FRANSA ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI


Fransa Özel Dedektiflik Yasası

12 Temmuz 1983 tarih ve 83-639 sayılı yasayı değiştiren 18 Mart 2003 tarih ve 2003-239 sayılı yasa

19 Mart 2003 tarih ve 66 sayılı Resmi Gazete, Sayfa 4761

KANUNLAR: 18 Mart 2003 tarihli ve 2003—239 sayılı iç güvenlik için yasası (1) NOR:INTX0200145l

Millet Meclisi ve Senato, 13 Mart 2003 tarihinde Anayasa Komisyonunun 2003— 467 DC sayılı önerisini kabul etti. Cumhurbaşkanı, 12 Temmuz 1983 tarih ve 83-629 sayılı yasanın 102 maddesi içeriğini, BÖLÜM II “ÖZEL ARAŞTIRMA AJANS/BÜROLARININ FAALİYETLERİ” başlıklı tamamlayan yasayı onayladı.

Madde 20: Mevcut başlık altında, bir kişinin, unvan ve de görevini açıklamadan, onun menfaatlerin korumak amacıyla üçüncü şahıslara yönelik bilgi ve istihbarat toplamaktan ibaret olan serbest mesleği düzenlemiştir.

Yukarıdaki paragrafta belirlenen serbest mesleği sadece;

 1. 11 Şubat 1994 tarih ve 94-126 sayılı kişisel girişimlerle ilgili yasanın 2.madde 2.bendinde belirlenen örgütlere üye gerçek ve tüzel kişiler,
 2. 11 Şubat 1994 tarih ve 94-126 sayılı kişisel girişimlerle ilgili yasanın 2.madde
 3. bendinde belirlenen örgütlere üye olmayan ancak bir Avrupa Birliğine üye veya gerçek ve tüzel kişiler veya Avrupa Birliği ekonomik alan sözleşmesine dâhil ve bu mesleği yapan gerçek ve tüzel kişiler, icra edebilir.

Madde 21. 20. maddede söz edilen faaliyeti yapan gerçek kişi tanımı bir özel hukuk kişisi olması ve bunun bir kamu hizmeti, özellikle bir polis birimi hizmeti ile karıştırılması engellenmelidir. 20.maddede belirlenen faaliyetler sadece 1.maddede de sayılan faaliyetler ile sınırlıdır. Polis görevlileri ve Jandarma subay ve ast subaylar görevden ayrıldıkları tarihten sonra beş yıl içinde 20.maddede sayılan faaliyetleri ancak İçişleri Bakanlığı veya Milli Savunma bakanlığından yazılı izin alarak yapabilirler. Mili Savunma bakanlığını kararnamesiyle Jandarma’ya bağlı olmayan subay ve astsubaylar da aynı prosedüre tabiidirler.

Madde 22: Bakanlar Kurulu kararnamesi ile belirlenen usullerde verilen bir izin almaksızın hiç kimse 20. maddede sayılan bir faaliyeti yapamaz, yönetemez ve bu faaliyetleri yapan gerçek kişileri çalıştıramaz. İzin aşağıdaki şartları yerine getiren kişilere verilir:

 1. Fransız vatandaşı veya Avrupa Birliği ülkesi veya Avrupa Ekonomik Akan Sözleşmesine dâhil bir ülke vatandaşı olmak,
 2. 2. Nolu Adli Bültene kayıtlı suç ve kabahatlerden bir ile mahkûm olmamak veya

Yabancılar için, eş değer bir belge ile görevle ilgili faaliyetler için uygun olmayan bir mahkûmiyeti olmamak,

 1. Yasa ile kaldırılmış bir Fransa’dan sınır dışı edilme kararı olmak veya henüz icra edilmemiş Fransa’da oturma izin yasağı olmak
 2. Hakkında Ticaret yasası V Bölüm alt başlık II ve VI kitap maddeleri göre bir hüküm bulunmamak,
 3. Polis tarafından Yönetilen Bilgi otomasyon sisteminde hakkında onur, doğruluk ve ahlak veya kişi veya eşyaya karşı eylem, kamu düzen düzenini veya devlet düzenine karşı saldırı kaydı olmamak
 4. l.maddede sayılan faaliyetten birini yapıyor olmamak,
 5. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle belirlenen mesleki niteliklere sahip olmak,

Unvan sahibi kimse yukarıda sayılan şartlardan birini kaybetmesi halinde iptal edilebilir. Kamu düzenini ihlal eden durumlarda ve acil hallerde hemen askıya alınabilir.

Madde 23: Hiç kimse 20.maddede belirtilen faaliyetlerde;

 1. İşe alınmadan önce bağlı olduğu vilayet veya Paris’te Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmeden,
 2. 2. Nolu Adli Bültene kayıtlı suç ve kabahatlerden bir ile mahkûm olmamak veya Yabancılar için, eş değer bir belge ile görevle ilgili faaliyetler için uygun olmayan bir mahkûmiyeti olması halinde,
 3. Yasa ile kaldırılmış bir Fransa’dan sınır dışı edilme kararı olmak veya henüz icra edilmemiş Fransa’da oturma izin yasağı olmak
 4. Polis tarafından Yönetilen Bilgi otomasyon sisteminde hakkında onur, doğruluk ve ahlak veya kişi veya eşyaya karşı eylem, kamu düzenini veya devlet düzenine karşı saldırı kaydı olması halinde,
 5. Bakanlar Kurulu kararnamesi ile belirlenen usullere göre mesleki yeterliliği göstermemesi halinde,

Çalıştırılamaz.

İş sözleşmekleri Valilik tarafından 2.3.4 maddedeki zorunluluklar için inceleme konusu yapılır.

Madde 24. 23. maddenin 5. bendinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararının belirlediği geçici hükümleri saklı kalmak üzere, bu maddenin 2’den 5’e kadar olan bentlerinde belirlenen koşulları artık yerine getirmeyen iş sözleşmesi hukuken sona erer. “Bu durum, daha iyi sözleşme hükümlerinin olması dışında, işverene İş Kanununun L.122-9. Maddesinde öngörülen koşullarda yasal tazminatı ödeme hakkını verir.” Çalışan aynı zamanda bu kanunun L.351-1. Maddesinde öngörülen koşullarda gelir ikamesi hakkına da sahiptir.

MADDE 25: 20.maddede sayılan faaliyetleri icra etmek için ana merkez ve her bir şube için özel bir izin gerekir.

 1. Bu faaliyetin 20.maddede yer verilen bir gerçek kişi tarafından yapılması halinde izin talebi, kişinin kayıtlı olduğu vilayet veya Paris’te Emniyet Müdürlüğüne yapılır. 20. maddede sayınla bu faaliyetin tüzel kişi tarafından yapılması halinde, izin talebi, bu kişiyi hizmete almaya yetkili yönetici tarafından, ikamet ettiği ana veya ikinci adresteki vilayete veya Paris’te Emniyet Müdürlüğüne başvurarak yapılır. Talep, 11 Şubat 1994 tarih ve 94—126 sayılı kanunun maddesinde belirlenen kuruluşa kayıt numarasını içerir. .Gerçek kişi için bunun adresini kapsar. Tüzel kişi için, şirketin adı, ana ve şube ile ayrı ayrı ise, merkez adresi, kurucuları, yöneticileri, idarecileri, işleticilerin statüsü, adları, çalışanlarının adları ve de hisse payları ile diğer şirketlerdeki olan hisselerine yer verilir.
 2. Faaliyetin Madde 20/b’ de sayılan bir kişi tarafından yapılması halinde; gerçek kişi için başvuru emniyet müdürlüğüne yapılır. Gerçek kişi için bunun adresini kapsar. Tüzel kişi için, şirketin adı, ana ve şube ile ayrı ayrı ise, merkez adresi, kurucuları, yöneticileri, idarecileri, işleticilerin statüsü, adları, çalışanlarının adları ve de hisse payları ile diğer şirketlerdeki olan hisselerine yer verilir.

Gerektiğinde, bu kişinin ikamet ettiği Avrupa Birliğine üye bir ülkede verilen faaliyet izin belgesi de eklenir.

 1. İlgili kişi tarafından 20.maddeye göre yürütülen faaliyetin kamu düzenine aykırı türde bir faaliyet olarak nitelenmesi halinde reddedilir.
 2. I ve II maddede bilgileri etkileyecek tüm değişiklik, çıkrama ve ekleme ve tüzel kişilerdeki tüm maddi hisse değişiklikleri bir ay içinde ilgili vilayet veya Paris’te Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.

Madde 26: 25.maddede öngörülen izin aşağıdaki hallerde geri alınır:

 1. 22.maddede öngörülen izin verilmiş gerçek kişiden, sayılan şartların artık yerine getirilmemiş olması, dolaysıyla izinin geri çekilmesi,
  1. Tüzel kişiden, izin verilmiş ancak 22.maddeye göre artık şartları yerine getirmeyen veya izni geri alınmış, yönetici veya idareciyi muhafaza etmesi halinde,
  2. Yönetimin ve idarenin doğrudan veya aracılık ile yasal temsilciler vasıtasıyla yürütüldüğü gerçek ve tüzel kişiden,
  3. Şirket hissesinin tümü veya bir kısmı Ceza kanunun 324-1 maddesinde öngörüldüğü gibi doğrudan ve dolaylı olarak suç veya kabahatten elde edilen tüzel kişiden,
  4. Faaliyetleri kamu düzeni (asayiş), Devlet düzeni veya ülkenin ekonomik, bilimsel, sanayi veya ticari menfaatlerine zarar verecek olan gerçek veya tüzel kişiden,
  5. Mevcut başlıktaki, yabancıların giriş ve çıkışları ile ilgili şartlara uymayan, İş Yasasını ilgili düzenlemelerine uymayan, gerçek ve tüzel kişiden.

4 ve 5.madde hariç, izin ancak aykırılığın giderilmesi için verilen ancak uyulmayan uyarıdan sonra geri alınır.

 1. I madde 1-5 bentlerdeki hallerde, izin en çok 6 ay için geri alınır. İzin gerçek kişi veya tüzel kişiliklerde izin verilmiş yönetici veya idarecilerden birinin ceza 21.maddeye göre ceza kovuşturmasına uğraması halinde akıya alınabilir. Buna, idari makamın adli makamdan konu ile ilgili bir karar aldıktan sonra son verir.
 2. Acil durum ve kamu düzenine aykırılığı gerektiren bir hal dışındaki askıya alma ve geri alma bir karşıt davayı gerektirir.
 3. İzin sahibinin faaliyetlerine kesin olarak son vermesi halinde, izin kadük (geçersiz ) sayılır.

Madde 27. Bilgilendirici, tanıtıcı veya sözleşmeye dayalı tüm dokumanlar, 20.maddeye belirtilen faaliyeti sürdüren bir kişiden gelen tüm yazışmalarda 25.maddede öngörülen izin numarası ve bu faaliyetin özel olduğu niteliğini taşımalıdır. Hiçbir durumda, izin sahibi kimse veya bir çalışanının eski devlet memuru veya asker olduğuna dair ibare taşımamalıdır.

Madde 28. 22 ve 25. Maddelerin hükümlerinin 20. Maddenin b bendinde söz edilen kişilere uygulanması için, mülki idare aynı faaliyetin icrası için, bu kişinin yerleşik olduğu Avrupa Topluluğu üyesi Devletin veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf Devletin mevzuat veya düzenlemelerinin talep ettiği koşul ve teminatlara göre, bu mevzuat uyarınca ibraz edilen ispat belgeleri işbu başlıkta talep edilenlere denk olduğu tespit edildiğinde verir. Önceki bentte öngörülen koşul ve teminatlara uyulmadığı tespit edildiğinde, kişinin yerleşik olduğu Avrupa Topluluğu üyesi Devletinin veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf Devletin makamları tarafından verilen izin veya onayın geri alınması işbu başlığa dayanan izin veya onayın da geri alınmasına neden olur.

Madde 29.Ceza Muhakeme kanunun 73 ve Ceza Kanunun 122—7 maddedeki düzenlemelere zarar vermeksizin, 20 .maddede sayılan faaliyetleri sürdüren gerçek ve tüzel kişilere hangi halde olursa olsun malların serbestçe kullanılması engel olma veya zor kullanılması yasaktır.

Madde 30. Komiserler, polis görevlileri ve Jandarma subay ve astsubayları, idari makamlar adına, 20.maddede sayılan faaliyetleri yürütenleri gözetmeyi sağlar. İş yasası müfettiş ve kontrolörlerinin yetkilerine zarar vermeksizin, onlar, iş yasası L.620—3 maddesinde öngörülen tek kaydı bildirmeleri ve aynı kanunun L.611—9 maddesine göre tüm diğer kayıt, defter ve dokümanları göstermelerin isteyebilirler ve aynı zamanda (makama) davet üzerine veya yerinde gerekli bilgileri veya belgeleri derleyebilirler. Onlar, 20.maddede sayılan faaliyetlerin icra edildiği yere, sakinlerin veya temsilcilerin hazır olması ile saat 08.00 ile 20.00 arasında girebilirler. Onlar ayını zamanda, bu faaliyetlerin yürütülmekte oldukları andaki yere her an girebilirler. Bir ziyaret tutanağı düzenlenir ve bir örneği anında şirket sorumlusuna verilmek kaydı ile ilgili vilayet ve Paris’te Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

MÜEYYİDLER:

Madde31.

 1. Aşağıdaki sayılanları ihlal edenler Üç yıl hapis ve 45 000 Euro ile cezalandırılır:
  1. Sadece 20/b bendinde sayılan kişiler ve Ceza Mahkemeleri Yasası 29.madde düzenlemeleri altında, başkaları adına20.maddede sayılan faaliyeti, 11 Şubat 1994 tarih ve 94—126 sayılı yasanın 2.maddesinde öngörülen kuruluşa kayıt olmadan yürütenler,
  2. 20.maddede sayılan faaliyetleri ve ayrıca 1.maddede sayılan faaliyetleri birlikte yürütenler,
  3. 20.maddede sayılan faaliyetleri 25.maddede öngörülen izni almadan veya iznin askıya alınması veya geri alınmış olmasına rağmen sürdürenler,
  4. 20.maddede sayılan faaliyeti bireysel olarak 22.maddenin hükümlerini ihlal ederek yürütmek veya bu faaliyeti yürüten bir tüzel kişiyi bu hükümlere aykırı olarak yönetmek veya işletmek, veya bu tür bir tüzel kişiyi yasal temsilcilerinin yerine doğrudan yönetmek,
  5. 25.maddede öngörülen izinden yoksun bir firmada 20.maddede sayılan faaliyeti taşeron olarak yürütmek,
  6. 29.maddede sayılan eylemlerden birinde bulunmak.
  7. Aşağıdaki ihlalleri yapanlar 1 yıl hapis ve 15.000 Euro para cezasına çarptırılır
   1. 27.maddede sayılan faaliyeti 21.maddenin hükümlerini yok sayarak yürütmek.
   2. 23. Maddenin 2’den 5’e kadar olan bentlerinin hükümlerini ihlal ederek
   3. maddede sayılan faaliyete katılması amacıyla bir kişiyi işe almak.
   4. Aşağıdaki ihlalleri yapanlar 6 ay hapis ve 7500 Euro para cezasına çarptırılır.
    1. 25.maddenin IV. bendinde öngörülen beyannameleri veya 23.maddenin 1.bendinde öngörülen beyannameleri imzalamamak.
    2. 30.maddede öngörülen ve bu maddenin birinci bendinde anılan memurlar tarafından yürütülen denetimlerin yerine getirilmesine engel olmak.
    3. 23 .maddenin 2’den 5’e kadar olan bentlerinin ihlal edilmesi suretiyle söz konusu faaliyete katılarak 20. Maddede sayılan faaliyeti yürüten bir firmanın çalışanı olmak.
    4. Aşağıdaki ihlalleri yapanlar 3750 Euro para cezasına çarptırılır.
     1. 27.maddede öngörülen tüm belgelerde bu maddenin istediği şerhleri koymamak veya iznin sahibi veya yönetici veya çalışanlarından biri tarafından alıkonan eski memur veya asker gibi görünmek.
     2. 21.maddede istendiği gibi, 20.maddede sayılan bir faaliyeti yürüten bir tüzel kişinin adında özel hukuk kişisi karakterini belirtmemek.

Madde 32: Gerçek kişiler mevcut başlıktaki düzenlemedeki ihlallerden birinden suçlu bulunmaları halinde aşağıdaki tamamlayıcı cezalar ile cezalandırılırlar:

 1. Tamamen kapatma veya 5 yıl veya daha uzun süre ile kapatma,
 2. Tamamen veya 5 yıl veya daha uzun süre ile 20.maddede sayılan faaliyetleri yapmayı yasaklama,
 3. 5 yıl veya daha uzun süre ile yürürlükteki mevcut düzenlemelere göre silah bulundurma veya taşımayı yasaklama,

Madde 33.Tüzel kişiler mevcut başlıktaki 31.maddede öngörülen ihlallerden dolayı Ceza Kanunun 121-2 maddesinde şartlar doğrultusunda suçlu bulunabilir. Tüzel kişiler aşağıdaki müeyyideleri ile cezalandırılabilir:

 1.  Ceza Kanunun 131-38 maddesinde öngörülen para cezası,
 2.  Aynı yasanın 131-39 maddesi 1,2,4,7,8 ve 9 bentlerine sayılan cezalar,

Ve sayılan diğer mevzuatlardaki ihlallilere göre yasaklamalar. Aynı kanunun 131-39 maddesi 2. Bendinde söz edilen yasaklama, ihlalin yapıldığı faaliyetlerin icrasının yasaklanmasıyla ilgilidir.

 1. 103.Madde Mezkûr 12 Temmuz 1983 tarih ve 83-629 sayılı kanunun başlığındaki “fonların taşınması, bekçilik, gözetim” kelimeleri “güvenlik” kelimesiyle değiştirilmiştir.
 2. 104. madde: 28 Eylül 1942 tarih ve 891 sayılı özel araştırma görevlilerinin çalışma ve faaliyetlerine ilişkin 2. Maddesinin dayanağı hakkındaki işbu kanunun yayınlanma tarihinden önce verilen izinler, mezkur 12 Temmuz 1983 tarih ve 83-629 sayılı kanunun 25.

Maddesinin I. Paragrafının ikinci bendinde söz edilen bilgilerin ibraz edilmesi koşuluyla bu tarihten itibaren altı aylık bir süre için geçerlidir.

 1. 105.  madde: Mezkur 12 Temmuz 1983 tarih ve 83-629 saylılı kanunun 1. Maddesinden önce aşağıdaki şekilde yazılan bir bölüm ve başlık eklenmiştir:
 2. Başlık: Özel gözetim ve bekçilik ve fon taşınması ve kişilerin fiziksel olarak korunması faaliyetleri.
 3. 106. madde: Mezkur 12 Temmuz 1983 tarih ve 83-629 saylılı kanunun maddesinin 7.bendinde ve 23.maddesinin 5.bendinde öngörülen Danıştay kararnamesi bu kanunun 20.maddesinde söz edilen bir faaliyette çalışan kişinin hangi şartlarda kendi çalışanlarını bu kararnameyle ortaya konan mesleki davranış talepleriyle uyumlu olmalarının gerekliliğini bildireceğini ve bu kararnamenin yayınlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yöneticilerin, bireysel olarak çalışanların ve ücretlilerin istenen unvanları alacakları koşulları belirler.
 4. 107. madde: I- Özel araştırma görevlilerinin faaliyetlerinin düzenleyen 28 Eylül 1942 tarih ve 891 sayılı kanun; Özel araştırma kuruluşu müdür veya yönetici görevlerinin icrasını düzenleyen 28 Eylül 1942 tarih ve 891 sayılı kanunu değiştiren 23 Aralık 1980 tarih ve 80-1058 sayılı kanun ilga edilmiştir. II Alsace ve Moselle için yerel mesleki kanun adındaki 26 Temmuz 1900 tarihli kanunun 35. Maddesinin üçüncü bendinin birinci cümlesindeki “servet durumu ve özel iş durumları hakkında bilgi toplama kurumu” kelimeleri kaldırılmıştır.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç