BOŞANMA NEDENLERİ


Boşanma Nedenleri

Sayın okurlar kanunlarımızda evlenme bir bayan ile erkeğin manevi, iktisadi, hukuki birlikteliği anlamına gelir. Evliliğin en önemli amacı, ortak bir hayatı idame etmeyi sağlamaktır. Boşanma ise; eşler henüz hayattayken taraflardan birinin, kanunlarda öngörülen sebeplere dayanarak açacağı dava sonucunda hâkim kararı ile evlilik birliğine son verilmesini sağlamasıyla meydana gelir.

Ülkemizde Aile hukukunu düzenleyen ve hala yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda 6 adet boşanma sebebi vardır. Bunları sırası ile aşağıda sizlerle paylaşıyorum. 

I. Zina

MADDE 161.- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur. 

II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

MADDE 162.- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

MADDE 163.- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

IV. Terk

MADDE 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. 

V. Akıl hastalığı

MADDE 165.- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

VI. Evlilik birliğinin sarsılması

MADDE 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Yukarıda belirtilen boşanma sebeplerinden bir ve ya birkaçının mahkeme huzurunda delillerle ve mahkeme huzurunda dinlenen tanıklarla ispatlanması halinde sayın mahkeme taraflar arasında boşanmaya hükmeder.

Değerli okurumuz 166. Madde boşanma nedenleri içerisinde en kapsamlı olan maddedir eski medeni kanunumuzda şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan bu madde yeni Türk Medeni Kanununda Evlilik birliğinin sarsılması olarak yerini almıştır. Bu kanun maddesinin kapsamına giren boşanma nedenlerini Yargıtay’ın ilgili dairelerinde görülen dava dosyalarını incelemem sonucunda başlıca öne çıkanları sizlerle aşağıda paylaşıyorum.

Sayın Mahkemeler ve Yargıtay dairelerince 166. Madde kapsamında değerlendirilen boşanma nedenleri.

BOŞANMA NEDENLERİ

Eşline cebir şiddet uygulamak
Eşini küçük düşürmek
Kötü yolda olmakla suçlamak
Başkaları ile ilgilenmekle suçlamak
Eşini devamlı küçümsemek
Eşine tükürmek
Eşine iftira atmak
Eşini toplum içinde aşağılamak
Hayvanla cinsel ilişkiye girmek
Bilinçli olarak eşini cinsel ihtiyaçlarını karşılamamak
Eşini beğenmediğini söylemek
Eşinin fiziki özellikleri ile alay etmek
Hırsızlıkla suçlamak
Aile sırlarını ifşa etmek açıklamak
Sadakatsizlikle suçlamak
Sapık ilişki ile suçlamak
Eşi hakkında dedikodu çıkarmak
Evi sık sık terk etmek
Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak
İktidarsızlıkla suçlamak
Kendi ailesinin eşine yaptığı müdahalelere sessiz kalması
Evin ihtiyaçlarını karşılamamak
Bazı geceler eve gelmemek
Eve devamlı geç saatlerde gelmek
Çocuklarına hakaret etmek
Ailesine hakaret etmek
Eşlerin karşılıklı birbirlerine hakaret etmeleri
Başkasını sevdiğini söylemek
Eşini sevmediğini söylemek
Zorla evlendirildiğini söylemek
Başkası ile evleneceğini söylemek
Eşinden sıkıldığını söylemek
Eşinden soğuduğunu söylemek
Eşini istemediğini söylemek
Eşine ısınamadığını söylemek
Baskıcı davranmak
Aşırı kıskançlık göstermek
Çocukları ile görüştürmemek
Ailesi ile görüştürmemek
Komşuları ile görüştürmemek
Eşinin ailesinin eve gelip gitmesini istememek
Eşini, çocuklarını ailesini tehdit etmek
Eşini, ailesinin, akrabalarının yanına bırakmak
Eşini eve almamak
Evin kilidini değiştirmek
Eşini veya ailesini evden kovmak
Eşini yurt dışına yanına götürmemek
Eşyalarını toplamak
Eşine baskı yapmak
Üvey çocuğa kötü davranmak
Eşini korkutmak
Eşine ve çocuklarına ilgisiz davranmak
Eşi doğum yaparken ilgilenmemek
Sebep olmaksızın intihara teşebbüs etmek
Eşinin veya çocuğunun hastalığı ile ilgilenmemek
Hasta olan eşin tedaviden kaçınması
Beden temizliği ile ilgilenmemek
Ev temizliği ile ilgilenmemek
Evliliğin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemek
Bağımsız ev konut sağlamamak
Eşini devamlı başkalarıyla kıyaslamak
Doğan bebeğin kız olmaması ile suçlamak
Güven sarsıcı davranış ile suçlamak
Eşine hakaret etmek
Suç işleyerek hapse girmek
Evine icra getirmek
Kadının haklı bir sebebi olmaksızın temizlik yapamaması
Kumar oynamak
Gereksiz yere aşırı kıskançlık yapmak
Aşırı titiz olmak
Ailenin ekonomisini bozacak şekilde borçlanmak
Erkeğin haklı bir sebebi olmaksızın çalışmaması
Eşini, kendi anne ve babası ile birlikte oturmaya zorlamak
Eve haciz getirmek
Borçlarını ödeyememek
Ayrı yaşamak
Aşırı tasarruflu davranmak
Eve bakmamak
Evin geçimini sağlamamak
Eşlerin ailenin huzuru için birbirlerine yardımcı olmaması
Eşlerden birinin diğer eşin cebinden habersiz para alması
Eşini zorla çalıştırmak
Eşini çalıştırmamak
Eşinin işten çıkarılmasını sağlamak
Cinsel ilişki kuramamak
Cinsel ilişkiye yanaşmamak
Doğal olmayan yollardan cinsel ilişki kurmak
İstek dışı cinsel ilişki kurmak
Aşırı derecede cinsel ilişki kurmak
Eşlerin cinsel konuları hakkında açıklama yapmak
Cinsel yetersizliği açıklamak
Eşini satacağını açıklamak
Cinsel suçlamalarda bulunmak
Üvey kızını taciz etmek
Başkasıyla evlendiğini bildirmek
Başka karşı cinsiyle el ele görülmek
Evlilik öncesi başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklamak
Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söylemek
İstenmeyen kişilerle arkadaşlık etmek
Eşinin ailesiyle görüşmesini engellemek amacıyla ev telefonuna şifre koydurtmak
Evlilik fotoğrafını yırtmak
Boşanma sebebi olacak sözlerin, fiillerin veya olayların cep telefonundaki kısa mesaj kayıtlarında yer alması
Kısa mesajla eşine hakaret etmek
Televizyona çıkarak aile sırlarını açıklamak
Boşanma sebebi olacak sözlerin, fiillerin veya olayların bilgisayardaki
Mesaj e-posta msn facebook kayıtlarında yer alması
Fotoğraflarda yer alan aykırı ve sıra dışı davranış ve görüntülerin bulunması
Boşanma sebebi olacak sözlerin, fiillerin veya olayların mektupta yer alması
Eşini, çocuklarını, ailesini dövmek
Eşlerin karşılıklı dövüşmesi
Başkasıyla cinsel ilişki yaşamak
Araca zarar vermek
Ortak konutun elektriğini kesmek
Konutta zarar vermek
Eşinin ailesi ile kavga etmek
Uyuşturucu kullanmak
Aşırı içki kullanmak
Alkolik olmak
Eşlerden birinin çocuğuyla birlikte diğer eşi dövmesi
Eşlerden birinin ailesi ile birlikte diğer eşi dövmesi
Eşine beddua etmek
Düğün yapmamak
Eşlerden birinin eşinin dövülmesine seyirci kalması
Parklarda yabancı kişilerle vakit geçirmek
Düğünün acilen yapılması için baskı yapmak
Diğer eşin rızasına aykırı olarak zorla altınların alınması veya çocuğun götürülmesi
Hastalığı için doktora yerine üfürükçüye gitmek
Eşine ceza verilmesi amacıyla eşini resmi makamlara şikâyet etmek
Boşanma sebebi olacak sözlerin, fiillerin veya olayların eşlerden birinin günlüğünde yer alması
Evlilik dışı çocuğu olmak
Başkasıyla yaşamak
Eski eşiyle görüşmek
Gittiği yeri izah edememek
Eşlerden birinin diğerini yaralaması
Eşlerden birinin diğerini bir şekilde yaralaması
Eşlerden birinin diğerini bir yere kilitlemesi
Evde bilinçli yangın çıkartmak
Bir eşin ev eşyasına zarar vermesi
İş yerine zarar vermek
İletişim araçlarıyla Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak
Sevgilisini unutamadığını söylemek
Sadakatsizliğini açıklamak
Eve başkasını almak
İlişkisini anlatmak
Yazımız boşanma nedenleri hakkında yazılmış makalelerin derlenmesinden oluşmaktadır.

Saygılarımla,
Özel Dedektif Bilal KARTAL

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç