İSPANYA ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI


İspanya Özel Dedektiflik Yasası

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (BOE No:8 10/01/1995)

ASIL KARARNAME 2364/1994, 9 ARALIK,

ÖZEL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİNİN ONAYLANMASI

30 Haziran tarihli Özel Güvenlik Yasası 23/1992’nin ilk final düzenlemesinde, uygun yasanın geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli norm düzenlemelerinin diktesi Hükümete verildi.21 Şubat tarihli Organik Yasasının 1/1992’nin Vatandaş Güvenliğinin Korunması ile ilgili dördüncü final düzenlemesinde, aynı yasa metninin 13. Maddesinde de öngörüldüğü şekilde gerekli tüm düzenlemelerin diktesi için aynı şekilde Hükümet görevlendirilmiştir.

Adı geçen maddelerle bunların özdeş sonları arasındaki kesin bağ suçların önlenmesi ile meydana gelir ve bunların birimsel bir şekilde düzenlenip geliştirilmesi önerilir ki bu da mevcut Asıl Kararnamedeki Özel Güvenlik Düzenlemesi ile mümkündür.

Özel Güvenlik Yasası hükmüne uygun olarak, özel güvenlik şirketlerinin vasıfları ve özellikleri

Düzenlemede belirtilmiştir; hizmetlerini verirken, faaliyetlerini geliştirirken uymaları gereken şartlar, kişisel özel güvenlik ile ilgili fonksiyonları, görevleri ve sorumlulukları belirtilmiştir, ayrıca çeşitli yönetimsel fonksiyonların yerine getirilebilmesi için gereken yetkili organlar da belirtilmekle beraber gerekli teknik metotların ve malzemelerin belirlenmesinin de yolu açılmıştır.

Kişinin veya malının korunmasından sorumlu olan Otonom Kurumlara özel güvenlik ile ilgili yetkilerinin ve alanlarının belirlenmesiyle ilgili olarak ve kamu hükümlerinin korunması için daha az olmamak kaydıyla,30 Temmuz tarihli 23/1192 numaralı Kanunun dördüncü ek düzenlemesindeki şekliyle sınırlandırılmıştır.

Polis birimleri ile ilgili yetkilerin belirlenmesi ve hukuki yapılarının oluşması gibi benzer alanda Otonom Kurumlarla ilgili geniş açıklamaları destekleyen çizgi devam edecektir. ( en uygun hali 8 Temmuz tarihli Madde 104/1989)

Bu perspektiften, Düzenleme adı geçen Otonom Kurumlara, güvenlik şirketi olarak Otonom Kurumlar alanında faaliyet gösteren, yönetimsel görevlerini sürdüren, sosyal adresleri olan şirketlerin resmi normlara göre yetkilerini, denetimlerini, izinlerini belirler. Eğer Otonom Kurum olarak faaliyet gösteren özel güvenlik kurumları ile ilgili kısım görülmek istenirse Tüzüğün 149.1.29.a maddesine bakılabilinir.

Daha öncesi ile bağlantılı olarak, 23/1992 Yasası ve bu Düzenleme özel güvenlik aktivitelerine uygun olan bir şekilde faaliyet alanlarına ve bunla ilgisi olanlara göre düzenlenmiştir, buna otonom yetki alanlarında kamu yetkisi almak için ve insanları ve mallarını korumak için kendi özel politikalarının da dâhil olduğu düşünülmemelidir.

Bu hususta özel güvenlik personelinin yeterliliği ki bunu 23/1992 Yasası otonom yetkilere dâhil etmemiştir, kamu güvenliği ile ilgili geniş resmi yeterlilik fonksiyonlarını da içerir, ancak buna polis servisleri ile ilgili otonom yetkileri de dâhil edilebilinir, tıpkı hukuki yapıları gibi. Üstelik belirlenen hizmetleri tüm kamu alanlarında ve ateşli silah kullanmalarını gerektirecek durumlara yol açan tüm insanlar karşısında kullanabilirler.

Kurumlardaki ve tesislerdeki güvenlikle ilgili olarak, vatandaş güvenliğinin korunması ile ilgili organik yasanın 13. maddesi geliştirilmiştir, bu madde farklı sınıflardaki son birkaç yılda deneyim kazanmış enstitü ve kamu kurumlarının güvenliğiyle ilgilenen ve yeni tekniklere sahip kurumların güvenlik hizmetlerini ve sistemlerini belirler,

Özel güvenlik halkası ve benzerleri bütünlük göz önüne alınarak 1974’ten beri yürürlükte olan normların dağılımı durdurularak ve var olan eksiklikler düzeltilerek ve o yıllar içinde özel güvenlik dinamiklerinde oluşan açıklıklar doldurularak tamamlanır.

Adalet ve İçişleri Bakanlığının isteğine istinaden, Bakanlığın Kamu Yönetimleri için onayı ile Hükümet Konseyi oluşmuş ve 9 Aralık 1994 tarihindeki toplantıda Bakanlar Kurulunun danışmanlığı öngörülmüştür.

DÜZENLEME:

Tek Madde

30 Temmuz tarihli 23/1992 özel güvenlik yasasının ve 21 Şubat tarihli vatandaş güvenliğinin korunması ile ilgili 1/1992 organik yasanın 13. maddesi ile aşağıda metni verilen Özel Güvenlik düzenlemesi de onaylanır.

İlk ek düzenleme harici aktiviteler

Özel güvenliğin direk mülk sahipleri tarafından kiralanmış olabilen güvenlik şirketine bağlı olmayan farklı personel tarafından gerçekleşmesi gibi faaliyetler Özel Güvenlik düzenlemesinin alanı dışında yer alır;

 1. Binalarda kapıcılar, hademeler ve benzer personel tarafından gerçekleştirilen durum, gözetim ve denetleme bilgileri ve tesislerin ve yardımcı yönetimlerin çalışmaları
 2. Genel olarak, denetleme ve kontrol herhangi bir sınıftan binanın kazanlarının ve genel tesislerinin fiziksel işlevlerini ve güvenliğini korumak için
 3. Fabrikaların içinde, enerji santrallerinde, büyük bilgi işlem merkezlerinde ve benzerlerinde, Özel bölgelerdeki trafiğin ya da kısıtlı sirkülasyonun kontrolü
 4. Herhangi bir sınıftan binanın Resepsiyon işlerinde, ziyaretçilerin kontrolü ya da yönlendirilmesi, girişlerin özel belge ve karnelerin kontrolü.

İkinci Ek Düzenleme: Güvenlik şirketlerinin Genel Kayıt İşlemleri

Vatandaş Güvenliği Genel Komisyonu altında özel güvenlik alanında hizmet veren Güvenlik Şirketlerinin Genel Kayıt işlemleri Adalet ve İç işleri Bakanlığının30 Temmuz tarihli 23/1992 Özel Güvenlik Yasasının 7. maddesinde belirtilmiştir.

Üçüncü ek düzenleme: Koordinasyon Komisyonları

 1. Özel Güvenlik Şirketlerinin Koordinasyonu için Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında sivil hükümet temsilcilerinden oluşan karma merkezi ve yerel komisyonlar kurulur. Bu komisyonlarda şirket ve güvenlik yollarına başvurmak zorunda olan kurumların temsilcileri ve bu sektörle ilintisi olan çalışanlar, Otonom kurumların ve yerel kurumların temsilcileri de yer alır. Bu komisyonların organizasyonu ve çalışmaları Adalet ve İçişleri Bakanlığının emirlerine göre düzenlenir.
 2. Kişilerin ve malların korunması için Otonom Kurumlarla ilgili düzenlemeye ve 2/1986 organik yasasının Güvenlik Güçleri ve organları kısmına uygun olan Otonom Kurumlarda da ayrıca özel güvenlik koordinasyonu için karışık komisyonlar bulunabilir.
 3. Adı geçen karma komisyonların toplantılarına güvenlik şirketlerinin temsilcileri ya da şefleri ve çalışanların temsilcileri onların hizmetlerini ya da faaliyetlerini etkileyecek konular görüşüldüğünde de davet edilmelidir.
 4. Toplantılara çağrı komisyon başkanlarının sorumluluğundadır, şirket temsilcilerinin ve çalışanlarını çağırmak onların inisiyatifindedir.
 5. Bu komisyonların yasal rejimi 26 Kasım tarihli 30/1992 yasasının 2. kısım 2. başlığında herhangi bir şüpheye yer bırakmadan Kamu Yönetimleri ve Yönetim süreçleri yasal rejimi başlıklı kısmında yer alır.

Dördüncü Ek Düzenleme: Personel Uyumsuzluğu

Kamu yönetimleri hizmetlerinde personel uyumsuzluğu ile ilgili 53/1984 yasasının 1.3 ve 11.2 maddelerinin uygulanması adı geçen yönetimlerdeki işlerin adı geçen yasadaki personel tarafından aşağıdaki şekillerde yapılması uygunsuz olacaktır.

 1. Özel Güvenlik personelinin kendine özgü fonksiyonlar geliştirmesi.
 2. Güvenlik Şirketlerinin Yönetim Konseyine ya da yönetici organlara tabi olması
 3. Herhangi bir sınıftaki güvenlik şirketinin işlerini yürütme

Birinci geçici düzenleme yasaya adaptasyon süreci

30 Temmuz tarihli 23/1992 yasasının birinci geçici düzenlemesi için bir yıl mühlet öngörülmüştür, bu sürede gerekenlere adaptasyon, yasaya özgü durumlara uygunluk ve gelişim normlarına erişimi öngörülmüştür, bunlardan kasıt ise şöyledir;

 1. Genel karakter ile şirketlere düzenlemelere uygunluk için gereken yeni şeyler ve güvenlik yöntemleri de eskiyle yeninin adaptasyonu göz önüne alınarak özel güvenlik düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.
 2. Malzeme ya da ekipmanlar ve bahsi geçen düzenlemenin uygulanması için yapılan düzenleme ile malzeme dikkate  alınarak Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak tamamlayıcı kararlar ve düzenlemeler bakanlık tarafından yürürlüğe konduğu tarihten itibaren dikkate alınması.
 3. Daha önceki paragraflarda belirtilmeyen konuların da yasanın yayınlandığı tarihten itibaren dikkate alınması.

İkinci geçici düzenleme, Adaptasyon ve adapte olamamanın Etkileri

 1. Kayıtlarda Özel Güvenlik yasası ve düzenlemesinin öngördüğü şekilde yer alan güvenlik şirketleri, daha önce sahip oldukları numaraları muhafaza edebilecekler.
 2. Özel Güvenlik Düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, şirketlerin kayıtlarda yer almak üzere gerekenleri daha öncesinden eksik olanları ve kayda geçmelerini engelleyen ve ilgili şirketlere resmi olarak bildirilen şeyleri tamamlamalıdır.

Üçüncü Geçici Düzenleme: Daha önce kaydı olmayan Güvenlik Şirketlerinin adaptasyonu,

 1. Daha önce birinci geçici düzenlemenin a) ve b) kısımlarında belirtilen ve güvenlik Şirketlerinin Özel Güvenlik Yasasına ve adı geçen yasadaki düzenlemeye ve bunların öngördüğü normlara uygunluğu için gerekenler Güvenlik Şirketleri kayıtlarında daha önceden kaydı bulunmayan patlayıcı madde nakliyesi ve dağıtımı ile uğraşan ya da buna benzer ekonomik faaliyetler yürüten şirketler içinde geçerlidir.
 2. Sözü edilen süre içinde adaptasyon muameleleri yapılırken, bu şirketler güvenlik şirketi olarak ve özel güvenlik yasasının 12.1 maddesine göre değerlendirilecektir, güvenlik görevlileri, patlayıcı madde muhafızları ve diğer özel güvenlik personeli ile ilgili olarak yapılan değişiklikler yasanın yürürlüğe görmesinden itibaren geçerli olacaktır.

Dördüncü Geçici Düzenleme: Sermaye Rezerv Hesabı

Özel Güvenlik Düzenlemesi tarafından farklı kaynak seviyelere girilmesiyle, 23/1992 yasasının yürürlüğe girmesinden önce kurulan Güvenlik Şirketleri sermaye ve efektif rezervlerini ve varlıklarını 3 Aralık 1992’nin kapatma düzenlemesine göre hesaplanacaktır.

Beşinci Geçici Düzenleme: Güvenlik Yollarına Uyumun Uygulanması

30 Temmuz tarihli 23/1992 yasasının birinci geçici düzenlemesinin genel hatlarıyla yürürlüğe girmesiyle, adı geçen yasa Düzenlemesinden önceki güvenlik yolları ve sistemleri bu tarihten itibaren aşağıdaki şekillerde uygulanacaktır;

A – Fiziki Güvenlik Yolları

 Güven Şirketleri:

 1. Kurumunda ve delegasyonlarında gerekli aparatların, sistemlerin elde edilmesi, kurulması ve güvenlik bölgesinin korunması için1 yıl
 2. Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen güvenlik seviyelerinde merkezi alarm sistemleri kullanan şirketler için bir yıl.
 3. Güvenlik Yollarına adaptasyonu zorunlu olan şirketler, tesisler ve kurumlar;
 4. Güvenlik Yasası Düzenlemesinin 127.1 (d) maddesinde belirtildiği şekilde zırhlı kapı kurulumu için 5 yıl.
 5. Zırhlı Kabin ve Kiralık Kasa kabinleri gerektiren güvenlik yolları için 5 yıl.
 6. Adı geçen düzenlemenin 131.1 maddesinde yer alan ecza ofisleri için gerekli uygulama için 5 yıl.
 7. Düzenlemenin 132.1 ve 2 ve 133. maddelerindeki şekilde Piyango idareleri, Karşılık Bahis ofisleri ve Şans Oyunları lokalleri için 5 yıl.

Elektronik Güvenlik Sistemleri

 1. Güvenlik Şirketlerinde Kurumlar için 1 yıl
 2. Zırhlı Kabin ve Kiralık kasa kabinleri için 2 yıl.
 3. Kayıtta bu tip aktiviteler için sertifika, Merkezi alarm sistemine bağlı olmayan düzenlemenin 40, 42 ve 43. maddelerine uygun olarak kurulumu için 1 yıl.

Bir yılın dolması ile eğer Şirket sertifikasını sunmamış olursa merkezi alarm şirketinin sistem bağlantısı kesilmesi gerçekleşir.

 1. Diğer elektronik güvenlik sistemleri için 5 yıl.
 2. Özel Güvenlik Düzenlemesinde düzenlenen otomatik kabin gibi fiziksel güvenlik sistemleri ve benzerleri için yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl.

Altıncı Geçici Düzenleme: Silahlık birleştirme uygulaması

 1. Özel Güvenlik Düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl süre içinde silahlı güvenlik hizmeti sunan yerlerin 25. maddeye uygun olarak silahlıklarını düzenlemeleri gerekir.
 2. Bu süre zarfında silahlıklarını düzenlemeyen yerler 82. maddenin 2. kısmına göre işlem görür.

Yedinci Geçici Düzenleme: Zırhlı Araçların Kullanım Süreci

Nakliye ve dağıtım şirketleri tarafından kullanılan zırhlı araçlar, Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği şartlara uygun değilse bir yıl süre ile kullanabilirler. Bu sürenin bitimi ile bahsi geçen araçlar kullanılabilmek için kararlaştırılan normlara uygun hale getirilmelidir.

Sekizinci Geçici Düzenleme: Personel Yeterliliği ile ilgili Uygulamalar

30 Temmuz tarihli 23/1992 yasasının üçüncü ve dördüncü geçici düzenlemelerinde yer alan uygulamalar sonucu güvenlik Şirketleri faaliyetlerinin yeterliliği ile ilgili olarak ve Özel Güvenlik Düzenlemesi ile şunlar dikkate alınır.

 1. Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından farklı açılardan belirtilmiş kararlar, düzenlemeler
 2. Özel Güvenlik personelinin iyileştirilmesi ve eğitim merkezlerinin kurulması ile ilgili düzenlemeler.
 3. Özel Güvenlik Personelinin tanıtım kartı sahibi olması için gereken düzenlemeler.

Dokuzuncu Geçici Düzenleme: Ehil Personel

 1. Güvenlik görevlileri, patlayıcı madde güvenlikçileri, özel bölge güvenlikçileri, av bekçileri, sahil bekçileri 23/1992 yasasının yürürlüğe girmesiyle daha önce belgelenmiş işlerini adı geçen yasanın 10. maddesinde yer alan yeterliliğe sahip olmadan yerine getirmeye devam edeceklerdir.
 2. Daha öncesinde yetkilendirilmiş, resmen tanınmış özel dedektifler, özel dedektiflik işi ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl süre ile görevlerine aynen devam eder.

Onuncu Ek Düzenleme: Personel Akreditasyonu Mübadelesi

 1. Daha önceki geçici düzenlemede geçen personel mesleki tanıtım kartı ile ilgili tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihe kadar ilgiii hizmetlerini yapmaya devam eder, fakat bu tarihten itibaren konularıyla ilgili atama, lisans tanıtım kartı ve akreditasyon işlerini aşağıdakiler uygun şekilde düzenlemelidir;
 2. Daha önceki geçici düzenlemenin 1 kısmında yer alan personel için 2 yıl.
 3. Özel Dedektifler için 1 yıl
 4. Görevlerini yapan Güvenlik Şefleri daha önceki kısımda yer alan tarihte Devlet Güvenlik Tüzüğü ya da Adalet ve İçişleri Bakanlığının ilgili organına uygun olarak belirtilen tarihten itibaren 2 yıl içinde akreditasyonlarını değiştirmelidir.
 5. Adı geçen personelin yeni akreditasyonları karşılıksız olacaktır.

Onbirinci Geçici Düzenleme: Resmen Tanınmış Dedektif Yardımcıları

 1. 23/1992 yasasının yürürlüğe girdiği tarihte dedektif yardımcısı olarak resmen tanınanlar yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl süre ile bahsi geçen yasanın 124. maddesinde belirtilen kayıt esaslarına uygun olarak özel dedektiflik mesleğini icra etmeye ve işlerini yürütmeye devam edebilirler.
 2. Bahsi geçen yasanın 19.1. maddesinde öngörülen aktiviteleri yürütebilmek için Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen teknik mesleki uygulamalara belirtilen zaman içinde geçiş yapmaları gerekir ve bu aktiviteleri yürütmek için ve özel dedektif olarak kimlik kartı sahibi olabilmek için gereken akademik seviyeye ulaşmaları gerekir.

Onikinci Geçici Düzenleme: Görevdeki Araştırmacı ve Bilgilendiriciler

 1. 23/1992 Yasasının yürürlüğe girmesinden önceki iki yıl içinde araştırmacı ya da bilgilendirici olarak resmen tanınmış kişiler, özel dedektiflik mesleği ile ilgili uygulamalar üzerine yapılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl görevlerine devam edebilirler.
 2. Bahsi geçen yasanın 19.1. maddesinde öngörülen aktiviteleri yürütebilmek için Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen teknik mesleki uygulamalara belirtilen zaman içinde geçiş yapmaları gerekir ve bu aktiviteleri yürütmek için ve özel dedektif olarak kimlik kartı sahibi olabilmek için gereken akademik seviyeye ulaşmaları gerekir.

Onüçüncü Geçici Düzenleme: Personel Birliği (Üniforma)

Güvenlik elemanları ve özel olan bekçileri Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen normların yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl süre ile daha önce sahip oldukları yetkilerle aynı üniforma birliğini kullanmaya devam ederler, bahsi geçen süre sonunda ise geçiş yapmaları gerekir.

Ondördüncü Geçici Düzenleme: Açık Kayıtlar – Tutanaklar – Kayıtlar

Güvenlik Şirketleri ve Özel dedektifler Özel Güvenlik Düzenlemesi uygulamasının yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl süre ile açık olan tutanaklarını – kayıtlarını kullanmaya devam edebilirler. Bahsi geçen sürenin bitiminde Tutanakları — Kayıtları düzenlemenin öngördüğü şekilde olmalıdır.

Tek yürürlükten kaldırıcı düzenleme: Normatif Kaldırmaya Erişim

 1. Mevcut Kraliyet Yasasındaki düzenlemelere eşit ya da daha az karşı olan uygulamalar, düzenlemeye uygun olarak değiştirilir.
 2. 8 Mayıs Güvenlik Hizmetlerinin Özel Taahhüdü ile ilgili Kraliyet Yasası 880/1981
 3. 10 Mart tarihli güvenlik görevlilerinin görevi ile ilgili Kraliyet Yasası 629/1978, bu yasa daha sonra 23 Şubat tarihinde 738/1983 kraliyet Yasası ile yenilenmiştir.
 4. 30 Mart tarihli patlayıcı madde güvenlik görevlilerinin atamalarını ve görevlerini düzenleyen kraliyet yasası 760/1983
 5. 8 Kasım 1849 tarihli özel bölge bekçilerinin atamalarını ve görevlerini düzenleyen kraliyet yasası
 6. Av Yasası Düzenlemesinin 44. maddesinin 2, 3 ve 4. kısımlarını uygulamaya koyan 25 Mart tarihli kraliyet yasası 506/1971
 7. Sahil güvenliği balıkçılık güvenlikçileri ile ilgili düzenlemeyle ilgili 25 Nisan tarihli kraliyet yasası 1583/1974
 8. Kamu ve özel kurumlarda güvenlik yolları ile ilgili 4 Temmuz tarihli Kraliyet yasası 1338/1984
 9. Özel Dedektiflik mesleğini düzenleyen 20 Ocak 1981 tarihli İçişleri Bakanlığının emri.
 10. Mamafih daha önceki kısımda yer alan uygulama Özel Güvenlik Düzenlemesinin gelişmesi ve uygulamasındaki normlar ve faaliyetler belirlenene dek yürürlükte kalırlar.
 11. Özel güvenlik düzenlemesi normları yürürlüğe girene dek teknik özellikler ve gereklilikler yürürlükteki yasanın öngördüğü şekilde devam ettirilir.

Birinci Son Düzenleme: Uygulama Tanzimi

Mevcut Kraliyet Yasası ve Özel Güvenlik Düzenlemesi için gerekenlerin yapılması ve yürürlüğe konması için Adalet ve İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, gerekli görüldüğünde yerine Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanlığı ve özel güvenlik ile ilgili Otonom Kurumlar yetkilendirilir.

İkinci Son Düzenleme: Yürürlüğe Girme

Mevcut Kraliyet Yasası aşağıdaki şekilde “ Resmi Devlet Bülteni” nde yayınlanınca yürürlüğe girer.

Madritte 9 Ekim 1994’ te verildi Juan CARLOS R.

Adalet ve İçişleri Bakanı Juan Alberto BELLOCH JULBE

ÖZEL GÜVENLİK DÜZENLEMESİ

BAŞLIK I

Güvenlik Şirketleri

BÖLÜM 1

Kayıt Ve Yetkilendirme

Madde 1- Özel Güvenlik Hizmetleri ve Aktiviteleri

 1. Güvenlik Şirketleri sadece aşağıdaki hizmet ve aktiviteleri gerçekleştirebilirler.
 2. Malların, kurumların, gösterilerin, seminer ya da kongrelerin gözetimi ve korunması
 3. Yetkilerinin öngördüğü şekilde belirli kişilerin korunması
 4. Finans kurumlarının aktivitelerinde özel koruma gereken durumlarda ekonomik değerleri nedeniyle tehlike arz eden, para ve bilet türü şeylerin korunması, nezareti.
 5. Daha önceki kısımda belirtilen nesnelerin Adalet ve İçişlerinin belirlediği araçlarla Silahlı Kuvvetler ya da Güvenlik Güçleri ile karıştırılmadan nakliyesi ve dağıtımı.
 6. Güvenlik sistemlerinin ve uygulamaların kurulumu ve aparatlarının sağlanması
 7. Resepsiyon merkezlerinin işletmesi ve alarm sistemlerinin ve Güvenlik Güçleri ile iletişiminin sağlanması.
 8. Güvenlik aktivitelerinin planlanması ve tavsiye verme ( Özel Güvenlik Yasası madde 5.1)
 9. Daha önceki kısmın c) ve d) paragraflarındaki uygulamalar içinde patlayıcı madde üretimi, ticareti ya da dağıtımı yapan şirketlerin patlayıcı maddelerinin nakliyesi ve dağıtımı
 10. Güvenlik Şirketleri kendi kullanımına özel üretim dışında güvenlik malzemesi üretemez ve de bu ürünlerin ticaretini yapamaz Bu aktiviteleri yürüten şirketler Güvenlik Şirketi adını kullanamaz
 11. Düzenlemeye konu olan Güvenlik Şirketleri, personeli ve hizmetlerinin özel bir yapısı vardır, faaliyetleri kamu güvenliği dikkate alınarak yapılır.

Madde 2- Kayıt ve Yetki Zorunluluğu

 1. Daha önceki maddede sıralanan aktiviteleri yapabilmek için güvenlik şirketlerinin 30 Temmuz tarihli 23/1992 Özel Güvenlik Yasasının 7. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Güvenlik Şirketleri kayıtlarında yer almaları ve Düzenlemenin 4 ve sonraki maddelerini yerine getirerek yetkilendirilmeleri gerekmektedir.
 2. Aşağıdaki şekilde kurulan kurumlar zorunluluktan muaf tutulur.
 3. Güvenlik aparatları ve sistemleri kurmak, temin etmek üzerine özel aracı olan otonom faaliyet alanı olan güvenlik şirketleri.
 4. Güvenlik aktiviteleri planlamak ve fikir vermek üzerine özel aracı olan güvenlik şirketleri.
 5. Kayıtlarda Şirketin kayıt numarası ve yetki numarası ile beraber alınan hukuki kimlik numarası, yetki tarihi, adresi, şirket sınıfı ya da şekli, yetki aldığı aktiviteler, hizmet alanı ve yasal temsilcisi ve ayrıca bu bilgilerle ilgili yenilemeler ve güncellemeler de yer alır.

Madde 3. Faaliyet Alanı

Güvenlik Şirketlerinin faaliyet alanları kayıtları ile coğrafi, mesken ya da otonom olarak sınırlıdır.

Madde 4. Yetkilendirme Süreci

 1. Yetkilendirme süreci özel belgeler gerektiren ve faaliyet ve çözüm amaçlı olan ve güvenlik şirketlerinin yetkilendirmeleri çalışmaya başlamasını öngören üç kademeden oluşur.
 2. Mamafih daha önceki kısımdaki uygulama ile ilgili olarak ilgili şirketin arzusu ile birleşik bir form geliştirilebilinir, birinci ve ikinci aşama birleştirilir ve yetkilendirme süreci tamamlanır. Bu durumda başvuru ile beraber farklı kademeler için hazırlanan belgelerle de olmalıdır.

Madde 5. Belgeleme

 1. Yetkilendirme süreci için başvuru yapan kişi ya da kurumun başvuru ile beraber aşağıdaki belgeleri de sunması gerekir.
 2. Başlangıç kademesi, sunum:
 3. Şirket başvurusu için, bu düzenlemenin 1. maddesinde yer alan hizmetleri ve aktiviteleri gerçekleştirebilmek için kamu kuruluşu belgesinin kopyası ki bunda güvenlik personeli için ispanya uyruklu olduğu da belgelenmelidir, sermaye kuruluşu sıfatı ile ticari kayıtlarda ya da bunun yerine kooperatif kayıtlarında yer aldığını da belgelemelidir.
 4. Faaliyet alanı ile ilgili aktivite sınıfının belirtilmesi. Hiçbir şirketin adı bir diğerininkiyle karışacak şekilde ya da kamu yönetimlerinin organları ve bağlı adları ile düzenlemenin öngördüğü şekilde herhangi bir hatayı önlemek için kayıtlara giremez.
 5. İkinci kademe, öngörülen isteklerin belgelenmesi
 6. Faaliyetleri için kullanılacak materyallerin envanteri
 7. Şirketin sosyal ve yerel adresine uygun binanın resmen tanınmış belgesi
 8. Şirket başvurusu için, Yönetim ve idare organları personelinin bildirimi
 9. Üçüncü kademe, tamamlayıcı ve sonuçlandırıcı belgeler
 10. Daha önce sunulmamış ise şirketin Ticari kayıt ve ya Kooperatif kayıtlarında kurulumunu belgeleyen yazılı sertifika.
 11. Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen şekilde güvenlik sistemi kurma akreditasyon sertifikası
 12. Ekonomik Faaliyet Vergi Levhası
 13. Yapılması planlanan çeşitli faaliyetler için açıklayıcı operasyon planları tutanağı
 14. Personelle ilgili olarak kategori ve vatandaşlık belgeleri numarası.
 15. Mevcut düzenlemenin ekinde yer alan sınırlar içinde çalışacağına dair yasal olarak yetkili olan ve patlayıcı madde aktivitesinden ya da bu maddelerle ilgili aktivitelerden sorumlu olan şirket olarak doğacak riskler, bu aktiviteler sırasında oluşacak zararlar vücutta hasar hastalık ya da ölüme sebebiyet verecek durumlar, ayrıca ekonomik faaliyetler sırasında aynı şekilde insanlar için geçerli olan hasar, hastalık ya da ölüm, mallar için söz konusu olabilecek hasarlar için toplumsal sorumluluğu olan bir kurum olarak çalışacağına dair garanti veren kontrat kopyası.

Kontratta ayrıca kontratın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, bu durumun sona erdirmeden 30 gün önce emniyet genel müdürlüğüne bildirileceğine dair bir madde de yer almalıdır.

Bu düzenlemede tam olarak açıklanmadığından sivil sorumluluk garanti kontratı garanti kontratı yasasının 73. ve devamındaki maddelere uygun olarak düzenlenir.

 1. Düzenlemenin 7. maddesinin öngördüğü koşullarda ve şirketlerde garanti veren akreditasyon belgeleri.
 2. Bu düzenlemenin ekinde belirtildiği şekilde her tip aktivite için daha önceki kısımlarda belirtilen belgeler.
 3. Ulusal Polis Biriminin özel güvenli konusunda yürüttüğü denetim ve kontrol işlemleri ve güvenlik şirketlerinin kuracağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü idari kayıtlarında bulunması gereken silahlıklarla ilgili Sivil Güvenlik Genel İdaresinin bilgilendirilmesi süreci.

Madde 6. Çoklu Yetkilendirme

Bu düzenlemenin 1. maddesinde sıralanan aktivitelerden birini ya da daha fazlasını yürütmeye girişen Şirketler genel istenen belgeler ile beraber aşağıdakileri de resmen belgelemelidir;

 1. Tüm aktiviteler için bir tane olabilecek olan güvenlik şefini refere eder belge
 2. Sermaye Şirketi ile ilgili belgeler ve Sivil Sorumluluk ve garantisi ile ilgili belgeler, eğer iki aktiviteyi ya da hizmeti gerçekleştirecekse her üç konsept için sermaye eşit düzene sokulacaktır.

Eğer ikiden fazla aktivite gerçekleştirecekse şirket sermayesi ve sivil sorumluluk senedi ve garantisi her hizmet ya da aktivite sınıfı için 100 de 25 eşit miktarda alacaktır.

Madde 7.Garanti Yapısı/Tüzüğü

 1. Güvenlik Şirketleri konuları ile ilgili, faaliyetleri üzerine zorunlulukları özellikle vergi cezası ödemelerini sağlama alan bir garanti oluşturmak zorundadır.
 2. Garanti Genel Depozito kasasının öngördüğü şekillerde ve öngördüğü belgeler ile düzenlenir.
 3. Garanti yürürlükte olduğu tüm süre boyunca maksimum öneme sahip olacaktır ki bu garantinin sona ermesiyle bu maddenin 1. kısmında öngörülen miktarlar gerekli işlemlerin yapılmasından sonra 1 ay içinde geri verilecektir.

Madde 8. Hataların Düzeltilmesi

Eğer ilk başvuruda, iki ya da üç kademe içeren süreçte bir hata ya da eksik var ise başvuru sahibi hatayı düzeltmek ya da eksik belgeyi tamamlamak üzere çağrılır, şayet on gün içinde çağrıya karşılık verilmezse başvuru geçersiz sayılır ve arşive kaldırılır.

Madde 9. Çözümleme ve Müracaatlar

 1. Yönetim, başvurunun herhangi bir idari organa kaydı yapılmasından itibaren iki ay içinde sürecin farklı kademelerini çözümlemiş, yapılacak aktiviteler, faaliyet alanı, kayıt ve yetki numaraları hakkında ilgili kişi ya da kurumu bilgilendirmiş olmalıdır.
 2. Daha önceki kısımda belirtilen 2 aylık süreç içinde şayet şirket süreç kademeleri için istenilenleri sağlamazsa reddedilmeye karşı dilekçe hakkı saklı olarak başvuru reddedilir.
 3. Daha önceki kısımda belirtilen uygulamada sürenin bitiminde ilgili organ bir bildirimde bulunmazsa başvurunun dikkate alınmadığı anlaşılır, bu durumda ilgili şahıs ya da kurum bu dikkate alınmamaya karşı dilekçe hakkına sahiptir.

Madde 10. Kayıt Koordinasyonu

 1. Adalet ve içişleri Bakanlığı kayıtlarında bu işle ilgili faaliyet gösteren şirketleri kayıt altına almak ve otonom kurumlar kayıtlar ile birleştirmek üzere Güvenlik Şirketleri Genel kaydı oluşturur.
 2. Daha önceki kısımda belirtildiği şekilde, bahsi geçen otonom kurumların ilgili organları güvenlik şirketi olmalarına dair belgeleri, kayıtları, bunlarla ilgili her türlü yenilemeyi ve değişikliğin birer kopyası Güvenlik Şirketleri genel kaydına yollanmalıdır.
 3. Güvenlik Şirketleri Genel Kayıtlarında birleşen tüm bilgi ve belgeler otonom kurumlarla ilgili organlarda özel güvenlik işlerinin yürütülmesi için yürürlüğe konur.
 4. Güvenlik Şirketinin Genel ve Otonom kayıtlarının numaralandırma sistemi birbirleriyle koordine olarak belirlenir, birindeki kayıt numarası diğerinde yer almaz.

BAŞLIK II

Kayıt ve İptali – Değişikliği

BÖLÜM 1 KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 11. Değişiklik Varsayımları

 1. Güvenlik Şirketlerinin kayıtlarda bulunan çeşitli bilgileri bu düzenlemenin 2. 3. maddesinde sıralanmıştır ve bunlar ilgili değişiklik dosyasında da yer almalıdır.
 2. Güvenlik Şirketleri ilgili bilgileri üzerine yaptığı, özellikle aktivite ya da faaliyet alanı artırma ya da azaltmakla ilgili olan kayıt değişiklik başvurusunda bulunabilirler.
 3. Herhangi bir olası değişiklik durumunda, daha önceki başlıkta ve bu Düzenlemenin ekinde yer alan gerekli belgeler hazırlanıp yürürlüğe konulmalıdır.
 4. Eğer başvuru ya da başvuru muamelesi sırasında kayda ve yetkiye izin veren istenilenler, insan kaynakları ya da materyaller ya da teknik konularla ilgili dosyanın kaybolması durumunda, iki süreç beraber toplanacak ve çözümlenecektir.

BÖLÜM 2 İPTAL

Madde 12. İptal Maddeleri

 1. Güvenlik Şirketlerinin istenilen, insan kaynakları ve teknik yollar ve malzemeler kayıt ve yetkilendirmesi için gereken yetkinin yürürlükte olduğu tüm süre boyunca bulunmak zorundadır.
 2. Bu düzenlemenin 1. maddesinde yer alan aktivite ve hizmetlerin kayıtlarının Adalet ve İçişleri Bakanlığınca iptali aşağıdaki durumlarda söz konusu olur;
 3. Şirketin Kendi arzusuyla
 4. Bu düzenlemenin daha önceki başlığında ve ek kısmında yer alan gereksinimlerin insan kaynaklarının, teknik yollar ve malzemelerinin kaybı.
 5. İptal cezasının uygulanması
 6. Güvenlik Şirketinin bir yıl boyunca faaliyette bulunmaması

Madde 13. İptalin Sonuçları

 1. Bu düzenlemenin 7. maddesinin 1. kısmında geçen zorunluluklar bir kez yerine getirildikten sonra Güvenlik Şirketlerinin kaydının iptali durumunda bu düzenlemenin 7. maddesinde yer alan garanti de sona erecektir.
 2. Güvenlik Şirketinin yönetim ile ilgili ekonomik zorunlulukları olduğunda ya da ceza dosyası olduğunda bu durum çözümlenene dek ya da müeyyide uygulanana dek garantinin geçerliliği sona ermeyecektir.
 3. Mamafih, zorunlulukların ve sorumlulukların yerine getirilmesi durumunda garanti daraltılabilir.
 4. Faaliyette bulunulmaması sonucu oluşan iptallerde, tekrar faaliyete geçmek isterse yetkilendirme süreci yeniden başlatılır.

BAŞLIK III

Çalışma

Madde 14. Genel Zorunluluklar

 1. Güvenlik Şirketleri aktivitelerini yürütürken Güvenlik Güçleri ile özel bir yardımlaşma ve işbirliği içinde olmak zorundadır
 2. Güvenlik Şirketleri garantileri sağlamalı, depozitoların, malların, değerli objelerin korunması, özelliklede patlayıcı ya da tehlikeli maddelerin nakliye ve dağıtımında, programlanmasında ve güzergâhında her zaman güvenlik ile ilgili garantileri sağlamak zorundadır.
 3. Güvenlik Şirketleri ve aktiviteleri her zaman direk olarak kontratlı şirket personeli tarafından gerçekleştirilmelidir, Kayıtlarda aynı şekilde bu hizmet ve aktiviteleri yürütmek için yetkisi olan şirketler dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilmemelidir. Bu durumda oluşabilecek herhangi bir konuda sorumlu kontrat sahibi şirkettir.
 4. Madde 49.4’te öngörüldüğü şekilde yürürlükte olan şirketler ile malların korunması için taşeronluk uygulamasında faaliyet kimliği istenmeyebilir.

Madde 15. Aktivitelerin Başlaması

Kayıt İşlemleri ve yetki işlemlerinden sonra güvenlik şirketleri faaliyete geçmeden önce faaliyete geçme tarihlerini Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir, Emniyet Genel Müdürlüğü de bunu sivil yönetimlere ve ilgili birimlerine ya da Sivil Güvenlik Genel İdaresine bildirir. Ayrıca merkezi alarm sistemi kullanacak güvenlik şirketleri alarm ile ilgili polis departmanlarıyla bağlantıya geçiş tarihleriyle ilgili hesap vermek durumundadır.

Madde 16. Şirketlerin Duyuruları

 1. Her şirketin kayıt sıra numarası şirketle ilgili kullanılan her belgede ve duyuruda bulunmalıdır.
 2. Hiçbir şirket aşağıdaki aktivite ve hizmetlerle ilgili duyuru yapamaz.

Bu düzenlemenin 1. maddesinde yer alan faaliyete geçmek üzere kaydı ve yetkisi bulunmadığı sürece.

Madde 17. Şubelerin açılması

 1. Delegasyon ya da şube açmak isteyen güvenlik şirketleri aşağıdaki belgelerle Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmalıdır;
 • Delegasyon ya da şubedeki aktiviteler için kullanılması planlanan malların,
 • malzemelerin envanteri
 • Delegasyon ya da şubenin bulunacağı bina ya da binaların yürürlüğe konmak üzere akreditasyon belgeleri
 • Delegasyon ya da şube personelinin, görev tanımı, kategorisi ve vatandaşlık numarası ile ilgili dokümanları
 1. Güvenlik Şirketleri Yönetim ya da şubelerini önceki kısımda belirtildiği şekilde Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde kurmalıdır ve farklı yerlerdeki kurumlar için aşağıdaki aktiviteler için kendi idaresini oluşturmalıdır.
 • Depo, ambar, para ya da bilet türünden değerlilerin ya da patlayıcı ya da tehlikeli maddeler, Bu delegasyonlar güvenliğin yürürlüğe konması için ek kısmının 3.1.b) ve 3.1.c) kısmında değerli objelerle ilgili ve ek kısmının 3.2.b) ve 3.2.c) kısmında patlayıcı maddelerle ilgili öngördüğü şekilde silahlık ya da zırhlı kasa ve zırhlı oda kullanmak zorundadır
 • Taşrada hizmet veren bekçi sayısı otuzdan fazla ise ve kontrat süresi bir yıldan fazla ise Mal ve kurum koruması

Madde 18. Araçların Özellikleri

Güvenlik şirketleri tarafından kullanılacak araçların özellikleri bu düzenlemenin 1.d) maddesinde belirtilmiştir, geçiş üstünlüğü elde etmek üzere parlak siren ya da akustik sistemler kullanamazlar.

Madde 19. Tutanaklar — Kayıtlar

 1. Güvenlik Şirketleri aşağıdaki tutanak-kayıtlar bulundurmak zorundadırlar.
 • Şirketler tarafından imzalanan, sıra numarası, tarih, kontrat numarası, kontrata konu olan aktivite, fiziki ve hukuki personel ve adresinin yer aldığı tutanak ve kayıtlar.
 • Şirkette çalışan personelin sıra numarasının, soyadı ve adlarının, hizmet sınıflarının, şirkete giriş-çıkış tarihlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş-çıkış tarihlerinin ve aynı zamanda uzmanlık alanları ile ilgili kimlik kartlarının numaralarının ve son kullanma tarihlerinin yer aldığı personel kayıtları.
 • Güvenlik sistemleri ile çalışma zorunluluğu olan şirketlerin güvenlik sistemlerinin yer aldığı, aparatların kurulan ekipmanların ve cihazların tanıtıldığı, kurulum yerlerinin ve yapılan değişikliklerin gerekli tarihlerle, revizyonlar arasında oluşan hasarların ve bunlarla ilgili tarihlerin yer aldığı tutanak-kataloglar.
 • Güvenlik Güçlerine vatandaş güvenliği ile ilgili yapılan bildirimlerin tarihleriyle ve içeriği ile ilgili tutanak-kayıtlar.
 1. Kayıt- Tutanakların şekli Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği normlarda ve arşivleme mekânizmasında olacaktır.
 2. Bu düzenlemede her aktivite için belirtilen tüm tutanak-kayıtlar şirketin kendi yönetiminde ve delegasyon ya da şubelerinin yönetiminde olacaktır ve her zaman ulusal polis güçleri ve otonom Polis güçleri mensuplarının kontrolüne hazır olacaktır.
 3. Bahsi geçen Polis Güçlerini üyeleri tarafından yapılan kontroller sırasından şayet şirket direktörü, başkanı ya da güvenlik şefi yok ise tutanak-kayıtlar mevcut personel tarafından bu kişilere yardımcı olunur.

Madde 20 Hizmet Kontratları

 1. Güvenlik Şirketleri kontratlarını yürürlüğe sokmadan en az üç gün önce kontratı imzaladığı yerdeki İlçe Komiserliğine ya da Yerel Polise bunlarında olmadığı yerlerde Sivil Güvenlik noktası ya da karargâhına bildirmelidir, Söz konusu kontratlarda yapılacak değişiklikler de adı geçen kurumlara bildirilir.

Bu düzenlemede düzenlenmemiş olan anlaşma şartları olması ihtimali ile bu kontratlar Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen normlara göre düzenlenir.

 1. Kamu Yönetimleri ya da bu yönetimlerin organları ile düzenlenen olası kontratlarda resmileşebilmesi için daha önceki kısımda belirtildiği gibi önceden yetki belgesinin bir kopyasının ya da şirket duyurusunun bir kopyasının kendileriyle ilgili maddelerde yer alan çevrelerce denetim ve kontrol organlarınca tanınması için şirket tarafından buralara ibrazı gereklidir.
 2. Hırsızlık, Kundaklama, hasar, felaket, sosyal çatışma gibi olağan dışı olan ve güvenlik sistemi ya da müdahalesi gerektiren acil durumlarda güvenlik şirketlerinin organizasyonu önceden bildirmesi tutanak ve kayıtları sunması imkânsız olduğunda şirket bunları hizmetten sonraki 8 ile 40 saat arasında sunmalıdır.

Madde 21: Hatalı Kontratlar

Güvenlik şirketlerinin önerisi ya da teklifi öngörülene uygun olmadığında Sivil Yönetim hatalı kısımları bu şirketlere 10 gün içerisinde düzeltmeleri için acil olarak bildirir, ihtara rağmen düzeltilmediği takdirde ihtar bir daha yollanmadan arşivlenir böylece hizmete başlanamaz.

Madde 22: Hizmetlerin Durdurulması

Bir önceki madde ve o maddede belirtilen sorumluluklardan bağımsız olarak özel güvenlik düzenlemeleri normlarına ya da kontrat maddelerine büyük çapta bir aykırılık olduğunda sivil idaresi hizmet verilmesini gerekli gördüğü bir süre için durdurabilir.

BÖLÜM 2: KİŞİLERİN, MALLARIN, DEPOLARIN GÖZETİMİ, KORUNMASI, DEĞERLİ OBJELERİN, PATLAYICI YA DA TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI VE DAĞITIMI GİBİ AKTİVİTELER İÇİN KAYITLI ŞİRKETLER

Madde 23: Hizmetlerin Risklerine Uygunluk

Bu düzenlemenin 1. maddesinin a, b, c ve d bentlerinde yer alan faaliyetleri yürütmek üzere kaydı ve yetkisi olan şirketler bir güvenlik hizmeti anlaşması yapmadan önce sorumlulukları altında olacak koşulları korunan kişi ya da malları da hesaba katarak oluşabilecek durum ve riskleri dikkate almalıdır.

Madde 24: Şirket Yönetimi ve Güvenlik Personeli Arasında İletişim

Aşağıdaki hizmetlerle ilgili şirket yönetimi ve personel arasında iletişim güvence altına alınmalıdır.

Endüstri ve kentleşme alanlarının gözetimi ve korunması

Değerli ya da tehlikeli objelerin nakliyesi ve dağıtımı

Alarmlarla desteklenen depo gözetimi ile ilgili hizmetler

Diğerleri ise ilçe sivil idaresi tarafından belirlenir.

Madde 25: Silahlıklar

Belli kişilerin silahla korunmasını gerektiren hizmetlerde, hizmet süresinin bir ayı geçmediği durumlar haricinde ilçe sivil yönetimi tarafından onaylanmış, Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğünün sivil güvenlik silahlar ve patlayıcılar tüzüğüne uygun silahlık bulundurmak zorundadır.

Bahsi geçen yerlerde silahların giriş ve çıkış kayıtlarının tutulduğu bir tutanak-kayıt bulundurmak zorundadır ve bu kayıtların her birinin kullanıldığı hizmet, depodaki silahlar, modeller gibi bilgilerin de yer aldığı bir arşivleme mekânizmasında saklanması gerekmektedir.

Güvenlik şirketlerinin ya da delegasyonlarının ve şubelerinin olduğu adreste silahlık olarak kullanılan depolar olması gerekir.

Bu düzenlemenin 82. 2 maddesinde yer alan özel hizmetlerin uygulanmasında, silahlık yerine zırhlı bir kasa da kullanılabilinir, silahlar bu kilitli metal kasalarda muhafaza edilir. Bu kasanın kilidinin bir kopyasının da şirket ya da delegasyon-şube adresinde bulunması gerekir.

Madde 26: Ruhsatlı Silahlar

Güvenlik görevlileri, yakın korumalar ve özel güvenlikler tarafından kullanılan ruhsatlı silahlar şirket tarafından edinilir ve kendilerine ait olur.

Bahsi geçen silahlar silah yönetmeliğinin düzenlemesine uygun lisansa sahip olan personel sayısından fazla sayıda elde edilemez, bunun içinse güvenlik şirketleri Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğüne ve organlarına gerekli başvuruları yapmak zorundadır.

Ayrıca güvenlik şirketleri hizmetlerini yürütürken silahlarının % 10’unu herhangi bir atış zorunluluğu oluşması ihtimaline karşı hazır bulundurmalıdır. Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğüne ya da bunun yerine otonom kurumlardan sorumlu emniyet birimine şirketlerin sahip olduğu silahların sınıflarını ve numaralarını bildirir.

Bu maddenin 1. kısmında yer alan personel Sivil Güvenlik yönetiminin kontrolünde, bu birimin Genel Müdürlük talimatlarına uygun olarak şirketlerin kararlaştırdığı tarihte zorunlu atış talimi yapar.

Atış taliminin yapıldığı galeriler güvenlik şirketinin kendinin de olsa başkasına da ait olsa silah düzenlemesinin öngördüğü şartlara göre yetkili olmalı ve bu galerilerde güvenlik personelinin atış talimlerini, silah kullanım çalışmalarını güvenlik şefi ya da atış hocası refakatinde yapması gerekir.

BÖLÜM 3: KİŞİLERİN KORUNMASI

Madde 27: Yetkili Kişiler ve Şirketler

Kişilerin korunması sadece bu iş için kaydı olan ve yetkisi olan bu koruma hizmeti için kontrat düzenlemiş ve aşağıdaki maddelere uygun olan şirketlerdeki özel korumalar tarafından gerçekleştirilir.

Madde 28: Başvuru, Muamele ve Çözümleme

 1. Koruma hizmetleri ya direkt olarak ilgili kişiden ya da güvenlik şirketi aracılığıyla talep edilir.
 2. Muamele hızlı olarak yapılır ve bunun için Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesi gerekir ve muamele sırasında eylemin gerçekleştirileceği yer de bildirilir. Emniyet Genel Müdürlüğüne yönlendirilen başvuruda korunacak kişilerin karşı karşıya olduğu riskler, bu hizmeti gerekli kılan olasılıklar, sebepler de bildirilir. Aynı durum kişisel başvurularda olduğu gibi güvenlik şirketi başvurularında da geçerlidir.
 3. Emniyet Genel Müdürlüğü riskin doğasını, büyüklüğünü ve olasılığını göz önüne alarak hizmetin verilmesine ya da başka yollarla çözümlenmesine karar verir. Kişisel güvenlik hizmetlerinin başka bir şekilde çözümlenemeyeceği durumlarda yetkilendirme ile gerçekleştirilir.
 4. Çözümleme kısmında yetkilendirmenin kabulüne ve reddine karar verilir ve şayet kabul edilirse süresi, hizmet ile ilgili koşulların bir ya da birden fazla silahlı koruma tarafından sağlanıp sağlanmayacağı belirlenir ve ilgililere ve güvenlik şirketine bildirilir.

Madde 29: Geçici Yetkilendirme

28. maddenin 1. kısmında başvuru ile ilgili geçen koşullar acil durumlar söz konusu olduğunda yerini kişinin korunması hizmetinin derhal verilmesi için sorun çözülene kadar sürecek geçici bir yetkilendirmeye bırakır.

Madde 30: Hizmetin Uygulanması ve Sonlandırılması

 1. Güvenlik Şirketi kişisel koruma ile görevlendirilen korumaları ve bu korumalarda yapılan değişikliklerin tümünü ve değişikliklerin nedenlerini Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmelidir.
 2. Bu hizmetleri gerçekleştiren güvenlik şirketleri korumaların bilgilerinin Adalet ve İçişleri Bakanlığında belirlenen normlara uygun olarak tutulduğu bir tutanak-kayıt bulundurmak zorundadır. Bu kayıt-tutanaklar kişisel koruma hizmetlerini sıra numarası, yetki tarihi, hizmet süresi ya da bitiş tarihi, isim, soy isim, korunan kişinin aktiviteleri, özel korumanın ya da korumaların adlarını-soyadlarını içerir şekilde arşivlenmelidir.
 3. Kişilerin korunması hizmeti koşullar uygun görüldüğü takdirde başvuru sahibinin isteği ile uzatılabilinir.
 4. Güvenlik Şirketi hizmetin sonlandırılmasını ve nedenlerini sonlandırmadan sonraki 40 ile 8 saat arasında Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmelidir.
 5. Yetkilendirme verilir verilmez Emniyet Genel Müdürlüğünün bunu Devlet Güvenlik Güçlerine korunan kişinin ve korumaların bilgileri ve hizmetin başlama ve sonlanma tarihlerini bildirmesi gerekir.

BÖLÜM 4: DEĞERLİ OBJELERİN YA DA TEHLİKELİ VE PATLAYICI MADDELERİN DEPOLANMASI VE MUHAFAZASI

Madde 31: Bu Hizmetlerin Özellikleri

 1. Depolanma ve muhafaza kontratlarında depolanan ya da muhafazası yapılan objelerin yapısı ve sınıfları değerlendirme için açıklanmalıdır.
 2. Bu hizmetlerle ilgilenen şirketlerin Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen normlara uygun olarak depolanma ile ilgili sıra numaralarını, hizmeti alan kişinin adı, giriş ve çıkış tarih ve saatleri, miktar ve objelerin değerleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı kayıt-tutanak tutmaları ve bunları arşivlemeleri gerekir.

BÖLÜM 5: DEĞERLİ OBJELERİN YA DA  TEHLİKELİ VE PATLAYICI MADDELERİN NAKLİYESİ VE DAĞITIMI

Madde 32: Araçlar

 1. Değerli ya da tehlikeli ve patlayıcı maddelerin nakliyesi ve dağıtımı zırhlı araçlarla Adalet ve İçişleri Bakanlığının öngördüğü şekilde yapılır, taşınan malzemelerin miktarı ya da değeri bu Bakanlığın alanını aştığında ise Endüstri ve Enerji Bakanlığının öngördüğü şekilde yapılır. Taşınan malzemenin özellikleri ya da ölçüleri Adalet ve İçişleri Bakanlığının emrinde zırhlı araçla taşınması gerekli olmayan durumdaysa sivil idarenin bu konudaki emrine uygun olan korunaklı herhangi başka bir araçla da taşınabilir. Mücevherat ile ilgili taşımalarda sadece mücevher ya da değerli eşyaların kopyası ya da değeri Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenenden fazla olmayanlar taşınabilir.
 2. Patlayıcı maddelerin taşınması ve dağıtımı ile ilgili koşullarda Tehlikeli Ticari Malların Taşınması Tüzüğünde (TPC) belirtilmiştir.

Madde 33: Teslimat ve Hizmetler

 1. Her zırhlı araç teslimatında 3 güvenlik elamanı görevlendirilir. Bunlardan biri sürücü görevini görür.
 2. Nakliye, yükleme ve indirme operasyonları sırasında sürücü aracın ve aparatların kontrolünden sorumludur ve motorun açık olduğu hiçbir yerde aracı başıboş bırakamaz. Diğer güvenlik görevlisi yükleme ve indirme işlerini üstlenirken, 3. güvenlik görevlisi de bu düzenlemenin 86. maddesine uygun olarak silah taşıyarak güvenliği sağlar.
 3. Patlayıcı maddelerin zırhlı araç ile nakliye ve dağıtım teslimatı sırasında patlayıcılar için 2 koruma bulunur ve bunlar sürücülük, koruma, yükleme, indirme işlemlerini üstlenirler.

Madde 34: Rota kâğıdı

 1. Yükleme ve indirme işlemi için kullanılan her araç için şu bilgileri bulunduran günlük bir rota kâğıdı düzenlenmelidir; araç ruhsatı, hizmetten faydalanan kişi, gerçekleştirilen yer, tarih, saat, objelerin tipi, miktarı ve değeri.
 2. Rota kâğıtları ardışık olarak numaralandırılmak ve hizmete başlamadan önce ve hizmetten sonra teslimattaki tüm güvenlikçiler tarafından imzalanmalı.
 3. Oluşturulan rota kâğıtları ile her araç için aylık bir tutanak-kayıt hazırlanmalıdır ve bu kayıtlar 2 yıl süre ile muhafaza edilmelidir.
 4. Patlayıcı maddelerin nakliyesinde ve dağıtımında rota kâğıdı patlayıcı maddeler düzenlemesinde yer alan asıl belgelerin yerini alır.

Madde 35: Tutanak-Kayıt

Bir önceki maddenin 3. kısmında yer alan tutanak-kayıtlar yerine değerli malzemelerin taşınması ve dağıtımı ile ilgili hizmet veren şirketler Adalet ve İçişleri Bakanlığının öngördüğü normlara uygun olarak tutanak tutarlar. Arşivleme mekânizması için tutulan bu tutanaklarda taşınan malzeme, malzeme sahibinin adı-soyadı, sosyal sıfatı, hukuki kimlik numarası, malzemenin sayısı, miktarı, taşıma ile ilgili tarihler ve personel bilgileri yer alır.

Madde 36: Nakliye öncesi iletişim

Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen özellikleri taşıyan miktarda ya da tehlikede olan malların, değerlerin ya da objelerin taşınmasında her zaman taşımadan 24 saat önce Emniyet Genel Müdürlüğüne, taşrada ise bunun yerine Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğüne haber verilmesi gerekir.

Madde 37: Diğer Nakliye Yolları

 1. Değerli mülklerin, eşyaların, malların ya da objelerin nakliyesi havayolu şirketleri vasıtasıyla havayolu ile de yapılabilir.
 2. Şayet havaalanında zırhlı kasa ve özel güvenlik hizmetleri var ise bahsi geçen değerli malların ya da objelerin nakliye operasyonları aşağıdaki kısımlarda belirtilen önlemlerle yapılır.
 3. Şayet havaalanında zırhlı kasa ve özel güvenlik hizmetleri yok ise güvenlik şirketlerinin zırhlı araçlarına daha önceden güvenlik kontrolü yapılmış her türlü güvenlik önlemi, silahlandırılması yapılmış bölgeden yükleme yapılır ve bu araçlar yükü direkt olarak uçağa yükler.
 4. Bahsi geçen objelerin indirilmesinde de aynı yollar izlenir ve aynı şekilde zırhlı araç kullanılır.
 5. Tüm zorunlulukların yerine getirilmesiyle her havaalanı nakliyeyi üstlenen gerekli yetkisi ve izinleri olan güvenlik şirketlerine yardımcı olmalıdır.
 6. Aynı düzenleme ve uyarılar mülklerin, değerlerin, malların ya da değerli objelerin deniz yoluyla taşınmasında da geçerlidir.

Madde 38: Patlayıcı ve Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi

 1. Güvenlik Şirketleri bu düzenlemedeki silah ve patlayıcı ya da tehlikeli maddelerin nakliyesini ya da korunmasını riskleri göz önüne alarak yapabilirler.
 2. Patlayıcı maddelerin taşınması durumunda bu hizmetler bu düzenlemede belirtildiği şekilde güvenlik önlemleri ve personeli ile gerçekleştirilmeli ve kamu yönetimi tarafından onaylı araçlar kullanılmalıdır.

BÖLÜM 6: GÜVENLİK APARATLARININ, MEKANİZMALARININ VE SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE BAKIMI

Madde 39: Malzeme Alanı

 1. Hırsızlık ve kundaklamaya karşı elektronik güvenlik sistemleri kurulumunu ve bakımını sadece yetkili şirketler gerçekleştirebilir, sadece kundaklamaya karşı güvenlik sağlayan şirketlerin olması gerekmez.
 2. Güvenlik güçlerinin kullandığı geçiş alarmları ile ilgili otomatik programların kurulması yasaktır.

Madde 40: Malzemenin Onaylanması

 1. Şirketler tarafından kullanılan malzemeler, teknikler ve alarm aparatları onaylanan kurulum normlarına uygun olarak herhangi bir hasara ya da rahatsızlığa ya da bunun gibi bir şeye mahal vermeden kurulur.
 2. İşitsel ve görsel iletişimciler gibi dış mekânizmalar bakımını gerçekleştirecek şirketin ad ve telefonunu da taşımalıdır.

Madde 41. Şirketlerin Personeli

 1. Şirket faaliyetleri uygun meslek sıfatlarını taşıyan personel tarafından yapılır.
 2. Görevli personelin işten ayrılması durumunda şirket bunu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ya da Otonom Kurumların ilgili organlarına yeni eleman meslek kâğıtlarının bir kopyasını aslı şirkete geri verilmek üzere aslı ile vererek bildirir.

Madde 42. Kuruluş Sertifikası

Güvenlik Sistemlerinin kurulması kendileri için belirlenen elektronik kurulum normlarına uygun yapılacaktır.

Güvenlik nedeniyle kurulum gerektiren uygulamalarda ya da merkezi alarm sistemine bağlanmada kurulum yapıldıktan sonra kurulumu yapan şirket öngörülen randımanı ve korumayı almak için gerekli kontrolleri yapmalıdır ve kontratı yapılan projeyi güvence altına almalıdır.

Şayet güvenlik kurulumu merkezi alarm sistemine bağlıysa Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği özelliklere uygun olmalıdır ve bir önceki kısımda belirtildiği gibi şirket tarafından çalışabilirliği onaylanmalıdır.

Madde 43. Revizyonlar

 1. Aparat, mekânizma ya da güvenlik sistemi kurulumu kontratlarda kurulum zorunlu ise ya da alarm sistemine bağlanıyorsa üç aylık denemde bir, yerinde kontrolü yapılır, iki yenileme arasındaki süre dört ayı geçmemelidir.
 2. Kalan durumlarda, kurumlarda yerinde yapılan bakımlarda ve merkezi alarm sisteminde bir sorun yok ise sonraki yenilemeler yılda bir yapılır, iki yenileme arası on iki ayı geçmemelidir.
 3. Revizyonlar direk olarak kurulumlarla ilgili kalifiye elemanlar tarafından gerekli teknik yollarla yapılmalıdır.
 4. Güvenlik ve kurulum ile ilgili faaliyet gösteren şirketler yenileme kayıtlarının tutulduğu tutanak — kayıt bulundururlar, bu kayıtlar Adalet ve İçişleri Bakanlığının uygun gördüğü şekilde arşivleme mekânizması ile tutulur.
 5. Güvenlik şirketi kayıtlarında kontrat numarası, revizyon tarihi, teknikerin adı, müşteri şirketin adı, soyadı ya da şirket adı, adresi, görülen hatalar ve düzeltme tarihleri yer almalıdır. Ayrıca müşteri şirketin kayıtlarında da güvenlik şirketinin adı kontrat numarası, yenileme tarihleri, teknikerin adı, görülen hatalar, düzeltilme tarihleri, teknikerin imzası ve ilgili madde ile ilgili bilgiler yer almalıdır.

Madde 44. Hasarlar

Önceki maddenin uygulanmasına uygun olarak kurulum ve bakım şirketleri bakımını üstlendikleri güvenlik sistemlerinin teknik servisliğini de üstlenirler ve sorunu tatil günleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat içinde çözmek durumundadırlar. Yapılan bu hizmet ve değişikliklerin özellikleri şirketler tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Madde 45. Sistemlerin Kullanım Kılavuzları

 1. Şirketler tüm kuruluma dair planları, detaylı açıklamaları, kanal dağılımlarını, kablo bağlantılarını, ekipman bağlantılarını, elektrik ve alarm kablolarını tüm aparat ve öğeleri de dâhil eden bir kullanma kılavuzu ile kullanıcının işini kolaylaştırır.
 2. Aynı Şekilde, sistemin kullanımı ve bakımı ile ilgili detayları, çalışma şartlarını, beraber ve ayrı ayrı kullanma biçimlerini, aparat ya da mekânik ve elektronik parçaların bakımını, günlük kullanımda gerekli olacak bilgileri, sık rastlanan hasarları yani sistemin iyi çalışması için gerekli tüm bilgilerin de kullanma kılavuzunda yer alması gerekir.
 3. Eğer kurulmuş bir güvenlik sistemi üzerinde herhangi bir yenileme ya da değişiklik yapıldıysa kurulumcu şirketin ya da bakımını üstlenen şirketin yapılan değişikliğe göre yeni bir kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu sunması gerekir. Eğer değişiklik yapılan sistem, merkezi sistemine bağlı ise bunun ayrıca madde 42 deki gibi merkeze bildirilmesi ve onaylaması gerekir.

BÖLÜM 7 ALARM MERKEZLERİ

Madde 46. Bağlantı Koşulları

Güvenlik aparatlarının, mekânizmalarının ya da sistemlerinin alarm merkezlerine bağlanması için kurulumun bu düzenlemenin 40, 42 ve 43. Maddelerinde öngörüldüğü şekilde kayıtlarda bulunan bir güvenlik şirketi tarafından yapılması gerekir.

Madde 47. Kullanıcıyı Bilgilendirme

Alarm merkezleri işletme şirketleri bir bağlantıyı yapmadan önce kullanıcıyı hizmetin çalışması, teknik özellikleri, sistemin fonksiyonları ile ilgili bilgilendirilmelidir.

Madde 48. Çalışma

 1. Alarm merkezleri bu hizmet için yeterliliği olan operatörlerin gözetiminde olmalıdır, alarm sistemindeki alıcı ve vericilerle ilgili görev üstlenen bu operatörlerin sayısı asla az olmamalıdır.
 2. Polis servislerine alarm ile ilgili haber vermeden önce, merkezler teknik yollarla doğrulanmalıdır.

Madde 49. Ambar Koruma Hizmetleri

 1. Alarm merkezleri işletim şirketleri ambar koruma hizmeti üzerine de kontrol yapabilirler ve bu hizmet için bu düzenlemede de belirtildiği şekilde silahlık ya da zırhlı kasa kullanmak zorundadırlar.
 2. Merkezler güvenlik korumaları ve alarm hizmetleri ile taşınmazların ambarlarını da koruyabilirler, bu hizmeti yaparken güvenlik güçleri mensuplarının binaya erişimine yardımcı olmalıdır.
 3. Ambarların korunması hizmetlerinin sayısı ya da taşınmazlar arasındaki uzaklık şirket ve polis hizmetleri için uygun olduğunda ambarların silahsız olarak, alarm merkezi ile radyo-telefon bağlantısı olan araçlarla korunmasına izin verilir. Bu uygulamada ambarlar kapıdaki ve diğer güvenlikler tarafından bilinmeyen bir kod ile kodlanır.
 4. Daha önceki kısımlarda belirtilen hizmetler için, alarm sistemleri işletimini üstlenen şirketler bu hizmet için kayıtlı ve yetkili olmayan güvenlikçilerle çalışmak zorundadır.

Madde 50.Asılsız Alarm İçin Bağlantı Kopması

 1. Güvenlik aparatlarının, mekânizmaların ya da sistemlerin bağlantısında sorumluluklardan bağımsız olarak, sistem bir ay içinde dörtten fazla yanlış alarm verirse ya da altı ayda on ikiden fazla yanlış alarm verirse sivil idare polis birliklerinin üzerinden korunan malların sahibinden yanlış alarma neden olan hatalarla ilgili bilgi ve düzeltme talep eder.
 2. Bu düzenlemede belirtildiği üzere, polisiye müdahaleyi gerektirmeyen tüm olaylar yanlış alarm olarak değerlendirilir ve bu yanlış alarmdan sonraki yirmi dört saat içindeki alarmlar dikkate alınmayacaktır.
 3. Bu yanlış alarmların yaşanması durumunda alarm merkezi işletimini üstlenen şirketin sistemi bağlantısını kesmesi gerekebilir, bu bağlantı kesintisinin süresi kesintiye neden olan durumun düzeltilmesinin dışında bir yıla kadar sürebilir ya da üçüncü bağlantı kesintisinden sonra bu düzenlemenin 42. maddesinde belirtildiği şekilde yeni bir bağlantı yapılması gerekebilir. Bağlantı kesintisi sırasında korunan malların sahibi güvenlik sisteminin iç ve dış sirenlerinin sesini kesmelidir.
 4. Bir güvenlik bağlantısının kesilmesi sırasında hizmet alan mal sahibi başka bir güvenlik şirketi ile alarm sistemi üzerine bir anlaşma yapamaz.
 5. İlgili dosyanın açılmasına zarar vermeksizin, hizmet sahibi zorunlu olduğunda bu düzenlemeye göre bağlantı kesintisi oluşmaz.
 6. Şayet mallarının korunması ile ilgili hizmeti alan kişi alarm merkezi hizmet kontratına sahip değilse ve bunu kendi yapıyorsa bu maddenin 1. kısmında belirtildiği şekilde iç ve dış sirenleri susturmak zorunluluğu kendisine aittir.

Madde 51. Tutanak-Kayıtlar

Alarm merkezleri işletimini yürüten şirketler Adalet ve İçişleri Bakanlığının öngördüğü şekilde arşiv mekanizması geliştirerek sıra numarasını, alarm ve uyarı sistemlerini, alarm tarihlerini, dakikalarını, nedenlerini, personel adını, yeri, sonuçlarını ve haber verilen

Güvenlik Güçleri birimlerini içeren olay ve gözlemlerini kesin saat ve dakikalarıyla yer aldığı bir tutanak bulundurmak zorundadır.

Ambarların korunması ile ilgili hizmet veren alarm merkezleri bu hizmete dair kontratları içeren bir tutanak bulundurmak zorundadır.

BAŞLIK 11

Güvenlik Personeli

BÖLÜM 1

Yetkilendirme ve Formasyon Bölüm 1 KOŞULLAR

Madde 52. Ortak Düzenlemeler

 1. Güvenlik personeli şunlardan oluşur: Güvenlik şefleri, güvenlik görevlileri ve güvenlik şirketlerinde çalışan özel korumalar, özel alan korumaları ve özel dedektifler.
 2. Yetkilendirme ve formasyon şu şekilde nitelendirilir:
 3. Özel korumalar ve patlayıcı ve tehlikeli madde güvenlikçileri özel güvenlik olarak.
 4. Av ve sahil balıkçılık muhafızları özel olan korumaları olarak.
 5. Güvenlik yöneticileri güvenlik şefleri olarak
 6. Güvenlik personeli görevlerini yerine getirebilmek için Adalet ve İçişleri Bakanlığının öngördüğü yetkilendirmeye sahip olmalıdır (İlgili maddeler L.S.P 10.1)
 7. Yetkilendirmeler Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği özellikteki mesleki kimlik kartlarıyla belgelenir.
 8. Güvenlik görevlileri ve özel alan muhafızları ayrıca mesleki bir karta ve atış için Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen karta sahip olmak durumundadır. Güvenlik görevlileri ve özel alan muhafızlarının meslek kartlarının ve atış kartlarının hizmete hazır halde güvenlik şirketi yönetiminde bulunması gerekir.
 9. Sahil balıkçılık muhafızları hizmetlerini silahsız verdiklerinden atış kartı taşıma zorunlulukları yoktur.
 10. Özel dedektiflik mesleğinin icrası için bu düzenlemede belirtilen kayıtlarda yetkisinin olması gerekir.

Madde 53. Genel Koşullar

Yetkilendirme ve özel güvenlik hizmetlerinin sunulabilmesi için personel aşağıdaki genel koşulları taşımak zorundadır:

 1. Reşit olmak.
 2. İspanya vatandaşı olmak.
 3. Beklenen hizmetleri yerine getirebilmek için istenilen fiziksel ve ruhsal kapasiteye sahip olmak.
 4. Suç işlememiş olmak.
 5. Başvurudan önceki beş yıl içinde kişisel ya da ailesel mahremiyete ya da imajına zarar verecek, tecavüz edecek onur kırma kapsamındaki bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
 6. Güvenlik konusunda büyük ya da çok büyük bir ihlal nedeniyle iki ya da dört yıl öncesinde müeyyide almamış olmak.
 7. Silahlı Kuvvetlerden ya da Güvenlik Güçlerinden ayrılmamış olmak.
 8. Başvurudan önceki iki yıl içinde Güvenlik Güçlerinin bir üyesi olarak herhangi bir güvenlik hizmetinin ya da faaliyetinin taraflarının, güvenlikçilerinin kontrolünü ya da özel denetimini yapmamış olmak.
 9. Yürütülecek hizmet için gerekli bilgi ve kapasitenin arttırılması.

Madde 54. Özel koşullar

 1. Daha önceki kısımda belirtilen genel koşulların yanı sıra, hizmet kapsamlarına göre gerekli özel yetkilere de sahip olmalıdır.
 2. Özel güvenlikler ve özel alan muhafızları:
 3. 40 yaşını geçmemiş olmak.
 4. Ortaokul mezunu olmak, birinci seviye mesleki formasyon ya da buna eşdeğer ya da bunun üstünde eğitim almış olmak.
 5. Silah taşımak ve kullanmak için silah düzenlemesinin gerektirdiği şartları sağlamak.
 6. Özel Korumalar: Tüm güvenlik görevlilerinin sahip olması gereken koşulların yanı sıra erkekler için 1.70 cm ve üzeri, kadınlar için 1.65 cm ve üzeri boyda olmak.
 7. Güvenlik Şefleri: Üniversite mezunu olmak, mesleki formasyon eğitiminin ikinci seviyesinde mesleki teknik ve donanımlara ya da buna eşdeğer olan eğitime ya da fazlasına sahip olmak.
 8. Özel Dedektifler:
 9. Üniversite mezunu olmak, mesleki formasyon eğitiminin ikinci seviyesinde mesleki teknik ve donanımlara ya da buna eşdeğer olan eğitime ya da fazlasına sahip olmak.
 10. Adalet ve İçişleri Bakanlığının emrine uygun olarak, eğitim programlarına katıldıktan ve ilgili testleri geçtikten sonra özel dedektiflik diplomasına sahip olmak.
 11. Başvuru anında ve başvurudan iki yıl önceki süre içinde herhangi bir Kamu Kurumunda memur olmamak

Madde 55. Tarih ve Akreditasyon

Daha önceki iki maddede belirtilen koşullar başvuru süresinin bitiminden önce bu düzenlemenin 58. maddesinde belirtilen İçişleri sekreterliği huzurunda düzenlenen testlere katılabilmek için hazırlanmış olmalıdır.

BÖLÜM 2 FORMASYON

Madde 56. Ön Formasyon

 1. Güvenlikçiler ve özel alan muhafızları farklı konularda teorik-pratik, mesleki bilgilerini yasada da öngörüldüğü şekilde arttırmalıdır.

Bahsi geçen bilgi, beceri, yetkinlik ve yeteneklere Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen süre içinde Eğitim ve Bilim Bakanlığının, Çalışma Bakanlığının ve Sosyal Sigortaların ve özel alan korumaları için Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanlığının ve Patlayıcı ve Yanıcı madde güvenlik görevlileri için Endüstri ve Enerji Bakanlığının öngördüğü şekillerde haiz olunmalıdır.

 1. Bahsi geçen formasyon eğitimleri İçişleri Sekreterliğinin yetkilendirdiği formasyon merkezlerinde verilir ve bu eğitimler sonunda belli kriterlere göre sınav düzenlenir. Sınavda geçildiği takdirde resmen geçerli bir diploma verilir.

Madde 57. Kalıcı Formasyon

 1. Güvenlik Şirketleri gerekli yetenek seviyesini ve bilgilerini özel güvenlik faaliyetlerini yürütecek personele verir ve personelin eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslara katılımını, farklı personel özelliklerine uyumunu, yenilenmiş ya da değiştirilmiş malzemelerle çalışılabilirliliğini ya da daha fazla özelliğe sahip olmasını garanti etmek zorundadır.
 2. Güvenlik görevlilerinin katılacağı bu kursların süresi beş ya da yedi gün ve beş saattir ve bahsi geçen personel en azından üç yılda bir kurs almak zorundadır.

BÖLÜM 3 YETKİLENDİRME PROSÜDÜRÜ

Madde 58. Sınavlar İçerik

Madde 56’ da belirtilen kursları tamamlayan adaylar Adalet ve İçişleri Bakanlığının her uzmanlık alanı için ayrı düzenlediği bilgi ve kapasiteyi belirleyen sınava başvurabilirler ki bu sınavda sosyal, hukuksal, hizmetleri ile ilgili teknik konular ya da bunun yerine ateşli silah kullanma sınava tabi tutulur.

Madde 59. Belgeleme

Başvuru ile beraber, adaylar 53. ve 54. maddelerde de yer alan genel ve özel istenilenleri, ilgili kurs ya da kurslara katıldıklarına dair resmi diplomanın kopyası, formasyon merkezinden onay ya da diplomanın bir kopyası ile beraber teslim etmelidir.

Madde 60. Yetkili Organ

Sınavları geçtikten sonra mesleki kimlik kartları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilir, fakat özel alan muhafızların kimlik kartları sivil güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Madde 61. Silah Lisansları

 1. Silahlı hizmet verebilmek için güvenlik görevlileri, özel korumalar ve özel alan muhafızları silah düzenlemesinde öngörüldüğü şekilde C lisans almalıdırlar.
 2. Bu lisans sadece bu düzenlemede bahsedilen güvenlik hizmetleri için geçerlidir, lisans sahibinin görevde olmadığı zamanlarda geçerliliği yoktur. Bu düzenlemenin 84. maddesinde belirlenen atış işlemine aykırı davranılması ya da lisansın yanlış kullanılması durumunda lisans bir süreliğine askıya alınabilir ve eğer uygun görülürse lisans hakkı sona erdirilir.

Madde 62. Çoklu Yetkilendirme

Yasanın ve bu düzenlemenin öngördüğü şartların yerine getirilmesiyle özel güvenlik personeli birden fazla hizmet için yetkilendirme ve bunlarla ilgili mesleki kimlik kartı alabilir.

Madde 63. Güvenlik Şeflerinin Yetkilendirilmesi

 1. Güvenlik şefi olabilmek için adayların en az beş yıl boyunca kamu ya da özel güvenlik hizmetinde bulunmuş olması gerekir ve güvenlikle ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını, güvenlik hizmetlerinin organizasyonuna olduklarını ve bu düzenlemedeki koşullara uygun olduklarını gerekli testlerden geçtikten sonra aldıkları mesleki kimlik kartı ile belgelemeleri gerekir.
 2. Güvenlik direktörü olmak isteyen adayların aşağıdaki koşullardan birine uymaları gerekir.
 3. Güvenlik şefi mesleki kimlik kartına sahip olmak
 4. Adalet ve İçişleri Bakanlığınca tanınmış bir güvenlik kurumunun sahibi olmak
 5. En az beş yıl boyunca kamu ya da özel güvenlik yönetiminin de bulunduğunu belgelemek ve adı geçen Bakanlığın belirlediği konularla ilgili sınavlardan geçebilmek.

Bölüm 4 YETKİ KAYBI

Madde 64 Nedenler

 1. Özel güvenlik personeli aşağıdaki nedenlerden dolayı yetkisini yitirebilir:
 2. Kendi isteği
 3. Bölüm 1 da belirtilen genel ya da özel koşullardan herhangi birinin kaybı
 4. Emeklilik
 5. Bir ceza-i müeyyideye çarptırılmak
 6. Güvenlik Personelinin iki yıldan fazla bir süre görev yapmaması yetki kaybına neden olur, yeniden yetki alabilmek için tekrar sınava girer (LSP madde 10.5)
 7. Madde 65: Kimlik Kartı İadesi
 8. Bir önceki maddenin 1. kısmında belirtilen durumlar meydana geldiğinde güvenlik personeli mesleki kimlik kartını ya da onun yerine lisansını ya da silah ruhsatını 10 gün içinde güvenlik şefine ya da güvenlik şirketinin şefine verir, onlar da Emniyet Genel Müdürlüğüne ya da Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğüne teslim ederler.
 9. Bir şirkete bağlı olmayan güvenlik şefleri ve özel alan muhafızları bu teslimi kendileri yaparlar.
 10. Özel dedektif bürosu olan kişilerde aynı şekilde konumlarını kaybettiklerinde teslimi aynı süre içinde kendileri yaparlar, fakat dedektiflik bürosunun faaliyeti başka bir özel dedektiflik bürosu tarafından devam ettirilecekse buna gerek kalmaz, bu düzenlemenin 108. maddesinde bahsi geçen tutanak-kayıtların ve yapılan araştırmalarla ilgili belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğüne bırakılması gereklidir. Bahsi geçen belgeler 5 yıl süreyle yeni dedektiflik bürosunda ya da Emniyet Genel Müdürlüğünde araştırmayı üstlenen ve buna hakkı olanların emrine amade olarak saklanacaktır, bu süre sonunda ise imha edilecektir.

BAŞLIK II

Hizmetler, Görevler ve Sorumluluklar

BÖLÜM 1 ORTAK DÜZENLEMELER

Madde 66: Güvenlik Güçleri ile İşbirliği

 1. Özel güvenlik personeli güvenlik güçlerine hizmetlerinde yardımcı olmak, onlarla işbirliği içinde olmak ve koruması yapılan kişiler, mallar, kurumlar ya da araçlar ya da üstlenilen koruma ve gözetim işlerinde talimatlarına uymalıdır.
 2. Yukarıda bahsi geçen zorunluluklar ve Vatandaş Güvenliğinin Korunması Organik Yasasının öngördüğü zorunluluklar nedeniyle özel güvenlik şirketleri vatandaş güvenliğini tehlikeye atan, korunmasını gerektiren tüm durumları mümkün olan en kısa zamanda güvenlik güçlerine bildirmelidir.
 3. Güvenlik güçleri ile işbirliği içinde çalışan özel güvenlik personeli Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde onurlandırılır.

Madde 67: İş Prensipleri

Özel güvenlik personeli işlerini yürütürlerken kusursuzluk ve saygınlık prensiplerine uygun davranmalı; sorumluluklarını yerine getirirken kişileri doğru şekilde korumalı, hatalara mahal vermemeli, şiddetten kaçınmalıdır.

Madde 68: Kimliğini Saptama

 1. Özel güvenlik personeli mesleki kimlik kartını ya da bunun yerine silah lisans ve ruhsatını görevde olduğu her zaman taşımalıdır ve istendiğinde ulusal polis kuvvetlerine sivil güvenlik ve polis birimlerine göstermelidir.
 2. Ayrıca işle ilgili nedenlerle temasa geçtikleri vatandaşlara da mesleki kimlik kartlarını göstermeleri gerekir.

Madde 69: Silahların Gözetimi ve Belgeleri

Bir hizmeti verirken güvenlik personeli herhangi bir kaçırmayı, hırsızlığı ve buna benzer olayları önlemek için bulundurdukları silahın ve belgelerinin gözetiminden sorumludur. Bu tarz olaylar şayet yaşanırsa bunu güvenlik şefine ve güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine bildirmeleri gerekir.

Madde 70: Uyumsuzluklar

 1. Bir kurum ya da şirketteki güvenlikçiler görevleri olan güvenliği üstlenirler, görevlerinin yanında başka misyonlar üstlenemezler. (L.S.P Madde 12.2) Özel korumaların, patlayıcı madde korumalarının ve özel dedektiflerin görevleri birbiriyle ve diğer özel güvenlik personelinin görevleri ile bağdaştırıp ikame edilemez. Ayrıca özel güvenlik personeli şirket içindeki diğer işler gördürülemez.

BÖLÜM 2 GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

Madde 71: Hizmet ve Uygulamaları

 1. Güvenlik görevlileri sadece aşağıdakileri yapabilirler:
 2. Malların, taşınırların ve taşınmazların ve bunlardaki insanların gözetimi ve korunması
 3. Belirli binaların girişlerinde kimlik kontrolü yapmak, hiçbir durumda kişisel belgelere el koymamak koşuluyla
 4. Suç öğesi içeren faaliyetleri koruma amaçlı önlemek
 5. Suç öğesi teşkil eden durumları bildirmek üzere derhal güvenlik güçlerinin ilgili birimleriyle irtibata geçmek
 6. Ambar, tesislerin korunması ve araç ve değerli eşyaların nakliyesindeki koruma işini üstlenmek
 7. Güvenlik güçlerine bağlı olmayan alarm merkezleriyle ilintili olan alarmlara cevap vermek (L.S.P madde 2.1)
 8. Kişilerin ve malların gözetiminin ve korunmasının üstlenildiği tüm işlerde güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalıdır, bir yerin ya da kurumun güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunda görevini yerine getirirken vatandaş güvenliğini korumaya yönelik gereklilikleri yerine getirmelidir.
 9. Güvenlik hizmetlerinin organizasyonunda güvenlik görevlileri güvenlik şefine bağlı olmalıdır. Şüphesiz güvenlik şefinin yerine şirketin güvenlik departmanı şefine ya da şirket sahibine de bağlı olabilirler.
 10. Güvenlik şefinin olmadığı 2 ya da daha fazla güvenlik görevlisinin var olduğu durumlarda idareyi kurumdaki ya da binadaki en yaşlı güvenlikçi üstlenir.

Madde 72: Ön Doğrulama

Güvenlik hizmeti verilirken şayet şirketin ya da kurumun güvenlik sorumlusu yok ise güvenlikçiler güvenlik sisteminin çalışmasından ve iletişimden sorumlu olurlar. Güvenlikçiler herhangi bir sıra dışı durumu şirket ya da kurum sorumlularına ve güvenlik şirketine bildirmek durumundadırlar. Aynı şekilde kurumda ya da binada güvenliğe aykırı durumları da bildirmelidir.

Madde 73: Önlem

Acil olarak önlem alınması gereken durumlarda güvenlik görevlileri kendi inisiyatifleri ile gerekli güvenlik önlemini alırlar.

Madde 74: Değiştirmeler

 1. Güvenlik görevlileri hizmet veremedikleri durumlar söz konusu olduğunda bunu nedenleriyle bir an önce çözümlenmek üzere dâhil oldukları şirkete bildirmeleri gerekir.
 2. Köpeklerin riskleri önleyebileceği durumlarda insanların yerine köpekler kullanılarak bir organizasyon düzenlenebilir.

Madde 76: Suç durumlarında tedbirler ve eylemler

 1. Malların, taşınmazların ve insanların korunması hizmetlerinde güvenlik görevlileri görevini yerine getirmek için gerekli tutanak-kayıt ve tedbirleri sağlamalıdır.
 2. Malların, taşınmazların ve insanların korunması hizmetlerinde suç öğesi içeren bir durum gözlemlediğinde güvenlik görevlileri derhal güvenlik güçleri ve ilgili birimleriyle irtibata geçmelidir.

Madde 77: Binalara Giriş Kontrolleri

Güvenlik görevlileri tarafından kontrolü yapılan bina girişlerinde güvenlik görevlileri kişilerin kimliklerini kontrol edebilirler ve gerekli gördüklerinde kişilerin girişini engelleyebilirler ve belgelerini alıkoymadan bunun yerine kişinin adını, soyadını, vatandaşlık numaralarını ya da buna eşdeğer belge numaralarını, binayı ziyaret nedenlerini binanın güvenlik kurallarını belirlediği şekilde not alır ve binaya girişte ziyaretin sonuna dek kullanacağı kartı teslim eder.

Madde 78: Narkotik Trafiğinin Durdurulması

Güvenlik görevlileri yasadışı uyuşturucu, narkotik maddeler ve buna benzer maddelerin güvenliğini yaptığı binalara girişini önlemek zorundadır.

Madde 79: Binaların Dışındaki Eylemler

 1. Güvenlik görevlileri aşağıdaki durumlar haricinde sadece binaların içinin güvenliğinden sorumlu olurlar.
 2. Maddi değeri olan para, mücevher gibi kıymetli eşyaların nakliyesi ve dağıtımında
 3. Eşyaların, makinelerin ya da kıymetli ekipmanların kamuya açık alanlarda çalıştırılmasında ve kullanımında
 4. Bu düzenlemenin 49. maddesinde geçen alarm hizmetlerinde
 5. Kişilerin ya da eşyaların korunması sırasında oluşan suç öğesi barındıran ani durumlarda
 6. Bahsi geçen kişiler ya da eşyalarla ilgi beşeri nedenlerde
 7. Ofislerde mesai saati dışındaki saatlerde otomatik kasaların korunması ile ilgili durumlarda
 8. Öngörülen bu sınırlandırmalar nakliye ile ilgili koruma hizmetlerinde ve güvenlik güçleri ile ortak yapılan işlerde geçerli değildir.

Madde 80: Endüstri Alanları ve Taşrada Hizmet

 1. Kamuya açık alanda ya da izole taşra alanlarındaki ve endüstri alanlarındaki güvenlik hizmetleri sadece güvenlik şirketleri tarafından verilir ve güvenlik görevlilerinin birbiriyle ve güvenlik şirketi ile telsiz vasıtasıyla iletişimde olması gerekir.

Endüstri ya da taşra alanlarındaki güvenlik hizmetlerinin ilçe Sivil Yönetimi tarafından onaylanması gerekir. Bunun için aşağıdaki koşullar gereklidir.

 1. Korunacak alanın ya da taşranın nükleer alanlardan sınırlarla ayrılmış olması.
 2. Alanın farklı bölümleri arasında devamlılık sağlayan çıkış yolu ya da ona benzer bir şey olmaması. Şayet var ise, her bölümün ayrı bir alan olarak değerlendirilmesi.
 3. Alanın ya da taşranın kamuya açık sokakları ve bu sokaklardaki trafiği ve araç geçişini etkilememesi.
 4. Belediye yönetiminin ortak öğelerin yönetimini almamış olması.
 5. Alanın ya da taşranın özel kararların adaptasyonuna izin verecek özel ve küresel bir yönetimi olması.
 6. Birinci kısımdan bağımsız olarak, alana ya da taşraya girişimin koruması farklı güvenlik şirketleri tarafından yapıla bilinir ancak bu durumda güvenlik görevlileri işlerini belirtilen yerlerin ve binaların içinde yaparlar.
 7. Endüstri alanlarının ve taşraların korunması görevinde, giriş kontrolü işinden bağımsız olarak, güvenlik görevlileri kişilerin kimlik doğrulamasını yapar ve bu bilgiler daha sonra güvenlik güçleri birimlerine geçer.

Madde 81: Silahlı Hizmetlerin Verilmesi

 1. Güvenlik görevlileri sadece aşağıdaki hizmetleri ateşli silahlarla verirler:
 2. Para, mücevher, kıymetli ya da tehlikeli maddelerin taşınması, korunması ve depolarının korunması.
 3. Aşağıdakilerin Gözetimi ve Korunması:
 •  Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Kurum ve Merkezler, Silahlı Kuvvetler mensuplarınca kullanılan yerler.
 •  Silah fabrikaları, depoları ve silah, patlayıcı ve tehlikeli maddelerin nakliyesi
 •  Yanıcı ve patlayıcı kullanımı ya da üretimi için izni olan tehlikeli olarak nitelendirilen fabrika ve kuruluşların aktiviteleri.
 1.  Aşağıdaki kurumlarda, organlarda ve binalarda konumu, objelerin değeri ya da risk ya da tehlike olasılığı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Sivil Yönetimler tarafından gerekli görüldüğünde:
 •  Banka Birimleri, Emanet kasaları ve Kredi Kurumları
 •  Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Merkezleri
 •  İletişimi sağlayana Merkez ve Kurumlar
 •  Endüstri alanlarında ve hammadde ya da ticari mal depolanan yerlerde
 •  İzole taşra alanlarda
 •  Kuyumcu, Gümüşçü ya da pahalı maddelerin üretildiği, depolandığı yerler
 •  Müzeler, Sergiler ve benzerleri
 •  Büyük alışveriş merkezleri ya da Kumarhaneler gibi yerler.
 1. Yukarıda belirtilen Kurumlar ya da binalar dışında silahlı korumaya ihtiyaç duyan kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne izin için başvurular ya da küçük yerlerde sivil yönetimlere ilgili kontratın izni için başvurular.

Madde 82: Silahların Depolanması

 1. Güvenlik görevlileri, görev saatleri ve görev yerleri dışında silah taşıyamazlar, görevde olmadıklarında silahlar görev yerlerinde ya da güvenlik şirketinde depolanır.
 2. İstisnai olarak, bir hizmet kontratının başlangıcında ve bitiminde ya da atış gerektiren özel hizmetlerin uygulanmasında daha önceden güvenlik şefinin ya da güvenlik şirketi yetkilisinin izni ile Adalet ve İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği formaliteleri yerine getirerek daha sonra depoya koymak kaydıyla silah taşıyabilirler.

Önceki paragrafta belirtilen özel durumların süresi bir aydan fazla olmamalıdır.

Madde 83: Silahların Gözetimi ve Sorumluluğu

 1. Güvenlik görevlileri hizmet süresince taşıdıkları silahların muhafazasından ve bakımından sorumludur.
 2. Silahların, silahlıkta depolanması, güvenlik görevlisinin, güvenlik şefinin ya da güvenlik şirketi yöneticisinin sorumluluğundadır.
 3. Kaçırma, soygun ya da kayıp gibi nedenlerle silahların silahlıkta olmaması durumunda, durum derhal güvenlik güçlerine bildirilmelidir.

Madde 84. Atış İşlemleri

 1. Güvenlik görevlileri silahlı hizmet verebilmek için zorunlu atış talimlerine katılmalıdır ve Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen düzeyde atış başarısına sahip olmalıdır, iki atış işleminin arası sekiz aydan fazla olmamalıdır. Atış taliminde başarısız olma durumunda ilgili silah lisansı başarılı olana dek geçici olarak geçersiz olur.
 2. Şayet, atış talimleri sırasında güvenlik görevlisine tahsis edilmiş silah yok ise güvenlik şirketinin şefinin silahı alınır, silah taşıyan güvenlikçiyi korumak amacıyla silah düzenlemesi gereğince silah ve şarjör ayrı taşınır.

Madde 85. Psikoteknik Periyod Sınavları

Silah ile hizmet verecek olan güvenlik görevlileri Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen beş ay süren psikoteknik sınavlarından geçmek zorundadır, kırkbeş yaşından itibaren süre iki yıllık olacaktır ve sonuçlar silah müdahale birimine bildirilecektir. Sınava katılmama ya da sınavdan geçememe durumunda ilgili kişiler silahlı hizmet veremeyecektir ve silah müdahale birimine bildirimleri yapılarak alacakları lisansları alamayacaklardır.

Madde 86. Ateşli Silahlar ve Savunma Yolları

 1. Silahlı hizmet veren güvenlik görevlileri ile ilgili düzenleme Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.
 2. Silah taşıyan güvenlik görevlileri Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği şekilde ve durumlarda savunmayı üstlenir.
 3. Güvenlik görevlileri kişileri Güvenlik Güçlerine teslim etmek üzere durdurmalı ve alıkoymalıdır, güvenlik şefi kelepçe kullanabilir.

Madde 87. Üniforma ve Ayırıcı Özellikleri

 1. Güvenlik görevlileri şekli Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen, Silahlı kuvvetlerin üniformaları ile ve Güvenlik Güçlerinin üniformalarıyla karışmayacak biçimde olan üniformalar giyerler.(L.S.P madde 12.1)
 2. Güvenlik görevlileri görev başında oldukları mesai saatleri ve yerleri dışında üniformalarını giyemezler.

BÖLÜM 3 ÖZEL KORUMALAR

Madde 88. Görevler

 1. Özel Korumaların görevleri belirli kişilere eşlik etmek, savunmasını korumasını üstlenmektir, bu iş için kamu izni şart değildir, amaçları şiddet ve suç objelerini engellemektir. (L.S.P madde 17.1)
 2. Savunma ve koruma kişilerin hayatlarının, özgürlüklerinin korunması ve fiziksel bir müdahaleyi önlemeyi kapsar.

Madde 89. Hizmet Verme Biçimi

Özel korumalar korunan kişiye ya da korumanın kendisine yönelik şiddet eğiliminin olduğu durumlar dışında kimlik saptama ya da alıkoyma gerçekleştiremez, ancak bahsi geçen durumlar söz konusu olduğunda alıkoyduğu kişi veya kişileri derhal Güvenlik Güçlerine teslim etmek zorundadır.

Madde 90. Silah Kullanımı ve Atış İşlemleri

 1. Özel korumaların taşımasına Adalet ve İçişleri Bakanlığınca karar verilir.
 2. Aklıselimlik ile ve gösteriş yapmadan sadece hayata kastedilen, fiziki müdahalede bulunulan, saldırı durumlarında kullanmak üzere silah taşırlar.
 3. Özel korumalar sadece görev başında olduklarında silah taşıyabilirler, diğer zamanlarda görevlerinin bitirir bitirmez silahlarını şirkette ya da görev yaptıkları yerlerde saklamalıdırlar.
 4. Görevini bitirdikten sonra bulunduğu yer ile Şirket arasında mesafe fazla ise, silah var ise şirketin delegasyon silahlığında muhafaza edilir. Aksi durumda bu düzenlemenin 82. maddesine uygun olarak özel koruma silahı güvenlik şefine teslim eder.
 5. Özel korumalar her dört ayda bir kez atış talimi gerçekleştirmek ve bu düzenlemede güvenlik görevlileri için belirtilen şartlara aynen uymalıdır.

Madde 91. Genel Rejim

Özel Korumalar aşağıdaki konularda güvenlik görevlileri ile aynı uygulamaya tabidirler;

 1. Güvenlik Güçleri ile işbirliği
 2. Hizmetlerin sağlanmasındaki gayret
 3. Değişimler
 4. Silahların muhafazası
 5. Periyodik Psikoteknik sınavları

BÖLÜM 4 ÖZEL ALAN MUHAFIZLARI

Madde 92. Hizmetler

Özel alan muhafızları kırsal alandaki çiftliklerin, av bölgelerinin, tarım bölgelerinin, balıkçılıkla ilgili korunan özel bölgelerin güvenliğini sağlama hizmetini verir.

Madde 93. Silah Düzenlemesi

 1. Özel alan muhafızları için silah düzenlemesi Silah Tüzüğünün 3. maddesinde belirlendiği şekilde güvenlikçilerden ve korumalardan daha büyük bir silah taşımasıdır.
 2. Görevi bittiğinde muhafız silahını yönetime ya da bulunduğu yerdeki delegasyona bırakır, bunlara uzak olması durumunda silah muhafızın gözetiminde kalır.
 3. Silahlı hizmetleri sadece av bölgelerinde ve sivil Yönetim tarafından belirlenen bölgelerde bu düzenlemenin 81. maddesi de dikkate alınarak verilebilir.

Madde 94. Genel Rejim

Özel alan muhafızları aşağıdaki konularda güvenlik görevlileri ile aynı uygulamaya tabidir.

 • Güvenlik Güçleri ile işbirliği
 • Atış ruhsatı bulundurma
 • Hizmetlerin sağlanmasındaki gayret
 • Değişimler
 • Köpek kullanımı
 • Suç durumundaki kontroller ve eylemler
 • Atış işlemleri
 • Silahların muhafazası
 • Psikoteknik periyodik sınavlar
 • Üniforma ve benzerlerinin kullanımı k) Hizmet başlangıcında öngörülen onaylar

BÖLÜM 5 GÜVENLİK ŞEFLERİ

Madde 95. Hizmetler

Güvenlik şefleri çalıştıkları şirket altında aşağıdaki hizmetleri verirler:

 1. Güvenlik hizmetlerinin uygulanması için risk durumlarının analizi, planlama ve programlama.
 2. Özel güvenlik personelinin ve hizmetlerinin organizasyonu, yönetimi ve denetimi.
 3. Güvenlik sistemlerinin kullanımı, çalışma ve muhafazasının idaresi
 4. Güvenlik personeli için gereken formasyonların kontrolü, şirket yönetimine hizmetler için gereken yolların ve başvuruların bildirilmesi.
 5. Farklı güvenlik hizmetlerinin koordinasyonu ve acil durumlarda sivillerin, halkın korunmasının koordinasyonu.
 6. Güvenlik hizmetleri ile Güvenlik Güçlerinin ilgili birimleri arasındaki işbirliğini sağlamak
 7. Genel olarak, güvenlik düzenlemelerinin izlenmesi için hazır olmak.
 8. Emrinde olan güvenlik personelinin atış talimlerini yönetmek ve eğer yetkinliği varsa atış eğitimciliği yapmak.

Madde 96. Zorunluluk Olması Varsayımları

 1. Bu Düzenlemenin 1.1 maddesi a, b, c ve d paragraflarında yer alan güvenlik şirketi olarak kaydı olan şirketler aktivitelerini ya da bu düzenlemenin 17.2 maddesinde öngördüğü şekilde şirket delegasyon ya da şubelerinde bu aktivitelerini bir güvenlik şefinin yönetimi altında yapmak zorundadır.
 2. Güvenlik şefi tarafından yürütülecek güvenlik hizmetleri:
 3. Genel yürürlük ya da resmi kararlar ile bünyesinde güvenlik departmanı bulunduran şirket veya kurumlar.
 4. Bir yıldan fazla süre ile bünyesinde yirmi dört ya da daha fazla güvenlik görevlisi ya da özel alan muhafızı güvenlik hizmeti alan merkezlerde.
 5. Emniyet Genel Müdürlüğü ya da İşçe Sivil Yönetimi İşlemlerinin hazırlanmasında, personel ve malzemelerin fiziki ya da elektronik olarak kapasitesini arttırma girişimlerinde, şirket ya da kurumların güvenlik sistemlerinde, görevin tamamlanmasında ve risk konsantresi aşamasında.

Madde 97. Güvenlik Güçleri ile iletişim

Güvenlik şefleri Güvenlik şefleri ile iletişimi bu düzenlemenin 66. maddesinde belirtildiği şekilde kanalize eder, ilgili polis yetkilileri ile bilgi ve koordinasyonu amaçlı toplantılarda bulunmalıdır.

Madde 98. Hataların ya da Anormalliklerin Düzeltilmesi

Güvenlik şefleri güvenlik sistemleri ile ilgili gözlemlenen, güvenlik görevlileri ya da özel alan korumaları tarafından kendisine bildirilen hata ya da anormallikleri düzeltmek için gerekli uygulamaları gerçekleştirmelidir ve yapılan bu düzeltmenin tarih ve saatiyle beraber tutanak- kayıtlara geçmesini sağlamalıdır.

Madde 99. Hizmet Yetkileri Güvenlik şefleri silahların nakli için gerekli bölümlere ayırmaları ve yetkilendirmeleri yapabilir ya da nakili kendi gerçekleştirir ve güvenlik güçleriyle iletişim ve hata ve anormalliklerin düzeltilmesi, özel güvenlik personelinin ve hizmetlerinin yönetilmesi ve denetimi gibi işlerin yönetimini üstlenir, güvenlik şefinin olmadığı yerlerde ise Güvenlik Servisi ya da departmanındaki bunları yapma yeterliliği olan kişi şirketin güvenlik güçleri birimleri ile iletişimi ve buna benzer hizmetleri yürütür.

Madde 100. Ast ve Üstlerin İletişimi

Güvenlik Güçleri beş gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğüne güvenlik şeflerinin ast ve üstlerini bildirmelidir.

BÖLÜM 6. ÖZEL DEDEKTİFLER

Madde 101. Hizmetler

 1. Kişilerin fiziken ya da hukuken başvurduğu özel dedektifler aşağıdakileri üstlenir:
 2. Davalarla ya da özel olaylarla ilgili bilgi ve kanıt elde etmek ve açığa çıkarmak
 3. Suç ile ilgili süreçte meşru taraflardan birinin isteği ile takip edilebilir suçların araştırılması.
 4. Fuarlar, oteller, sergiler ve bunun gibi yerlerde gözetim.
 5. İş bu maddeden yola çıkarak ekonomik, iş, ticaret, finans ve genel olarak kişisel, ailesel ya da sosyal alanlardaki davaların ya da özel olayların incelenmesi mümkünken gizli özel ayrılmış adres ve yerler bunun dışında tutulacaktır.
 6. 1.c) kısmı kapsamında büyük ticari alanlar ve büyük kamu toplantı, kongre alanları düşünülecektir.

Madde 102.Yasaklamalar

 1. Özel dedektifler resmi suçların incelemesini ve araştırmasını gerçekleştiremezler, bu suçlara doğal yollarla tanıklık ettiklerinde ise bu durumu derhal ilgili yetkililere bildirmeli ve bu suçla ilgili tüm bildiklerini aktarmalıdır.
 2. Hiçbir durumda araştırmalarında kişisel ya da ailesel onura, gizliliğe zarar verecek ya da kişisel ve ailesel imajı zedeleyecek bilgileri kullanamazlar.

Madde 103. Araştırmaların Gizli Yapısı

Özel dedektifler araştırmalarındaki sırları eksiksiz olarak korumak zorundadırlar ve ilgili kişiler ya da ilgili hukuki ya da polis birimleri dışında herhangi bir şekilde kimseye sunamaz ve kullanamazlar.

Madde 104. Özel Kayıt

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü açık bürosu olan özel dedektifler için kayıt sıra numaralarının, isimlerinin, soy isimlerinin, sosyal adreslerinin ya da ilgili dedektifle ilgili bu Düzenlemenin 52 den 65e kadar olan maddelerinde yer alan prosedürlerini, bağlı oldukları delegasyon ya da şubelerin ve kullandıkları ticari ismin yer aldığı bir kayıt bulundurmalıdır. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu bilgileri Otonom kurumların ilgili birimlerine de bildirmelidir.
 2. Özel dedektifin ve ona bağlı dedektiflerin hizmete başlayabilmesi için ofisin açılışının bir önceki kısımda yer alan kayıtlara geçmesi ve sahibinin ve bağlı olanların mesleki kimlik kartlarının da olması gerekir. Bahsi geçen kayıtlarda bulunmaksızın özel dedektiflik faaliyetleri yürütülemez.
 3. Sözü geçen kayda girilmesiyle öngörülen prosedür talimatları ilgili kişinin başvurusuyla resmiyet kazanmak üzere başlayacaktır, ki bu da bu Düzenlemenin 53 ve 54. maddelerindeki genel koşulların yerine getirilmesiyle ayrıca Ekonomik Faaliyet vergilerine dâhil olunmasını da devreye sokacaktır.
 4. Dedektiflik bürosuna bağlı dedektiflerin kaydı büro sahibinin başvurusuyla gerçekleşir, bu başvuruya ayrıca bahsi geçen kişilerin sosyal sigortalar belgeleri de eklenir.
 5. Özel dedektiflik bürolarının kayıt prosedüründe hataların düzeltilmesi, çözümlemeler, bildiriler gibi konularda bu Düzenlemenin 8. ve 9. maddeleri geçerlidir.
 6. Kayıt numarası ve tarihi ilgiliye bildirilecektir ki ilgili kişi bu numarayı yayınlarına, belgelerine ve dilekçelerine eklemelidir.
 7. Kayıt bilgilerindeki ya da ilgili ve bağlı dedektifler ve delegasyon ya da şubelerle ilgili herhangi bir değişiklik, bu durumun ortaya çıkmasından sonraki on beş gün içinde özel kayıtlarda oluşabilecek herhangi bir değişiklik dikkate alınarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmelidir, Emniyet Genel Müdürlüğü de bunun ilgili Otonom Kurum organlarına bildirecektir.

Madde 105. Dedektif Şirketleri

 1. Dedektiflikle ilgili ticari şirketler, işyerleri ya da kooperatifler sadece bunun için yetkisi olan kişiler tarafından kurulur ve bu kişiler kayıt için şirketin kuruluş ile ilgili yazılı evrakların, sertifikaların resmi kopyalarını ya da adı geçen kayda girişlerini belgeleyen eklentileri ve ayrıca şirketin sahibi, sermayesi ya da yönetim organları ile ilgili değişikliklerin tümünü Emniyet Genel Müdürlüğüne iletmelidir. Tüm bu bahsi geçen durumların bildirimi ortaya çıkışlarından sonraki on beş gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü de bunları Otonom kurumların ilgili birimlerine bildirecektir.
 2. Adı geçen dedektiflik şirketlerinin üyeleri sadece dedektiflik ile ilgili kendi işlerini yapabilirler güvenlik şirketlerinin geniş çaptaki faaliyetlerini yürütemezler.

Madde 106.Şubelerin Kurulması

Özel dedektiflik büroları farklı yerlerde delegasyonlar ya da şubeler kurabilirler, bu delegasyon ya da şubeler bu Düzenlemenin öngördüğü yetkili dedektifler tarafından idare edilmelidir.

Madde 107. Şubelerin Açılması

Daha önceki maddede belirtilen şubelerin açılması ve faaliyete başlaması için açılışın açılan yer, çalışacak dedektifler ile ilgili evraklarla beraber Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir ki Emniyet Genel Müdürlüğü de bunları Otonom Kurumların ilgili organlarına bildirecektir.

Madde 108. Tutanak-Kayıt

Tüm delegasyon ya da şubelerde Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği şekilde arşivlenmek üzere bir tutanak-kayıt bulunmalıdır, bu tutanaklarda yer alması gereken bilgiler ise şunlardır: araştırma sıra numarası, araştırma tarihi, müşterinin adı, soyadı ya da sosyal sıfatı ve adresi, araştırılan kişi yada kişiler, konu, araştırmanın bitiş tarihi, tanık olunan suç durumları ve bunların bildirildiği organlar.

Madde 109.Bilgilerin iletilmesi

Dedektiflik bürosu sahibi ya da büroya bağlı çalışan dedektifler, Hukuki Yönetimler ya da Güvenlik Güçleri birimleri tarafından istenildiği takdirde araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri bu kurumlara bildirmelidir.

Madde 110. Sorumluluk

Özel dedektifler hizmetlerini yürütürken oluşan durumlardan ve olaylardan sivil olarak sorumlu olurlar.

BAŞLIK III

Güvenlik Yolları

BAŞLIK I

Genel Güvenlik Yolları

BÖLÜM 1. ORTAK UYGULAMALAR

Madde 111. Zorunluluk

 1. Madde 13 e ve vatandaş güvenliğinin korunması ve suç teşkil eden durumların önlenmesi ile ilgili 1/1992 Organik Yasasına uygun olarak Devlet İçişleri Sekreterliği ya da ilçeler için Sivil Yönetimler, endüstri şirketlerine, ticari şirketlere ya da güvenlik hizmeti veren şirketlere bu Düzenlemenin öngördüğü şekilde emir verebilir.
 2. Kurumlarda zorunlu güvenlik yolları için uygulanan işler binayı kiraya veren kişiye bildirilir ve bu işler binanın genel yapısında ve güvenliğinde eksikliğe sebebiyet vermeden yapılır.

BÖLÜM 2. GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ

Madde 112.Hizmetlerin, sistemlerin ve belirli durumların sıralanması

 1. Şayet yürüttükleri ticari faaliyetlerin yapısı ya da önemi, kuruldukları yer, müşteri portföyü, sahip oldukları fonların ya da değerlerin seviyesi, sahip oldukları taşınırların ya da eşyaların değeri ya da bunlar gibi nedenlerden dolayı İçişleri Sekreterliği ya da Sivil Yöneticiler şirketlere aşağıdaki güvenlik hizmetlerini ya da sistemlerini ayrı ayrı ya da beraber olarak bulundurmayı zorunlu kılabilir:
 2. Güvenlik departmanı oluşturmak
 3. Güvenlik şirketinde kaydı olan silahlı ya da silahsız personelden oluşan güvenlik görevlileri servisinin kurulumu.
 4. Güvenlik ve koruma, uygulama ve sistemlerinin kurulumu.
 5. Çalışma şekli 46,48 ve 49. maddelerde belirtildiği şekilde olan ve bu Düzenlemenin ek kısmında 6.2 bendinde yer alan koşulları sağlayan alarm merkezleri ile bağlantılı güvenlik sistemlerini kurmak: bu hizmet güvenlik şirketi olarak yetkisi olmayan üçüncü kişilere yaptırılamaz.
 6. Şayet bu Düzenlemenin 96.2 maddesinin b ve c kısımlarında yer alan durumlar var ise her durumda güvenlik departmanı bulunmak zorundadır.

Madde 113. Kamu Organizmalarında Kurulma

Şayet bahsi geçen güvenlik servislerinin ya da hizmetlerinin kamu şirketlerinde, kurumlarında ya da organizmalarında kurulması gerekli görülürse Emniyet Genel Müdürü ya da ilçelerdeki Sivil Yöneticiler bunu Bakanlığın ya da Hükümetin öngördüğü şekilde İçişleri Bakanına gerekli izin ve onayın emredilmesi için sunmalıdır.

Otonom Yönetimlere ya da Yerel Yönetimlere bağlı şirket, kurum ve kamu organizmaları için de aynı uygulama Otonom Kurumların ilgili organlarınca yapılacaktır.

Madde 114. Güvenlik Görevlilerinin Hizmet Değişimi

Madde 112 de merkezi alarm ve güvenlik sistemi kurma zorunluluğu olduğu belirtilen şirketler ve kurumlar güvenlik sistemine bağlanmasının teknik nedenlerle ya da ekipman eksikliği nedeniyle mümkün olmadığı durumlarda bunun yerine güvenlik şirketi personeli olan özel güvenlik görevlileri çalıştırmak zorundadır.

Madde 115. Yetkili Güvenlik Departmanı

Yukarıda belirtildiği gibi güvenlik departmanı oluşturma zorunluluğu olmadığı halde bu departmanı kurmak isteyen endüstriyel, ticari ve kamu kurumları bunu İlçe Yönetimine ya da Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Madde 116.Güvenlik Departmanının Yükümlülükleri

Her kurum, şirket ya da şirketler grubu için bir tane olmak üzere kurulan güvenlik departmanı; güvenlik hizmetlerini bahsi geçen kurumların tüm coğrafi alanlarında, yönetimle işbirliği içinde yürütür, şirketin güvenlik servislerini, malların ya da değerlerin depolanması ya da nakliyesi işlerini, ilgili güvenlik görevlilerini ya da özel alan muhafızlarını organize eder, fiziksel ve elektronik sistemlerin kontrolünü de üstlenir.

Madde 117.Güvenlik Direktörü

 1. Bu Düzenlemenin 96.2. maddesinde öngörülen uygulamalarda 95,97 ve 98. maddelerde, 95. maddenin d) ve h) bentleri hariç olmak koşuluyla, öngörülen hizmetlerin yürütülmesi için güvenlik departmanının başında kurum tarafından belirlenmiş bir güvenlik direktörü olmalıdır.
 2. Yüksek seviyede ve çapta güvenlik departmanının bulunduğu kurum ve şirketlerde bu departman güvenlik direktörünün yaptığı işleri gerektiği şekilde yürütecek olan güvenlik yönetiminin komutasında olur.

Madde 118. Güvenlik Görevlileri Servisi Muafiyeti

 1. Bu Düzenlemede belirtildiği şekilde güvenlik görevlisi bulundurma koşulu olan kurum ve şirketler bu Düzenlemede yer alan güvenlik sistemlerini kurduklarını belgeleyerek başvurdukları takdirde Emniyet Genel Müdürlüğü ya da ilçelerde Sivil Yöneticiler bu şirketleri güvenlik görevlisi servisinden muaf tutabilir.
 2. Bu konu ile ilgili başvuru bahsi geçen otoritelere yapılır ve gerekli kurulumların ve güvenlik hizmetlerinin yapılıp yapılmadığı Ulusal Polis güçlerinin ya da Sivil Güvenlik Güçlerinin ilgili birimlerinden gelen görevliler tarafından denetlenip on günlük süreçte prosedür tamamlanıp, sonuçlanır.

BAŞLIK II

Özel Güvenlik Yolları BÖLÜM 1 BANKALAR, TASARRUF KASALARI, KREDİ KURUMLARI

Madde 119. Güvenlik Departmanı ve Alarm Merkezi

 1. Tüm bankalar, tasarruf kasaları ve kredi kurumlarında bu Düzenlemenin 116. maddesine uygun olarak kurumun tüm güvenlik organizasyonunu ve yönetimini yürüten bir güvenlik departmanı bulunmalıdır.
 2. Ayrıca bu kurumlarda, tüm binalarında ve ofislerinde alarm merkezine bağlı güvenlik sistemi olmak zorundadır, teknik nedenlerle bunun mümkün olmadığı istisnai durumlarda madde 114.teki uygulama geçerli olur.
 3. Bir kredi kurumunun 46,48 ve 49. maddelere uygun olarak kurulan ve bu Düzenlemenin ek kısmındaki 6.2 bendinde yer alan şartları yerine getiren kendisine ait alarm merkezleri aynı kurumun farklı birimlerine hizmet verebilir.

Madde 120. katı Güvenlik Yolları

 1. Güvenlik sistemleri, kredi kurumlarının binalarında ve ofislerinde bu Düzenlemenin 112. maddesinde yer alan durumlar göz önüne alınarak ve Adalet ve İçişleri Bakanlığının düzenlediği ve Özel güvenlik Merkezi Karma Komisyonunun açıkladığı kriterlere göre düzenlenir:
 2. Bina ve ofislerde herhangi bir suç durumuna ya da kişilere karşı önlem olarak daha sonra tanımlama yapmak üzere kullanılan mesai saatleri içinde kurum çalışanlarınca müdahale gerektirmeyen görüntüleme ve kayıt sistem ya da ekipmanları.

Hırsızlığa karşı destek amaçlı yapılan görüntü kayıtları kurum tarafından kayıt tarihinden itibaren on beş gün boyunca muhafaza edilmelidir ve herhangi bir suç durumunda bu kayıtları ilgili Hukuki yetkililere ve Emniyet Güçlerine teslim etmelidir.

Kaydı yapılan görüntüler sadece suçla ilgili durumlarda kimlik belirlenmesi için kullanılır ve aksi hukuki otoriteler ve Emniyet Güçlerin tarafından istenmedikçe on beş günlük süre geçtikten sonra kullanılmaz halde olmalıdır.

 1. Herhangi bir saldırı ya da buna benzer fiziksel bir müdahaleyi önlemek için özellikleri Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen detektör tarzı elektronik uygulamalar.
 2. Alarmları çalıştırmaya yönelik olan buton ve benzerleri.
 3. Yüksekliği en az iki metre olan içeriden kapatılan personelin içinde görev yaptığı ve herhangi bir saldırıyı önleyecek kapasitede ve zırh seviyesinde olan kasa çerçevesi.
 4. Bina ve ofislere erişimde metal maddelerin denetimine izin veren, otomatik kapıları bloke eden ve açan ya da acil durum kapılarını devreye sokan kişisel erişim kontrol sistemi.
 5. Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş karteller ya da geçiş yeterlilik sistemleri, güvenlik sisteminin varlığını bildiren sistemler, otomatik aparatlar ya da görüntü kayıt ediciler.
 1. On bin kişiden az nüfusu olan yerlerde kurulmuş ve ondan az çalışanı olan kredi kurum ve ofisleri bir önceki kısımda d ve e bentlerinde yer alan zorunluluklardan muaf tutulur.

Bahsi geçen kurum ya da ofisler seviyelerine göre 1. kısımda d ve e bendinde yer alan güvenlik yollarından birini kurmak zorundadır. Bunun için ise Emniyet Genel Müdürlüğü ya da ilçeden sorumlu Sivil Yöneticiler kurumun isteği üzerine on gün içinde bu Düzenlemenin 112.1 kısmında yer alan durumları değerlendirmek üzere ve güvenlik servisinin kurulumunun yetkisini vermek üzere temsilcilerini görevlendirir.

 1. Vergi Dairesi Yönetimlerinde ve Delegasyonlarında yer alan kredi kurumlarının ofislerinde kurulacak güvenlik sisteminin kararlaştırılmasında ilgili yönetim otoritesi durumu bahsi geçen ilgili yönetim ya da delegasyonlara bildirir.

Madde 121.Zırhlı Kasa ve Kiralık Kasa Koşulları

Zırhlı para kasaları ve kiralık kasalar Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği özellikte ve koruma kapasitesinde olmalı ve aşağıdaki güvenlik yolları ile korunmalıdır:

 1. Mesai saatleri dışında bir dahaki iş gününe kadar kapıları bloke eden mekânik ve elektronik uygulamalar.
 2. Yirmi dört saat elektronik saldırı detektörüne bağlı olan kasalar haricinde tüm iş günü boyunca aktif olan otomatik engelleyici sistemler.

Acil durumlarda erişimi önleyen zırhlı kasa kapakları, kurumun ya da grubun bir

başka şubesine depolanmak üzere taşınırken serbest kalır.

 1. Sismik detektörler, mikrofonik detektörler ya da buna benzer zırhlı kasaları ya da kiralık kasaları koruyan sistemler.
 2. Volimetrik sistemler
 3. Balıkgözü delikleri ya da bunun gibi uygumlalar ya da içeride kapalı televizyon sistemi ya da video sensör sistemi gibi dışarıdan itibaren görüntüleri gösterene monitörler.

Bunlar alarm merkezine bağlı olmalı aksi takdirde kurum alarm yerine muhafız hizmeti kullanmak durumundadır.

Madde 122. Dayanıklı Kasalar, Para Dağıtıcıları ve Otomatik Kasalar

 1. Dayanıklı kasalar Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği koruma seviyesinde olmalı ve bir önceki maddede belirtildiği şekilde bloke edici ve engelleyici sistemlerle korunmalıdır. Ağırlığı 2000 kilogramın altında olanlar zemine sabitlenmeli ve resmen onaylanmalıdır.
 2. Kurumun ya da ofisin çalışması ve para organizasyonlarını gerçekleştirmek için kullanılan yardımcı kasaların içinde nakit bulunması olasılığı nedeniyle engelleyici aparatlara bağlı olması gereklidir
 3. Para dağıtıcıları Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği koruyucu maddelerden yapılmalı ve sadece personelin gireceği izole alanlara konulmalı ve mesai saatleri içinde alarm merkezine bağlı olmalıdır.

Otomatik engelleyici aparatları gerektiren bu para dağıtıcıları Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği miktarda ilgili hesaptan para çekilmesini sağlamalıdır.

Tüm yardımcı kasalar para dağıtıcılarının yerine konduğunda bu Düzenlemenin 120.1d) ve e) kısmında yer alan kurulumlara gerek kalmaz.

 1. Otomatik kasalar aşağıdaki güvenlik yolları ile korunmalıdır:
 2. Belirlenen seviyede temasa ayarlı ve bloke olan zırhlı geçiş kapısı.
 3. Para deposuna erişimde otomatik önleyici aparat uygulaması.
 4. Arka kısımlarda sismik detektörler
 5. Kasalar binaların cephesinde ya da iç cephesinde ise b ve c bendinde geçen güvenlik uygulamaları.
 6. Şayet otomatik kasalar açık alanlarda, bina çevresinden ayrı yerlerde kurulmuş ise yere sabitlenmiş şekilde ve önceki kısımda 1. de belirtilen şekilde korunmalıdır.

Madde 123. Tesis Planları

Bankalar, tasarruf kasaları ve kredi kurumları tüm ofislerinin tesis planlarını, birimlerin dağıtımlarını, farklı servisler için kurulan güvenlik sistemlerini ve yapısında kullanılan malzeme ile ilgili teknik bilgileri merkez ofisinde bulundurmalıdır ve istenildiği takdirde bahsi geçen planların kopyalarını Emniyet Güçlerine vermelidir.

Madde 124. Döviz Büroları ve Taşınabilir Modüller

 1. Kredi kurumlarına ya da diğer ticari kurumlara bağlı olarak çalışan döviz büroları en az bu Düzenlemenin 132. maddesinde Loto ve Mütekabil Bahis Yönetimleri için belirlenen güvenlik yollarını uygulamaya koymalıdır.
 2. Kredi kurumları, mobil bankalar ve taşınabilir modüller en az aşağıdaki güvenlik yollarını uygulamaya koymalıdırlar:
 3. Personele yapılacak herhangi bir saldırıyı önlemek için kasanın çevresine koruma ve zırhlı erişim kapıları.

Personelin içeride olduğu mesai saatlerinde kasanın çevresi içeriden kapatılmalıdır.

 1. Araca sabitlenmiş engelleyici ve bloke edici özellikli dayanıklı kasa. Yardımcı kasa depo olarak bulunmalı ve başka bir önleyici aparatla bağlantılı olmalıdır.
 2. Işıklı dış sinyal ve içeride butonlar.
 3. 120. maddenin f. bendinde öngörülen karteller.
 4. Güvenlik Güçlerince güvenlik sağlanmayan durumlarda özel güvenlik görevlileri ya da bina ve çevresinde güvenlik görevlileri hizmeti.
 1. Her birinin ya da modülün çalışmasının yetkilendirilmesi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ya da ilçelerde Sivil Yönetimin kontrolünde olacaktır ve bunların kurulumunda bu Düzenlemenin 136. maddesindeki prosedür geçerli olacaktır. Yetkilendirmenin bir kopyası ilgili birimde ya da modülde saklanacaktır.

Madde 125. Muafiyetler

Emniyet Genel Müdürlüğü ya da ilçelerde Sivil Yönetim, ilgili kurumun başvurusu ile kurumu bu Düzenlemenin 120 ve 121,122 ve 124 maddeleri 1. ve 2. kısımlarında yer alan zorunluluklardan 112.1 maddede yer alan koşulları inceleyerek muaf tutabilir. Bunun için ilgili temsilciler atanır.

Madde 126. Posta Kasası

Bu Bölümde yer alan tüm zorunluluklar sadece Mektup ve Telgraf hizmeti veren ofisler haricinde tüm Posta Kasası ofisleri için de geçerlidir.

BÖLÜM 2 KUYUMCULAR, GÜMÜŞÇÜLER, SANAT GALERİLERİ VE ANTİKA DÜKKÂNLARI

Madde 127.Güvenlik Yolları

 1. Altın, gümüş gibi maddelerin fabrikasyonu ve teşhiri ile uğraşan tüm kuyumcu ve gümüşçüler aşağıdaki güvenlik yollarını kurmak zorundadırlar:
 • Koruma seviyesi Adalet ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen dayanıklı kasa tüm iş günü boyunca aktif olan önleyici aparatlar ya da kapı bloke ediciler.

Dayanıklı kasanın ağırlığı 2000 kilogramdan az ise zemine sabitlenmelidir ve resmen onaylanmalıdır.

 • Stratejik yerlerde alarmları aktive eden butonlar.
 • Binanın içinde geçişler veren oyuk parmaklıklar ve dışarıdan kapalı metaller.
 • Gerekli güvenlik önlemlerini sağlayan tüm bina girişlerinde zırhlı kapılar.
 • Havalandırmalar, pencereler, kapılarda elektronik koruma.
 • Para ya da değerli eşyaların olduğu bina bölümlerinde denetimi sağlayacak elektronik uygulamalar
 • Zırhlı kasanın ya da dayanıklı kasanın olduğu yerde duvarda, tavanda ve yerde sismik detektörler.
 • Alarm merkezi sistemine bağlı güvenlik sistemi.
 • Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenmiş dışarıdan insanların güvenlik sistemine sahip olduğunu gösterecek şekilde koyulmuş karteller,
 1. Değeri 15.000.000 pesetadan fazla olan objelerin konduğu yerlere zırhlı kristaller koymak zorunluluğu vardır. Bu uygulama pencere ve dışarıya açılan boşluklar için de geçerlidir.
 2. Sanat galerileri, antika dükkânları, altın ve gümüş nesnelerin teşhiri ve satışı ile uğraşan kurumlar ve belirlenen değeri geçen değerde antika ve sanat eseri satan kuruluşlar bu maddenin 1, b, c, d, e, f, h ve i bentlerinde yer alan güvenlik yollarını uygulamalıdır, ayrıca binanın tavan ve yerlerinde ve diğer yerlere açılan duvarlarında sismik detektörler ve objelerin sergilendiği yerlerde kristal zırhlar olmalıdır.

Madde 128.Sergiler ya da Müzayedeler

 1. Genel normlardan bağımsız olarak şayet kişiler ya da kurumlar genelde bu tarz işler için kullanılmayan yerlerde ve binalarda altın, gümüş, sanat eseri ya da antika sergisi ya da müzayedesi düzenleyecekse bunu ilçe Sivil Yönetimine en az on beş gün önceden bildirilmelidir.
 2. Şartların incelenmesi sonucu Sivil Yönetim organize eden kişilere güvenlik görevlileri ve güvenlik yolları ile ilgili talimat verebilir.

Madde 129. Muafiyet

 1. Sivil Yönetimler, ilgili kurumun sahibinin başvurusu ile yapılan ticareti ve şartları inceleyerek kurumu bu Düzenlemenin 127. maddesinde öngörülen güvenlik koşullarından muaf tutabilir.
 2. Muafiyetin gerçekleşmesi durumunda bahsi geçen yetkililer bunu ilgililere bildirirler.

BÖLÜM 3. SERVİS İSTASYONLARI VE YAKIT VE KARBON İKMAL BİRİMLERİ

Madde 130. Güvenlik Yollarının Sıralanması

 1. Servis istasyonları ve yakıt ve karbon ikmal birimleri Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği seviyede koruma kapasitesine sahip dayanıklı kasa bulundurmalıdır ki bu kasa içerdeki paraya ulaşımı önleyen sistem veya mekânizmaya, çift kilitli korumaya da sahip olmalıdır. Kasa yere sabitlenmiş olmalıdır.
 2. Dayanıklı kasanın açılması için gerekli anahtarların bir tanesi işi ya da ticareti yürüten kişide diğeri ise sahibinde ya da fonlardan sorumlu kişide bulunmalıdır, hiçbir durumda anahtarlar aynı kişide ya da beraber çalışan kişilerde olmamalıdır.
 3. Gerekli yeniliklerin ve değişikliklerin yapılmasıyla servis istasyonlarının ya da yakıt ve karbon ikmal birimlerinin her personeli dayanıklı kasada Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği miktarda parayı himayesine alır.
 4. İstasyonlar ve yakıt ikmal birimleri dışarıdan görünecek şekilde karteller koyar ve Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen miktarda para değeri olan yakıtı bir değişime gerek duymadan bulundurabilir.
 5. İstasyon hizmetlerinin ekonomik seviyesi nedeniyle Sivil Yönetimler şirket sahibine bu Düzenlemenin 112. maddesinde yer alan güvenlik yollarını uygulamayı zorunlu kılabilir.
 6. Bu Düzenlemenin 129.1 maddesindeki muafiyet durumu servis istasyonları ve yakıt ve karbon ikmal birimleri için de geçerlidir.

BÖLÜM 4. ECZA OFİSLERİ, LOTO, BAHİS BÜROLARI VE OYUN KURUMLARI

Madde 131. Ecza Ofisleri

 1. Tüm ecza ofisleri tünel tipi, iniş çıkış bandı ya da döner bant gibi müşterilerin içeri girmeden hizmet alabilmesini sağlayan bir uygulama bulundurması gerekir.
 2. Bu uygulama sadece eczaneler gece ya da acil hizmet veriyorsa zorunludur.

Madde 132.Loto Yönetimleri ve Bahis-İddia Büroları

 1. Loto yönetimleri ve Bahis-İddia büroları kapalı bir sınır içinde olmalıdır ve bu Düzenlemenin 127.1 maddesinde belirtilen şekilde paralarını saklamak üzere dayanıklı kasaları olmalıdır.
 2. Halka açık olan kısım çalışanlarına ayrılan kısımdan belirli bir seviyede olan zırhlı element ya da malzemelerle ayrılmalıdır ve bu kısım herhangi bir saldırıyı önlemek için içeriden kapatılmalıdır.
 3. Müşterilerle aktarım sadece bir önceki maddenin 1. kısmında belirtildiği şekilde küçük pencerelerden yapılmalıdır.
 4. Bahsi geçen güvenlik yollarının dışında ilçenin Sivil Yönetimi bu Düzenlemenin 130.5 maddesinde yer alan durumlarda bu kurumlardan madde 122’nin c ve d bentlerinde yer alan güvenlik yollarını da uygulamalarını isteyebilir.

Madde 133. Şans Oyunları Lokalleri

 1. Bir önceki maddenin 1 ve 2. kısmındaki güvenlik uygulamaları şans oyunları lokallerinde de geçerlidir.
 2. Yüz elliden fazla oyuncu için yetki almış bingo salonları, altmış beşten fazla oyun makinesi olan oyun salonları bu Düzenlemenin 130. maddesinin 1 ve 2. kısmında yer alan güvenlik yollarını uygulamalıdır.

Madde 134. Muafiyet

Herhangi bir muafiyet durumu için bu Düzenlemenin 129. maddesi geçerli olacaktır.

BÖLÜM 5 GÜVENLİK YOLLARININ İDAMESİ

Madde 135. Revizyon. Tutanak-Katalog

 1. Farklı güvenlik yollarının bakımı ve devamı için şirket ya da kurumun revizyonu sağlayacak elektronik yolları olmalıdır ve bu revizyonlar her dört ayda bir güvenlik şirketlerinin kalifiye personeli ya da bahsi geçen yolları uygulayan personeli tarafından yapılmalıdır, iki yenileme arasında dört aydan fazla zaman olmamalıdır ve Adalet ve İçişleri Bakanlığının emrine uygun olarak revizyonların, gerçekleştirilen işlemlerin kaydedildiği bir tutanak-katalog arşivlenmek üzere tutulmalıdır.
 2. Şayet kurulumlar devlet onayı almış ve sistemin her bir elementinin çalışması alarm merkezine bağlı ise revizyonlar yılda bir defa yapılabilir, iki revizyon arası on iki ayı geçemez.

BAŞLIK III

Güvenlik Yolları Uygulamaları Zorunlu Olan Kurum Ya da Ofislerin

Açüış1

Madde 136. Yetkilendirme

 1. Bu Düzenlemede geçen güvenlik yollarını uygulamak zorunda olan kurum ya da ofislerin açılması için sorumlu kişi Sivil Yönetime başvurur, o da Ulusal Polis Güçlerinin ilgili birimlerine ya da Sivil Güvenlik Güçlerinin birimlerine kurulan güvenlik yolları ve çalışmalarını kontrol etmeleri ve onaylamaları için emir verir.
 2. Şayet kontroller sırasında bahsi geçen yetkililer güvenlik yollarında bir hata ya da eksiklik tespit ederse bunu ilgili şirket ya da kuruma düzeltmeleri için bildirirler. Düzeltme yapıldıktan sonra yetkililer onaylamak üzere yeniden davet edilir.
 3. İlgili yetkili hatalar düzeltilmediği sürece kurumu ya da ofisin açılmasını ertelemelidir şayet yerleri var ise güvenlik görevlilerinin hizmeti yerleştirilmeli kurum ya ofis haber vermelerinin ardından herhangi bir ileti olmazsa kurum ya da şirket açılış için yetkilendirilmiş kabul edilir.
 4. Tasarruf kasasını ya da kredi kurumlarını etkileyen açılış ertelemelerinde yetkililer İspanya Bankasına bunu bildirmelidir.
 5. Şayet bir kurum ya da ofis aynı nüfustaki başka bir yere taşınıyorsa yetkililer güvenlik yolları kurulmadan da açılışa izin verir tabiî ki yeni yere kurulumların iki ayı geçmemesi gerekmektedir.

BAŞLIK IV

Kontrol ve Denetim

BAŞLIK 1

Bilgi Ve Kontrol

Madde 137.Yetkiler ve Görevler

 1. Kontrol yetkileri 30 Temmuz tarihli 23/1992 Özel Güvenlik Yasası ile Adalet ve İçişleri Bakanlığına ve Sivil Yönetimlere verilmiştir.
 2. İlgili organların verdiği emir ve talimatların uygulanmasının kurumların çalışmasının hizmet ve aktivitelerinin özel güvenlik yolları ve personelinin kontrolü, gözetimi ve denetimi Ulusal Polis Güçlerine ya da Sivil Güvenlik Güçlerine verilmiştir.
 3. Bir önceki maddeden bağımsız olarak özel alan muhafızlarının kontrolü ve denetimi Sivil Güvenlik Genel Müdürlüğündedir.
 4. Özel güvenlik yasası ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Sivil Güvenlik Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilmesi için bu birimlerin prosedür aşamalarını konu ile ilgili her şeyi barındıran otomatik bir fişleme düzenleri olmalıdır.

Madde 138.Yıllık Belgeleme

 1. Her yılın ilk dört ayda bir güvenlik şirketleri İçişleri Sekreterliğine bir önceki yılın faaliyetlerini içeren bir dosya yollar, bu dosyada bulunanlar:
 2. Güvenlik personelinin ast-üst ilişkisi ve ilgili tutanak-kayıt bilgileri
 3. Bu Düzenlemenin 1. maddesinde sıralandığı şekilde gerçekleştirilen hizmetler, yapıları, hizmetin verildiği kurum ya da kişinin adını içeren hizmet bilgileri.
 4. Vatandaş güvenliği ile ilgili olarak Emniyet Güçlerine yapılan bildirimlerin özeti.
 5. Emniyet Güçleri ile yapılan yardımlaşma, işbirliği ve girişlerle ilgili bilgi.
 6. Aynı şekilde güvenlik şirketleri her yılın ilk sömestresinde İçişleri Sekreterliğine şirketin mal varlığı ve finans bilgilerini içeren yıllık bir özet yollamalıdır.

Madde 139. Sorumluluk Poliçesi Bildirimi

 1. Yukarıdaki maddede belirtilen sürede güvenlik şirketleri sivil sorumluluk garanti kontratını belgeleyen resmen tanınmış poliçeyi kayıtlara sunmalıdır.
 2. Her kontrat bitiminde şirket bu Düzenlemenin 5.1 c ve ek kısmında Güvenlik şirketleri kayıtlarında resmen tanınmayla ilgili olan maddelere uygun olarak yeni bir poliçe düzenlenmelidir.

Madde 140. Yapısal değişikliklerin Bildirimi

 1. Güvenlik şirketleri hisse sahibi, ortaklar, hisseler gibi ana sermaye ile ilgili olan tüm değişimleri on beş gün içinde İçişleri Sekreterliğine bildirmelidir. (LSP madde 9.1)
 2. Aynı şekilde tüm yapısal değişimleri birimlerindeki ve yönetimlerindeki personel değişimlerini de aynı sürede bildirmelidirler.(LSP madde 9.2)
 3. Önceki iki maddede bahsi geçen bildirimler komu ile ilgili resmi belgelerin resmen tanınmış kopyaları ile yapılır.
 4. Şayet yapılan değişimler yönetici ve direktörlerin koşullarının kaybına nende oluyorsa sorumlulukları durdurulur.

Madde 141.Özel Dedektiflerin Yıllık Zabıtları

Özel dedektifler her yılın ilk dört aylık döneminde bir önceki yılda gerçekleştirdiği hizmetler, bu hizmetlerde çalıştığı özel ya da tüzel kişiler, verilen hizmetlerin yapısı, hizmetler sırasında tanık olunan ve bildirilen suç öğesi barındıran olaylar ve bu olayların bildirildiği yönetim organlarının yer aldığı yıllık zabıtalarını İçişleri Sekreterliğine sunmalıdır.

Madde 142.Sektörün İyileştirilmesi

 1. Daha önceki maddelerde belirtilen yıllıklar dikkate alınarak Adalet ve İçişleri Bakanlığı:
 • Hükümete ve Genel Mahkemelere özel güvenlik sektörü ile ilgili yıllık hesap verir.
 • 30 Temmuz tarihli 23/1992 Özel Güvenlik Yasasına uygun olarak bu sektörle ilgili çalışmaların ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli değişiklikleri ve yolları adapte eder.
 1. Devlet Genel Yönetim alanındaki kişilerin, binaların, kuruluşların, aktivitelerin ve objelerin güvenlik planlaması, bilgilendirmesi ve koordinasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden Adalet ve İçişleri Bakanlığının yükümlülüğündedir.

BAŞLIK II Denetim

Madde 143. Memurların Erişimi

 1. Bu Düzenlemede belirtildiği şekilde özel güvenlik şirketleri ve özel dedektifler tarafından tutulan tutanak-kayıtlar denetim için Ulusal Polis Güçleri mensuplarının emrinde olacaktır.
 2. Özel güvenlik şirketleri ve personeli Emniyet Güçleri mensuplarının silahlık ve silahlıkta yer alan silahlarla ilgili yapacağı denetimler için erişimlerinde yardımcı olmalıdırlar.
 3. Para, bilet, değerli madde ya da tehlikeli madde depolama ve muhafazası yapan şirketler kayıtlarda yer alan bilgilerin doğruluğunun denetimi için zırhlı kasanın denetimini sağlamalıdır.
 4. Aynı şekilde güvenlik uygulamaları, sistemleri ya da yollarına sahip olmak zorunda olan şirketler kurumlar ve birimler ya da güvenlik personeli ya da alarm merkezine bağlı güvenlik sistemi sahibi olan şirketler de Emniyet Güçleri mensuplarının denetim için erişimlerini sağlamalıdır.

Madde 144. Denetimler

 1. Planlanmış denetimlerden ayrı olarak güvenlik şirketleri ya da personeli tarafından yapılmış bir hata ile ilgili ihbarname alındığında polis denetim ve kontrol servisleri ihbar edilen durumun kontrolü için gereken prosedürü başlatır.
 2. Bahsi geçen personel güvenlik şirketlerinin özel ya da kamu kurumlarının ya da özel dedektiflik bürolarının denetimini yaparken;
 3. Gözlemlediği hata ya da anormallikleri tuttuğu bir tutanak bulundurur.
 4. Tutanakta yer alan durumları güvenlik şirketi ve personelinin de işbirliği ile aydınlatması.
 5. Her denetimde ilgili eylemle ilgili kurum sorumlusunun da hazır bulunması ve tutanağın bir kopyasının bu kişiye de verilmesi.

BAŞLIK III Tedbir Yolları

Madde 145. Zaptetme ve Mühürleme

İlgili polis memurları kişiler ya da mallar için büyük tehlike arzeden, çatışmaya neden olabilecek olan araçların silahların malzemelerin ya da ekipmanların zapt edilmesine ya da mühürlenmesine karar verebilir.

Madde 146. Silahların Geri Çekilmesi

Burada yer alan suç ve yönetimle ilgili sorumluluklardan bağımsız olarak, ilgili polis memurları aşağıdaki durumlarda silahların yasadışı depolanması ve kullanılması ile ilgili olarak Silah Tüzüğünün 148.2. maddesine uygun olarak işlem yapmalıdır:

 • Silahla hizmet verme yetkisi olmadığı halde özel güvenlik görevlisinin silah ile hizmet vermesi durumunda.
 • Özel güvenlik personelinin bu Düzenlemede öngörülen yetkiler dışında mesai yerleri ve saatleri dışında silah taşıması durumunda.

Madde 147. Hizmetlerin Durdurulması

Polis memurları güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere zarar verecek vatandaş güvenliğini tehlikeye atacak malzeme ya da teknikleri kullandığını gözlemlerse İçişleri Sekreterliğinin ya da Sivil Yönetimlerin kararı onaylaması ile bu kişilerin hizmetlerini altmış iki saat süre ile durdurur.

BAŞLIK V

Yaptırım Rejimi

BAŞLIK 1

İhlal Çerçevesi

BÖLÜM 1 GÜVENLİK ŞİRKETLERİ Madde 148. Çok Büyük İhlaller

Şirketler için aşağıdaki eylemler çok büyük ihlal olarak tanımlanacaktır:

 1. Aşağıdakileri içeren yetkilendirme gereken güvenlik hizmetlerinin üçüncü şahıslara sunumu:
 • Güvenlik hizmetlerinin bu hizmetleri vermek için gereken kaydı ve yetkisi olmadan verilmesi.
 • Güvenlik hizmetlerine, kayıt iptaline ya da sivil sorumluluk nedeniyle polis tarafından yapılan durdurulmaya rağmen devam edilmesi.
 • Özel güvenlik hizmeti ve aktivitelerinin yapılması için bu hizmetleri yürütmeye yetkisi olmayan kişilerle kontrat yapılması.
 1. Yasanın 3.maddesinde yasaklanan politik ve mesleki çatışmalar, fikir kontrolü kişisel bilgilerin bu konularda kullanımı müşteri bilgilerinin ya da kişi bilgilerinin suç öğesi olmadığı halde üçüncü kişilere verilmesi.
 2. Kişilere büyük zarar verebilecek resmen onaylanmamış malzemelerin ve teknik yolların kurulumu.
 3. Tutanak-kayıtlarda yer alan bilgilere negatif müdahale.
 4. Silahların kullanımı ve taşıması ile ilgili silahların depolanması ile ilgili ve bunların personel tarafından yasada izin verilen hizmetler dışında kullanımı ile ilgili normların uygulanmaması ki buna şunlar da dâhildir:
 • Bir hizmet için belirlenenlere uygun olmayan silah bulundurmak.
 • Mülkiyet kılavuzu gerektiren silah bulundurmak.
 • Düzenlemede hizmet için gerekmediği halde personele silah tahsis edilmesi.
 • Silahların depolanmasında kaçağa, soyguna mahal verecek şekilde ihmalkârlık.
 • Resmen tanınmış silahlık olmaması ya da bunun bu Düzenlemede yer alan durumlarda kullanılmaması.
 • Bu Düzenlemenin 84.2. maddesinde belirtildiği şekilde atış talimlerinin güvenlik şefi ya da atış hocası nezaretinde yapılmaması.
 • Lisansı olmayan personele silah sağlanması.
 1. Silahlı hizmetlerim yasada ve bu Düzenlemede öngörülen durumlar dışında kullanılması ya da lisansız personele verilmesi.
 2. Emniyet Güçleri ile yardımlaşma ve işbirliği gerektiren suç öğesi içeren olayları, bunarlın aktarımı, denetimi konusunda olumsuzluk ki buna şunlar da dâhildir:
 • Vatandaş güvenliğinin korunması, risklerin önlenmesi ile ilgili Emniyet Güçlerine yapılacak bildirimlerdeki hatalar, eksiklikler.
 • Hizmet verirken şahit olunan suç öğesi içeren olaylarla ilgili bilinenlerin bildirilmemesi.
 • Bir yıllık sürede üç büyük ihlalin gerçekleştirilmesi.

Madde 149. Büyük İhlaller

Güvenlik şirketleri için aşağıdaki eylemler büyük ihlal olarak tanımlanacaktır:

 1. Resmi onayın gerekli olduğu malzeme ve teknikleri resmi onaysız kurma.
 2. Hizmetlerin gereken özellikleri taşımayan araçlarla gerçekleştirilmesi ki buna şunlar da dâhildir:
 • Emniyet Güçlerinin ya da Silahlı Kuvvetlerin kullandığı araçların aynısının kullanımı ya da parlak siren ya da akustik sistem gibi yasaklı araçların kullanımı.
 • Nakliye ve dağıtım hizmetlerinin gerekli korumaya ya da güvenlik görevlilerine sahip olmayan araçlarla yapılması.
 1. Hizmetlerin yetkisi olmayan güvenlik şirketi ya da personeli tarafından ya da ilgili yer ve alan dışında kişisel bilgiler olmadan gerçekleştirilmesi; Sivil yönetimden yetki alınmadan endüstri ve taşra alanlarında hizmet vermek, kayıtlı şirketlerin yetki alanları dışında servis vermek üzere kontrat yapması ya da kontratsız hizmet vermesi.
 2. Güvenlik hizmetlerinin ilgili otoritelere ilgili kontratlar sunulmadan verilmesi ki buna şunlar da dâhildir:
 • Kişisel koruma hizmetlerinin bu düzenlemenin 27. ve sonrasındaki maddelerde yer alan yetkilendirmeler olmadan, belirlene süre dışında ve koşullarda gerçekleştirilmesi.
 • Gerekli kontratların ve belgelerin yetkililere sunulmaması, öncesinde ve sonrasında yapılması gereken formalitelerin yapılmaması.
 • Acil hizmetlerin ya da istisnai şartların belirlenen süre içinde yetkililere bildirilmemesi.
 1. Hizmetlerde uyruk, kalifiye, yeterlilik ve resmen tanınmak bakımından uygun olmayan güvenlik personelinin kullanılması.
 2. Güvenlik görevlileri ve diğer güvenlik personeli tarafından belirlenen mesai saatleri içinde görevin bırakılması.
 3. Yıllık aktivitelerin gerektiği şekilde ve belirlenen tarihte ilgili yetkililere sunulmaması.
 4. Özel merkezlerdeki alarm sinyallerinin Güvenlik Güçlerine bildirilmemesi, gecikmeli bildirilmesi ya da doğrulama yapmadan bildirilmesi ki buna şunlar da dâhildir:
 • Gerekli personel olmaması nedeniyle alarm merkezlerinin eksik ya da kusurlu hizmet vermesi.
 • Polis servislerine alarmların doğrulanmadan bildirilmesi
 • Gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan yanlış alarmların Güvenlik Güçlerine bildirilmesi
 • Yanlış alarma nede olan eksikliklerin giderilmemesi ve gerektiği halde alarm bağlantısının kesilmesinin gerçekleştirilmemesi.
 1. Bir yıllık sürede üç hafif ihlalin gerçekleşmesi.

Madde 150. Hafif İhlaller

Güvenlik şirketleri için aşağıdaki eylemler hafif ihlal olarak tanımlanacaktır:

 1. Güvenlik şirketinin ilgili polis birimlerine hesap vermeden hizmete başlaması, büyük ve çok büyük ihlale sebebiyet verenler hariç.
 2. Gerekli izinler alınmadan delegasyon ya da şube açılması.
 3. Bu Düzenlemenin 17.2.maddesinde öngörüldüğü şekilde delegasyon ve şube açma zorunluluğunun uygulanmaması.
 4. Kayıt ve yetki olmadan şirketin kamuya ilan edilmesi ya da şirket kayıt numarası olmadan şirket belgelerinin, dilekçelerinin düzenlenmesi.
 5. Sivil sorumluluk ile ilgili yıllık sertifikanın belirtilen süre içinde sunulmaması.
 6. Şirket sahibi, hisseleri, hissedarları, yönetim organları ve şirket yönetimi ile ilgili diğer konularda yapılan değişikliklerin öngörülen sürelerde ve şekilde bildirilmemesi.
 7. İlgili yetkililere kişisel koruma ve bu hizmetin bitirilmesiyle ilgili öngörülen bilgilerin bildirilmemesi.
 8. Değerli ya da tehlikeli maddelerin nakliye ve dağıtımı ile ilgili programlamanın yapılmaması.
 9. Değerli ya da tehlikeli maddelerin nakliye, indirme, yükleme operasyonlarının öngörülenden farklı şekilde yapılması ya da gerekli önlemlerin alınmaması.
 10. Gerekli olan durumlarda şirket yönetimi ile personel arasındaki iletişimin sağlanmaması.
 11. Deniz ya da havayolu ile yapılan değerli ya da tehlikeli madde nakliyelerinde önlemlerin eksikliği.
 12. Güvenlik kurulumları için gerekli onayların eksikliği ya da ilgili sertifikaların sürelerinin dolmuş olması.
 13. Kurulumlar için gerekli öngörülen revizyonların yapılmaması ya da bu işin uygun olmayan personel tarafından yapılması.
 14. Güvenlik aparatlarında, teçhizatlarında ya da sistemlerinde oluşan hataları gidermek üzere teknik servisin olmaması ya da var olan teknik servisin yeterli kapasitesinin olmaması.
 15. Kullanım için gerekli kullanım kılavuzunun bulundurulmaması ya da kılavuzun yetersiz olması.
 16. Depolama hizmetlerinin silah ya da dayanıklı kasa olmadan ve uyarılar dikkate alınmadan yapılması.
 17. Güvenlik personelinin zorunlu biçim birliğine ya da güvenlik yollarına riayet etmeden hizmet vermesi.
 18. Tutanak-kayıt olmaması ya da bulunan tutanağın öngörülen şekilde olmaması.
 19. Genel olarak, Özel Güvenlik Yasasınca ve bu Düzenleme ile belirlenen ve büyük ya da çok büyük ihlalleri ortaya çıkarmayan iletişim, durum ve formalite eksiklikleri.

BÖLÜM 2.ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ

Madde 151.Çok büyük ihlaller

Özel güvenlik hizmeti veren personel için aşağıdaki eylemler çok büyük ihlal olarak tanımlanacaktır:

 1. Gerekli yetkiler olmadan kişisel olarak ya da bir güvenlik şirketine bağlı olarak üçüncü şahıslara güvenlik hizmeti verilmesi, ki buna şunlar da dâhildir:
 • Mesleki kimlik kartı ya da kaydı olmadan özel güvenlik hizmeti verilmesi
 • Yetkili olduğu güvenlik hizmetleri dışındaki hizmetleri vermek.
 • Kayıtlarda yer almadan ya da mesleki kimlik kartı olmadan özel dedektiflik bürosu açmak ya da bu hizmetleri vermek.
 • Bir büroya bağlı dedektif olarak kayır olmaksızın ya da mesleki kimlik kartı olmaksızın hizmet vermek.
 • Araştırma için yetkisi olmayan personelin özel dedektifler tarafından kullanılması.
 1. 30 Temmuz tarihli 23/1992 Özel Güvenlik yasasında ve bu Düzenlemede hizmet için silah sahibi olmak ve silahın kullanımı ile ilgili uygulamaların gerçekleştirilmemesi ki buna şunlar da dâhildir:
 • Yasal olarak yetkisi olmayanlar tarafından silahlı hizmetlerin verilmesi
 • Hizmet verilen yerler ve saatler dışında özel yetki olmaksızın silah taşıma ve silahların silahlıkta depolanmaması.
 • Silahların depolanması ve belgeleri ile ilgili kaçak, soygun, tahribata mahal verecek ihmaller.
 • Silahlarla ilgili herhangi bir kaçak, soygun, tahribat durumunun Emniyet Güçlerine bildirilememesi.
 • Hizmetin öngörülenden farklı bir silahla verilmesi.
 • Silahın ya da belgelerinin şirketin düşmesi durumunda alıkonması.
 1. Özel dedektifler tarafından yapılan araştırmalarla ilgili zorunlu mahremiyetin olmaması ya da malzemelerin ve tekniklerin kişisel ya ailesel hakları, onuru ve imajı zedeleyecek şekilde kullanımı, ilgili bilgilerin ilgililer dışındaki kişilere verilmesi.
 2. Hizmet verilirken riyakârlıkla ilgili bir suçtan hapis cezası almak.
 3. Emniyet Güçleri ile araştırmalarda ve faaliyetlerde suç öğesi içeren tanık olunan olaylarla ilgili bilgilerin aktarılmaması, delillerin sunulmaması ve araştırma ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde beklenen yardımlaşma ve işbirliğinde olumsuzluk ki bu şunlar dâhildir:
 •  Hizmet verirken karşılaşılan vatandaş güvenliği ile ve suç öğesi ile ilgili bilgilerin Emniyet Güçlerine bildirilmemesi.
 • Vatandaş güvenliğinin korunması için gereken özel durumlarda alanların kapatılması ya da bunun gibi durumlarda Emniyet Güçleri ile işbirliğinde eksiklik.
 • Bir suça tanıklık edilmesi durumunda Emniyet Güçlerine, yetkililere ve ilgili birimlere gerekli kimlik tespitinin yapılmasındaki eksiklik.
 • Yapılan araştırmalarla ilgili Adalet Yönetimleri ya da Güvenlik Güçlerince ihtiyaç duyulan ve istenen bilgilerin verilmemesi.
 1. Bir yıl içinde üç büyük ihlalin gerçekleştirilmesi.

Madde 152. Büyük İhlaller

Özel güvenlik hizmeti veren personel için aşağıdaki eylemler büyük ihlal olarak tanımlanacaktır:

 1. Sahip olunan yetkiyi aşan hizmetlerin gerçekleştirilmesi ki buna şunlar dâhildir:
 • Gerekli koşullar sağlanmadan ilgili yetkililere bildirilmeden ya da gerekli belgeler olmadan özel dedektif bürosu delegasyonu ya da şubesi açmak.
 • Özel dedektiflerin hizmet sınırları içinde olmayan işleri yürütmesi özellikle resmi takibi yapılan suçların araştırmasının yapılması.
 • Özel güvenlik görevlilerinin hizmet yerleri ve saatleri dışında, bu Düzenlemedeki istisnai durumlar haricinde, hizmet vermesi.
 • Özel korumaların yetkilerini aşacak şekilde koruma, kimlik tespiti ya da alıkoyma işlemlerini yürütmeleri.
 • Özel güvenlik hizmetlerinin farklı yollarla verilmesi ya da birbiriyle bağdaşmayan özel güvenlik hizmetlerinin uygulanması.
 1. Vatandaşlar ile ilgili hizmetlerin usulsüz uygulanması ki buna şunlar dâhildir:
 • Kişilere usulsüz, şiddet içeren şekilde davranılması
 • Yetkilerin kullanımında ve güvenlik yollarının kullanılmasında orantı olmaması
 1. Mesleklerini icra ederken usulsüzlüğü saldırıları suçları ve fiziksel ya da sözlü şiddeti önlemeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmemeleri.
 2. Kişilerin özlüğüne ve onuruna saygı duyulmaması.
 3. Politik ve mesleki çatışmalarla ilgili fikirlerin kontrolü ya da müşteriler ile ilgili bilgilerin kişilerin depolanan mallarının bilgilerinin üçüncü şahıslara verilmesi ile ilgili yasaklanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi ki buna şunlar da dâhildir:
 • Kişilerin fikirlerini kontrol edecek, vatandaşlarla ilgili bilgilerin soruşturulması ve elde edilmesi.
 • Hizmetleri sırasında elde ettikleri bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması.
 1. Sendikal ve mesleki hakların Yasanın 15. maddesinde belirtildiği marjda kamu hizmetleri dikkate alınmadan uygulanması.
 2. Gerektiği şekilde ve tarihte özel dedektiflik aktivite bilgilerinin Adalet ve İçişleri Bakanlığına sunulmaması ya da parçalarında ya da toplamında eksik sunulması.
 3. Özel dedektiflerin hizmetleri sırasında tanık oldukları suçları ilgili yetkililere bildirmemesi.
 4. Bir yıl süre içinde üç hafif ihlalin gerçekleştirilmesi.

Madde 153. Hafif İhlaller

Özel güvenlik hizmeti veren personel için aşağıdaki eylemler hafif ihlal olarak tanımlanacaktır:

 1.  Güvenlik şirketlerine bağlı olmayan personelin gerekli biçim birliği ve güvenlik yolları dışında faaliyeti.
 2.  Yanlış ya da vatandaşları dikkate almadan uygulama yapma.
 3.  Unvan sahibi dedektif ya da bağlı dedektiflerle ilgili değişikliklerin kayda geçmek üzere bildirilmemesi
 4.  Özel dedektiflerin gerekli yetkiler olmadan kamuya ilanı ya da ilanın, belgelerin, dilekçelerin kayıt numarası olmaksızın kullanılması.
 5.  Özel dedektiflerim öngörülen tutanak-kayıtları bulundurmaması, tutanak- kayıtların öngörülen şekilde ve formatta olmaması ya da gerekli bilgileri içermemesi.
 6.  Bulundurulan silahlarla ilgili hasar, hırsızlık, belgelerinde tahribat durumunun Emniyet Güçlerine bildirilmemesi.
 7.  Yer değiştirme ya da nöbet devretme nedeniyle görev yerinde bulunmama durumunun özel güvenlik görevlileri tarafından bildirilmemesi.
 8.  Gerekli koşullar yerine getirilmeden ve önlemler alınmadan hizmetlerde köpek kullanımı.
 1.  Zorunlu olduğu halde üniforma ve çeşitlerinin kullanılmamsı ya da mesai yeri ve saatleri dışında kullanılması.
 2.  Güvenlik şefinin yetkileri uygun olmayan şekilde ya da gerekli koşulları taşımayan kişilere vermesi.
 3.  Korumaya konu olan kişi ya da mallarla ilgili olarak Emniyet Güçleri birimlerine yardımdan kaçınma.
 4.  Polis memurlarına mesleki belgelerini göstermemek ya da gerekli durumlarda vatandaşlara kimliğini bildirmemek.
 5.  Genel olarak, Özel Güvenlik Yasasınca ve bu Düzenleme ile belirlenen ve büyük ya da çok büyük ihlalleri ortaya çıkarmayan iletişim, durum ve formalite eksiklikleri

BÖLÜM 3. GÜVENLİK HİZMETLERİ KULLANICILARI

Madde 154. İhlaller

Güvenlik hizmetlerinden faydalanan özel ve tüzel kişiler, kurumlar, organizmalar için aşağıdaki eylemler ihlal olarak tanımlanacaktır:

 1. Çok büyük ihlaller: Kişilere ya da genel ilgililere büyük zarar verebilecek onaylanmamış alarm aparatlarının, güvenlik uygulamalarının ya da sistemlerinin kullanımı.
 2. Büyük ihlaller:
 • Resmen onaylanamamış aparatların ya da güvenlik uygulamalarının kullanımı.
 • Özel güvenlik hizmetini yürütmek için gerekli yetkileri olmayan ve yasal koşullara uygun olmayan güvenlik şirketlerinin kullanımı ve bunlarla kontrat yapılması.
 1. Hafif İhlaller:
 • Normlara uygun olmayan ve kullanımı üçüncü şahıslara hasar ya da rahatsızlık verebilecek aparat ya da güvenlik uygulamalarının kullanımı.
 • Güvenlik Güçleri birimlerine direk alarm yollayan otomatik işaret aparatlarının kurulumu.
 • Özel güvenlik hizmeti verebilmek için gerekli yetkileri olmayan ve yasal koşullara uygun olmayan güvenlik şirketlerinin kullanımı ve bunlarla kontrat yapılması.

BÖLÜM 4. GÜVENLİK YOLLARI REJİM İHLALLERİ

Madde 155.

 1. Şirket, kurum, kuruluş

Suç durumlarını önlemek için bu Düzenlemeye ve ilgili yetkilere uygun olarak güvenlik yolları kullanmaya zorunlu olan şirket, kurum ve kuruluş sahipleri 21 Şubat tarihli Vatandaş Güvenliğinin Korunması ile ilgili Organik Yasasının 23.n ve 24 ve 26.f, h, i kısımları ile olarak karşılaşacağı ihlaller şunlardı:

 1. Çok büyük ihlaller: Riskin büyüklüğü göz önüne alınarak büyük ihlaller çok büyük ihlal olarak nitelendirilebilirler.
 2. Büyük İhlaller:
 • İlgili makamdan yetki almadan bir kurumun ya da ofisin çalışmaya başlaması.
 • Zorunlu güvenlik yolları hazırlanmadan kurumun ya da ofisin faaliyete başlaması.
 • Gerekli güvenlik yolları tam, doğru ya da etkili çalışmadığı halde kurumu ya da ofisi açık tutmak.
 1. Hafif ihlaller:
 • Öngörülen kayıtların uygulanmasında düzensizlik.
 • Zorunlu bilgilerde ve bildirimlerde öngörülen sürelerde eksiklik olması.
 • 21 Şubat tarihli 1/1192 Organik Yasasında belirlenen Emirelere yetkililerin ve birimlerin emirlerine ve güvenlik yolları ile ilgili düzenlemelere itaatsizlik.
 • 21 Şubat tarihli 1/1992 Organik Yasasının vatandaş güvenliğini korumakla ilgili emirlerine itaatsizlik.
 1. Ayrıca suç durumlarını önlemek için bu Düzenlemeye ve ilgili yetkilere uygun olarak güvenlik yolları kullanmaya zorunlu olan şirket, kurum ve kuruluş personeli 21 Şubat tarihli Vatandaş Güvenliğinin Korunması ile ilgili Organik Yasasının 23.n ve 24 ve 26.f, h, i kısımları ile karşılaşacağı ihlaller şunlardır:
 2. Çok büyük ihlaller: Riskin büyüklüğü göz önüne alınarak büyük ihlaller çok büyük ihlal olarak nitelendirilebilirler
 3. Büyük İhlaller: Zorunlu güvenlik yollarının uygulanması için gerekenleri eksik yapılması ve yasaklanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi.
  1. Hafif İhlaller: Bu maddenin 1.3 kısmının c ve d bentlerinde tanımlanan ihlaller.

BAŞLIK II

Prosedür

Madde 156. Genel Uygulama

Yaptırım uygulayan prosedür 4 ağustos tarihli 1398/1993 Anayasasının Prosedür Düzenlemesine uygun olarak aşağıdaki maddelerde öngörülen özellikler kapsamında uygulanır. Madde 157.Başlama

Yaptırım prosedürünün başlamasına ve uygulanmasına Güvenlik yasasının 35. maddesine uygun olarak aşağıdakiler karar verir:

 • Adalet ve İçişleri Bakanı, İçişleri Sekreteri, Emniyet Genel Müdürü, Sivil Yöneticiler ve özel alan muhafızları tarafından yapılan ihlaller için Sivil Muhafızlık Genel müdürü.
 • Hafif ihlaller için:
 1. İlçe karakol komiserleri ve şefleri
 2. Özel alan muhafızları tarafından yapılan ihlaller için Sivil güvenlik komutanları.
 • İhlalin yapıldığı konu ve coğrafi alan ile ilgili tüm organlar.

Madde 158.Talimat Organları

 1. Sivil Yönetimlerle ilgili büyük ve çok büyük hatalar ile ilgili yaptırım talimatını Sivil yönetici verir.
 2. Daha önceki kısımda yer alan durumlar dışındaki durumlarda yaptırım talimatını ilçe polis komiseri ya da sivil muhafız komutanları verir.

Madde 159.Büyük ya da çok büyük hataların prosedüründe talimat veren organ çözümü uygulamadan önce dosyanın bir kopyasını Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimine on beş gün içinde yollamalıdır.

Madde 160.Ödeme Bölünmesi

 1. Para cezasına çarptırılmada yetkili birim ilgilinin otuz gün içinde yaptığı başvuru üzerine ödemenin bölünmesine karar verebilir.

Madde 161. Yaptırımların İlanı

Büyük ve çok büyük ihlaller için yapılan yaptırımlarda olayların büyüklüğü etkilenen insanların sayısı ve vatandaşların bilgilerinin uygunluğu dikkate alınarak ilgili yetkililer uygulanan çözümün ilanına karar verebilir.

Tek ek uygulama. Otonom Kurum Polislerinin Görevleri

İlgili organlar ya da bunun yerine Otonom Kurumlar Polisleri kişilerin ya da malların korunması için Otonom yapılar ile ilgili kamu emirlerinin uygulanması için ve 13 Mart tarihli 2/1986 Güvenlik Güçleri Organik Yasasının öngördüğü düzenlemelerin yapılması için kendi sorumluluklarında olan bölgelerde güvenlik şirketlerinin yetkilerinin verilmesi, denetimleri ve yaptırımları ile ilgili işleri üstlenirler. Ayrıca vatandaş güvenliğinin korunması ile ilgili olan 21 şubat tarihli 1/1992 Organik Yasasının özel güvenlik ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasını sağlar. Ayrıca bu düzenlemede yer alan maddelerde düzenlenen şu maddelerin uygulanmasından da sorumludur:

 1. Madde 2.1 Otonom kurumlar kayıtlarında yer alma koşulu
 2. Madde 5.1 Güvenlik şirketlerinin yetkilendirme sürecinin farklı safhalarının talimatı çözümü. Sivil sorumluluk garanti kontratının tahdidinin bilinmesi
 3. Madde 5.3 Özel güvenlik ile ilgili konuların denetimi ve kontrolü güvenlik şirketlerinin silahlıklarının özellikleri ile ilgili tutanakların istenmesi.
 4. Madde 7.1 İlgili otonom korumun belirlediği kasada, normlara uygun olarak, otoritelerin istediği şekilde garanti oluşturmak.
 5. Madde 12.2 Güvenlik şirketlerinin kayıtlarının iptali
 6. Madde 15. Otonom kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kayıtlı güvenlik şirketlerinin faaliyetlerinin başlamasının kontrolü.
 7. Madde 17.1 ve 2.Güvenlik şirketi delegasyonlarının ve şubelerinin açılması için gereken başvuru ve bilgiler
 8. Madde 20. ve 21. Hizmet verme kontratlarının kontrolü
 9. Madde 24.Güvenlik şirketlerinin yönetim ve personel arasında iletişimi sağlamak zorunda olduğu hizmetlerin belirlenmesi.
 10. Madde 27 bölüm 3 ve 4,Madde 28,Madde 29,Madde 30 bölüm 1,4,5.
 11. Otonom kurum alanlarında gerçekleşen kişilerin korunması aktivitelerinin yetkilendirilmesi.
 12. Kişilerin korunması hizmetinde acil olan yetkilendirmeler
 13. Özel koruma ve türevleri ile ilgili hizmetlerin ve bitişlerinin bildirimi gerekli yetkilendirmeler için otonom kurumlar polisine korunacak kişilerin, korumaların ve hizmetin başlama ve bitiş zamanlarının bildirilmesi.

Otonom kurumların ilgili birimleri madde 27,28,29 ve 30a uygun olarak verilen yetkiler ve alınan bilgilerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğüne hesap vermelidir.

 1. Madde 31.1 Zırhlı olmayan araçların korunmasının belirlenmesi
 2. Madde 36.Fon, değer ve objelerin nakliyesinin teftişi
 3. Madde 44.Arızaların teknik servis özellikleri bilgisi
 4. Madde 50.Hataların düzeltilmesi talebi ve alarm merkezi ile sistem bağlantısın kesilme emri.
 5. Madde 66.3.Onursal imtiyazların düzenlenmesi
 6. Madde 80.2 Endüstri alanlarında ve izole taşralarda güvenlik hizmetlerinin yetkilendirilmesi.
 7. Madde 93.3 Otonom kurum alanında faaliyet gösteren silahlı özel alan muhafızlarının hizmetlerinin yetkilendirilmesi.
 8. Madde 96 b ve c Bir güvenlik şefi yönetiminde hizmet verilmesi hakkındaki uygulama.
 9. Madde 100. Güvenlik şefinin düşmesinin bildirimi
 10. Madde104, 105 ve 107. Özel dedektiflik bürolarının, delegasyonlarının ve şubelerinin açılması, otonom kurum alanında gerçekleşen dedektiflik kurumlarının oluşturulmuş aktivitelerinin ve bunlarla ilgili değişikliklerin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kuruma bu Düzenlemeye uygun olarak bildirilmesi.
 11. Madde 111.Güvenlik yollarının şirketler, endüstri ve ticari kurumlar ya da servisler tarafından uygulanmasının çözümü.
 12. Madde 112.1 Güvenlik servislerini ya da sistemlerini kullanan şirket ve kurumların zarureti.
 13. Madde 115.Güvenlik departmanı oluşturmak için başvurular
 14. Madde 118.Güvenlik görevlisi hizmetinin oluşturulması ile ilgili muafiyet ayrıcalığı ile ilgili otonom kurum polisi tarafından yapılan denetleme.
 15. Madde 120.2 üçüncü paragraf. Güvenlik görevlileri hizmetlerinin yerine güvenlik yollarının konulmasının yetkilendirilmesi
 16. Madde 124.3 Döviz büroları, mobil bankalar ve taşınabilir modüller için hizmet yetkilendirmesi
 17. Madde 125.Güvenlik yolları oluşturulması muafiyet ayrıcalığı
 18. Madde 128. Altın, gümüş, antika ya da sanat eserleri sergi ya da müzayedeleri ve güvenlik uygulamaları.
 19. Madde 129.Güvenlik yolları kullanımında muafiyet
 20. Madde 130.5 ve 6.Servis istasyonları ve yakıt ikmal birimlerine güvenlik uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi ve bu zorunlulukta muaf tutulması.
 21. Madde 132.4 Loto yönetimleri ve Bahis büroları için güvenlik sistemleri uygulanması
 22. Madde 136.Güvenlik metotları uygulamaları zorunlu olan kurum ve ofislerin açılışının yetkilendirmesi, onaylanması, denetimi.
 23. Madde 137.1 Özel güvenlik alanında gereken kontrol
 24. Madde 137.2 Polis ile kontrol fonksiyonu için işbirliği
 25. Madde 137.3 Özel alan muhafızlarının aktivitelerinin kontrolü
 26. Madde 138.Otonom kurum alanında faaliyet gösteren güvenlik şirketlerinin yıllık aktivite tutanakları, bu tutanak İçişleri Sekreterliğine verir ve bir kopyası otonom kurumların ilgili birimlerine yollanır.
 27. Madde 140.Otonom kurum kayıtlarında yer alan güvenlik şirketlerinde yapılan değişikliklerin bildirimi.
 28. Madde 141.Otonom kurum alanında yer alan özel dedektiflik bürolarının, delegasyonlarının ya da şubelerinin aktivitelerinin yer aldığı yıllık tutanaklarının İçişleri Sekreterliğine verilmesi, sekreterliğin de bu tutanakları otonom kurumların ilgili birimine yollaması.
 29. Madde 143. Güvenlik şirketleri, özel dedektifler silahlıklara zırhlı kasalara ve bunların olduğu yerlere erişim ile ilgili Tutanak-kayıtların tanzimi ve bunların denetimi ve kontrolü.
 30. Madde 145.Durdurma ya da mühürlemeden koruyucu metodun ya da bunarlın onaylanmasının uygulanması
 31. Madde 147.Özel güvenlik hizmetinin ya da malzeme ya da tekniğinin ertelenmesi ya da ertelemenin onaylanması.
 32. Madde 157.2 Yaptırım prosedürünün başlaması ve güvenlik şirketleri ile ilgili koruyucu yolların uygulanması yetkisi.
 33. Madde 158. Güvenlik şirketlerine yaptırım prosedürü ile ilgili talimatların verilmesi yetkisi.
 34. Madde 160 ve 162.Tutanakların teslimi ve yaptırımın ilanı ile ilgili yetki

Birinci son düzenleme Açıklanan hata çözümlerinin etkileri

Bu düzenlemede tertip edilmiş yetkilendirme, muafiyet, imtiyaz ve personel yetkilendirmesi başvuruları geçersiz olarak nitelendirilebilinir ve bu konu ile ilgili öngörülen çözümlemeler bu düzenlemedeki istisnai durumlar haricinde başvurudan sonraki üç ay içinde gerçekleşmezse başvuru geçersiz kabul edilir.

İkinci son düzenleme. Avrupa Birliği üye ülkelerinin yaptığı ürünlerin kullanımı ve tüketimi

Bu Düzenlemede yer alan normlar, faaliyetler ve uygulamalar İspanyada diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından üretilen güvenlik araçlarının ve malzemelerinin kullanımı İspanyol Hükümeti normlarına uygun oldukları takdirde engellenmez ve tüm bu araç ve malzemelerle ilgili test ve denemeler İspanyadakine uygun olmalıdır.

EK Güvenlik şirketlerinden farklı aktivite sınıfları için istenilen özel koşullar

 1. Başlangıç kaydı ve yetkilendirmesi

Eşyaların, kurumların, gösterilerin, törenlerin gözetimi ve koruması

1)          Başlangıç safhası

Devlet alanında faaliyet için en az elli milyon peseta sermayeye, otonom alanda faaliyet için en az on milyon peseta sermayeye ve her ilçe için ekstra bir milyon peseta sermayeye sahip olmak.

2)          İkinci safha

Devlet alanında faaliyet için en az elli güvenlik görevlisinden oluşan, otonom alanda faaliyet için en az on güvenlik görevlisinden oluşan ve her ilçe için en az iki güvenlik görevlisinden oluşan güvenlik şefine bağlı kadronun oluşturulması.

3)          Üçüncü safha

 • Şirket alanlarında ve delegasyon ya da şubelerinde özellikleri Adalet ve İçişleri

Bakanlığınca belirlenen silahlık ya da dayanıklı kasa bulundurmak.

 1. Yasal olarak belirtilen şekilde sivil sorumluluğu garanti eden kontrat ve elli milyon pesetalık kaza ve hasar garantisi sahibi olmak.
 2. Devlet alanında faaliyet için kırk milyon pesetalık, otonom alan için sekiz milyon pesetalık ve her ilçe için iki milyon pesetalık garantiyi bu Düzenlemenin 6. maddesine uygun olarak düzenlemek.

 Kişilerin Korunması

1)        Başlangıç safhası

En az elli milyon peseta sermayeye sahip olmak.

2)       ikinci safha

En az yirmi beş özel korumadan oluşan güvenlik şefine bağlı kadronun oluşturulması.

3)       Üçüncü safha

 1. Şirket alanlarında ve delegasyon ya da şubelerinde özellikleri Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen silahlık ya da dayanıklı kasa bulundurmak.
 2. Yasal olarak belirtilen şekilde sivil sorumluluğu garanti eden kontrat ve yüz milyon pesetalık kaza ve hasar garantisi sahibi olmak.
 3. Bu Düzenlemenin 6. maddesine uygun olarak düzenlemek kırk milyon pesetalık garanti oluşturmak.
 4. Mobil birimler ve ana istasyon arasındaki iletişimi garanti eden yeterli iletişim yollarının kullanımı.

 Değerli ve Tehlikeli Maddeler

1)            Başlangıç safhası

Devlet alanında faaliyet için en az yüz milyon peseta sermayeye, otonom alanda faaliyet için en az yirmi beş milyon peseta sermayeye ve her ilçe için ekstra üç milyon peseta sermayeye sahip olmak.

2)           ikinci safha

Güvenlik şefine bağlı en az sekiz güvenlik görevlisinden oluşan kadronun oluşturulması.

3)      Üçüncü safha

 1. Yasal olarak belirtilen şekilde sivil sorumluluğu garanti eden kontrat ve elli milyon pesetalık kaza ve hasar garantisi sahibi olmak.
 2. Devlet alanında faaliyet için kırk milyon pesetalık, otonom alan için on milyon pesetalık ve her ilçe için iki milyon pesetalık garantiyi bu Düzenlemenin 6. maddesine uygun olarak düzenlemek.
 3. Şirket alanlarında ve delegasyon ya da şubelerinde özellikleri Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen silahlık ya da dayanıklı kasa bulundurmak
 4. Adalet ve İçişleri bakanlığının belirlediği özellikte ve sistemde zırhlı kasa ve özel bölmelerin kurulması.

Zırhlı kasa güvenlik görevlileri silahlık ya da dayanıklı kasa ile ilgili koşullar şirketin her binası için ayrı olacaktır.

2)      Patlayıcılar

a)  Başlangıç safhası

Devlet alanında faaliyet için en az yirmi beş milyon peseta sermayeye, otonom alanda faaliyet için en az on milyon peseta sermayeye ve her ilçe için ekstra bir milyon peseta sermayeye sahip olmak.

b)  İkinci safha

Güvenlik şefine bağlı en az beş patlayıcı güvenlik görevlisinden oluşan kadronun oluşturulması.

c)  Üçüncü safha

 1. Yasal olarak belirtilen şekilde sivil sorumluluğu garanti eden kontrat ve yüz milyon pesetalık kaza ve hasar garantisi sahibi olmak.
 2. Devlet alanında faaliyet için yirmi milyon pesetalık, otonom alan için beş milyon pesetalık ve her ilçe için bir milyon pesetalık garantiyi bu Düzenlemenin 6. maddesine uygun olarak düzenlemek.
 3. Şirket alanlarında ve delegasyon ya da şubelerinde özellikleri Adalet ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen silahlık ya da dayanıklı kasa bulundurmak
 4. Değerli, tehlikeli ve patlayıcı maddelerin nakliyesi ve dağıtımı

 Güvenlik aparatlarının, uygulamalarının ve sistemlerinin kurulumu ve bakımı.

 1.  Başlangıç safhası

Devlet alanında faaliyet için en az yirmi milyon peseta sermayeye, otonom alanda faaliyet için en az beş milyon peseta sermayeye ve her ilçe için ekstra bir milyon peseta sermayeye sahip olmak

 İkinci safha

 1. Devlet alanında faaliyet için en az iki teknik mühendisten ve beş kurulum işçisinden oluşan, otonom alanlar içinse en az bir mühendis ve iki işçiden oluşan kurulum kadrosu bulundurmak.
 2. Sorumlu oldukları malzemelerin elektronik malzemelerin korunması için ayrı korunaklı bir bölge olması.

Üçüncü safha

 1. Devlet alanında faaliyet için en az yirmi milyon peseta sermayeye, otonom alanda faaliyet için en az beş milyon peseta sermayeye ve her ilçe için ekstra bir milyon peseta sermayeye sahip olmak
 2. Yasal olarak belirtilen şekilde sivil sorumluluğu garanti eden kontrat ve elli milyon pesetalık kaza ve hasar garantisi sahibi olmak

Alarm merkezi işletmesi

 1.  Başlangıç safhası

En az yirmi milyon peseta sermayeye sahip olmak

 1. İkinci safha
 2. Alarm sinyallerinin alınması ve doğrulanması ve Güvenlik Güçlerine iletilmesi için gerekli olan ekipmanlar ve sistemler
 3. Adalet ve İçişleri Bakanlığının belirlediği şekilde güvenlik hizmeti özellikleri ve koşulları mevkileri.
 4. Alarm sisteminin yirmi dört saat çalışmasını sağlayacak enerji besleme sistemleri

Üçüncü safha

 1. Yirmi milyon pesetalık garanti sahibi olmak
 2. Yasal olarak belirtilen şekilde sivil sorumluluğu garanti eden kontrat ve elli milyon pesetalık kaza ve hasar garantisi sahibi olmak
 1. Güvenlik hizmetlerinin planlanması

 İkinci safha

 • Kurulum projelerini, güvenlik sistemi projelerini ve bunarlı gerçekleştirmeyi sağlayacak yeterlilikte personelden oluşan kadro.
 • Şayet kurum bir şirketse en az on milyon peseta sermaye sahibi olmak.
 • Sorumlu oldukları malzemelerin elektronik malzemelerin korunması için ayrı korunaklı bir bölge olması
 • 30 Temmuz tarihli Özel Güvenlik ile ilgili 23/1992 Yasasının 5. maddesinin a, b, c ve d kısımlarında geçen faaliyetlerin planlanmasında çalışan personelin beş yıl tecrübe ve bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Üçüncü safha

 • On milyon pesetalık garanti sahibi olunması
 • Yasal olarak belirtilen şekilde sivil sorumluluğu garanti eden kontrat ve elli milyon pesetalık kaza ve hasar garantisi sahibi olmak

Güvenlik aktivitelerinin planlanmasını yürütecek kurumun anonim ya da limited şirket olması gerekmektedir.

Ceuta ve Melilla da yer alan şirketlerin koşulları

Ceuta ve Melilla da bulunan güvenlik şirketleri bu faaliyetleri yürütmek için daha önce belirtilen prosedürün aynısını gerçekleştirirler. Sadece şu istisnai durum hariç:

Malların, kurumların, törenlerin, gösterilerin korunması için on milyon sermayeye sahip olmak ve en az on iki güvenlik görevlisi ve bir güvenlik şefinden oluşan kadro sahibi olmak.

II. Değişime yönelik düzenlemenin adaptasyonu

Güvenlik şirketleri yetkinin yürürlüğe koyulması sürecinde aşağıda belirtildiği şekilde taahhütte bulunmalıdır:

 • Malların korunması ile uğraşanlar için iki yıllık faturalandırması bin beş yüz milyonu aşıyorsa yüz milyon peseta,
 • Depolama ve gözetimle uğraşanlar için beş delegasyonu geçince iki yüz milyon peseta.
 • Nakliye ve dağıtımla uğraşanlar için zırhlı araç kullanım sayısı yirmi beşi aştığında iki yüz milyon peseta.
 • Kamu alanında kurlum ve bakım ile uğraşanlar için faturalandırma iki bin milyon pesetayı geçtiğinde kırk milyon peseta.
 • Alarm merkezleri ile uğraşanlar için bağlantı sayısı üç bini geçtiğinde elli milyon peseta.

DEVLET AMİRLİĞİ (BOE no:26,30.01.1999)

30 Temmuz tarihli 23/1992 Özel Güvenlik Yasası ile Değiştirilmiş 20 Ocak tarihli 2/1999 ASIL KARARNAMESİ

Mevki: ASIL KARARNAME-KANUN Sayfalar:4327-4328

ORİJİNAL

30 Haziran tarihli Özel Güvenlik Yasası 23/1992 ile özel ya da tüzel kişilere güvenlik hizmetlerinin verilmesi, kişilerin ya da malların korunmasıyla ilgili aktiviteleri kamu güvenliğini de dikkate alarak düzenler.

Bu hizmetlerin verilebilmesi için bir dize koşulun yerine getirilmesi gerekir, bu koşulların arasında personelin ve şirketin İspanyol olması, yönetim kadrolarının İspanyada ikamet etmesi gibi 23/1992 Yasasının 7,8 ve 10. maddelerinde yer alan koşulların yerine getirilmesi de yer alır.

Avrupa Birliği Hukuk Mahkemelerinin 29 Ekim 1998 tarihli hükmünde bu konu ile ilgili uygulama analizleri yapılmış ve bahsi geçenin yasanın 48,52 ve 59. maddelerinde bu konu ile ilgili düzenlemeler, çalışanların sirkülasyonunun serbest bırakılması ve Kurum içi hizmetlerin verilmesi uygulamaları yer almıştır.

Avrupa Birliği Hukuk mahkemelerinin hükmüne yakın olarak aynı hukuki geçerliliğe ve zorunluluk normlarına yakın fakat ulusal ve genel normlara daha yakın olacak şekilde düzenlenmiştir.

Tüm bunların devamında 23/1992 yasasının maddeleri Yasama güçlerince reforma uğratılmış 86. maddede bahsi geçen durumun acil durumların ortaya çıkması ihtimalleri ile kullanılır hale getirilmiştir.

Bu değişimlere neden olan pek çok neden mevcuttur.

Bunlardan bir tanesi ehlileştirme yetkilendirme zorunluluğunun olmasıdır ki bu zorunluluk Yapısal Hukukta doğal bir gereklilik olarak yer almıştır ve prosedür dışında bırakılması imkânsız olan koşullardandır. Fakat bu konuda Avrupa Birliği Mahkemeleri ile İspanyada uygulanan yasalar arasında uygunsuzluk görüldüğünden değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğin olması de sürede genişlemeye neden olacaktır ve verilen süre uzayacaktır.

Bu değişim sonucunda sektörde gereken değişimlerin yapılması, istenmeyen olayların önlenmesi yeni zorunlulukların uygulamaya konması derhal müdahale gerektiren konulardır.

Yasanın son haline ulaşabilmek için yasada elemeler yapılmıştır örneğin İspanyol vatandaşı olmak ve yönetim kadrolarının ispanyada ikamet etmesi gibi zorunluluklar elimine edilmiştir.

Sonuçta, Yapısal hukukun 86 maddesinin ve 29 Ocak 1999 tarihli Bakanlık konseyinin de öngördüğü şekilde değişmiştir.

DÜZENLEME:

Tek Madde

30 Temmuz tarihli 23/1992 özel güvenlik yasasının 7,8 VE 10. Maddelerinin

Değişimi

 1. 7. maddenin birinci kısmının b bendi şu şekilde değiştirilir:
 2. Güvenlik hizmeti veren şirketlerde çalışan personel Avrupa Birliği üye ülkeleri vatandaşı ya da Avrupa Ekonomi Birliği Anlaşmasında yer alan Devletlerin vatandaşları olmalıdır.
 1. 8. maddenin a) bendi şu şekilde değiştirilir:
 2. Güvenlik hizmeti veren şirketlerde çalışan personel Avrupa Birliği üye ülkelerinde ya da Avrupa Ekonomi Birliği Anlaşmasında yer alan Devletlerde ikamet etmek.
 3. 10. maddenin 3. kısmının a)bendi şu şekilde değiştirilir:

a) Güvenlik hizmeti veren şirketlerde çalışan personeli fiziksel ve psikolojik açıdan gerekli özelliklere sahip Avrupa Birliği üye ülkeleri vatandaşı ya da Avrupa Ekonomi Birliği Anlaşmasında yer alan Devletlerin vatandaşları olmalıdır

Tek yürürlükten kaldırıcı düzenleme. Yürürlükten kaldırma

 1.  Birbirine eşit olan ve aynı mevkide bulunan düzenlemeler ya da Asıl Kararnameyle uyumsuz olan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacaktır
 2.  23/1992 Yasasında yer alan tüm düzenlemeler Asıl Kararname baz alınarak değiştirilir.

Tek Final Uygulaması. Yürürlüğe Giriş

Bu Asıl Kararname Devlet Resmi Bülteninde yayınlanmasından bir gün sonra yürürlüğe girecektir.

29 ocak 1999 da Madrid’de verildi JUAN CARLOS R.

Devlet Başkanı,

JOSE MARIA AZNAR LOPEZ

Borut Pahor

 

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç