçici bir lisans komisyonun geçici lisans sahibinin yeni bir lisans başvurusunu kabul ya da reddettiği tarihe kadar geçerlidir. Komisyon bu bap uyarınca tanzim edilen bir lisansı geçici lisans sahibine ancak şu şartlarda verir:
 6. geçici lisans sahibinin Madde 1702.1183 uyarınca lisans almaya ehil ve yeterli olması,
 7. geçici lisans sahibinin,
 8. adayın bu eyalet sınırları dâhilinde faal bir dedektiflik firması ya da koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisinin faaliyetlerine ilişkin eyaletin kanun ve kaideleri hakkındaki bilgi ve kavrama düzeyini sınamaya yönelik kısmı itibarıyla Madde 1702.117 (a) fıkrasında yapılması öngörülen sınavı başarıyla vermiş olması,
 9. Komisyonca bu bap uyarınca verilecek bir lisans konusunda adaylarda aranan öğrenim ve deneyim kriterlerini behemehal karşıladığının tespit edilip onaylanması,
 10. bu bapta düzenlenen diğer lisans verilme şartlarını karşılaması.
 11. Komisyonun geçerli bir lisans sahibince yapılan lisans müracaat başvurusunu en geç geçici    lisans tanzim tarihinden itibaren 180 gün zarfında onaylaması ya da reddetmesi şarttır.       Komisyon, bir sınavın sonuçlarının    anılan dönemin sona ermesinden önce alınamayacağını tespit etmesi halinde, söz konusu bu 180 günlük süreyi uzatabilir.
 12. Komisyon lisans düzenleme masraflarını karşılamaya yetecek makul bir miktarda geçici lisans tanzim harcı tesis edebilir.

Madde 1702.119. SORUMLU BULUNMASI ŞARTI.

 1. Bir lisans sahibi ticari işletme bir müdür ya da yöneticinin sevk ve idaresinde faaliyet gösterecektir. Lisans sahibi, işletmesinin sevk ve idaresine müdür, amir ya da yönetici sıfatıyla en az bir kişiyi tayin edip görevlendirmediği müddetçe başvurusu geçerli olmaz.
 2. Bir şahsın müdür, amir ya da yönetici sıfatıyla hareket edebilmesi için, o şahsın:
 3. yeterliliklerini Madde 1702.117(a) fıkrasında öngörülen yazılı sınavı vererek göstermiş olması; ve
 4. Başkanlığa ibraz ettiği yeterli miktar ve mahiyette vesika ile:
 5. Madde 1702.113 hükmünde aranan şartları karşıladığını ve adına hareketle müracaatta bulunduğu firmanın müdürü amiri ya da yöneticisi sıfatına tatbiki esaslarda düzenlenen deneyim kriterlerini karşıladığını,
 6. Maddeler 1702.361 (b) ya da 1702.3615 (a) anlamı dâhilinde bir disiplin cezasını gerektirecek ya da geçerli kılacak herhangi bir kanun ihlali ya da sabıkaya yol açan herhangi bir davranış içerisinde bulunmadığını tevsik etmesi gerekir.
 7. Bir yöneticinin bir lisans ya da başvuru dilekçesi içeriğinde yer alan her kategoriden hizmeti sevk ve idareye yeterli görülecek miktarda deneyime sahip olmaması halinde, lisans sahibi, yöneticinin yeterli görülmediği her bir hizmetten sorumluluk almak üzere bir ehil amir ya da denetleyici tayin etmelidir.

Madde 1702.120. MÜDÜR SIFATIYLA SAHTE BAŞVURUDA BULUNMA

 1. Bir şahıs:
 2. bir dedektiflik firması, koruma şirketi, alarm tertibatları şirketi, zırhlı araç firması, kurye hizmet firması ya da bekçi köpeği tedarik şirketine müdür sıfatıyla hizmet edemez ve
 3. bu şirket için gündelik esasta bir amirlik ya da denetleyici mevkiye devamsızlık ya da bu mevkiinin yüklediği görevlerde kusur edemez.
 4. Bir şahıs, bir şirketteki amirlik ya da denetleyicilik mevkini gündelik esasta muhafaza ve icra etme niyeti olmaksızın bir dedektiflik firması, koruma şirketi, alarm tertibatları şirketi, zırhlı araç firması, kurye hizmet firması ya da bekçi köpeği tedarik şirketine müdür sıfatı ile hizmet etmek üzere müracaatta bulunamaz.

Madde 1702.121. SORUMLULUK SIFATININ SONA ERMESİ

Bir Lisans Sahibi, sorumlu amir, yönetici ya da müdürünün Lisans Sahibinin iş ve faaliyetlerini sevk ve idare görevini terk ve bu mevkiden istifası ya da ayrılması halinde, bu nevi terk, istifa ya da ayrılma tarihini izleyen en geç 14.üncü günün sonuna kadar keyfiyeti komisyona yazılı olarak bildirir. Söz konusu ihbarın ele geçmesini müteakip, komisyon esasında belirtilen makul bir süre ile lisans, komisyonun bu fasıl hükümleri uyarınca başka bir sorumlu atanması ve bu şahsın yeterliliğinin komisyonca saptanıp karara bağlanması amacıyla geçerli ve yürürlükte kalır.

Madde 1702.122. LİSANS SAHİBİNİN FAALİYETİNE GEÇİCİ SÜRE İLE DEVAM ETMESİ

Komisyon esasında hükme bağlanan şartlar uyarınca, bir lisans sahibinin mesleki iştigal ve faaliyeti, bu bap hükmü uyarınca lisans verilmesine esas yeterlilikleri haiz görülen şahısça lisans hamili ile mevcut ilişki ve irtibatının kesilmesi halinde geçici süre ile faaliyetini sürdürebilir.

Madde 1702.123. SİGORTA, SENET

 1. Bir Lisans sahibi bu bap hükmünde öngörülen sigortayı yaptıracak ve buna ilişkin kefalet senedi ve sigorta sertifikasını her daim komisyon arşivlerinde muhafaza edecektir.
 2. Komisyon, bir Lisans hamilinin işbu madde (a) fıkrası hükmünü ihlal ettiğini tespit eder etmez derhal bu lisans sahibine verilen lisansı askıya alır.
 3. Komisyon, lisans sahibinin komisyona kefalet senedi ya da sigorta kuvertürünün halen yürürlükte ve muteber olduğunu kanıtlar delil sunması halinde lisansın askıya alınması işlemini iptal edebilir. Lisans sahibinin bu amaçla lisansın askıya alınma tarihini izleyen en geç 10.uncu günün sonunda keyfiyete ilişkin yeterli miktar ve mahiyette delillerini komisyona sunması esastır.
 4. Lisansın askıya alınmasının ardından komisyon kendisince belirlenmiş şekil ve muhteviyatta düzenlenecek bir başvuru dilekçesi uygun bir kefalet senedi, sigorta sertifikası ya da bu her iki belge refakatinde arşivlerine teslim olununcaya dek lisansı yeniden yürürlüğe sokmayabilir. Komisyon, aşağıda sayılan gerekçelerle, başvuru sahibinin müracaatı bu madde hükümlerine uygun olarak yapılmış olsa dahi, yapılan başvuruyu reddedebilir:
 5. Lisansın askıya alınması, geri çekilmesi ya da verilmesinin reddini gerektirir bir sebebin varlığı,
 6. askıya alınma süresince başvuranın lisans gerektiren işler yapması.

Madde 1702.124. SİGORTA ŞARTI.

 1. Bir başvuru sahibi aday,
 2. bu eyalet sınırları dâhilinde lisanslı faaliyet yürüten bir sigorta acentesince tasdik imzalı bir sigorta sertifikası ya da sair umumi sorumluluk sigorta poliçesi vesikalı delili, ya da
 3. Sigortalar Kanununun 981 Babı hükümleri uyarınca bu eyalet sınırları dâhilinde mukim lisanslı bir Texas Reasürans Şirketi aracılığıyla temin edilmiş bir reasürans kuvertürüne ait sigorta sertifikası tanzim ettirip dilekçesi ekinde vermedikçe lisans almaya ehil kabul edilmez.
 4. Umumi sorumluluk sigortası poliçesi üzerinde düşülecek özel şerh ile poliçede kayıtlı bedelin ödenmesi, bu bap uyarınca lisans sahibinin yürütmeye lisanslı ve mezun olduğu herhangi bir faaliyet ya da hizmetin ifasında, asilin, vekilinin ya da asilin herhangi bir personelinin dâhil ya da pay sahibi olduğu herhangi bir olay neticesi bedeni sakatlık, malda hasar ya da nas-ı ızrar nedeniyle kanunen ve hukuken ödemekle mükellef bulunduğu zarar tazmin taleplerinin lisans sahibi nam ve hesabına ödenmesi şartına bağlanmalıdır.
 5. Sigorta poliçesi asgari olarak şu limitleri ihtiva etmelidir:
 6. Bedeni sakatlık ve malda hasar karşılığı olay başına 100,000 $,
 7. Şahsi yaralanma karşılığı olay başına 50,000 $,
 8. Tüm olaylar karşılığı toplam 200,000 Amerikan $.
 9. Sigorta Kanunu 5.43-2 Maddesi hükmü uyarınca yangın alarmları montaj ile bakım ikmal işlerini yapmak üzere lisans almış bir kişi, başvuru sahibi isteklinin sigortası bu madde hükmünde düzenlenen şartları gerek poliçe tutarları gerekse kuvertür tipleri açısından karşılıyor ise, anılan madde hükmünde yazılı sigorta şartını karşıladığından dolayı bu maddede öngörülen sigorta şartını da karşılıyor kabul edilir.
 10. Bu bap hükmü uyarınca tanzim ve imza ile başkanlığa ibraz edilen bir sigorta sertifikası, sigortacısının sorumluluğu sona erdirmeye ilişkin niyetini asgari 10 gün önceden yapacağı yazılı ihbarla başkanlığa bildirerek atiye ilişkin sorumluluğunu sona erdireceği ana değin yürürlükte ve muteber kalır.

Madde 1702.125. SENET ŞARTI

Bu bap hükmü uyarınca tanzim ve imza ile başkanlığa ibraz edilen bir kefalet senedi, kefilin sorumluluğu sona erdirmeye ilişkin niyetini asgari 10 gün önceden yapacağı yazılı ihbarla başkanlığa bildirerek atiye ilişkin sorumluluğunu sona erdireceği ana değin yürürlükte ve muteber kalır

Madde 1702.127. LİSANS SAHİBİNİN PERSONELİ, KAYITLAR

 1. Bir Lisans Sahibi, bünyesinde istihdam edip çalıştırdığı her bir elemanın bu lisans sahibi nam ve hesabına kendisine tahsis edilmiş vazifeleri ifa ettiği bir sıradaki tutum ve davranışlarından hukuken sorumlu olabilir.
 2. Lisans Sahibi, komisyonca öngörülüp tespit edilecek lisans sahibi personeline ilişkin bilgilerin tam ve detaylı bir kaydını tutup muhafaza edecektir.
 3. Lisans Sahibi, bünyesine dâhil her bir başvuru sahibi istekli, hizmet siciline isim kaydı yapılmış kişi, atanmış güvenlik görevlisi ve personel mensubuna ait olmak üzere komisyonca öngörülen nitelik ve evsafta ikişer adet renkli fotoğrafı faaliyet merkezinde ya da şube temsilcilik adresinde her daim komisyon teftiş ve denetimlerine açık olacak şekilde muhafaza edecektir.

Madde 1702.128. LİSANSIN TEŞHİR EDİLMESİ ŞARTI

Bir Lisans sahibi her daim:

 1. Lisansını faaliyet merkezinde bulunan aleni bir mekân dâhilinde asmak suretiyle teşhir edecek ve
 2. şube ve temsilciliklerine ilişkin olarak aldığı her bir lisansı ilgili şubenin faaliyet adresinde aleni bir mekânda asmak suretiyle teşhir edecektir.

Madde 1702.129. ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK İHBARLARI, ŞUBELER

 1. Bir lisans sahibi,
 2. lisans sahibi faaliyet merkez adresinde bir değişiklik meydana geldiğinde,
 3. lisans sahibi ünvanında değişikliğe gidildiğinde,
 4. lisans sahibinin yetkili ya da ortaklarında değişiklik meydana geldiğinde, keyfiyeti meydana gelme tarihini izleyen en geç 14 gün içerisinde komisyona bildirecektir.
 5. Bir lisans sahibi herhangi bir şubesi ile ilgili olarak bu şubenin:
 6. açılış tarihini,
 7. kapanış tarihini,
 8. adres ya da yer değişikliklerini

Komisyona keyfiyetin meydana geliş tarihini izleyen azami 15 gün zarfında yazı ile bildirecektir.

Madde 1702.130. BELİRLİ SIFATLARIN, ÜNİFORMALARIN, ALÂMETİFARİKA YA DA TANITICILARIN KULLANIM YASAĞI

 1. Bir lisans sahibi ya da o lisans sahibi adına hareketli herhangi bir yetkili, müdür, ortak, amir ya da işgören,
 2. kendisini federal hükümet, bir eyalet yönetimi ya da eyalet yönetiminin siyasi bir alt birimine bağlı gösterecek şekilde ve bu niyetle söz konusu yönetime ait bir sıfatı, alâmetifarikayı ya da tanıtım kartını kullanamaz, üniformayı giyemez ya da bu yönde herhangi bir beyanda bulunamaz.
 3. “ ‘Polis” sıfat, alâmetifarika ya da tanıtım kartlarını kullanamaz, üniformasını giyemez ya da polis olduğuna dair beyanda bulunamaz.
 4. Yukarıdaki (a) fıkrası uygulamada bu eyaletin siyasi bir alt birimince istihdam edilmiş, atama yazılı resmi bir güvenlik görevlisini, şahsen söz konusu siyasi alt birimce istihdam edildiğini gösterir sıfat, alâmetifarika ya da tanıtım kartlarını kullanmaktan veya bu amaca istinaden tahsis edilen üniformayı giymekten ya da bu yönde beyanda bulunmaktan alıkoymaz.

Madde 1702.131. REKLÂM

İş arayan ya da hizmet arzını umuma tanıtan bir lisans hamilince yapılan bir reklâm içeriğinde lisans sahibinin mensubu olduğu şirketin açık ünvanı ve adresi, komisyon kayıtlarında beyan olunduğu şekli ile yer almalıdır.

Madde 1702.132. İŞVEREN YA DA MÜŞTERİYE VERİLECEK RAPORLAR

 1. Bir Lisans sahibinin işvereni ya da müşterisine yönelik olarak hazırlanıp verilecek raporlar ancak bu lisans sahibi ya da onun bünyesinde görevli müdürü ya da bu lisans sahibinden ya da müdüründen onay almış başka bir şahısça ibraz edilebilir. Raporu ibraz eden şahısça rapor içeriği bilgilerin doğruluğunu tespit ve tevsik noktasında gereken özen gösterilir.
 2. Bir lisans sahibi ya da onun herhangi bir yetkilisi, müdürü, ortağı, amiri ya da işgöreni adına bilgi ve istihbarat toplama faaliyetinde bulunulan işveren ya da müşteriye bilerek ve kasten sahte rapor veremez.

Madde 1702.133. GİZLİLİK, ADLİ SUÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Bir lisans sahibi ya da onun herhangi bir yetkilisi, müdürü, ortağı, amiri ya da işgöreni, bir işveren ya da müşteri adına toplanmış herhangi bir istihbarat ya da bilgiyi,
 2. İşveren ya da müşterinin talimatı, ya da
 3. Eyalet kanunu ya da mahkeme ilamına riayet zorunluluğu olduğu hallerden maada, hiçbir şekil ya da suretle yekdiğerine ifşa edemez.
 4. Bir lisans sahibi ya da onun herhangi bir yetkilisi, müdürü, ortağı, amiri ya da işgöreni, adli bir suça ilişkin olarak elde ettiği bilgi ve istihbaratı bir kanun infaz memuruna ya da bölge savcısına veya bu ferdin vekil ya da temsilcisine ifşa edecektir. Lisanslı bir avukatın doğrudan nezareti altında çalışan bir özel dedektif bahse konu bilgi ve istihbaratı amiri konumundaki bu avukata ifşa etmekle bu fıkra hükmünün gereğini yerine getirmiş sayılır.

Madde 1702.134. LİSANS SAHİPLERİNİN BELLİ MAHALLİ YÖNETMELİKLERİN UYGULAMASINDAN MUAFİYETİ

 1. Bir lisans sahibi ya da işgöreni bu bap uyarınca mezun kılınmış bir faaliyet ile iştigal etmek ya da hizmeti ifa etmek için bu eyalet sınırları dâhilindeki herhangi bir belediye, belde ya da sair siyasi alt birimden yetki belgesi, izin, alt lisans ya da lisans almak, bu nevi merciye başkaca herhangi bir harç ya da alt lisans vergisi ödemek ya da bir kefalet senedi ibraz etmek zorunda değildir.
 2. Bu eyalet sınırları dâhilinde mukim bir belediye, belde ya da sair siyasi alt birim işbu belediye, belde ya da siyasi alt birimin bir lisans sahibince yürütülen meslek iştigali ya da verilen hizmet ile bağlantılı olarak istifadesi karşılığında herhangi bir ücret ya da ödeme talep edemez, lakin bir belediye,:
 3. bu belediyeye ait olmak ya da onun tarafından işletilmek veya gözlenmek üzere bir karakol ya da emniyet şubesi dâhiline yerleştirilen bir merkezi alarm tesisatının kullanımı karşılığında makul bir ücret ile
 4. 12 aylık bir dönem zarfında asgari beş kez sahte alarm verilmesine sebebiyet veren bir cihaz ile bağlantılı makul muayene ve mükerrer muayene harçları talep ve tahsil edebilir.
 5. Bir belediye, ilgili belediye memuru kanaatinde hakkıyla tamir edilene kadar, mekânik tesisatında meydana gelen bir arıza ya da imalatında mevcut bir kusur dolayısıyla 12 aylık bir dönem içerisinde asgari beş kez sahte alarm verdiği tespit edilen bir alarm sinyal cihazının süresiz olarak hizmetten alınmasını talep edebilir.
 6. Yukarıdaki (c) fıkrası hükmünde güdülen amaçlarda, insani hata ya da esbabı Mücbire nedeniyle meydana gelmiş bir sahte alarm, mekânik tesisat arızası ya da imalat hatası olarak kabul edilmez.

G FASLI. GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATANMA ŞARTLARI

Madde 1702.161. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ATAMALARINDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Güvenlik görevlisi atama belgesi olmayan kişi görevinin ifası ve kapsamı dâhilinde güvenlik görevlisi sıfatıyla ateşli silah taşımak üzere iş arayamaz, bu yönde gelen teklifleri kabul edemez.
 2. Güvenlik görevlisi sıfatı ile istihdam edilen bir kişi, güvenlik görevlisi atama belgesi komisyonca tanzim olunmadıkça, bir güvenlik görevlisi olarak vazifelerinin ifası esnasında bilerek ateşli silah kullanamaz.

Madde 1702.162. GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAMA BELGESİ İÇİN İŞVEREN BAŞVURUSU

Bünyesinde çalıştırdığı bir güvenlik görevlisi ile ilgili olarak güvenlik görevlisi atama belgesi alma başvurusunda bulunan bir işverenin komisyonca amaca binaen verilen bir formu kullanarak müracaat dilekçesini tanzim ve ibraz etmesi zorunludur.

Madde 1702.163. GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAMA BELGESİ VERİLMESİNE ESAS YETERLİK KRİTERLERİ

 1. Bir lisans sahibi bünyesinde istihdam olunmuş başvuru sahibi adayın güvenlik görevlisi atama belgesi, adayca
 2. kuruldan onaylı bir okul ya da eğitmen yanında temel eğitim kursu aldığı ve programın tarafından başarı ile tamamlandığına,
 3. bu bap ile idari esaslarda belirlenen ehliyet kriterlerinin her birini karşıladığına,
 4. Madde 1702.1685 uyarınca yapılan sınavda kurulun öngördüğü geçer notu aldığına,
 5. kurulun bir tabanca kullanımı ile bağlantılı asgari nişancılık kabiliyet kriterlerinin adayca karşılandığını ateşli silah eğitim uzmanı ya da eğitmenine tatminkar ölçüde gösterdiğine,
 6. ilişkin yeter miktar ve mahiyette kanıt başvuru dilekçesi ekinde ibraz edilmedikçe, verilmez.
 7. Bir güvenlik görevlisi atama belgesi almak üzere başvuruda bulunan bir istekliye, bu isteklinin;
 8. Ateşli silah bulundurmak ya da taşımaktan eyalet ya da federal yasalar çerçevesinde men edilmesi,
 9. bir tabancanın kullanımı ya da bulundurulması konusunda sağlıklı karar verme yetisine sahip olmaması,
 10. işlediği ağır bir suç ya da A ya da B sınıfı cürüm dolayısıyla kanundan kaçtığının tespit edilmesi,
 11. kimyevi madde bağımlısı bir şahıs olması, veya
 12. herhangi bir mahkemece verilmiş ihtiyati ya da nihai tedbir kararı gereği maldan doğan hak ve menfaatleri etkileyenler haricinde evlilik ve eş ilişkilerini etkileyen sonuçlar doğuran yaptırımlara muhatap olması
 13. halinde, kifayetsizlikten belge verilmez.
 14. Güvenlik görevlisi atama belgesi için müracaatta bulunduğu tarihten geriye doğru devam eden son 10 yıllık zaman zarfında alkollü içecek ya da arz ve dağıtımı yasalar ile denetim altına alınmış başkaca madde kullanımı ihtiva eden bir suçtan dolayı, bu maddede güdülen amaçlarda kimyevi madde bağımlısı olduğu ve bu fasıl hükümleri uyarınca bir güvenlik görevlisi atama belgesi almaya ehil ve yeterli olmadığı kanuni gerekçesi ile iki kez hüküm giymiş şahıslar atama belgesi alamaz. Bu fıkra hükümleri, kimyevi madde bağımlısı olduğu elde mevcut diğer delillerle sabit bir şahsın görevden bu sebeple görevden azli ve meslekten menni işlemlerine mani teşkil etmez.
 15. Yukarıda (b) fıkrası (2) bendinde güdülen amaçlarla,
 16. lisanslı bir hekim tarafından psikiyatrik bozukluk ya da karar, ruh hali, anlayış, tepki kontrolü ya da entelektüel yetilerinde maddi hasar ve bozulmaya yol açan ya da açma olasılığı bulunan bir halden mustarip olduğu yolunda tanı konulmuş,
 17. yukarıda (1) fıkrasında tasvir edilen bir psikiyatrik bozukluk ya da halden şikâyetçi olup, söz konusu bozukluk ya da hali
 18. geçme ya da iyileşme evresinde olmasına karşın atide yeniden tezahürü muhtemel ya da
 19. yeniden tekrar etmemesi için tıbbi tedavinin aralıksız sürdürülmesini gerektiren
 20. lisanslı bir hekim tarafından kendi işlerini sevk ve idarede kifayetsiz oluşundan dolayı mahkemeler nezdinde husumet ehliyetine sahip olmadığı tanısı konmuş,
 21. bir ceza davasının yargılaması esnasında akli dengesizlik nedeni ile beraat talebinde bulunmuş
 22. kişiler bir tabancanın doğru kullanımı ve muhafazası konusunda sağlıklı yargıya varmakta yetersiz kabul edilir.
 23. Yukarıda (d) fıkrası (1) bendinde açıklanan psikiyatrik bozukluk ya da hale sahip kişinin bu durumuna aşağıdaki haller delil teşkil eder:
 24. kendi istek ve rızası dışında lisans başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde hastaneye yatırılarak tedaviye alınmak,
 25. başvuru tarihinden önceki son iki yıl içerisinde psikiyatrik tedavi amaçlı hastanede yatmış olmak,
 26. başvuru tarihinden önceki son beş yıllık dönem zarfında yatılı hastalara ya da bağımlılara yönelik sürekli uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi görmüş olmak,
 27. Başvuru tarihinden önceki beş yıllık süre zarfında alkol bağımlısı, arz ve dağıtımı kanunla denetlenen uyuşturucu ve keyif verici madde ya da benzeri başkaca madde bağımlısı tanısı konmak,
 28. Geçmişte herhangi bir tarihte lisanslı bir hekim tarafından yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde,
 29. şizofreni ya da kuruntulu rahatsızlık,
 30. çift kutuplu rahatsızlık,
 31. hastalığa, beyin kusuruna ya da beyin yaralanmasına bağlı akut bunama,
 32. kimlik çözülmesi rahatsızlığı,
 33. aralıklı taşkınlık rahatsızlığı,
 34. asosyal kişilik bozukluğundan ibaret ya da onunla bağlantılı psikiyatrik bozukluk ya da hale sahip hasta olarak tanılanmak.
 35. Yukarıda (d) fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, yukarıda (d) fıkrasında açıklanan veya (e) fıkrasında sayılan psikiyatrik bozukluk ya da rahatsızlığa sahip tanısı evvelce konulmuş bir şahıs, psikiyatri ana bilim dalında meslek icra eden lisanslı bir hekimden, müştekisi bulunduğu psikiyatrik bozukluk ya da rahatsızlığın geçmekte ya da iyileşmekte olduğuna ve gelecekte bir daha nüks ya da tekerrür etmesi ihtimalinin bulunmadığına dair bir belge alıp başkanlığa vermiş olması halinde, bir tabancayı doğru kullanma ve muhafaza etme konusunda sağlıklı karar verme kifayetsizliği içerisinde kabul edilmez.
 36. Bir bireyin bu madde anlamı dâhilindeki ehliyeti, o şahsın bir suç iddiasının ya da sabıkasının mahiyeti ile kanunen icra ettiği mesleği arasında bir ilişki olmasından ya da olmamasından etkilenmez.

Madde 1702.165. GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAMA BELGESİ TANZİMİ; KART.

Komisyon, Texas Kamu Emniyeti Genel Müdürlüğü ile birlikte,

 1. üniformalı güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen bir şahsa güvenlik görevlisi atama belgesi tanzim edebilir, ve
 2. federal ya da eyalet ruhsatı ya da karnesine bağlı olarak zırhlı araç işletme faaliyetiyle iştigal eden bir taşıyıcı olan bir zırhlı araç şirketinin nitelikli ve vasıflı bir işgörenine güvenlik görevlisi atama belgesi düzenler.

Madde 1702.167. RESMİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAMIN SONA ERMESİ

Bir işveren ile istihdam ilişkisine son veren bir güvenlik görevlisi atama belgesi hamili bunun ardından yeni bir işverenle çalışmaya başladığında, şahsın bu yeni işveren ile istihdam ilişkisinin başladığı tarihi izleyen en çok 14 günlük süre zarfında, yeni işveren komisyonca tarif ve tasnif edilen bir formu doldurmak ve ekinde personel bilgileri güncelleme harç bedeli ile bu formu komisyona vermek sureti ile komisyona personel nakil bildiriminde bulunursa, atama belgesini bu işverene devredebilir.

Madde 1702.1675. EĞİTİM PROGRAMLARI

 1. Atama belgeli resmi güvenlik görevlilerine yönelik temel eğitim kursları Komisyonca kurulur. Bahse sonu kurs asgari şart olarak:
 2. güvenlik görevlisi eğitimi genel mevzularını,
 3. tabanca kullanma yeterliliğine ilişkin sınıf içi eğitimleri ve
 4. Kurs komisyondan onaylı okullar ve hocalar tarafından verilmeli ve eğitimler bizzat bu kişi ya da kurumlarca yürütülmelidir. Komisyon onayı almak üzere bir okul ya da hoca komisyona, komisyon tarafından belirlenen bir formu doldurmak sureti ile resmi dilekçeli müracaatta bulunmalıdır.
 5. Komisyon onayı almış temel eğitim kursu asgari 30 ders saatinden oluşmalıdır.
 6. Kursun güvenlik görevlisi genel eğitim konularını içeren bölümü,
 7. komisyon esasları ile tatbiki eyalet kanunları;
 8. sahada not alma ve rapor yazımı; ile
 9. Güvenlik görevlisi eğitim müfredatında komisyonca bulunması gerekli görülen herhangi diğer konularda eğitimleri içermelidir.
 10. Komisyon atama belgeli resmi güvenlik görevlilerine verilecek ders ve uygulanacak eğitim programları kapsamında kullanılmak üzere yürürlükteki ve tatbiki eyalet kanunları ile komisyon esaslarını içerir bir resmi güvenlik görevlisi eğitim el kitabı hazırlayacaktır.
 11. Komisyon, bu maddenin bu babın eğitim şartlarına ilişkin hükümlerini sevk ve idare etmek için gereken esasları belirler.
 12. Tabanca yeterlik kursu aşağıda sayılan şu konularda en az 10 en çok 15 ders saatlik bir program içermelidir:
 13. silah ve ölümcül güç kullanımını düzenleyen yasalar,
 14. tabanca kullanımı, yeterlilik ve emniyeti,
 15. şiddete başvurmadan ihtilaf çözüm yolları; ile
 16. Tabancaların doğru muhafaza teknikleri ile, özellikle kaza eseri çocukların yaralanma ihtimalini ortadan kaldırıcı önlem ve tedbirler.
 17. Tabanca yeterliği için poligonda atış dersleri adayın bir tabancayı emin ve yetkin bir şekilde kullanma maharetinin fiilen gösterimini kapsamalıdır. Aday bu bağlamda, asgari şart olarak, 9 milimetre ya da 38 kalibrelik bir silahı etkin bir şekilde kullanmak için gereken yeterlilik seviyesinde olduğunu göstermelidir.
 18. Komisyon, esaslar uyarınca, Yerel Yönetimler Kanunu Madde 411.188 hükmünde kamu emniyet genel müdürünce oluşturulmuş tabanca yeterlilik standartlarından daha az olmayacak katiyette tabanca yeterlilik asgari standartlarını belirleyecektir.

Madde 1702.168. ATEŞLİ SİLAH KRİTERLERİ

 1. Madde 1702.163(a) hükmünde sayılan şartlara ilaveten, komisyon, çıkaracağı bir esas ile, meslekleri ya da mevkileri gereği ateşli silah taşıması icap eden kişilerin sahip olması gereken diğer vasıf ve ehliyetleri belirler. Bu vasıf ve ehliyetler arasında:
 2.  fiziki ve akli standartlar,
 3.  iyi ahlak ve karakter standartları; ile
 4. şahısların ateşli silah taşıma konusundaki yetkinlikleri ve güvenilirliklerine ilişkin diğer şartlar yer alabilir.
 5. Komisyon aranan şartların harfiyen ve eksiksiz karşılandığına dair delillerin ibrazına yönelik uygun formları düzenler, esasları belirler.

Madde 1702.1685. TABANCA YETERLİLİK SINAVI

 1. Bir güvenlik görevlisi atama belgesinin tanzimine ya da yenilenmesine esas yeterlilik sınavı içerik itibarıyla:
 2. Madde 1702.1675 (g) fıkrasında sayılan konuları içeren bir yazılı sınavı ve
 3. Madde 1702.1675 (h) ya da (i) fıkraları hükümlerinde belirlenen asgari standartların karşılandığına dair tabanca yeterliğinin fiziksel bir gösterimini kapsar.
 4. Yalnızca komisyondan onaylı bir hoca tabanca yeterlik sınavını verebilir.
 5. Bir güvenlik görevlisi atama belgesi için başvuruda bulunmuş aday, güvenlik görevlisi atama belgesi tanzim tarihinden önceki 90 günlük dönem zarfında aranan yeterliliği edindiğini göstermek durumundadır.
 6. Kurs ve eğitimlere katılan adayların yeterlilik düzeylerine ilişkin kayıtlar okul tarafından muhafaza edilerek istendiği takdirde komisyonca yapılan teftiş ve denetimler sırasında denetçilere gösterilir.

Madde 1702.169. ATEŞLİ SİLAHLARLA İLGİLİ KISITLAMALAR

Özel koruma görevlisi olarak faaliyet gösterenler harici atama belgeli resmi bir güvenlik görevlisi,

 1. Şahsen:
 2. güvenlik görevlisi sıfatının gerektirdiği ödev ve vazifelerin ifası ile iştigal etmediği,
 3. görev yerine ya da görev bitiminde görev yerinden geriye seyahat etmediği
 4. halk arasında kendisinin bir güvenlik görevlisi olduğunun çevredekilerce rahatça anlaşılmasına imkân verecek ayırıcı bir üniforma giymedikçe ve
 5. ateşli silahı açıkça görünür bir yerde tutmadıkça,

bir ateşli silah taşıyamaz.

Madde 1702.170. ATEŞLİ SİLAHLARLA İLGİLİ KISITLAMALARIN UYGULAMA İSTİSNALARI.

Maddeler 1702.161, 1702.169 ve 1702.206 hükümleri,

 1. üniforma giyen,
 2. sadece tek bir ateşli silah bulunduran ve
 3. görevlerini ifa etmekte olan geçici bir güvenlik görevlisi atama belgesine sahip kişilere uygulanmaz.

Madde 1702.171. GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAMA KAYITLARI

Komisyon, adına güvenlik görevlisi atama belgesi düzenlemiş olduğu bir şahısla ilgili kayıtların muhafazasına ilişkin esaslar belirler.

H FASLI. RESMİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BELLİ ŞAHISLARIN İSTİHDAM ŞARTLARI, YETKİ BELGESİ KRİTERLERİ

Madde 1702.181. YETKİ BELGESİ ŞARTI

Bir özel sektör ticarethanesi ya da siyasi bir alt birimin güvenlik bölümü ya da dairesi elde bir yetki belgesi olmaksızın bir resmi güvenlik görevlisi istihdam edemez.

Madde 1702.182. ÖZEL SEKTÖR İŞLETMESİNDE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

 1. Bir güvenlik bölümü,
 2. genel amacı kendine ait mal ve alanların korunması ve güvenliğinin temini olduğu,
 3. herhangi başka bir şahsa koruma ve kolluk hizmetleri arz ya da temin etmediği takdirde bir özel sektör işletmesinin güvenlik bölümü olarak varlık gösterebilir.
 4. Bu fasıl hükümlerinde güdülen amaçlarda, Sağlık ve Emniyet Kanunu 241 ya da 577 Bapları hükmü altında lisans almış bir hastane:
 5. Aidiyet ve mülkiyet durumlarına bakılmaksızın Hastane mülkü ya da yerleşkesi dâhilinde bulunan bina, alan ve kiracılara ait mekânlara ve
 6. bir hami şirket ya da üye kuruluşa ya da şemsiye grup iştirak ya da bağlı ortaklığa veya mülkiyet ya da denetimleri ortak başkaca kuruma güvenlik hizmetleri verebilir.

Madde 1702.183. YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU

Bir özel işletme ya da siyasi alt birimin, bünyesinde çalışan bir personeli için güvenlik görevlisi atama belgesi başvurusunda bulunan güvenlik bölümü, komisyonca verilen bir formu doldurmak suretiyle komisyona bir yetki belgesi tanzim edilmesi yolunda müracaatta bulunmalıdır.

Madde 1702.184. ÖZEL İŞLETMELERE MAHSUS GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YERELDE DÜZENLENMESİ

 1. Aşağıda (b) fıkrası hükmünde sayılanlar istisnası ile bu eyaletin bir siyasi alt birimi bir özel işletmeden faaliyet ve işlerine yönelik koruma ve kolluk hizmetleri vermek üzere bir sulh görevlisi ile akit yapmasını ya da bu nevi görevliyi bünyesinde istihdam etmesini isteyemez.
 2. Bu madde hükümleri;
 3. (A) Genel kamu katılımı ile gerçekleşen bir organizasyona yönelik güvenlik hizmetleri temin etmek,
 4. Kamuya açık olup bu eyaletin bir siyasi alt birimince mülk ya da kira akdi çerçevesinde icar olunan bir tesis dâhilinde gerçekleştirilecek özel bir organizasyona yönelik güvenlik hizmetleri vermek,
 5. Halk içerisinde refakatçilik görevi yürütmek; ya da
 6. Bir devlet kara yolu üzerindeki trafiği sevk ve idare etmek, maksadıyla özel bir işletme tarafından vaki ihtiyaç karşısında özel yüklenim ya da istihdam akdi ile bağlanacak sulh görevlilerine; ya da
 7. Hukuk İçtihatları ve Hak Telafi Yolları Kanununun 125. Bap hükmü uyarınca bir mahkemece alınacak bir karar ya da yazılacak müzekkereye uygulanmaz.

I FASLI. ÖZEL KORUMA GÖREVLİSİ İZİN KRİTERLERİ

Madde 1702.201. ÖZEL KORUMA GÖREVLİLERİNDE İZİN ŞARTI

Atama belgeli resmi bir güvenlik görevlisi, bir özel koruma memurluğu izin belgesine sahip olmadıkça özel koruma memuru sıfatı ile hareket edemez.

Madde 1702.202. ÖZEL KORUMA MEMURU.

 1. Gizli ateşli silah taşımak üzere adına bir güvenlik görevlisi atama belgesi düzenlenip verilmiş ve
 2. bedeni zarar ve ziyanlara karşı bir bireye özel koruma hizmetleri veren şahıs, özel koruma memuru sıfatıyla hareket eder.

Madde 1702.203. ÖZEL KORUMA GÖREVLİSİ İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

Özel koruma görevlisi olarak görev yapmak üzere bir izin belgesi müracaatında bulunan aday, komisyonca tertip ve tespit edilen bir formu doldurmak suretiyle yazılı bir müracaat dilekçesi vermek durumundadır.

Madde 1702.204. ÖZEL KORUMA GÖREVLİSİ İZİN BELGESİ; YETERLİK ŞARTLARI

 1. Özel koruma görevlisi izin belgesi başvurusunda bulunan adaylar asgari 21 yaşında olmalı ve
 2. temel güvenlik görevlisi eğitim kursu bitirme belgesini;
 3. (A) adlarına birer güvenlik görevlisi atama belgesi tanzim edildiğine,
 4. Başvuru tarih ve saatinden itibarla komisyondan lisans almış bir dedektiflik şirketi ya da koruma firmasınca istihdam edildiklerine, ve
 5. ölüme sebebiyet vermeyecek şekilde nefsi müdafaa ya da üçüncü bir şahsın müdafaası alanlarında gereken eğitimi alıp başarı ile tamamlamış olduklarına dair kanıtları,
 6. Minnesota Çok evreli Kişilik Envanteri Psikolojik Testini başarıyla geçtiklerine ve aldıkları sonuçlara ilişkin delilleri dilekçe ekinde sunmalıdır.
 7. Komisyon, getireceği bir esasla, özel koruma görevliliği izin belgesi almak üzere müracaatta bulunan adayda Minnesota Çok evreli Kişilik Envanteri Psikolojik Testini yapıp başarıyla vermiş olma şartını arar. Komisyon bu test sonuçlarını, adayın psikolojik uygunluğunu değerlendirmede kullanabilir.

Madde 1702.205. ÖZEL KORUMA GÖREVLİSİ EĞİTİMİ.

 1. Komisyon ölüme sebebiyet vermeyecek şekilde nefsi ve üçüncü bir şahsı müdafaa teknikleri konulu eğitimden oluşacak, özel koruma görevlilerine yönelik 15 saatlik bir kurs programı belirler.
 2. Bu maddede öngörülen eğitimler, güvenlik görevlileri için yürütülen temel eğitim kurs programlarına ilavedir.

Madde 1702.206. GİZLİ ATEŞLİ SİLAHLAR

Özel koruma görevlisi sıfatından hareketli kişi,

 1. (A) özel koruma görevinin gereklerini işgöreni sıfatıyla altında çalışmaktan dolayı özel koruma görevlisi izin belgesi aldığı işvereni namına ifa etmekle iştigal etmedikçe,
 2. Muayyen görev yerine geliş ya da bu yeri terk yönünde seyahat halinde olmadıkça,
 3. güvenlik görevlisi atama yazısı ve özel koruma görevlisi izin belgesini, görevin gerektirdiği işleri ya da yukarıda (1) fıkrasında değinilen seyahatleri sırasında yanında taşıyıp, söz konusu atama ve izin belgelerini talebi üzerine ilgililere göstermedikçe, gizli olarak ateşli silah taşıyamaz.

Madde 1702.221. TESCİL ŞARTI

 1. Bu madde kapsamına giren şahısların
 2. alarm tertibatları tesisat ve montaj işçisi, alarm tertibatları gözcüsü, elektronik giriş çıkış kontrol cihazı tesisat ve montaj işçisi, çilingir, köpek eğiticisi, müdür ya da şube müdürü, sivil güvenlik görevlisi, özel dedektif, özel güvenlik danışmanı ya da güvenlik ekipmanları satış sorumlusu sıfatlarından biri ile istihdam edilmiş olmaları,
 3. Lisans sahibinin sahibi, yetkilisi, ortak ya da hissedarları olmaları halinde, gerek bu bap düzenlemeleri gerekse ilgili idari esaslar çerçevesinde adlarını tescil ettirmeleri esastır.
 4. Bu bap uyarınca yapılacak tescil işlemi, işleme konu şahsı, bu şahsın işbu bap hükümlerinin uygulaması olmayan işverenince verilecek ek görev ya da hizmetleri ifasına engel teşkil etmez.

Madde 1702.222. GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bu bapta güdülen amaçlarla,

 1. bir koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi ya da özel bir işletmenin güvenlik bölüm ya da birimince istihdam edilen,
 2. Alarm tertibatlarından verilecek uyarılara ilk sinyalin alınışından itibaren derhal ve acilen yanıt vermekle görevli personel, kolcu, bekçi, devriye, zırhlı araç koruması ya da kurye koruması sıfatının gerektirdiği görevleri ifa amacıyla istihdam edilen şahıs,

Bir güvenlik görevlisi olarak hareket eder.

Madde 1702.2226. ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROL CİHAZI TESİSAT VE MONTAJ İŞÇİSİ

 1. Bu bapta güdülen amaçlarla elektronik giriş çıkış kontrol cihazlarının kurulum ve montaj bakım ya da onarım işlemlerini yürütenler birer elektronik giriş çıkış kontrol cihazı tesisat ve montaj işçisi olarak hareket ederler.
 2. Elektronik giriş çıkış kontrol sistem ve cihazları tesisat ve montaj işçisi olarak tescil edilmiş kişi, bu bap uyarınca kendisini bir alarm tertibatları tesisat ve montaj işçisi olarak tescil ettirmediği müddetçe alarm tertibatı kurup döşeyemez.

Madde 1702.2227. ÇİLİNGİR

 1. Bu bapta güdülen amaçlarla,
 2. lokumlu, dilli ya da yaylı kilitler de dâhil olmak üzere mekânik güvenlik cihazları satışı, kurulum ve montajı, ikmal ya da bakım hizmetleri ile iştigal eden,
 3. halk geneline çilingirlik hizmetleri arz ya da ilan eden veya çilingir olduğunu beyan eden, kişiler birer çilingir olarak faaliyet gösterir.
 4. Bu madde hükümleri, Vergi Kanunu 156.001 Maddesi hükmünde tasvir ve tarif edilen şekli ile otel müesseselerine uygulanmaz.

Madde 1702.223. ALARM TERTİBATLARI TESİSAT VE MONTAJ İŞÇİSİ

 1. Bu bapta güdülen amaçlarla bir alarm tertibat ya da algılama cihazının montaj ve kurulumu, bakım ve onarımı işleriyle iştigal edenler birer alarm tertibatı tesisat ve montaj işçisi olarak hareket eder.
 2. Bir alarm tertibatları tesisat ve montaj işçisi, bir elektronik giriş çıkış kontrol cihazını kurup döşeyebilir, bu cihazın bakım ya da onarımını yapabilir.

Madde 1702.224. ALARM TERTİBATLARI GÖZCÜSÜ

 1. Bu bapta güdülen amaçlarla, bir alarm tertibatı ya da algılama düzeneğini şahsen ve bilfiil gözleyip izleyen kişi, bir alarm tertibatları gözcüsü olarak hareket eder.
 2. Bu madde hükmü, bir lisans sahibi dışındaki işverenine münhasır daimi kadrolu işçi statüsünde, bu işverenin işleri ile bağlantılı hizmet veren şahıslara uygulanmaz.

Madde 1702.225. KÖPEK EĞİTİCİSİ

Bu bapta güdülen amaçlarla, lisansı bir koruyucu köpek şirketi ya da dedektiflik firmasının personeli sıfatıyla malın ya da canın korunması ya da soruşturma yürütmek amaçlarıyla kullanılmak üzere köpek eğiten kişi, bir köpek eğiticisi olarak hareket eder.

Madde 1702.227. GÜVENLİK EKİPMANI SATIŞ PERSONELİ

Bu bapta güdülen amaçlarla, yüklenici bir firma tarafından arz edilen hizmetleri satmak üzere bir özel koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi tarafından istihdam edilmiş birey, bir güvenlik ekipmanı satış elemanı olarak hareket eder.

Madde 1702.228. LİSANS SAHİBİNİN İŞGÖRENİ, TESCİL MÜSAADESİ

Bu fasıl hükmü uyarınca zorunlu tescil kapsamına girmeyen bir mevkide çalışmak üzere işe alınmış bir lisans sahibi işgöreni, komisyona adını tescil ettirebilir.

Madde 1702.229. TESCİL YETERLİK ŞARTLARI

 1. Tescil başvurusunda bulunan isteklinin, bir lisans başvurusunda bulunan istekliye uygulanmak üzere Madde 1702.113 tahtında düzenlenen yeterlik kriterlerinin tamamını karşılaması zorunludur.
 2. Madde 1702.0611 düzenlemeleri uyarınca, kurul, getireceği bir esas ile bu fasıl hükmü uyarınca tescil başvurusunda bulunan bir şahsın tescil edilmesine ilave yeterlik şartları belirleyebilir.

Madde 1702.230. TESCİL BAŞVURUSU

 1. Bir tescil başvurusu içeriği bilgilerin doğruluğu yönünden tahkik edilerek, asgari şart teşkil etmek üzere,
 2. Başvuru sahibinin açık adı, ikametgâh adresi, mesken telefon numarası, doğum tarihi ve yeri ile sosyal güvenlik numarasını,
 3. (A) Başvuru sahibinin başvuru tarih ve saatinden itibarla bilinen ismi dışında kullandığı adları listeler ve bu şekilde listelenen isimlerin her birinin kullanım gerekçesini ve yerini izah eder açıklama beraberinde verilmiş; ya da
 4. başvuru sahibinin başvuru tarih ve saatinden itibarla bilinen ismi dışında başkaca hiçbir isim kullanmadığına dair bir beyanı;
 5. Başvuru sahibinin bir müşavirlik firması olması halinde, başvuru sahibinin işvereninin varsa bilinen açık adı ve adresini;
 6. istihdamın başlangıç tarihini;
 7. Lisans Sahibinin başvuru sahibinin tescil edilmesine ilişkin makama muhatap talep yazısını,
 8. Başvuru sahibinin mevki ve ünvanı ile görevlerinin kısa bir tanıtımını; ve
 9. komisyonca gerekli ya da uygun görülmekle istenecek herhangi diğer bilgi, kanıt, açıklama ya da belgeyi içermelidir.
 10. Başvuru sahibinin işvereni, işbu madde (a) fıkrası (1) bendinde aranan bilgilerin doğruluklarını temine yönelik makul bir girişimde bulunacaktır.

Madde 1702.2305. GEÇİCİ TESCİL

 1. Komisyon halihazırda başka bir kaza dairesinde tescilli olup, bu eyalet sınırları dâhilinde de muadil bir tescil isteyen ve
 2. tescile konu sahada, yabancı bir ülke de dâhil olmak kaydı ile tescilin yapıldığı ve tescil şartları en azından bu bapta düzenlenen şartlar muadili kaza dairesinde fevkalade faaliyet durumu göstermekle asgari iki yıllık bir süredir tescilli bulunan,
 3. tescil konusu saha ile ilgili olarak komisyonca kabul edilen ulusal ya da diğer sınavı başarıyla vermiş,
 4. kendisine komisyonca bu bap hükümleri uyarınca lisans verilmekle geçici tescil hamilinin geçici tescilin geçerli olacağı süre boyunca bünyesinde faaliyet göstereceği bir kişi bünyesinde istihdam edilmiş olan bir başvuru sahibi istekliye geçici bir tescil belgesi tanzim edebilir
 5. Geçici tescil işlemi ve bu işlemi tevsik eder belge, komisyonca geçici tescil belgesi hamilinin tescil başvurusunun kabul ya da reddedildiği tarihe kadar geçerlidir. Komisyon, bu bap uyarınca geçici tescil belgesi hamiline, bu kişi bu bap uyarınca tescil için gereken ehliyet ve yeterlik şartlarını karşılamış olmak kaydı ile tescil belgesi verir.
 6. Komisyon bir geçici tescil hamilinin tescil başvurusunu geçici tescilin tanzim tarihini izleyen en geç 180 günlük süre zarfında kabul ya da reddetmelidir.
 7. Komisyon geçici tescil ve işlemi için, işlemin doğurduğu masrafları karşılamaya yetecek makul bir miktarda harç tespit edebilir.

Madde 1702.232. CEP KARTLARI

 1. Komisyon bu bap hükmü uyarınca tescili yapılan her bir kişi için birer cep kartı tanzim eder. Lisans sahibinin, yetkilisi, ortağı ya da hissedarı konumunda olan her kimseye de birer adet cep kartı tanzim edilerek lisans sahibine teslim edilir.
 2. Cep kartının ebatları, tasarımı ve içeriği komisyonca belirlenir.
 3. Cep Kartında:
 4. Tescil yaptıran şahsın açık adı beyan edilmeli;
 5. tescil yaptıran şahsın renkli fotoğraf ve imzasına yer verilmeli;
 6. Kartın tanzim ve son geçerlik tarihleri bildirilmelidir.

Madde 1702.233. CEP KARTININ SÜRESİ

Bir tescil yaptıran şahıs adına düzenlenen cep kartı, veriliş tarihinden itibaren iki yıl süre ile geçerli olup, Madde 1702.301 (d), (e) ya da (f) fıkraları hükümleri uyarınca tescilin sona erdiği tarihte sona erecektir.

Madde 1702.234. TESCİL BELGESİ DEVRİ

Bir tescil belgesi sahibi bu belgesini doğurduğu hakları ile birlikte bir işverenden diğerine nakil ve devir edebilir ancak, bunun için şahsın bu yeni işveren ile istihdam ilişkisinin başladığı tarihi izleyen en çok 14 günlük süre zarfında, yeni işverenin komisyonca tarif ve tasnif edilen bir formu doldurmak ve ekinde personel bilgileri güncelleme harç bedeli ile bu formu komisyona vermek sureti ile komisyona personel nakil bildiriminde bulunması icap eder.

Madde 1702.235. SİVİL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK İSTİHDAM ÖNCESİ KONTROL

Özel ya da tüzel işveren konumundaki herhangi bir kişi, hakkında komisyon esasında öngörülen istihdam öncesi denetim ve kontrolleri yapıp tamamlamadan sivil bir güvenlik görevlisini işe alamaz.

Madde 1702.236. ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROL CİHAZI TESİSAT VE MONTAJ İŞÇİLERİNDE ARANACAK SINAV VE EĞİTİM ŞARTLARI

 1. Komisyon, elektronik giriş çıkış cihazı tesisat ve montaj işçisi olarak ismini tescil ettirmek üzere dilekçeli müracaatta bulunan her bir bireyden, komisyonca onaylanan bir şahıs ya da bizzat komisyon tarafından verilecek bir sınava girip bu sınavı geçmesini ister. Sınav giriş çıkış kontrolleri ile ilgili malzemeleri içermelidir.
 2. 1 Eylül 2005 tarihine kadar komisyon, kendisince onaylı, endüstriye dayalı eğitim öğretim programının gereklerini yerine getiren elektronik giriş çıkış kontrol cihazı tesisat ve montaj işçilerinin bir tescil belgesi almasına ya da mevcut belgelerini yenilemesine izin verecektir. Bu fıkra hükmü 1 Eylül 2006 tarihinde sona erer.
 3. 1 Eylül 2005 tarihinde ve bu tarihten ileriye geçecek vadede, komisyon, getireceği bir esasla, kendisince onaylı, endüstriye dayalı eğitim öğretim programının gereklerini yerine getiren elektronik giriş çıkış kontrol cihazı tesisat ve montaj işçilerinin bir tescil belgesi almasına ya da mevcut belgelerini yenilemesine izin verebilir.

Madde 1702.239. ALARM TERTİBATLARI TESİSAT VE MONTAJ İŞÇİLERİ İLE GÜVENLİK EKİPMANI SATIŞ ELEMANLARINDA ARANACAK EĞİTİM ŞARTLARI

 1. Komisyon, bir işveren bünyesinde çalışan bir alarm tertibatları tesisat ve montaj işçisi ya da güvenlik ekipmanı satış elemanından, kendisince onaylı bir eğitim programından geçerek sertifika almak suretiyle ilk tescil belgelerini yenilemesini isteyebilir. Komisyon sadece ulus çapında tanınmış ve asgari tescile konu çalışma alanında 16 saat teorik ders veren eğitim programlarından verilecek belgeleri tasdik edebilir. Onay almak için bir eğitim programının herhangi bir öğretim yılında asgari iki sertifika programı uygulaması, bu programların her birinin bu fıkra hükümlerinde düzenlenen şartları tamamen karşılamaya yetecek miktar ve mahiyette düzenlenip, eyalete bağlı her bir beldenin 100 millik mücavir alanı dâhilinde, 500,000 üstü nüfusa sahip yerleşim bölgelerinde konuşlanması gereklidir.
 2. Yukarıda (a) fıkrasında bahsi geçen bir eğitim programını başarı ile tamamlamış bireyden komisyon, kendisi ya da onayladığı bir şahısça verilen bir sınavı vermesini isteyebilir. Komisyon, söz konusu bu sınavlarla ilgili sonuçları, (a) fıkrası uyarınca onaylanan eğitim programları ile bir arada onaylayabilir. Şahsın sınavdaki bireysel performansı, şahsın tescile konu görev ve vazifeleri ifa için gerekli vasıf ve ehliyetlere sahip olduğunu gösterecek düzeyde olmalıdır.
 3. 30 Eylül 1993 tarihinde tescil belgesi bulunan bir şahsın, geçerli ferdi lisans sahibi tescilini muhafaza ettiği sürece yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirlenen kriterlere riayet etme zorunluluğu yoktur.
 4. Komisyonca bu madde uyarınca bir sertifika ya da sınav talebinde bulunulması halinde, komisyon tescil belgesini yenileyebilmesine ön koşul olarak bir alarm tertibatları tesisat ve montaj işçisi ya da güvenlik ekipmanları satış elemanı olarak istihdam olunmuş ve tescil belgesini halihazırda sadece bir kez yenilemiş kişilerin lisanslarına konu çalışma sahasına ilişkin devamlı esasta eğitim kredileri alması şartını getirebilir. Komisyonun daimi esasta eğitim talebinde bulunması halinde, müdür, ulus çapında tanınmış kuruluşlarca verilen dersleri onaylaması ve her bir dersin katılımcısı kursiyerlerin komisyon esaslarına göre ehliyet alması zorunludur.

Madde 1702.240. GİZLİ AJANLARDA TESCİL MUAFİYETLERİ

 1. Bu maddede güdülen amaçlarla “gizli ajan” tabirinden kasıt, işveren ya da müşteri statüsünde bir kişi tarafından kiralanarak yalnızca bu kişi nam ve hesabına iş yapan ve işi yaparken gizli bir ajan, bir lisans sahibinin personeli ya da bağımsız bir yüklenicisi sıfatından hareketli olmakla birlikte, Lisans hamilinin doğrudan gözetim ve denetimine tabi olan şahıstır.
 2. Salt gizli ajan statüsünde ve yalnızca bu mevkinin gerektirdiği görevleri ifa maksadına mahsus olmak üzere istihdam edilmiş bir personelde komisyona isim tescili yaptırma şartı aranmaz.

K FASLI. SATICILIK BELGESİ

Madde 1702.261. BAP HÜKÜMLERİNİN TATBİK KABİLİYETİ.

Bu fasıl dâhilinde aksine hüküm kurulmadıkça, bu bap hükümleri Madde 1702.262 hükümlerinde aranan şartları karşılayan bir şahsa uygulanmaz.

Madde 1702.262. BELLİ BAŞLI CİHAZ SATICILARI.

 1. Algılama cihazlarının tesisat montaj ve kurulumu ya da bakımı ve onarımı işlerini yapmayan,
 2. geçerli ve muteber bir satıcılık belgesi bulunan,
 3. birleşik tek limitte 1 milyon Amerikan Dolarının altında olmayan bir tutarda arızalı ya da ayıplı maldan kaynaklı bedeni zarar ve malda hasar sorumluluğuna karşı sigorta yaptırıldığını belgeler fakat salt hırsızlık alarm cihazları ile ilgili olmayan bir sigorta poliçe sertifikasını şahsen ya da sattığı cihazın üreticisi ya da dağıtıcısı aracılığıyla komisyon eline ulaştıran,
 4. Eyalet leh ve çıkarına toplamda 10,000 Amerikan Doları tutarında bir kefalet senedini bu eyalet sınırları dâhilinde ticari faaliyette bulunmak üzere izin almak amacıyla bir kefalet şirketinden tanzim ve imza ettirmekle komisyona şahsen ya da sattığı cihazın üreticisi ya da dağıtıcısı aracılığıyla intikal ettiren,
 5. bir koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi bünyesinde istihdam edilmemiş şahıslar

Hırsızlık teşebbüslerini önlemeye ya da yerinde tespit etmeye mahsus algılama cihazı ya da sair mekânizma satabilir.

Madde 1702.263. SATICILIK BELGESİ BAŞVURUSU

 1. Satıcılık belgesi almak için kişi,
 2. komisyona bu kişinin açık adı,, ikametgâh adresi, mesken telefon numarası, doğum tarihi ve yeri ile sosyal güvenlik numarasını yanında tasnif edilebilir parmak izlerinden ikişer takım olduğu halde ihtiva eden bir başvuru dilekçesini ibraz etmeli,
 3. komisyona toplamda 25 Doları geçmeyecek bir tutarda komisyonca belirlenmiş satıcılık belgesi harç bedelini defaten ve nakden ödemelidir.
 4. Bir satıcılık belgesi başvurusu komisyon tarafından onaylanacak ve akabinde
 5. başvuru sahibine ilişkin özgeçmiş kontrolünde tam affa uğramamış bir suç kaydı ve sabıka siciline rastlanmaz ya da
 6. başvurunun sahteliğine ilişkin herhangi bir bilgi ya da malumat ele geçmezse başvuru sahibine belgesi verilecektir.

Madde 1702.264. SATICILIK BELGESİ GEÇERLİĞİNİN SONA ERMESİ

Bir satıcılık belgesi, ilk tanzim tarihinden itibaren geçecek iki yılın sonunda geçerliliğini yitirir.

Madde 1702.265. TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Bu fasılda bahsi geçen bir şahıstan evinde kullanmak üzere bir cihaz satın alan fakat cihazı satıcı ile yaptığı sözleşme ya da akit uyarınca burada belirttiği adresine belirtilen sürede teslim edilmeyen tüketici, taksitle alış veriş yaptı ise ödediği peşinat bedelini, tek ödemede alım yaptı ise fiilen ödediği bedelin tamamını geri almak amacıyla madde 1702.262’de öngörülen kefalet senedi karşılığında bir hukuk davası açabilir.

Madde 1702.266. BELLİ BAŞLI YASAK UYGULAMALAR

 1. Bir satıcılık belgesi sahibine hırsızlık ve benzeri fiillerin yol açtığı zararları önleme ya da tespit maksadına mahsus bir algılama cihazının tesisat ve montaj, bakım ikmal hizmetlerini ifa ya da bu nevi cihazın yaydığı sinyal ve uyarıları yanıtlama hak ya da yetkisi vermez.
 2. Bu maddenin ihlali anlamına gelecek fiil ve davranışlar hakkında Madde 1702.388 hükümleri takip edilmek suretiyle cezalandırma yapılır.

Madde 1702.267. SATICILIK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI YA DA İPTALİ

Bu fasıl hükmüne aykırı davranmakla bu hükmü ihlalden dolayı Madde 1702.388 uyarınca hüküm giyen satıcının satıcılık belgesi, O Faslı hükmü uyarınca yapılacak duruşmanın ardından komisyonca iptal edilebilir ya da askıya alınabilir.

L FASLI. KANUNA TABİ ŞAHISLARA TATBİK EDİLECEK GENEL HÜKÜMLER

Madde 1702.282. SABIKA KAYDI KONTROLÜ

 1. Kurul, her bir lisans, tescil, güvenlik görevlisi izin belgesi, onay yazısı, ruhsat ya da belgelendirme başvurusu sahibi hakkında, Federal Araştırma Bürosunda tutulan herhangi sabıka sicil kayıtları da dâhil olmak üzere, şekil ve mahiyeti Yerel Yönetimler Kanunu 411. Bap F Faslında hükme bağlanan bir sabıka kaydı kontrolü yapar. Yapılan bu kontrol neticesi başvuru sahibinin lisans, tescil, atama yazısı, onay yazısı ruhsat ya da belge başvurusunun reddi sonucunu doğuracak gerekçeleri oluşturan bir fiil işlediğinin tespiti halinde kendisine lisans, tescil belgesi, atama yazısı, onay belgesi, ruhsat ya da belge kifayetsizliği dolayısıyla verilmez. Bu maddenin (d) fıkrası hükmünde belirtilenler istisna olmak kaydı ile her bir başvuru sahibince başvuru dilekçesi ekinde kurulca belirlenen formlar üzerinde iki tam takım parmak izi grubunun kurulca tespit edilen harç bedeli beraberinde verilmesi esastır.
 2. Resmi bir güvenlik görevlisi olarak işe başlamazdan evvel başvuru sahibinin yukarıda (a) fıkrası uyarınca yapılan kontrol neticelerinden hareketle kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. Resmi güvenlik görevliliği dışında bu bapta düzenlenen başkaca bir nam ya da sıfat altında istihdamını devam ettirebilmek için başvuru sahibinin bu mevkide çalışmaya başladığı tarihi izleyen azami 120 gün zarfında (a) fıkrasında belirtilen kontrol sonuçlarına dayalı olarak kurul tarafından onaylanmış olması gerekir.
 3. Kuruldan tanzim edilme bir lisans, tescil belgesi, güvenlik görevlisi atama yazısı, onay yazısı, ruhsat ya da belgenin verilmesi, bu nevi belgenin alıcısına ait sabıka kayıtlarının kurul eline ulaşması ön koşuluna bağlıdır.
 4. polis memuru olan bir başvuru sahibinin başvuru dilekçesi ekinde her iki elinden tam takım parmak izlerini vermesine gerek yoktur. Talep üzerine polis memurunun tabi bulunduğu kanun infaz kurumu ya da memurun parmak izlerini muhafaza eden diğer kuruluşça kurula bu fıkra gereği alması icap eden parmak izleri tetkik amacıyla verilir. Ayrıca, başvuru sahibi, kurula, kurulun bu fıkra kapsamında yapacağı parmak izi incelemeleri için ihtiyacını duyacağı yeterli ve gerekli bilgileri verir.
 5. Başvuru sahibine ait sabıka kayıtlarında yapılan kontroller neticesinde başvuru dilekçesinin dosyaya intikal tarihinden geriye doğru geçen son on yıl zarfında delil yetersizliğinden ve olasılıkla diskalifiye sonucunu doğuracak bir tutuklanma sicilinin ortaya çıktığı bildiriminin alınmasını müteakip, başvuru sahibi, sanık sıfatıyla kendisini tutuklayan belde şerifinden, savcılığından ya da adli hâkiminden tutuklama ile ilgili bu tasarrufun kaydının var olmadığına ve bu Şerif, savcılık ya da adli hâkimlikçe bilindiği kadarıyla başvuru sahibinin herhangi bir diskalifiye gerektiren hüküm giymediğine dair bir yazılı beyan talep ve kurula temine zorunludur. Başvuru sahibinin nihai tutuklama tasarrufuna referans yazısı ya da vesikalı delil vermekte kusur işlemesi halinde, başvuru eksik değerlendirilmekle başvuru sahibi bu bap uyarınca bir lisans, atama yazısı ya da tescil belgesi tanzim olunmayabilir.

Madde 1702.283. HAYVANLARA EZİYET

Ceza Kanununun 42.09 ya da 42.092 Maddeleri uyarınca hayvanlara eziyet etmekten sabıkalı bir şahıs,

 1. bekçi köpeği şirketi olarak lisans, bir köpek eğiticisi olarak da tescil belgesi almaya ehil değildir ve
 2. şahısları ya da malları korumak veya soruşturmalar yürütmek amaçlarında köpekleri kullanan bir koruma ve kolluk hizmetleri yüklenicisi ya da özel sektör işletmesinin güvenlik bölümü bünyesinde güvenlik görevlisi sıfatı ile ve köpeklerle birlikte çalışmak üzere istihdam edilemez.

Madde 1702.284. ALARM TERTİBATLARI KAYITLARININ GİZLİLİĞİ.

 1. Bir devlet kurumu nezdinde bir alarm tertibatının yeri, alarm tertibatının kurulu bulunduğu mahal dâhilinde meskûn eşhasın (sakinlerin) adı soyadı ya da kullanılan alarm tertibatının cinsi ve nevi ile ilgili olarak tutulan alarm tertibatı kayıtları muhteviyatı bilgi gizli olup, sadece doğrudan doğruya gizli kayıtların isnat ettiği alarm şirketine, kurula ya da eyalet yasaları ya da mahkeme ilamlarında gösterilen diğer eşhasa açıklanabilir.
 2. Yukarıda (a) fıkrasında tasvir ve izah olunan bilgiler alarm tertibatının kurulu bulunduğu meskenin sakinine
 3. devlet kurumunun alarm tertibatına yanıt verme politikası ile bu politikada yapılması öngörülen değişiklikler hakkında ve
 4. mesken sakininin meskeninden verilecek alarm sinyallerini yanıtlama konusunda bir koruma ve kollama hizmetleri tedarikçisi ile akit imzalama seçeneği konusunda bilgi vermek amacıyla kullanılabilir.

Madde 1702.285. SAHTE BEYAN

Bir şahıs,

 1. bir Lisans Sahibi bünyesinde çalıştığı ya da
 2. bu bap hükmü uyarınca lisans, tescil belgesi ya da atama belgesi aldığı yolunda sahte ve asılsız beyanda bulunamaz.

Madde 1702.286. ALARM TERTİBATLARI ŞİRKETİNİN GÖREVLERİ

 1. Bir alarm düzeninin kurulması ya da devreye alınmasının ardından, bir alarm tertibatları şirketi alarm düzeninin kurulduğu mekân sakinlerine özetle:
 2. sahte alarmlarla ilgili yürürlükteki kanun hükümleri ile olası cezalar ve ruhsat iptali ya da askıya alma işlemleri hakkında,
 3. sahte alarmları engellemenin yol ve yöntemleri hakkında ve
 4. alarm tertibatını çalışma yol ve yöntemleri hakkında bilgileri matbu halde dağıtır.
 5. Bir alarm tertibatları şirketi alarm tertibatı kurulum ve montajı yaptığı belediyeye alarm tertibatının kurulum ve devreye alınma yerine ilişkin bilgileri, söz konusu kurulum ya da devreye alma işleminin yapılış tarih ve saatini izleyen azami 30 gün içerisinde verecektir. Alarm tertibatları şirketi ayrıca bu belediyeye:
 6. alarm tertibatları şirketinin ünvanını;
 7. alarm tertibatları şirketinin lisans numarasını;
 8. alarm tertibatının kurulu bulunduğu mahallin sakininin adını;
 9. Alarm tertibatının bulunduğu mahallin adresini ve
 10. Kurulum ya da devreye alınma tarihini bildirir.
 11. Bu madde uyarınca bir devlet makamına verilen bilgiler gizli olup, ancak Madde 1702.284 hükümlerinde belirtilen kişilere burada belirtilen şekil ve şartlarda açıklanmaya tabidir.
 12. Bir alarm tertibatları şirketi, yukarıdaki (a) ya da (b) fıkrası hükümlerini ihlal etmekle suç işlemiş sayılır. Bu fıkra dâhilinde işlenecek suç, C sınıfı bir cürüm takdir olunur.
 13. Bir alarm tertibatları şirketine işbu madde ile yüklenen ödev ve sorumluluklar, Madde 1702.331 dâhilinde tarif edilen özel acil durum yanıt sistemlerinin montaj ve kurulum ya da devreye alınma işlerinde geçerli değildir.

Madde 1702.286. BELLİ BAŞLI ÇİLİNGİR HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MUVAFAKATI ALINMASI ŞARTI

 1. Bir çilingirlik firması ya da çilingir işlemin seyri sırasında bir yapıya, motorlu taşıta ya da sair mala girmek isteyen ve buna teşebbüs eden bir müşteriye, bu müşterice
 2. çilingirlik firması ya da çilingire devlet tarafından tanzim edilme bir kimlik gösterilmedikçe ve
 3. girilecek yapı, motorlu taşıt ya da sair mala hukuki giriş çıkış yapmaya kanunen yetkili olunduğu ya da bu nevi yapı, taşıt ya da malın sahibinin müşteri olduğuna dair beyan içerir yazılı bir icazetname verilmedikçe hizmet veremez.
 4. Bir çilingirlik firması ya da çilingir, bir şahsın canına ya da malına yönelen aleni bir tehdidin varlığı durumunda hizmet vermesi talep edildiği takdirde, yukarıdaki (a) fıkrası hükmünden muaf kabul edilir.

Madde 1702.287. ALGILAMA CİHAZI KUMANDA PANOLARI ASGARİ STANDARTLARI

Bir alarm tertibatları şirketi, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsünün sahte alarmların azaltılmasına ilişkin standartlarını karşılar ya da aşar nitelik ve özelliklere sahip olmayan bir algılama cihazı kumanda panosu ihtiva eden herhangi bir alarm tertibat ya da düzenini 1 Ocak 2007 tarihinde ya da bu tarihten sonra devam eden vadede kuramaz.

Madde 1702.288. BELLİ BAŞLI BİLGİLERİN ALARM TERTİBAT HİZMETLERİNİN ALICISINA DUYURULMASI

 1. Kurul, bu madde hükmü uyarınca, bu bap hükmü altında bir alarm tertibatları firması olarak faaliyet gösteren lisans sahiplerine bu işletmenin her bir müşterisine müşterinin ücret düzenlemelerine ve adına verilecek hizmetlere ilişkin diğer detaylı bilgilere yer verir bir yazılı akit teslim alma hakkının bulunduğuna dair bilgi verilmesi şartı getiren esaslar belirler.
 2. Bu esaslar bir alarm tertibatına ilişkin hizmetlere mahsus yazılı bir sözleşmenin yukarıdaki (a) fıkrası hükmü uyarınca bir müşteriye azami bu müşteri tarafından yazılı sözleşme verilmesi talebinde bulunulduğu tarihi izleyen yedi gün zarfında verileceğine dair hüküm içermesini kayda bağlayacaktır.
 3. Bu esaslar, bahse konu hizmetlere ilişkin yazılı sözleşmenin bir alarm tertibatları şirketinin sahibi ya da müdürü ya da bu nevi şahıs tarafından müessese adına harekete ve sözleşmeleri şirket hesabına akit ve imzaya açıkça yetkili ve mezun kılınan başkaca bir şahısça tarih atılarak imzalanmasını kayda bağlayacaktır.
 4. Bu esaslar ayrıca, kurul tasarrufunda bulunan hizmetlere ait bir sözleşmenin diğer bir alarm tertibatları şirketi ya da alarm tertibatları gözcüsü ile karşılıklı tanzimi ve imzası tarihini izleyen azami yedi gün içerisinde bir alarm tertibatları firmasınca:
 5. sözleşme konusu hizmetlerin alıcısına sözleşmeyi satın almış şirketin ünvanı, adresi, irtibat telefon numarası ile irtibat görevlisinin kimliğine ilişkin bilgilerin bildirilmesini,
 6. sözleşme konusu hizmetlerin alıcısına sözleşme müzakerelerinin yapıldığı sırada başka bir lisanslı şirketçe konu hizmetlerin taşeronluk ya da dış kaynak kullanım ilişkileri çerçevesinde talep olunmak suretiyle her şekilde verilmesinin de mümkün olduğunun bildirilmesini, ve
 7. sözleşme konusu hizmetlerden herhangi biri ya da bir kısmının taşerona ya da dış kaynaktan temin edilen lisanslı bir üçüncü şahsa verilmesi halinde, hizmetlerin alıcısına bu hizmetleri fiilen veren şirketin ünvan, adres, irtibat telefonu ve lisans numarası bilgilerinin verilmesini kayda bağlayacaktır.
 8. Bu esaslar yukarıda (d) fıkrası hükmü gereği hizmetlerin alıcısına yapılacak bildirimlerin,
 9. gerekli bilgilere vurgu ile yazılı olarak kaleme alınacak şekilde tanzim ve alıcının posta tebligat adresine gönderilmesini, ve
 10. Alarm tertibatları firmasının ya da alarm tertibatları gözcüsünün yeni ve son telefon numaralarını gösterir yapışkan etiket ve sair malzemelerin alarm tertibatına yapıştırılmak üzere gönderiye dâhil edilmesini kayda bağlayacaktır.

M FASLI. GEÇERLİĞİN SONA ERMESİ, YENİLEME.

Madde 1702.301. GEÇERLİĞİN SONA ERMESİ

 1. Bir lisans tanzim tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Tanzim edildiği ayı müteakip 11’inci ayın son günü gece yarısı, lisansın geçerlik süresi dolar.
 2. Bir güvenlik görevlisi atama yazısının geçerliği tanzim tarihinden itibaren geçecek ikinci yılın ilgili günü son bulur.
 3. Bir özel koruma görevlisi yetki belgesinin geçerliği, şahsa özel yetkilendirmenin yapılıp belgenin tanzim edildiği özel koruma görevinin sona erme tarihinde son bulur.
 4. Bir özel dedektiflik, müdürlük, şube müdürlüğü, alarm tertibatları tesisat ve montaj işçiliği, güvenlik müşavirliği, güvenlik ekipmanı satış elemanlığı, alarm tertibatları gözcülüğü ya da bekçi köpeği eğiticilik tescil belgesinin geçerliliği veriliş tarihinden itibaren geçen ikinci yılın aynı günü son bulur.
 5. Bir lisans sahibinin, yetkilisi, ortağı ya da hissedarı olarak tescil belgesinin geçerliliği, tescil tarihini izleyen ikinci yılın aynı günü son bulur.
 6. Gayrı-resmi güvenlik görevlisi tescil belgesinin geçerliği, tescil tarihini izleyen ikinci yılın aynı günü sona erer.
 7. Komisyondan tanzim edilme bir yetki belgesi ya da okul onayı ya da okul eğitmenliği onay yazısının geçerliği, tanzim tarihinden itibaren geçecek ikinci yılın aynı günü son bulur.
 8. bu bap hükümleri uyarınca verilmiş olmakla birlikte bu maddede açıklananlardan farklı bir lisans ya da tescil belgesinin bu bapta ya da komisyon esaslarında belirlenen tarihte son bulur.

Madde 1702.302. LİSANS YENİLEME

 1. Normalde lisans yenileme talep ve başvurusunda bulunma ehliyetine sahip bir şahıs vakti dolmamış lisansını, lisansın son geçerlik tarihinden önce lisans yenileme harç bedelini komisyona yatırarak yenileyebilir. Lisansının vadesi dolmuş bir şahıs, lisansı yenilenene değin bu lisansı gerektiren iş ve faaliyetlerde bulunamaz.
 2. Lisansının süresi dolalı 90 gün ya da daha kısa bir süre geçmiş kişi lisansını komisyona normalde istenen yenileme harcının 1 ila 1/2 katı bedele denk tutarda bir yenileme harcı ödeyerek yenileyebilir.
 3. Lisansının geçerliği daha uzunca fakat bir yılı geçmeyen bir süredir sona ermiş olan bir şahıs normalde istenen yenileme harcının iki katına denk tutarda bir yenileme harcını komisyona ödeyerek lisansını yenileyebilir.
 4. Lisansının süresi bir yıl ya da daha uzun bir süre evvelinden dolmuş kişiler lisanslarını yenileyemez. Bu durumda şahsın ilk lisansın teminine esas sınav kriterleri de dâhil olmak üzere tüm şart ve usullere riayet ederek yeniden lisans çıkartması gerekir.
 5. Bir şahsın lisansının geçerliğinin sona erme tarihinden azami 30 gün öncesinden komisyon bu şahsın komisyon kayıtlarına göre son bilinen adresine yazılı bir ihbarda bulunarak şahsa lisansının geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatır.

Madde 1702.303. SÜRESİ DOLMUŞ LİSANSIN EYALET DIŞI UYGULAYICILARCA YENİLENMESİ

Bu eyalet sınırları dâhilinde faaliyet göstermek üzere lisans almış fakat bilahare başka bir eyalete taşınmış olup, yenileme talebinde bulunmak üzere müracaat ettiği tarihten önceki iki yıl zarfında bu diğer eyalet sınırları dâhilinde uygulama yapan bir şahıs yeniden sınava girme zorunluluğu olmaksızın yeni bir lisans alabilir. Bu kişi komisyona normalde lisans için istenen yenileme harcının iki katına denk tutarda bir harç bedeli ödemek durumundadır.

Madde 1702.304. DÖNÜŞÜMLÜ YENİLEME, LİSANS HARCININ EŞİT OLARAK TAKSİMİ

Komisyon, getireceği bir kural ile lisansların son geçerlik tarihlerinin yıl içerisinde muhtelif günlere yayılabileceği bir sistem belirleyebilir. Bu durumda bir lisansın son geçerlik tarihinde değişiklik yapılan yıl için komisyon lisans harçlarını aylık esasta eşit olarak taksim eder ki her bir lisans sahibi sadece lisansın fiilen geçerli olduğu süre zarfında geçen ay adetlerine göre tahsis edilmiş oranda bir lisans harcı ödeyebilsin. Yeni son geçerlik tarihinde lisansın yenilenmesi üzerine lisans yenileme harcının tamamı ödenir hale gelir.

Madde 1702.305. LİSANS YENİLEME İŞLEMİNİN DİSİPLİN CEZASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bir lisansın yenilenmesi, yenileme itibar tarihinden önce işlenmiş bir fiilden ötürü disiplin cezası uygulamasını kaldırmaz ya da kısıtlamaz.

Madde 1702.306. ASKIYA ALMA TASARRUFUNUN LİSANS YENİLEME ŞARTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Askıya alınmış bir lisans, lisans üzerinde kayıtlı son geçerlik tarihinde geçersiz kalır ve bu bap hükümlerinde öngörülen şekil ve şartlarda yenilenebilir ancak, bu şekilde yenileme işlemi lisans sahibine lisansının askıda olduğu sürece ve lisansı yeniden meşruiyet kazanıp yürürlüğe iade olunana değin geçecek vadede lisans gerektiren faaliyeti ya da lisansın askıya alınmasına gerekçe teşkil eden karar ya da ilama aykırı iş ve işlemleri yürütme hakkı vermez.

Madde 1702.307. TESCİL BELGESİ YENİLEME

 1. Normalde tescil belgesi yenileme talep ve başvurusunda bulunma ehliyetine sahip bir şahıs vakti dolmamış tescil belgesini, belgenin son geçerlik tarihinden önce tescil yenileme harç bedelini komisyona yatırarak yenileyebilir. Tescil belgesinin vadesi dolmuş bir şahıs, belgesi yenilenene değin bu tescil kapsamı iş ve faaliyetlerde bulunamaz.
 2. Tescilin süresi dolalı 90 gün ya da daha kısa bir süre geçmiş kişi belgesini komisyona normalde istenen yenileme harcının 1 ila 1/2 katı bedele denk tutarda bir yenileme harcı ödeyerek yenileyebilir.
 3. Tescil belgesinin geçerliği daha uzunca fakat bir yılı geçmeyen bir süre önce sona ermiş olan bir şahıs normalde istenen yenileme harcının iki katına denk tutarda bir yenileme harcını komisyona ödeyerek tescil belgesini yenileyebilir.
 4. Tescil belgesinin süresi bir yıl ya da daha uzun bir süre evvelinden dolmuş kişiler lisanslarını yenileyemez. Bu durumda şahsın ilk tescil belgesinin tanzimine esas sınav kriterleri de dâhil olmak üzere tüm şart ve usullere riayet ederek yeniden tescil belgesi çıkartması gerekir.
 5. Bir şahsın tescil belgesinin geçerliğinin sona erme tarihinden azami 30 gün öncesinden komisyon bu şahsın komisyon kayıtlarına göre son bilinen adresine yazılı bir ihbarda bulunarak şahsa tescil belgesinin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatır.
 6. Bu eyalet sınırları dâhilinde faaliyet göstermek üzere tescil belgesi almış fakat bilahare başka bir eyalete taşınmış olup, yenileme talebinde bulunmak üzere müracaat ettiği tarihten önceki iki yıl zarfında bu diğer eyalet sınırları dâhilinde uygulama yapan bir şahıs yeniden sınava girme zorunluluğu olmaksızın yeni bir tescil belgesi alabilir. Bu kişi komisyona normalde belge için istenen yenileme harcının iki katına denk tutarda bir harç bedeli ödemek durumundadır.

Madde 1702.308. SÜREKLİ EĞİTİM

 1. Bu madde hükümleri gayrı resmi (sivil) güvenlik görevlilerine uygulanmaz.
 2. Komisyon lisans sahipleri, resmi güvenlik görevlileri ile hizmet siciline isim kaydı yaptıranlara yönelik sürekli eğitim programları kabul eder, hazırlar ya da verir. Komisyon, tamamlanması zorunlu asgari ders saati adedinin yanı sıra verilebilecek programların türlerini belirler.
 3. Bir lisans sahibi, resmi güvenlik görevlisi, ya da hizmet siciline kayıt yaptırmış kişi, komisyonca öngörüldüğü miktar ve mahiyette kişinin lisans, atama belgesi ya da tescil belgesinin muhafazası için gerekli programlara katılması şarttır. Bir lisans sahibi, resmi güvenlik görevlisi ya da hizmet siciline ismini kaydettirmiş kişi komisyonun sürekli eğitim kriterlerine riayet ettiğinin delilini komisyonca belirlenen şekil ve şartlarda ibraz edecektir. Madde 1702.309.
 4. Komisyon esaslarından hareketle bir güvenlik görevlisi atama belgesinin yenilenmesine ön koşul teşkil etmek üzere sürekli bir eğitim öğretim kursu geliştirebilir. Yalnızca komisyondan onay alan hocalarda verilecek sürekli eğitim kursu içeriğinde komisyon müdürünce belirlenen konularda altı saatlik teorik eğitim yer alması esastır.
 5. Resmi bir güvenlik görevlisi, görev atama yazısının yenilenme tarihinden önceki 90 gün zarfında Madde 1702.1685 hükmünde öngörülen yeterliği göstermek zorundadır.

N FASLI. İSTİSNALAR

Madde 1702.321. KAMU ÇALIŞANLARI

 1. Bu maddede aksine hüküm kurulan yerler istisnası ile, bu bap hükümleri Amerika Birleşik Devletlerinin, bu eyaletin ya da bu eyaletin herhangi bir siyasi alt biriminin halihazırda resmi görevde bulunan herhangi bir memuru ya da işgörenine uygulanmaz.
 2. Bu babın güvenlik görevlisi atama yazılarına ilişkin hükümleri bir siyasi alt birimin mülkiyet ya da işletmesi altında bulunan herhangi bir malı korumakla görevli kolluk, bekçi ya da devriye olarak hizmet veren siyasi alt birim personeline, bu siyasi alt birimin yönetim organınca komisyona, siyasi alt birimin çalışanlarına görevlerine uygun belge verilmesi yolunda yazılı talepte bulunulması halinde, aynen uygulanır.
 3. Komisyon yukarıda (b) fıkrası uyarınca bir görevliye yetki belgesi tanzim etmesi mukabili herhangi bir harç alamaz. Komisyon bu görevliye, görevliyi istihdam eden siyasi alt birimi tanıtlayan bir cep kartı düzenler ve verir.
 4. Atama belgesinin geçerliliği memurun güvenlik görevlisi olarak siyasi alt birim bünyesindeki istihdamının son bulduğu gün sona erer.
 5. Komisyon Maddeler 1702.1675 ve 1702.168 hükümlerine uygun olarak siyasi alt birimce yürütülecek bir güvenlik görevlisi eğitim programına onay verebilir.

Madde 1702.322. KANUN UYGULAYICI PERSONEL

Bu bap hükümleri:

 1. polis memuru sıfatıyla tam gün esasta kadrolu çalışan ve bir şahıs ya da bağımsız yüklenici statüsündeki bir devriye, koruma, ek işler koordinatörü ya da bekçi olarak özel teşebbüsçe istihdam edilme mukabili ücret alan ve,
 2. bir işçi – işveren ilişkisi içerisinde ya da münferit kontrat bazında istihdam edilen,
 3. başka bir polis memurunun altında, yanında ya da emrinde çalışmayan,
 4. Polis memuru yedeği statüsünde olmayan; ve
 5. Ortalamaya vurulduğunda haftada asgari 32 saat polis memuru olarak çalışan, eyalet ya da eyaletin siyasi alt biriminden en azından asgari ücret tutarında maaş ya da ücret alan ve eyalet ya da siyasi alt birimce bir polis memuruna sunulan tüm personel istihkak, sosyal güvenlik ve yardımlardan yararlanma hakkı bulunan şahıslara,
 6. bir belde için korumalık, devriyelik ya da bekçilik görevi yürüten bir memurun yedeği durumunda olan bir polis memuruna,
 7. bir hırsız alarmı ya da algılama cihazından yayınlanan ikaza cevaben resmi görevi gereği harekete geçen bir polis memuruna; ya da
 8. Hapishaneye kapatılmaksızın toplulukça gözetim altında serbest bırakılan, şartlı tahliye edilen, zorunlu gözetim altındaki ya da kefaletle serbest bırakılan bir şahsın durumundan ötürü bu şahsı elektronik vasıtalar ile izleme ve takip işiyle iştigal eden ve bu bap uyarınca verilen bir lisans kapsamı diğer herhangi bir hizmet ifa etmeyen şahıslara uygulanmaz.

Madde 1702.323. ÖZEL SEKTÖR İŞLETMESİNİN GÜVENLİK BİRİMİ

 1. Aşağıdaki (b) ve (d) fıkrasında aksine hüküm kurulan yerler istisnası ile bu bap hükümleri sadece ve kadrolu esasta bir işveren tarafından bu işverenin işleri ile bağlantılı olarak işçi – işveren ilişkisi içerisinde görev yapmak üzere istihdam edilmiş bir şahsa uygulanmaz.
 2. Yukarıda (a) fıkrası hükmünde tasvir ve tarif olunan ve görevi sırasında ateşli silah taşıyan şahsın bu bap uyarınca bir özel koruma görevlisi atama belgesi temin etmesi şarttır.
 3. Bir özel sektör işletmesinin güvenlik birimi Madde 1702.222 hükmünde açıklanan bir görevi ifa etmek üzere, bu bap uyarınca tescilin reddi ya da yasaklanmasını gerektiren bir suçtan sabıkalı herhangi bir şahsı ücreti mukabilinde tutamaz ya da istihdam edemez. Her ne kadar bir şahsı o şahsın görev tanımı kapsamı ve görevi ifası sırasında ateşli silah taşımak üzere bir özel güvenlik görevlisi olarak tutan ya da istihdam eden bir özel sektör işletmesi güvenlik biriminin bu bap uyarınca şahsa ilişkin olarak bir güvenlik görevlisi atama belgesi başvurusunda bulunması gerekse de, özel sektör işletmesi güvenlik biriminin bu bap uyarınca verilmesi öngörülen herhangi bir lisansa ilişkin olarak kurula müracaatta bulunması gerekmez.
 4. (c-1) Her ne kadar bir şahsı o şahsın görev tanımı kapsamı ve görevi ifası sırasında ateşli silah bulundurmak üzere bir özel güvenlik görevlisi olarak tutan ya da istihdam eden bir özel sektör işletmesi güvenlik biriminin bu bap uyarınca şahsa ilişkin olarak bir güvenlik görevlisi atama belgesi başvurusunda bulunması gerekse de, özel sektör işletmesi güvenlik biriminin bu bap uyarınca verilmesi öngörülen herhangi bir lisansa ilişkin olarak kurula müracaatta bulunması gerekmez.
 1. Bu bap hükümleri yukarıda (a) Fıkrası dâhilinde tasvir ve tarifi yapılmış olup, istihdamı süresince,
 2. halkla irtibata geçen,
 3. (A) güvenlik personeli ya da kanun infaz güçlerine genel olarak atfedilmiş bir üniformayı,
 4. genellikle güvenlik personeli ya da kanun infaz güçlerince taşındığı bilinen herhangi bir türde rozet, ya da
 5. üzerinde “güvenlik” ya da maddeten buna benzer olup şahsın güvenlik hizmetleri verdiği izlenimini yaratma amacı taşıyan ya da olasılığı taşıyan bir başka sözcük ihtiva eden bir şilt ya da kıyafet takan / giyen;
 6. Madde 1702.108 ya da 1702.222 hükmünde tarif edilen bir görevi ifa eden şahıslara uygulanmaz.

Madde 1702.324. BELLİ MESLEKLER

 1. Bu maddede güdülen amaçlarla “karacı” tabiri mesleki iştigal seyri ve kapsamı dâhilinde,
 2. petrol ya da maden hisseleri alan ya da yöneten, veya
 3.  petrol ya da maden hisselerinin tetkiki, kullanımı ya da elden çıkarılması ile ilgili hak tesis eden ya da akdi işlemler gerçekleştiren kişiyi ifade eder.
 4. Bu bap hükümleri:
 5. mükerrer satışı amaçlı ekipman satışı işi ile iştigal etmekte olan bir üretici ya da üreticinin yetkili dağıtıcısına,
 6. Sadece ve tek başına,
 7. Kredi itibarı saptama,
 8. borç tahsilatı; ya da
 9. mal, yaşam ya da sakatlık ya da yaşlılık sigortası ya da bir tazminat veya kefalet senedi başvurusunda bulunan şahıslarca temin edilen bilgilerin güvenilirliğini tespit amaçlı bilgi toplama ve temin etme işiyle iştigal eden bir şahsa,
 10. ipotek ya da sair menkul kıymet teminatı sureti ile güvence altına alınmış mülkiyetin geri kazanımı işiyle iştigal eden bir şahsa,
 11. psikolojik test ve diğer muayeneler ile anketörlük ve mülakat hizmetleri, bu kapsamda iş başvurusunda bulunan adayların istihdam öncesi tavır ve davranışlarını, dürüstlük, zeka, kişilik ve becerilerini saptamaya yönelik hizmetlerin verilmesi işiyle iştigal eden bir şahsa,
 12. (A) kişinin ödenek alıp almadığına bakılmaksızın, Yerel Yönetimler Kanunu 552. Bap hükümleri uyarınca tutulan kamu kayıtlarından bilgi edinip temin etme işiyle iştigal eden,
 13. bu bap dâhilinde lisans almış bir şahsın İş Kanununun 61.001 Maddesi hükmünde tarif edilen şekilde tam gün kadrolu personeli olmayan, ve
 14. bu bap uyarınca lisansı gerektiren herhangi bir iş ya da faaliyet yürütmeyen bir şahsa,
 15. 1001. Bap hükümleri tahtında mühendislik hesap ve proje hizmetleri veren ya da aharca verilen mühendislik hesap ve proje hizmetlerini denetleyen, bu kapsamda adli analiz, hırsız alarm düzenleri projelendirme ve gerekli bilgi toplama faaliyetlerinde bulunan,
 16. bir sığırcılar derneğinin çalışanı sıfatı ile büyükbaş hayvan ırklarını derneğe Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, Tahıl Muayene, Paketleme ve İstifleme Tesisleri Genel Müdürlüğünce verilen yetki dairesinde muayene ve teftiş eden şahsa,
 17. karacılık mesleğinin genel işleyişi ve kapsamı dâhilinde faaliyetler yürüten bir karacıya,
 18. hukuk mesleğini icra etmekte olan bir avukata,
 19. yazılı ya da şifahi yeminli ifade beyanı yetkisi ya da celbi atında davada kullanılmak üzere belgeler temin eden bir şahsa,
 20. kabul gören bir sigorta firması, sigorta dispeçeri, acentası ya da sigorta simsarı olarak eyaletten aldığı lisans kapsamında faaliyet gösteren ve bu hususi ya da tüzel şahısça işleme konulan sigorta ile bağlantılı görevleri yerine getiren bir şahsa,
 21. kendi malı ya da işvereninin mülkiyet ya da idaresi altında bulunan bir malı üzerinde:
 22. mekânik güvenlik cihazı kurup döşeyen, bununla bağlantılı tadilat ve tamirat işleri yapan,
 23. bir elektronik güvenlik cihazının onarımını yapan, ya da
 24. bir güvenlik cihazına mahsus anahtar kesen ya da imal eden şahsa,
 25. Amerika Birleşik Devletleri Nükleer Enerji Düzenleme Kurulundan lisanslı ticari bir nükleer santral işletmesinde çalışan sözleşmeli güvenlik ekipleri de dâhil olmak üzere güvenlik görevi üstlenen personele,
 26. 901. Bap hükümleri uyarınca muhasebeci ya da muhasebe firması olarak faaliyette bulunma lisansı almış kişi ya da firmaya, 901. Bap kapsamında düzenlenen hizmetleri ifade etmekte olan bir muhasebe firmasının sahibine ya da bir muhasebeci ya da muhasebe firmasının çalışanına, ya da
 27. (A) kendi tesis ve müştemilatları dışında halk geneline yönelik mekânik güvenlik cihazı ikmal hizmetleri, ya da
 28. çilingir sıfatıyla faaliyet yürütmemek kaydıyla, dilli, yaylı ve lokumlu kilit dâhil her türlü mekanik güvenlik cihazı perakende ya da toptan satışı ile uğraşan kurumları ile diğer şahıslara uygulanmaz.
 29. Yukarıda (b) fıkrasında sayılan istisnalar sadece o fıkra dâhilinde tasvir edilen şahsa, bu bap dâhilinde lisans verilmesini gerektirmeyen müstesna hizmetlerin temini ile doğrudan alakalı ya da bağlantılı hizmetler verdiği sırada geçerlidir. Bu istisnalar, muafiyete temel oluşturan hizmet ya da meslekten bağımsız faaliyet ya da hizmetlere uygulanmaz.

Madde 1702.325. GENEL TAŞIYICILAR

Bu bap hükümleri:

 1. eyaletler arası ticaret ile iştigal eden, eyalet ve federal makamların düzenlemelerine tabi olup, milli savunma ile halkın genel refah ve emniyeti açısından hayati önem arz eden malları demiryolu üzerinden taşıyan bir genel taşıyıcıya,
 2. 1934 tarihli Federal Ulaştırma ve Haberleşme Kanununun (47. ABD K., Madde 153) 153’üncü maddesi ve müteakip tadillerinde tarif edilen şekli ile bu uzun mesafe hizmetlerinin kullanıcılarınca hileli, yasalara aykırı ya da hor veya suistimal edecek şekilde kullanılmasına karşı koruma faaliyeti ile bilfiil iştigal eden bir genel taşıyıcının herhangi bir yetkilisi, işgöreni ya da ajanına uygulanmaz.

Madde 1702.326. TIBBİ İKAZ HİZMETLERİ

 1. Bu bap hükümleri:
 2. hasta ya da sakatlara yönelik tıbbi ikaz hizmetleri veren,
 3. bu bap kapsamı lisansı gerektirir herhangi başkaca bir hizmet vermeyen ve
 4. tabiatı itibarıyla:
 5. Sağlık ve Emniyet Kanununun 241. Bap hükümleri altında lisans kapsamına alınmış bir hastane ya da bu hastanenin mülkiyetinin tamamı kendisine ait bir bağlı kuruluş ya da iştiraki; ya da
 6. hizmetlerini (b) fıkrasında öngörülen şekilde veren ve 1986 Tarihli İç Gelirler Kanunu 501 (c) (3) maddesi uyarınca muaf kurum listesine kaydı yapılmakla aynı kanunun 501 (a) Maddesi ve müteakip tadilleri uyarınca federal gelir vergilerini ödemekten muaf tutulmuş bir hayır kurumu ya da kar amacı gütmeyen müessese niteliği taşıyan bir kuruma,
 7. Tıbbi ikaz hizmetleri veren bir hayır kurumu ya da kar amacı gütmeyen müessese bu hizmetlerini lisanslı bir şahıs, lisanslı bir hemşire, lisanslı bir asistan hekim eli ya da (a) (3) (A) alt bendinde tarif edilen hastane ya da bağlı kuruluş ya da iştiraki marifetiyle vermelidir.

Madde 1702.327. KAR GÜTMEYEN İŞLETMELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Bu bap hükümleri:

 1. Madde 1702.322 (1) fıkrasında sayılan vasıfları karşılayan bir polis memurunu devriye, koruma ya da bekçi olarak istihdam eden,
 2. Polis memuru hizmetlerini sadece:
 3. kuruluşun üyelerine; ya da
 4. kuruluşun üyesi olmaması halinde, kuruluşun ana sözleşmesi ya da teşkilatına ilişkin diğer belgelerinde tarif ve izah edilmekle kuruluşça hizmet götürülen toplulukların üyelerine veren,
 5. Her türlü kesinti çıktıktan sonra elde kalan safi gelirlerini olduğu gibi hizmetlerin temin maliyetlerine ya da
 6. kuruluşun üyelerinin; ya da
 7. kuruluşun üyesi olmaması halinde, kuruluşun ana sözleşmesi ya da teşkilatına ilişkin diğer belgelerinde tarif ve izah edilmekle kuruluşça hizmet götürülen toplulukların üyelerinin güvenlik ya da emniyetini geliştirmek amaçlı diğer hizmetlerin maliyetlerini karşılamaya harcayan ve
 8. bu Bap kapsamında verilen bir lisansı gerektirecek herhangi diğer bir hizmet ifa etmeyen bir kar gütmeyen işletme ya da sivil toplum kuruluşuna, ya da
 9. Kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olacak kayıtları tutmaya mahsus bir sistem muhafaza eden ve
 10. hizmetlerini (b) fıkrasında öngörülen şekilde veren ve 1986 Tarihli İç Gelirler Kanunu 501 (c) (3) maddesi uyarınca muaf kurum listesine kaydı yapılmakla aynı kanunun 501 (a) Maddesi ve müteakip tadilleri uyarınca federal gelir vergilerini ödemekten muaf tutulmuş bir hayır kurumu ya da kar amacı gütmeyen müessese niteliği taşıyan,
 11. sadece kayıp çocukların bulunmasına ilişkin hizmetler veren ve
 12. bu Bap kapsamında verilen lisansı gerektirecek herhangi diğer bir hizmet ifa etmeyen bir kâr amacı gütmeyen işletme ya da sivil toplum kuruluşuna uygulanmaz.

Madde 1702.328. GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIŞ VE MONTAJ İŞLERİ.

Bu bap hükümleri:

 1. kendi mülkü üzerinde mülkiyeti kendisine ait bir hırsız algılama ya da alarm cihazını kurup monte eden ya da cihaz ya da montaj işinden sorumlu olmasa dahi, başka bir şahsın mülkü üzerinde yerleşik kendi özel malını korumak amacıyla cihaz montajı yapıp tesis eden ve normal mesleki faaliyetleri kapsamında bir başkasının mülkü üzerinde cihaz montajı ve tesisatı işleri ile iştigal etmeyen bir şahsa,
 2. inşaat taahhüt işinde olup, görevi icabı yaptığı montaj ve tesisat işlerinin cüzünü teşkil etmek üzere içlerinde tesis ve montaj işi gerektiren hırsız alarmı ya da algılama cihazlarının da bulunabildiği muhtelif elektrik kablo ve telleri ile cihazları tesis ve tefriş eden, ayrıca:
 3. (i) tesisat ve montaj işlerinin doğrudan doğruya alarm ya da algılama cihazı tesisat ve montajı yapma ve bu cihaz ve sistemlere ilişkin belge verme lisansı bulunan bir şahsın nezaretinde ve onun muayene ve belgeleme esasları dairesinde yapılacağı ile
 4. alarm ya da algılama cihazı montaj ve tesisat işlerinin tamamından tek başına lisans sahibinin sorumlu olacağına dair açık hüküm tesis eden bir sözleşmeye taraf sıfatıyla imza koyup iştirak eden;
 5. alarm tertibatları, elektronik giriş çıkış kontrol cihazları, kilit ya da algılama cihazlarının bakım ikmal hizmetlerini vermeyen bir şahsa,
 6. otomobil grubu binek tipi araçlara hırsız alarm cihazları satan ya da kurup döşeyen ve bu bap uyarınca lisansı gerektiren herhangi diğer bir iş ya da faaliyetle uğraşmayan bir şahsa; ya da
 7. tamamen elektronik ticaret şebekesi aracılığıyla, resmi ve kayıtlı işlemler yoluyla ya da posta havaleli siparişler yoluyla alarm tertibatları, elektronik giriş çıkış kontrol aygıtları, kilitler ya da algılama cihazları satışı yapan bir şahsa uygulanmaz.

Madde 1702.329. YANGIN ALARM VE ALGILAMA CİHAZLARI SATIŞ VE MONTAJ İŞLERİ

Bu bap hükümleri:

 1. Sigorta Kanunu 5.43-2 Maddesi hükmünde düzenlenen ve bu bap kapsamına özellikle alınmış faaliyetler dışında kalan faaliyetlerde bulunan bir şahsa, ya da
 2. elektrikçi sıfatı ile hizmet verip faaliyet yürütmek üzere bir belediyeden lisans ya da diğer itibar edilir belge almış olup, yalnızca tek aileli ya da birden fazla ailenin bir arada yaşadığı konutlar dâhilinde yangın ya da duman detektörleri kurup döşeyen bir şahsa uygulanmaz.

Madde 1702.330. ÖZEL YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİK PERSONELİ

Bu bap hükümleri:

 1. Eğitim Öğretim Kanunu 51.212 Maddesi hükmü uyarınca bir özel yüksek öğretim kurumunca tam gün esasında kadrolu personel olarak istihdam edilerek kuruma ait belirli bir yerleşkenin güvenlik personeli olarak görevlendirilen bir şahsa; ya da
 2. Eğitim Öğretim Kanunu 51.212 Maddesi hükmü kapsamında düzenli, kadrolu esasta bir özel yüksek öğretim kurumunca istihdam edilip tüzel kişiliğe sahip bir belediyece görevlendirilmiş olmakla, bu yüksek öğretim kurumunda polis memurunun görev ve yetkileri kapsamında faaliyet gösteren bir polis memuruna uygulanmaz.

Madde 1702.331. ÖZEL ACİL DURUM YANITLAMA SİSTEMLERİ.

 1. Bu madde dâhilinde geçen “özel acil durum yanıtlama sistemi” ibaresi ile
 2. bir şahsın ikametgâhı dâhilinde kurulup döşenen,
 3. bir alarm tertibatları şirketince gözetlenen ve izlenen;
 4. tasarımı itibarıyla yalnızca kişiye kendi tarafında meydana gelen bir tıbbi ya da kişisel acil sağlık durumuna ilişkin sinyal gönderme ve böylece sinyali dinleyen şirketçe sevk edilecek ekiplerden derhal duruma uygun yardım alma imkânı sağlamaya yarayan ve
 5. bir hırsız alarmı ya da yangın alarmı içerir bir alarm grup tertibat ya da düzeneğinin parçasını oluşturmayan, ayrı ve müstakil bir alarm tertibatı kastedilmektedir.
 6. Bu bap hükümleri:
 7. salt acil durum yanıtlama sistemleri satışı, montaj ve tesisatı, bakım ikmal işleri, gözetleme ve izlenmesi ya da yanıtlama faaliyetlerini yürüten bir alarm tertibatları şirketine;
 8. sadece özel acil durum yanıtlama sistemlerine yönelik montaj, bakım ya da onarım hizmetleri veren bir alarm tertibatları tesisat ve montaj işçisine,
 9. yukarıda (1) fıkrasında verilen tarife uyan bir alarm tertibatları firmasının müdürü ya da şube müdürüne;
 10. yukarıda (1) fıkrasında verilen tarife uyan bir alarm tertibatları firmasınca bu şirketin hizmet arzını satmak üzere istihdam edilen bir güvenlik satış personeline;
 11. yukarıda (1) fıkrasında verilen tarife uyan bir alarm tertibatları firmasının sahibi, yetkilisi, ortak ya da hissedarlarından herhangi birine uygulanmaz.

Madde 1702.332. TELEMATİK SERVİSİ SAĞLAYICILARI

 1. Bu maddede geçen “telematik servisi” ibaresi ile:
 2. (A) binek tipi araç ya da ticari filo araçlarının sahip, işletmeci, sürücü ve yolcularına araç içi bilgilere uzaktan erişim yöntemi ile, olasılıkla küresel konum belirleme sistemi uydu verilerine dayanarak aracın bulunduğu yerin fiili konumunu tespite yönelik bilgiler ile bu kapsamda:
 3. konuma özgü acil durum ve yol kenarı araç arıza yardım,
 4. otomatik çarpışma (kaza) bildirimi;
 5. gerçek zamanlı trafik ve yol seyrüsefer bilgileri;
 6. uzaktan araç tanılama ve
 7. çalıntı araç kurtarma bilgileri vermek amacıyla,
 8. bir servis abonesinin aracı ile bir telematik servis şirketi yanıt merkezi arasında kurulan çoğunlukla etkileşimli bir sesli yanıtlama teknolojik ara yüzü aracılığıyla ses ya da verilerin iki yönlü iletimi yoluyla sağlanan ve
 9. asli amacı:
 10. araç sahipleri açısından sürüş esnasında araç bakım ikmal kolaylığı sağlarken, emniyet ve konforunu arttırmak,
 11. otomobil üreticileri ve bayiliklerine daha yüksek servis ve müşteri yönetim verimlilikleri elde etme ve tutulan müşteri sayısını arttırma olanağı vermek ve
 12. filo işletmecilerine araçlarını ve diğer seyyar mallarını uzaktan sevk ve idare etme imkânı sunmak olan bir hizmet,
 13. Yeni ortaya çıkan ve telematik servislerinin abonelerine ülke çapında iletimini sağlayan teknolojiye dayalı sanayinin bir parçası olarak bir tele atik şirketince müşterilerine, otomobil üreticileri, otomobil bayileri ve ticari filo operatörlerine sağlanan özellikli bir hizmet kastedilmektedir.
 14. Başkanlık bu maddede güdülen amaçların ikamesi için gerekli gördüğü kuralları ve bunlar arasında özellikle bir telematik servis sağlayıcısının (c) fıkrası hükümlerine uyup uymadığını tespit ve tahlile ilişkin kuralları belirleyebilir.

O FASLI. YASAKLI UYGULAMALAR VE DİSİPLİN CEZASI GEREKÇELERİ.

Madde 1702.361. RET VE DİSİPLİN CEZALARI GEREKÇELERİ

 1. Kurulun bu fasıl hükümleri uyarınca yapılacak duruşmada alacağı nihai karara bağlı olarak başkanlık, (b) fıkrasında tarif ve izahı yapılan işlemle ilgili olarak,
 2. bir lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesi başvurusunu ret veya mevcut belgeyi iptal ya da askıya alma veya buna ilişkin yenileme talebini geri çevirmeye,
 3. bir lisans sahibi, tescil belgesi hamili ya da resmi atanmış güvenlik görevlisini kınamaya veya
 4. Lisansı, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesi askıya alınmış bulunan bir şahsı denemek üzere işe koymaya yetkilidir.
 5. Başkanlık,
 6. başvuru sahibi, lisans sahibi, tescil belgesi sahibi ya da atanmış resmi güvenlik görevlisinin
 7. bu bap hükümlerini ya da bu bap hükümleri uyarınca belirlenen bir kuralı ihlal ettiğine,
 8. Madde 1702.113 uyarınca lisans ya da tescil belgesi alma ya da durumuna göre, 1702.163 Maddesi hükmü uyarınca bir atama belgesi alma ehliyetini, başkanlığın Madde 1702.364 uyarınca yaptığı kısa işleme konu herhangi bir işlemi olmaksızın, yitirdiğine,
 9. hile, al desise ya da yalan beyanda bulunma suçu işlediğine, ya da
 10. herhangi bir lisans, tescil belgesi ya da atama yazısı tanzim ya da yenileme başvuru dilekçesi içerisinde somut yanıltıcı beyanda bulunduğuna,
 11. kurulun nihai kararı olmasına rağmen, Q Faslı uyarınca takdir edilen bir idari para cezasını tam ve eksiksiz ödemekte kusur işlediğine; ya da
 12. başka bir lisans sahibi, tescil belgesi hamili ya da atanmış resmi güvenlik görevlisince, bu lisans sahibi, tescil belgesi hamili ya da atanmış güvenlik görevlisinin
 13. lisans sahibi bünyesinde çalıştığı sırada yolsuzluk ya da dolandırıcılık fiilleri işlediğine, ya da
 14. tescil belgesi hamili ya da atanmış resmi güvenlik görevlisi sıfatından hareketle iş gördüğü bir sırada hırsızlık yaptığına dair yeterli miktar ve mahiyette delilleri başkanlığa ibraz etmiş olduğuna ilişkin elde mevcut deliller ışığında (a) fıkrasında açıklanan disiplin cezalarını uygular.
 15. Başkanlık lisansı askıya alınmış bir kişiyi deneme amacıyla bir işyerine yerleştirebilir. Bir şahsa ait lisansın askıya alınması işleminin bu şahsın deneme mahiyetinde çalışmasına bağlanmış olması halinde, başkanlık bu kişiden:
 16. başkanlığa askıya alma işlemine esas teşkil eden hususlarda düzenli rapor vermesini,
 17. Mesleki faaliyet ve iştigalini başkanlıkça belirlenen alanlarla sınırlamasını,
 18. Denemeye esas teşkil eden alanlarda başkanlığı ikna edecek seviyede yeterli beceri kazanıncaya dek mesleki eğitimini sürdürmesini ya da gözden geçirmesini isteyebilir.

Madde 1702.3615. SINIRLI HALLERDE DOĞRUDAN İTİRAZ HAKKI

 1. Bir başvuru sahibi, lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama yazısı için yaptığı müracaatın reddedilmesi üzerine,
 2. yegane ret gerekçesinin başvuru sahibinin statüsünün tescilli bir cinsel suçlu olması,
 3. başvuru sahibinin cinsel suçlu statüsünün başvuru sahibini Maddeler 1702.113 ya da 1702.163 hükmü uyarınca ehliyetsiz kılabilecek bir adli suç sabıkasına dayanmaması, ve
 4. başvuru sahibinin Eyalet İdari Duruşmalar Ofisi huzurunda dinlenme hakkından feragat etmesi hallerinde karara ilişkin itirazını doğrudan kurula götürebilir.
 5. Yukarıda (a) fıkrası gereği yapılacak bir yargılama üzerinde Yerel Yönetimler Kanunu 2001 Babı hükümleri amirdir. Bir duruşmanın kurulun bir olağan toplantısında yapılması zorunludur.
 6. Yukarıda (a) fıkrası hükümlerinde açıklanan şekilde yapılan bir duruşmada, kurul, başvuru sahibinin cinsel suçlu olarak tescil edilmesini çevreleyen şartların esaslarda evvelce belirlenmiş bulunan faktörlere dayanılarak onay verilmesini gerektirdiği kanaati oluşturursa başvuruyu onaylayabilir.

Madde 1702.362. VERİLMESİ GEREKEN İHBARIN VERİLMEMESİ

Komisyon, bir lisans sahibinin müdürünün görev bıraktığını zamanında ve Madde 1702.211 hükümlerinde öngörülen şekil ve şartlara riayetle komisyona bildirmede kusur işlemesi halinde bu şahsın lisansını askıya almaya ya da iptale yetkilidir.

Madde 1702.363. İDARİ USULÜN UYGULANMASI.

Maddeler 1702.3615 (b) ve 1702.364 de aksine hüküm kurulan yerler istisnası ile bu bap hükümlerine tabi olup aleyhinde komisyonca işlem yapılan bir şahıs Eyalet İdari Duruşmalar Ofisi huzurunda duruşmaya çıkıp arzu halde bulunmaya yetkilidir. Bu madde uyarınca yapılacak bir yargılama, Yerel Yönetimler Kanunu 2001. Bap hükümlerine tabi bir itiraz davasıdır.

Madde 1702.364. FEZLEKE

 1. Bir kanun infaz kurumundan herhangi bir şahsın Madde 1702.113 ya da 1702.163 hükümleri uyarınca kendisine bir lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesi verilmesini talep hak ve ehliyetini ortadan kaldırabilecek bir suç ya da cürümle suçlandığı ya da bu suç ya da cürümden hüküm giydiğine ilişkin yazılı ihbarının eline geçmesi akabinde başkanlık:
 2. şahsın lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesi başvuru ve talebini fezleke ile reddeder,
 3. Suç isnatlarının halen mahkemeler nezdinde derdest olması halinde, şahsın lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesini fezleke ile askıya alabilir.
 4. Aleyhte hüküm verilmesi halinde, şahsın lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesini fezleke ile iptal edebilir.
 5. Yukarıdaki (a) fıkrası uyarınca işlem yapmak üzere bir yargılama süreci başlatmak için başkanlık ilgili şahsa bir ihbar tebliğ  etmelidir. Bu ihbar içeriğinde:
 6. şahsa başkanlık huzurunda ön duruşma talep hakkı olduğu bilgisi verilmeli,
 7. kısa işlemin dayanağı beyan edilmeli ve
 8. ihbar şahsa ya da yetkili kıldığı vekiline elden teslim ya da alıcı onaylı iadeli taahhütlü posta yoluyla şahsın başkanlık kayıtlarında görünen posta tebligat adresine tebliğ edilmelidir.
 9. İşlem ihbarın tebliği tarih ve saatinde muteber olur. Şahıs başkanlıkça tanzim edilip evvelce kendisine verilmiş herhangi bir tescil belgesi, güvenlik görevlisi atama yazısı, cep kartı ya da sair neviden tanıtıcı malzemeyi derhal başkanlığa iade edecektir.
 10. Bir ön duruşmada, şahıs
 11. başvurusunun reddine itiraz gerekçelerini,
 12.  tescil belgesi, lisans ya da güvenlik görevlisi atama yazısının askıya alınmasına itiraz gerekçelerini, ya da
 13. tescil belgesi, lisans ya da atama yazısı iptaline itiraz gerekçelerini tafsilen açıklamalıdır.
 14. Yerel Yönetimler Kanunu 2001 Bap hükümleri başkanlığın bu madde uyarınca yapacağı ilk işleme ya da bu madde uyarınca başkanlık huzurunda yapılacak bir ön duruşmaya uygulanmaz.
 15. Bir şikâyet, istihbarat ya da iddianamenin reddedilmesi ya da beraat yönünde verilecek bir karar şahsı otomatikman başvurusunun reddini ya da bu madde tahtında tescil belgesi ya da güvenlik görevlisi atama belgesinin askıya alınmasını öngörür fezleke dayanağı gerekçelerin doğurduğu sorumluluklardan kurtarır. Fezleke ile askıya alma tasarrufuna yol açan suça ilişkin olarak verilecek bir hüküm otomatikman derhal iptal fezlekesi tanzimi sonucunu doğurur.
 16. Ön duruşmanın neticelerine Eyalet İdari Duruşmalar ofisinin bir idare hukuku yargıcı huzurunda yazı ile duruşma istemi verilmek suretiyle itiraz edilebilir. Yazılı talebin eline geçmesi akabinde, başkanlık derhal bir duruşma günü belirleyerek duruşma ihbarını ilgili şahsa yazılı olarak tebliğ eder.
 17. İdari hukuk hâkimi dava konusu şahsın bu madde uyarınca bir lisans almaya ehliyetine ilişkin hukuk yönünden incelemelerde bulunarak tespit ettiği vakıa ve sonuçları derleyip bunları derhal kurula bir karar taslağı şeklinde iletir.
 18. Takviminde kayıtlı ilk üç aylık dönem toplantısında kurul karar tasarısını değerlendirir ve nihai kararını derhal verir.
 19. Bir şahsın bu maddeden doğan ehliyeti kendisine isnat edilen adli suçların ya da giydirilen hükmün mahiyeti ile kanuna tabi mesleki iştigali arasında herhangi bir ilişki bulunmasından ya da bulunmamasından etkilenmez.

Madde 1702.365. ÇOCUK KAÇIRMA

Komisyon, bir lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevi atama belgesi başvurusu tarihinin ardından bir şahıs ya da o şahsın bir temsilci ya da vekilince cebir, tehdit, hile ya da yalan beyanla, gizlenerek ya da haneye tecavüz yoluyla bir çocuğu kaçırdığına ya da kaçırmaya teşebbüs ettiğine ve işbu kaçırma ya da kaçırmaya teşebbüs olayının vuku bulduğu tarih ve saat itibarıyla mağdurun,

 1. velayet ve fiziki emanetini mahkeme kararı ile üstlenmiş bulunan ya da
 2. velayet ve fiziki emanetini mahkeme kararı ile almış bulunan bir şahsın rıza ve muvafakati ile bakımını üstlenip hayatını idame ettirmesine yardımcı olan bir şahsın bakımı ve denetimi altında olduğuna ilişkin delil eline geçmesi üzerine ilgili şahsa varsa verilmiş bir lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevi atama belgesini iptal, yoksa bu amaçla yapılan şahıs başvurusunu reddeder.

Madde 1702.367. ŞİKÂYET SORUŞTURMASI, CELP, TANIKLAR

 1. Bu bap hükmü uyarınca yürütülen bir soruşturma için komisyon huzura tanık çağırma ya da yeminli ifade tutanak ya da zaptı tutulmasını sağlamak üzere bir celpname tanzim edebilir. Duruşma memuru kendisine celp gönderilmekle huzura gelen tanıkların yeminli ifadelerini almaya ve yemin altında tanık beyanlarının ve kanıtların sunulmasını istemeye yetkilidir.
 2. Bir tanığın, duruşma memurunca gereklere ve usule uygun olarak sorgulanması ile ilgili bir tutanak ya da zabıt tanzim etmekten ya da bu nevi sorgulama esnasında kendisine sorulan bir hususta ifade vermekten imtina etme lüksü yoktur.
 3. Komisyonca soruşturulan herhangi bir hususta yeminli ifade tutanak ya da zaptı tanzim etmek ya da şifahen ifade vermek durumunda olmasına karşın kendisini suçlu göstereceği ya da suçlu gösterme ihtimalinin bulunduğu gerekçesi ile söz konusu ifade tutanak ya da zaptını tanzimden ya da şifahi ifadeyi vermekten imtina eden şahıs yine de söz konusu yeminli ifadeyi ister yazılı olarak isterse şifahen vermek zorundadır. Bu fıkra uyarınca yeminli ifade tutanak ya da zaptı tanzim etmesi ya da şifahen ifade vermesi istenen bir şahıs tamamen doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde samimiyetle hakkında vermiş olduğu ifade ya da tanzim ettiği delilin konusunu teşkil eden bir işlem, husus ya da şeyden dolayı iddianame ya da kovuşturmaya konu edilmez.
 4. Bir tanığın şahsına tebliğ edilen celpnamenin gereklerini yerine getirmekten ya da komisyonca gereklere ve usule uygun olarak yapılan soruşturma ile ilgili elindeki kanıtları vermekten imtina etmesi halinde, komisyon cebren bu tanığın celpname gereklerini harfiyen yerine getirmesini ya da yürütülen soruşturma ile ilgili elindeki kanıtları vermesini sağlar. Mahkeme derhal tanığa tezkere yazarak mümkün olan en tez vakitte dilekçe içeriğini dinlemek üzere duruşma yapar.
 5. Komisyonca istihdam olunan bir sorgu memuru bu bap kapsamı bir hususun soruşturulmasında yeminli ifadeleri alabilir.

Madde 1702.368. BELLİ SUÇLARA İLİŞKİN SABIKA KAYITLARININ BİLDİRİMİ

Texas Emniyet Genel Müdürlüğü lisans, tescil belgesi ya da görev atama belgesi bu bap hükümleri çerçevesinde kendisine verilmiş bir şahısla ilgili B sınıfı cürüm ya da dengi veya daha ağır suç sabıka sicil kayıtlarını komisyona, şahsın kayıtlı olduğu ilçe ya da beldenin zabıta amirliği ve şerif departmanına bildirir.

Madde 1702.369. İPTAL SONRASI YÜRÜRLÜĞÜN İADE YASAĞI.

İptal edilmiş bir lisansın yürürlüğü bilahare iade edilmez.

Madde 1702.370. ASKIYA ALMANIN ETKİLERİ, MEVCUT ALARM GÖZETLEME HİZMET SÖZLEŞMELERİ

Madde 1702.306 hükmü uyarınca lisansın geçerlilik süresinin dolmasına bağlı olarak, lisansının askıya alınma tarihinden itibaren geçecek 30 gün süreyle bir lisans sahibi mevcut bir alarm sözleşmesi uyarınca gözetleme yapmayı sürdürmeye ya da mevcut bir alarm sözleşmesi altında gözetleme yapma taahhüdünde bulunmaya yetkilidir.

Madde 1702.3705. BELLİ SİYASİ ALT BİRİMLERİN ALARM TERTİBATLARI ŞİRKETİ SIFATI İLE FAALİYET YÜRÜTME YASAĞI

 1. İşbu madde (b) fıkrasında aksine hüküm kurulduğu yerler istisnası ile, bir siyasi alt birim, 1 Eylül 1999 tarihi itibarıyla bu siyasi alt birimin yetki sınırları dâhilinde bulunan meskenlere gözetleme hizmetleri veriyor olmadıkça evlerde kullanıma mahsus alarm tertibat ve düzeni satış, servis, montaj ya da gözetleme faaliyetlerinde bulunamaz bu yolda teklif ya da taahhüt veremez. Bu siyasi alt birimce talep edilecek herhangi bir ücret gözetleme hizmeti bedelini aşamaz.
 2. Bir siyasi alt birim:
 3. bu siyasi alt birimin ya da diğer bir siyasi alt birimin mülkiyetinde bulunan bir taşınmaza yönelik servis, montaj ya da gözetleme hizmetleri teklif ve arz etmeye,
 4. bir kanun infaz kurumu ya da resmi görevleri dâhilinde faaliyet gösteren bir kanun infaz görevlisi eliyle bir alarm ya da algılama cihazının yayınlarına yanıt verilmesini sağlamaya,
 5. bir adli suç araştırması ile bağlantılı gözlem ve gözetleme hizmeti arz etmeye ya da
 6. Maliye Kanunu 59.301 Maddesi hükmünde yapılan tarife uygun olup, yazılı olarak siyasi alt birimden gözetleme hizmeti temin edilmesi talebinde bulunmuş bir mali kuruma gözetleme hizmeti arz etmeye yetkilidir.
 7. Yukarıda (a) fıkrasındaki sınırlamalar nüfusu 80,000’in altındaki bir ilçe ya da beldeye yahut diğer türlü gözetleme hizmeti temin edilmeyen ya da bulunmayan bir siyasi alt birime uygulanmaz.

Madde 1702.371. BELLİ SUÇLARIN SABIKA KAYITLARI

Bu bapta güdülen amaçlarla, bu ya da başka bir eyaletin ya da Amerika Birleşik Devletlerinin kanunlarında suç sayılan bir fiili işlemekten ötürü şahıs aleyhinde mahkeme kararı çıkması halinde ve söz konusu hüküm lafzında:

 1. Şahsın topluluk gözetimine verilip bilahare geri alınması,
 2. Deneme süresinin nihayete ermesi akabinde görevden uzaklaştırılması ya da azli veya
 3. Hatalı hükümden kaynaklanmamış olmak kaydıyla kişi lehine şartlı tahliye verilmesi durumunda ilgili şahıs bir suçtan dolayı hüküm giymiş ve dolayısıyla sabıka almış sayılır.

P FASLI. CEZALAR VE YÜRÜTME HÜKÜMLERİ

Madde 1702.381. HUKUKİ CEZA

 1. Bu bap uyarınca kendisine lisans verilmemiş, lisans almak üzere herhangi bir başvurusu işleme konmamış olup, bu bap hükümlerini ihlal eden şahıslar hakkında her bir ihlal için 10.000 Amerikan Dolarını aşmayacak tutarda bir hukuki ceza eyalete nakden ödenmek üzere takdir olunur.
 2. Bu bap hükümleri uyarınca bir lisans, tescil belgesi ya da güvenlik görevi atama belgesine sahip olması gerekirken, bu nevi lisans, belge ya da atama yazısının elinde olmadığını bilerek bir başkası ile akit imzalayan ya da bir başkasını istihdam eden şahıs hakkında her bir ihlal için 10.000 Amerikan Dolarını aşmayacak tutarda bir hukuki ceza eyalete nakden ödenmek üzere takdir olunur.
 3.  Bu madde uyarınca uygulanacak bir hukuki cezanın kıymeti, bu maddede düzenlenen şartları içerir, asgari 30 gün önceden şahsına tebliğ edilen ihbarın alıcısı eline geçtiğinin kanıtlanması akabinde şahıs aleyhinde takdir olunabilir.

Madde 1702.382. İHTİYATİ TEDBİR

 1. Başkanlık adına çalışan bir avukat, başsavcılık ya da bu eyalet sınırları dâhilinde kaza yetkisi bulunan herhangi bir adli ceza savcısı tarafından bu bap hükümlerini ya da bir idari kuralı ihlale iştirakten bir şahıs aleyhinde dava tesis edilebilir.
 2. Bu madde uyarınca bir ihtiyati tedbir davasının tesis olunabilmesi için kanunda yeterli telafilerin mevcut bulunmaması ya da bu madde uyarınca açılan davanın uzamasına yol açacak nitelik ve mahiyette mükerrer ihlaller neticesi maddi ya da onarılamaz zarar ve ziyanlara muhatap olunması gibi iddia veya kanıtların sunulmasına gerek yoktur. Bu madde uyarınca açılan herhangi bir ihtiyati tedbir davasına teminat ya da kefalet senedi verme şartı aranmaz.

Madde 1702.383. HUKUKİ CEZA YA DA İHTİYATİ TEDBİR DAVASI

Madde 1702.381 hükmünde hakkında ceza öngörülmüş, işbu bap hüküm ihlallerini karışan ya da sebep olan bir şahıs söz konusu olduğunda, başkanlık hukuk vekilliği, başsavcılık ya da bu eyalette bulunan herhangi bir adli ceza savcısı ister Travis İlçe Mahkemeleri nezdinde isterse ihlalin gerçekleştiği ilçeye bakan mahkeme nezdinde, 1702.382 maddesinden dolayı ihtiyati tedbir kararı veya hukuki ceza takdir ve tahsili istemiyle bir hukuk davası açabilir.

Madde 1702.384. BELLİ EVRAKLAR ÜZERİNDE OYNAMA, SUÇU

 1. Madde 1702.110 uyarınca verilmesi öngörülen parmak izi ya da fotoğraflarda bilerek ve isteyerek oynama ve tahrifat yapan şahıs suç işler.
 2. Bu maddede anılan suç üçüncü dereceden bir suç niteliği taşır.

Madde 1702.385. BEKÇİ KÖPEĞİ ŞİRKETİNCE AĞIR İHMAL, SUÇU

 1. Bir lisans sahibi;
 2. Bir bekçi köpeği firması işletiyor ve
 3. Bu bekçi köpeği firmasınca kullanılan bir hayvana ihtiyacı olan gıda, bakım ya da barınağı sağlamıyorsa suç işliyor sayılır.
 4. Bu maddede geçen suç A sınıfı cürüm niteliğindedir.

Madde 1702.386. İZİNSİZ ADAM ÇALIŞTIRMA, SUÇU

 1. Bir lisans, tescil belgesi, sertifika ya da atama belgesine bu bap hükmü uyarınca sahip olması gerekirken, bu gibi bir lisans, tescil belgesi, sertifika ya da atama belgesine sahip olmadığının bilinci içerisinde ya da bu bap hükümlerini ihlal ettiğini bilerek başkaca şahıslarla sözleşmeler yapan ya da onları bünyesinde istihdam eden şahıslar suç işlemiş sayılır.
 2. Yukarıda (a) fıkrası içeriğinde belirtilen suç A sınıfı bir cürüm niteliğindedir.

Madde 1702.3863. KEFALET SENEDİYLE İZİNSİZ SÖZLEŞME YAPMA, SUÇU

 1. 1704. bap hükümlerinde yapılan tarife uygun bir kefalet senedine bağlanmış bir teminat ile ceza kanununun 38.10 maddesi hükmünü ihlal etmeyi garantileyecek şekilde akit yapan ya da istihdam olunan ve:
 2. Polis memuru statüsünde olmayan;
 3. bir özel dedektif ya da lisanslı dedektiflik şirketinin müdürü ya da baş sorumlusu niteliği taşıyan ya da
 4. Lisanslı bir koruma ve kolluk firması bünyesinde istihdam olunmuş resmi güvenlik görevlisi sıfatını haiz olmayan bir şahıs suç işlemiş kabul edilir.
 5. Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen suç, eyalet hapishanesinde tutukluluğu gerektiren bir suç niteliğindedir.

Madde 1702.3867. TUTUKLAMA EMRİ YA DA TEVKİF MÜZEKKERESİ İNFAZI, SUÇU

 1. Bir kefalet senedi üzerinde adı geçen kefil nam ve hesabına bir tutuklama emri ya da tutuklama müzekkeresini infaz eden bir özel dedektif:
 2. Bir meskene, o meskenin sakinlerinin rızası ya da muvafakati olmaksızın giremez.
 3. Kefilin yazılı izni olmaksızın tutuklama emri ya da tevkif müzekkeresini icra edemez;
 4. Özel dedektif sıfatında hareketli şahsının federal hükümetin, eyaletin ya da eyaletin herhangi bir siyasi alt biriminin iş göreni, memuru ya da ajanı olduğu izlenimini yaratabilecek herhangi bir üniforma giyemez, rozet, arma ya da sair alamet-i farika ya da amblemi üzerinde taşıyamaz ya da teşhir edemez; ya da
 5. Ceza kanunu 9.51 maddesi hükümlerine bakılmaksızın ölümcül güç kullanamaz.
 6. İşbu madde (a) fıkrası (3) bendi hükümlerine bakılmaksızın, bir özel dedektif şahsının bir kefalet senedinin kefili nam ve hesabına hareket ettiğini gösterir tanıtıcı materyali teşhir edebilir.
 7. Bir kefalet senedinin kefili nam ve hesabına bir tutuklama emrini ya da tevkif müzekkeresini infaz eden özel dedektif, kişiyi derhal tutuklayarak;
 8. Tutuklama, emir ya da müzekkerenin tanzim edildiği ilçede gerçekleşmiş ise:
 9. Suçun A ya B sınıfı bir cürüm ya da suç niteliğinde olması ya da (ii) Suçun C sınıfı bir cürüm olması ve tutuklama emir ya da tevkif müzekkeresinin anılan ilçe ya da beldenin sulh hakimince tanzim edilmiş olması halinde bu ilçe ya da beldeye ait hapishaneye,
 10. Suçun C sınıfı bir cürüm teşkil etmesi ve tutuklama emri ya da tevkif müzekkeresinin Belediye Sulh Hakimliğince tanzim edilmiş olması halinde ise ilgili belediyenin tutuk evine;
 11. Tutuklama emri ya da tevkif müzekkeresinin tanzim edildiği ilçeden başka bir ilçe sınırları dâhilinde gerçekleşmesi halinde, tutuklamanın yapıldığı bu ilçenin ilçe hapishanesine teslim eder.
 12. Bu madde hükmünü ihlal eden şahıs suç işlemiş sayılır. Bu suç eyalet hapishanesinde tutukluluğu gerektiren bir suçtur.

Madde 1702.387. BELLİ EVRAKLARIN TESLİMİNDE TAKSİR, SUÇU

 1. Kendine verilmiş belge varsa bu belgenin askıya alınmasına, yoksa belgeye ilişkin yaptığı müracaatın reddine ilişkin 1702.364 maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen fezlekenin bildirimi akabinde, komisyonca evvelden şahsına teslim edilmiş tescil belgesi, görev atama belgesi, cep kartı ya da diğer tanıtıcı malzeme ve edevatı komisyona derhal teslim ya da iade etmeyen ya da etmekte kusur işleyen şahıs suç işlemiş sayılır.
 2. Bu maddedeki suç A sınıfı bir cürüm niteliğindedir.

Madde 1702.3875. GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİĞİNE BÜRÜNME, SUÇU

 1. Bir başkasına yetkili izlenimi vermek ya da bir başkasının polis memuru sıfatıyla rol yaparken takındığı tavır ve davranışlara inanıp güvenmesini sağlamak niyet ve maksadı ile atama belgeli ya da gayri resmi bir güvenlik görevlisinin kimliğine bürünen; ya da
 2. Kişinin gayri resmi bir güvenlik görevlisi olarak tescilini ya da güvenlik görevi atama belgesi almasını icap ettiren herhangi bir yetkiyi bilerek ve isteyerek haksız biçimde tasarruf eden şahıs suç işlemiş sayılır.
 3. Bu maddede anılan suç A sınıfı bir cürüm niteliği taşır.

Madde 1702.388. BAP HÜKÜMLERİNİN İHLALİ, SUÇU

 1. Hakkında özel bir cezai hüküm kurulup adli para cezası takdirinde bulunulmamış işbu bap hükümlerini içeren bir ihlale yol açanlar suç işlemiş sayılır.
 2. Bu maddedeki suç A sınıfı bir cürüm olup, suçu işleyen şahsın evveliyatında bu bap hükmü uyarınca bulundurması zorunlu olan bir lisans, tescil belgesi, sertifika ya da atama yazısını bulundurmamaktan ötürü yine bu bap hükümleri doğrultusunda hüküm giymesi neticesi sabıkası olması halinde işlediği bu suç üçüncü dereceden bir suç niteliği taşır.

Madde 1702.389. YETKİLİ MAHKEME VE KAZA DAİRESİ.

Bu bap dahilinde işlenen bir suç, Travis İlçesinde ya da suçun fiilen oluştuğu ilçe ya da belde dahilinde kovuşturulabilir.

Q FASLI. İDARİ CEZA

Madde 1702.401. CEZANIN TAKDİRİ

Başkanlıkça verilmiş herhangi diğer disiplin cezalarına ilaveten ve kurulun bu fasıl hükmü uyarınca yapılacak duruşma neticesinde vereceği nihai karara tabiiyetle, başkanlık, bu bap hükümleri uyarınca kendisine lisans, görev atama belgesi ya da tescil belgesi tanzim edilerek verilmiş olmakla, bu bap uyarınca belirlenen herhangi bir esas ya da alınan herhangi bir kararın gereklerine veya bu bap hükümlerine aykırı hareket eden şahıs aleyhinde idari para cezasına hükmedebilir.

Madde 1702.402. CEZANIN MİKTARI

 1. Bir cezanın takdiri ve uygulamasında ihlalin devam ettiği ya da meydana geldiği her gün ayrı bir ihlal gibi telakki olunur. Bu şekilde ayrı ayrı telakki olunan her bir ihlalin ceza tutarı 500 Amerikan Dolarını aşamaz.
 2. Bir ihlalin miktar hesabında:
 3. İhlalin mahiyeti, içinde oluştuğu şartlar, karakteri ve ağırlığının yanında ciddiyet düzeyi;
 4. İhlalin malda ya da kamuda yarattığı iktisadi hasarın boyutları;
 5. Önceki ihlallerle ilgili tarihçe bilgileri;
 6. Gelecekte varolması olası bir ihlalin defi ve bertarafı için gerekli tutar;
 7. İhlali gidermeye ya da ıslaha yönelik çabaların nitelik ve mahiyeti ile
 8. Adaletin tecellisi için gerekli olabilecek herhangi diğer bir husus esas alınır.

Madde 1702.403. İHLAL VE CEZANIN BİLDİRİMİ

 1. Bir ihlalin meydana geldiğini tespit etmesi halinde Başkanlık, ihlale yol açan kişiye yazılı ihtarda bulunur.
 2. Bu yazılı ihtar içeriğinde
 3. İhlal iddiasının kısa ve özlü bir anlatımı,
 4. Uygulanması öngörülen ceza tutarına ilişkin bir beyan ile
 5. Şahsına suç isnat edilen kişinin ihlalin mevcudiyetine, cezanın tutarına ilişkin savunma ve karşı itirazlarını sunmak üzere duruşma talep hakkının bulunduğunu bildirir şerh yer almalıdır.

Madde 1702.404. ÖDENECEK CEZA YA DA DURUŞMA TALEBİ

 1. Şahsına suç isnadında bulunulan şahısça bir önceki maddede bahsi geçen ihtarın fiili tesellüm tarihinden itibaren geçecek azami 20 gün zarfında şahıs, yazılı olarak:
 2. Kararı ve öngörülen cezayı kabul ya da
 3. İhlalin mevcudiyetine, öngörülen cezanın miktarına ya da hep birlikte bu iki unsura ilişkin itirazlarını sunmak üzere duruşma talebinde bulunmaya yetkilidir.
 4. Şahsın hakkında verilen karar ile bu karar gereği uygulanması öngörülen cezayı ikrar etmesi halinde, şahıs söz konusu cezayı vakitli bir biçimde ödeyecektir.
 5. Başkanlık, bahse konu komisyon ihtarının eline geçmesini izleyen 21.nci gün öncesinde
 6. Hakkında takdir olunan ceza tutarını kabul etmekle birlikte bedelini ödemeyen ya da
 7. İhtara cevap vermeyen şahıs aleyhinde 1702.361 maddesine dayanarak askıya alma davası tesis edebilir.

Madde 1702.405. DURUŞMA

 1. Hakkında ihlal iddiası bulunan şahsın duruşma talep etmesi halinde, Başkanlık gün belirleyip keyfiyeti ayrıca ilgili şahsa çekeceği yazılı ihbarla bildirecektir. Duruşma, Eyalet İdari Duruşmalar Ofisi İdari Hukuk Yargıcı Başkanlığında yapılır.
 2. İdari hukuk yargıcı konuyu kanun yönünden inceleyip gerekli tespit ve sonuçlara varmakla bunları bir karar taslağı şeklinde gerek ihlalin mevcudiyeti ve gerekse öngörülen cezanın tutarı yönünden sonuca ışık tutması için kurula derhal sunar.

Madde 1702.406. KURULUN KARARI

 1. İdari hukuk hâkiminin davayı kanun yönünden incelemesi neticesi yaptığı tespitler ve vardığı sonuçlar ile bunlardan derlediği karar taslağını temel alarak kurul, çıkaracağı bir ilamla:
 2. Bir ihlal durumunun söz konusu olduğu ve cezai yaptırım uygulamasına mahal verdiği ya da
 3. Bir ihlal durumunun var olmadığı ya da varlığından söz edilemeyeceği sonuç ve kanaati ile kararını verir.
 4. Kurulun şahısla ilgili olarak aldığı kararın şahsa bildirimi içeriğinde, kararın adli yoldan tekrar değerlendirilmek üzere şahısça itiraz yolunun açık olduğuna dair bir beyana yer verir.
 5. Karar konusu şahsın, söz konusu bu karara yönelik itirazlarını içerir bir dilekçeyi tanzimle adli yönden incelenmek üzere bir sulh hukuk mahkemesine karar tebliğini aldığı tarihten itibaren geçecek azami 30 gün zarfında ibraz etmemesi halinde kurul kararı, madde 1702.361 uygulaması yönünden kesinleşecektir.

Madde 1702.413. İDARİ USUL.

Usul yönünden, ceza ittihazına ilişkin bir dava, yerel yönetimler kanunu 2001 babı uyarınca bir nizalı dava olarak değerlendirilir.

1.060 kez görüntülendi