KANADA ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI


KANADA ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI

 1. Bu kanunda geçen;
 • “Çalışan” ibaresi, bir şirketin temsilcisi, ortağı ya da yetkilisi sıfatını kapsayan şahsı, bu şirketin daktilo ve steno kullanılmasını gerektiren iş ve işlemlerine mahsus görev yapan kişiler istisna olmak kaydı ile,
 •  “ Lisans”, bu Kanun uyarınca tanzim edilen bir lisansı,
 •  “ Lisans Hamili”, bu lisansı elinde bulunduranları,
 • “ ‘Bakan”, Cumhuriyet Başsavcısını,
 • “Kişi”, herhangi bir şirket ya da ortaklığı,
 • “ Özel dedektif”, herhangi bir ücret ya da ikramiye karşılığı araştırıp soruşturarak bilgi toplayan herhangi bir şahsı ve bu kapsamda:
 • bir şahsın kişisel karakteri ya da edimleri ya da iştigal ya da mesleğine ilişkin bilgi ve istihbarat araştırıp temin eden,
 • Kanuna karşı suç işlemiş kişileri arayan, ya da
 • Kayıp kişi ya da mallar hakkında araştırma yapan şahısları;
 • “ Düzenlemeler”, işbu Kanuna bağlı olarak yapılan düzenlemeleri;
 • “ Koruma görevlisi”, belirli bir ücret ya da ödül karşılığı şahıs ya da mala ilişkin olarak, köpekli koruma hizmetleri de dâhil olmak üzere koruma ve kollama hizmetleri taahhüt ve ifa eden kişiyi ifade eder. Kanunun 1987 Tarih 55 Bap 1. Maddesi, 1993 tarih 29 Bap 4. Maddesi, 1997 Tarih 20 Bap 3. Maddesi ve 2000 Tarih 5. Bap 3 Maddesi.

Kanunun Uygulama İstisnaları

 1. Bu Kanunun uygulamasına,
 • Fiilen mesleklerinde bilfiil faaliyet gösteren Savcı, avukat ve hukuk vekilleri ile bunların işçi, müstahdem ve astları,
 • Nitelik ve nicelik itibarıyla,
 • Şahısların mali itibar ve durumlarına,
 • Bünyelerinde çalışmakta olan ya da çalışacak herhangi müstahdem, işçi veya çalışanları ile ilgili olarak İşveren statüsünden hareketli kurum ve kuruluşların evsaf ve uygunluklarına,
 • Sigorta, teminat, tazminat ya da kefalet senetleri ile benzer nitelik ve mahiyetten senet ve poliçe düzenlemek üzere ilgili mercilere müracaatlarda

bulunmuş başvuru sahiplerinin ehliyet ve evsafına müteallik araştırma yapıp istihbarat toplayan, ancak daimi esasta özel dedektiflik sıfatının getirdiği ve gerektirdiği tasarruflarda bulunmayan kişiler ile

 • Kanada Komiserlik Teşkilatı ya da onun kuruluş esas ve amaçları kapsamında hareket eden mensupları;
 • Kanada Emniyet Teşkilatına ya da onun il ya da belediye bazındaki müdürlük ve şubelerine mensup herhangi bir şahıs;
 • Sigorta acentesi ile R.S.P.E.I. 1988 Tarihli Sigorta Kanununun 1 ila 4. Bapları hükümleri uyarınca verilen ruhsat dâhilinde, müstahdem statüsünde muayyen esasta faaliyet gösteren bunların işçi ve çalışanları,
 • Sigorta şirketleri ile sigorta kanunu kapsamında lisanslı olup görevlerinin muayyen ve normal sınırları dâhilinde faaliyet yürüten iş görenleri;
 • Özel dedektif ya da güvenlik koruması temini faaliyeti dışında başka bir faaliyet ya da taahhüt sahasında bir işveren tarafından daimi esasta kadrolu personel olarak istihdam edilmiş olup, işleri bu işverenin iş ve ilişkileri ile sınırlı özel dedektif ve güvenlik görevlileri;
 • İstihdam olundukları görevleri kapsamında faaliyet yürüten belediye çalışanları;
 • İstihdam akitlerinin muayyen ve normal kapsamı dairesinde hareket eden Kanada ya da herhangi bir vilayetinin hükümetinin memur ya da işçileri;
 • Prens Edward Adası’nın dışında kalan bir kaza dairesinde lisans almış ya da tescil edilmiş bir özel dedektiflik ya da özel koruma şirketinin kadrolu çalışanları olup, vilayet dışında oturan ve
 • Prens Edward Adası’nın dışında meskûn bir işveren ya da müşteri nam ve hesabına kısmen Prens Edward Adası dışında, kısmen de ada içerisinde olmak üzere kapsamlı araştırma ya da soruşturma yürüten ve
 • Prens Edward Adası’na geliş amacı söz konusu bu araştırma ya da soruşturmayı yapmaktan ibaret olan şahıslar dâhil değildir.

LİSANS VERİLME ŞARTLARI

 1. Uygun bir lisansa sahip olmaksızın hiç kimse:
 • Özel dedektiflik ya da güvenlik amaçlı koruma görevliliği iş ya da faaliyeti ile iştigal edemez, bu faaliyeti sürdüremez, bu faaliyeti yürütmekte olduğuna dair reklâm ya da tanıtım yapamaz;
 • Bir özel dedektif ya da güvenlik görevlisi sıfatıyla hareket edemez.

BAŞVURULAR

 1. Özel dedektiflik ve koruma görevliliği hizmetleri vermek ve bağlantılı faaliyetlerle iştigal etmek üzere lisans başvurusunda bulunan her istekli, özel dedektif ya da

güvenlik görevlisi sıfatına uyan her bir iş göreni ya da ortağı adına lisans almak üzere bakanın uygun gördüğü şekil ve muhtevada hazırlayacağı dilekçe ile bakana müracaatta bulunacak ve söz konusu dilekçe ekinde:

 • Kanunla tespit edilen harç bedeli;
 • Kanunla belirlenmiş olabilecek açıklama ve şerhleri ihtiva edecek şekilde düzenlenen bir teminat senedi verilecektir.

BAKANIN EK BİLGİ TALEP YETKİSİ

 1. Bakan, bir lisans alma ya da yenileme başvurusunda bulunan bir istekli ya da lisans sahibinden bu istekli ya da lisans sahibinin karakteri, mali durumu ve yeterliliğini tespit noktasında ihtiyaç arz ettiğini düşündüğü bilgilerin kendisine temin edilmesini isteyecek ve yine bu bağlamda uygun göreceği araştırma ve soruşturmaları yapmaya yetkili olacak, gerekli ya da uygun görürse, istekli ya da lisans sahibinin niteliği, mali durumu ya da yeterliliğine ilişkin temin edilmiş herhangi bilgi ya da istihbaratın veya bu meyanda verilmiş şifahi yeminli ifadenin doğrulanmasını isteyebilecektir.

ASGARİ YAŞ SINIRI

 1. 18 yaşını doldurmamış hiç kimse özel dedektif ya da güvenlik veya koruma görevlisi sıfatıyla hareket edemez.

LİSANS TANZİMİ

 1. Bakan, kendi takdir ve kanaatinde kamu yararına aykırı herhangi bir durum görülmemesi halinde, başvuruya konu lisans ya da yenileme vizesini vermeye yetkilidir.

LİSANSIN SÜRESİ

 1. Geçici sürelerle verilen lisanslar haricinde, yapılacak her bir lisans verme ve yenileme işlemi, bakan tarafından daha erken bir tarihte askıya alınmadıkça ya da iptal edilmedikçe, ilgili belgenin tanzim tarihinden itibaren geçecek bir yıllık sürenin sonunda aynı gün sona erer.

YENİLEME BAŞVURUSU

 1. Özel dedektiflik ya da güvenlik görevliliği hizmetlerini verme işiyle iştigal etmek üzere lisans yenileme başvurusunda bulunan her istekli, elde mevcut lisansın ve ayrıca isteklinin bünyesinde özel dedektif ya da güvenlik görevlisi sıfatıyla çalıştırdığı varsa her bir iş gören için alınmış lisansın yenilenmesi amacıyla, yönetmelikte belirlenen şekil ve muhtevada hazırlayacağı dilekçeyle bakana müracaat eder ve söz konusu dilekçe ekinde:
 2. Kanunla tespit edilen harç bedeli;
 3. Kanunla belirlenmiş olabilecek açıklama ve şerhleri ihtiva edecek şekilde düzenlenen bir teminat senedi verilecektir.

LİSANS SAHİBİNİN VEFATI, PERSONEL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 1. Özel dedektiflik ya da güvenlik görevlisi olarak hizmet verecek şahısların temini işiyle iştigal etmek üzere lisans almış bir şahsın vefat etmesi halinde Bakan, bu şahıs yerine bakacak mutemet ya da yedieminlerine geçici bir lisans vermeye yetkili olup, müteveffanın vefatı esnasında mevcut tüm lisanslı çalışanları, işbu mutemet ya da yedieminin çalışanları olarak lisans almış kabul edilecektir.

LİSANSIN İPTALİ YA DA ASKIYA ALINMASI

 1. Bakan, uygun göreceği herhangi bir anda belirli bir lisans sahibine görüşme fırsatı tanıdıktan sonra, bu lisans sahibinin faaliyetlerini araştırmaya, bu faaliyetlerle bağlantılı olarak lisansın iptalini ya da askıya alınmasını gerektiren bir sebebin varlığını tespit etmesi halinde, lisans iptali ya da askıya alma cihetine gitmeye yetkilidir.

BAKANA YAPILACAK ŞİKÂYETLER

 1. Özel dedektif ya da koruma görevlisi tedarik işinin sürdürülmesi ile ilgili bir şikâyet ve ekinde yazılı talep alması halinde bakan, bu faaliyeti yürüten şahıstan şikâyet konusunu teşkil eden hususla ilgili uygun ya da gerekli göreceği bilgileri temin etmesini ister.

KAYIT VE TUTANAKLARI TEFTİŞ YETKİSİ

 1. Yukarıdaki (1) fıkrasında güdülen amaçlarla Bakan ya da yazılı olarak görevlendirdiği herhangi bir vekili, herhangi bir anda herhangi bir lisans sahibinin muntazaman tutmakta olduğu defter, evrak ve kayıtlarda teftişlerde bulunma hakkına sahiptir.

ZABIT ÇIKARTMAK YA DA BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA

 1. Yukarıda (2) fıkrası uyarınca yapılan bir teftiş akabinde, teftişi yapan memur, lisans sahibine ait her türlü hesap, kitap, defter, kasa, evrak, banka hesabı, fiş, yazışma ve tutanağı serbestçe erişme hakkına sahiptir ve hiç kimse teftiş memurunca yaptığı teftişler kapsamında ihtiyacını duyacağı herhangi bir bilgi ya da şeyi alıkoymak, imha etmek, gizlemek ya da vermekten imtina etmek lüksüne sahip değildir.

TEBLİGAT ADRESİ

 1. Lisans başvurusunda bulunan her bir istekli, müracaat dilekçesi içeriğinde Prens Edward Adası dâhilinde bir tebligat adresi gösterecek olup, bilahare geçecek dönemde kanun veya yönetmelikler uyarınca yapılması gerekecek her türlü ve bilcümle ihbar ne amaca hizmet ederse etsin, iadeli taahhütlü posta yolu ile ya da elden teslim şeklinde belirtilen bu tebligat adresine tebliğ ya da teslim edildiği anda usulüne uygun olarak verilmiş ve karşı taraf eline geçmiş kabul edilecektir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VE DİĞER HUSUSLARIN BİLDİRİMİ

 1. Özel dedektif ya da koruma görevlisi temin etmek işiyle iştigal etmek üzere kendisine lisans verilen her kişi,
 2. Mesleki faaliyet ya da iştigalini yürüttüğü herhangi bir mekânın ya da kurum kayıtlarına tebligat adresi olarak geçirilmek üzere bildirdiği mekânın adresinde ya da umuma satış yaptığı noktaların adresinde herhangi bir değişikliği;
 3. Bir şirket ya da ortaklık teşekkülünde olması halinde, yetkili ya da hissedarlarında meydana gelecek herhangi bir değişikliği ya da
 4. Bünyesinde çalışmakta olan herhangi bir özel dedektif ya da koruma görevlisinin istihdam akdinin feshine ilişkin bilgiyi, keyfiyeti izleyen 7 gün içerisinde çekeceği yazılı ihbarla bakana bildirecektir.

DEDEKTİFLİK LİSANSININ İPTALİ

 1. Bir özel dedektif ya da koruma görevlisinin lisansı, o dedektif ya da koruma görevlisinin istihdam akdinde yazılı görevinin son bulması ile ya da istihdam akdinin feshi akabinde iptal olur.

İSTİHDAM AKDİNİN FESHİ AKABİNDE LİSANSIN BAKANA İADESİ ŞARTI

 1. Lisanslı bir özel dedektif ya da koruma görevlisinin, bu sıfatının yüklediği görevden ayrılması halinde, bu kişi, lisans ve kimlik kartını derhal bakana teslim edilmek üzere işverenine iade edecektir.
 2. İŞLETME LİSANSININ İPTALİ
 3. Özel dedektif ya da koruma görevlisi temini işiyle iştigal etmek üzere lisans almış her bir tüzel kişinin lisansı, tüzel kişinin işletmesine son vermesi akabinde iptal olur.

LİSANSIN BAKANA İADE EDİLMESİ ŞARTI

 1. Özel dedektif ya da koruma görevlisi temini işiyle iştigal etmek üzere kendisine lisans verilmiş her kişi, işletmesini feshetmesinin derhal akabinde lisansını ve kimlik kartını, iş görenlerinin lisans ve kimlik kartları beraberinde bakana iade eder.

DEKONTLARIN VERİLMESİ

 1. Özel dedektif ya da güvenlik görevlisi temini işiyle iştigal etmek üzere lisans almış bir lisans hamili, bir lisans yenileme başvurusu akabinde, bakana aşağıdaki bilgileri verip bir dekont teslim edecektir:
 2. Özel dedektif ya da koruma görevlisi temin işiyle bir önceki lisans dönemi boyunca iştigal ettiği her bir işyeri ya da sair mekânın adresi;
 3. Bir önceki lisans dönemi boyunca bünyesinde istihdam ettiği her bir işçinin açık adı, soyadı ve adresi;
 4. Yönetmeliklerle belirlenebilecek diğer bilgiler.

LİSANSIN TEŞHİRİ

 1. Özel dedektif ya da koruma görevlisi temini işiyle iştigal hakkı veren bir lisansı alır almaz lisans sahibi, bu lisansın amacına tahsis edildiği işletmenin işyerinde alenen görünen bir yerde asılmak suretiyle teşhirini sağlayacaktır.

ÖZEL DEDEKTİF YETKİ İSPATI

 1. Özel dedektif sıfatından hareketli hiç kimse,
 2. Bu kanun uyarınca tanzim edilmiş şekil ve muhtevası evvelce belirtilmiş kimlik kartı ile
 3. Bu kanun kapsamında verilen lisansa hiçbir gönderme içermeyen bir kartvizit haricinde herhangi bir rozet, şilt, kart ya da diğer tanıtıcı malzeme veya yetki delilini bulunduramaz ya da teşhir edemez.

ÖZEL DEDEKTİF KİMLİK KARTI

 1. Her özel dedektif, araştırma yaptığı bir sırada bu kanun uyarınca adına tanzim edilen şekil ve muhtevası yukarıda belirtilmiş kimlik kartını üzerinde taşıyacak ve talebi halinde incelenmek üzere ilgililere çıkarıp gösterecektir.

DEDEKTİFİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜNİFORMASI GİYMEMESİ ESASI

 1. Aynı zamanda güvenlik görevlisi lisansına sahip hiçbir özel dedektif üniforma içerisinde güvenlik görevlisi faaliyeti yürütmeyecektir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YETKİ İSPATI

 1. Hiçbir güvenlik görevlisi görev başında giydiği üniforma ile bu kanun uyarınca adına düzenlenen şekil ve muhtevası yukarıda belirtilmiş kimlik kartı haricinde hiçbir yetki emaresi ya da ispatını yanında bulundurmayacak ya da teşhir etmeyecektir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI

 1. Her güvenlik görevlisi görev başında olduğu sürece, kendisine kanunla verilen şekil ve muhteviyatı yukarıda belirtilen kimlik kartını üzerinde taşıyacak ve talep üzerine incelenmek amacıyla bu kartı görmek isteyenlere çıkarıp gösterecektir.

ÜNİFORMA

 1. Her güvenlik görevlisi, bu sıfatla görev yaptığı süre içerisinde görevini ve sıfatını muntazaman gösterir ve bildirir üniformasını giyecektir.

LİSANS SAHİBİNİN TAHSİLÂT YASAĞI

 1. Hiçbir lisans sahibi hesap tahsildarı ya da mübaşir gibi hareket etmeyecek ya da kendisini ücretli ya da ücretsiz herhangi bir şahsa karşı bu şekilde reklâm ve takdim etmeyecektir.

BAKANIN BİLGİ AÇIKLAMA YASAĞI

 1. Bu kanunda öngörülen bir başvuruyu yapmak ya da bir zabıt ya da dekontu tanzim etmek ile bağlantılı olarak ya da bu kanunun cevaz verdiği bir soruşturma ya da araştırmanın seyri sırasında, bakanın eline geçecek herhangi bilgiler, bakanın muvafakati olmaksızın açıklanmayacaktır.

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ

 1. Hiç kimse özel dedektiflik sıfatının getirdiği ve gerektirdiği iş, faaliyet ya da temasları esnasında elde etmiş olduğu herhangi bir bilgiyi, bu bilgiyi kanunen almaya yetkili ya da bu bilgiye ihtiyaç duyanlar haricinde hiç kimseye ifşa etmeyecektir.

BAKANLIK BİLDİRİMİNİN DELİL TEŞKİL ETMESİ

 1.  Bakanlık makamı mührü altında tasdik edildiği kabulüyle (a) Herhangi bir şahsın lisanslı olup olmadığını,
 • Bakanlığa verilmesi icap eden ya da uygun görülen herhangi bir belge ya da malzemenin bakanlığa verilip verilmediği,
 • Davalara dayanak teşkil eden hususların bakanlık bilgisine ne zaman intikal ettiği; ya da
 • Lisans verilmesi ya da herhangi bir evrak ya da malzemenin ibrazı ile ilgili herhangi diğer bir hususa ilişkin açıklama, üzerinde bakanlık makamının mührü ya da bakanın imzası olmaksızın herhangi bir dava, tahkikat ya da kovuşturma dâhilinde her türlü amaca binaen tespit edilip açığa çıkarılacak ya da taraflarca dile getirilecek hususlara ilişkin birinci derece öncelikle ve kesin delil teşkil edecektir.

DİĞER AÇIKLAMALARIN DELİL HÜKMÜ

 1. Bir yazı, reklâm, kart ya da diğer belge ya da evrak içerisinde yer alan, belirli bir şahsın bir özel dedektif ya da güvenlik görevlisi işiyle iştigal ettiğini ya da bir güvenlik görevlisi ya da özel dedektif olarak hareket ettiğine dair bir açıklama, o şahsın durumuna göre söz konusu işle iştigal ettiğini ya da sıfatı taşıdığına dair su götürmez kesin delil kabul edilir.

LİSANS KİŞİLERİN İSTİHDAM EDİLMESİ

 1. Özel dedektif ya da güvenlik görevlisi temin işiyle iştigal eden hiç kimse, lisansı olmaksızın herhangi bir kişiyi özel dedektif ya da güvenlik görevlisi sıfatıyla istihdam edemez.

SUÇLAR

 1. 3. madde hükmünü ihlal eden herkes suç işlemiş sayılmakla 1000 Kanada Dolarını aşmayacak tutarda bir para cezasına muhatap olur.

MUTABAKAT

 1. Yukarıda (1) fıkrasının aksini düzenleyen hükümleri istisnası ile bu kanunun ya da uygulama yönetmeliklerinin herhangi bir hükmünü ihlal eden herkes suç işlemiş sayılmakla 500 Kanada Dolarına kadar para cezasına mahkûm ve muhatap edilir.

YÖNETMELİKLER

 1. Valinin meclis vekili yönetmelik hazırlayıp çıkartmaya yetkilidir.

 

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç